Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10. 11. 2013

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 24. 11. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10. 11. 2013Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 15:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman, Lysý František, Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír, Bureš Jaroslav

Nepřítomni: -

Hosté: -

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Pojištění nemovitostí v majetku obce – objekty, návrh výběru pojistitele
 4. Žádost o kácení dřevin mimo lesní porost – projednání a schválení
 5. Rozsvěcení vánočního stromu – termín, organizace
 6. Příprava plánu akcí a projektů pro rok 2014 – obsah, rozsah
 7. Dotace POVV 2014 – příprava obsahu dotace
 8. Rozpočtové opatření č. 4/2013 – projednání, schválení
 9. Využívání sběrného dvora ESKO-T v Náměšti nad Oslavou – návrh na uzavření smlouvy
 10. Odprodej částí pozemků p.č. 1373 a 1315, manž. Beranovi – schválení, další postup, návrh smlouvy
 11. Dotační titul MAS Oslavka „Kulturní a sportovní akce“ – návrh na podání žádosti
 12. Zpracování změny č. 2 ÚP Naloučany, ing. Šilhavá – informace o průběhu
 13. Hodnocení zaměstnance p. Nováčka Bohumila ml. – návrh mimořádné odměny
 14. Novoročenky obce – návrh na pořízení, výběr dodavatele
 15. Zimní údržba místních komunikací – dohoda p. Klíma, objednávka SÚS.
 16. Informace:

     17.  Diskuze

 

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

 

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

 

Ad 3) Starosta obce informoval ZO o tom, že vzhledem k rozšíření OÚ a KD nákupem nové budovy, došlo ke změně hodnoty nemovitostí v majetku Obce Naloučany a je tedy nutno sjednat nové pojištění nemovitostí v odpovídající výši. Pojistit je nutno také pozemky a parcely v majetku obce. Dále je třeba sjednat pojištění za případnou újmu na zdraví, vzniklou na pozemcích obce. V neposlední řadě je také nezbytné pojistit vybavení celého komplexu OÚ a KD proti odcizení loupeží.

Starosta uvedl, že osloví pojišťovací společnosti k vypracování nabídek na jmenované pojištění, na příštím zasedání ZO je předloží k projednání a následně bude vybrána nejlepší nabídka.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 4) Starosta obce spolu se správcem obecních lesů p. Vařílkem Zdeňkem seznámili ZO s potřebou podání žádostí o kácení dřevin rostoucích mimo les za účelem omlazení porostu a odstranění přestárlých dřevin, jenž mohou být zdrojem ohrožení zdraví a života osob a zdrojem škod na soukromém majetku, v lokalitě „K Vápennému“ na parcele č. 1769 dle KN, v k.ú. Naloučany, k Obecnímu úřadu Naloučany. Rozsahem se jedná o cca čtyři vzrostlé vrby.

Starosta navrhuje schválit podání žádost.

 

Ad 5) Starosta obce předložil ZO návrh na uspořádání již tradičního rozsvěcování vánočního stromu v Obci Naloučany. Vzhledem k tomu, že strom opět povyrostl, navrhuje starosta dokoupit a rozšířit vánoční osvětlení a nutné příslušenství. Navrhuje také uvolnit finanční prostředky na občerstvení při vlastním rozsvěcování. Celkové náklady nepřesáhnou částku 5.000 Kč. Rozsvěcování proběhne první adventní neděli 1. prosince 2013 v 17:00.

Starosta navrhuje schválit tento návrh.

 

Ad 6) Starosta obce informoval ZO o potřebě vytvoření plánu akcí na rok 2014 a uvedl předem známé akce:

V rozpravě k tomuto tématu bylo na návrh členů ZO předloženo:

Starosta obce navrhuje připravit a zajistit finanční podklady pro jednotlivé akce a schválení kompletního plánu navrhuje zařadit do programu příštího zasedání ZO.

 

Ad 7) Kraj Vysočina pro příští rok opět otevřel dotační titul Program obnovy venkova Vysočiny 2014 (POVV 2014). Starosta obce navrhuje, z akcí jmenovaných v předchozím bodu jednání, požádat v rámci POVV 2014 o dotaci na opravu kovové lávky (včetně pilíře) přes řeku Oslavu k obci Ocmanice.

Starosta navrhuje schválit uvedený obsah dotace POVV 2014.

 

Ad 8) Předseda finančního výboru p. Pospíšil Jaromír předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 4/2013 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2013 dle aktuálního stavu. Na straně příjmů se jedná o dotaci na volby do PS, nájem vč. daně z nemovitosti  - Lesní družstvo, úprava nájmů z pozemků a příjem za obměnu antidot. tablet. Na straně výdajů je to např. úprava výdajů na volby do PS.

Starosta obce navrhuje schválit rozpočtového opatření č. 4/2013 v předloženém znění.

 

Ad 9) Starosta obce seznámil ZO s nabídkou firmy ESKO-T s.r.o. na využívání sběrného dvora (SD) Náměšť nad Oslavou k ukládání odpadu ze spádových obcí. Poplatek za využívání dvora by byl účtován obci ve výši 140,- Kč za každou návštěvu a uložení odpadu na SD občanem dané obce nezávisle na objemu uloženého odpadu. Uložení odpadu na SD je umožněno pouze po předložení registrační karty. ZO se po diskuzi shodlo, že za tímto účelem bude tato karta uložena na OÚ a každý zájemce z řad občanů Obce Naloučany si ji zde bude moci zapůjčit. Účtována bude občanovi spoluúčast na poplatku ve výši 50%, tj. 70,- Kč za každou návštěvu SD.

Starosta navrhuje uzavřít smlouvu se společností ESKO-T. Po uplynutí jednoho roku bude provedena analýza nákladů obce spojených s touto službou a následně rozhodnuto o dalším postupu.

 

Ad 10) Na základě schváleného záměru prodeje částí pozemku p.č. 1373 a 1315 usnesením ZO č. 053/10-09-2013/14 na zasedání dne 10. 9. 2013 byly projednány podmínky prodeje s kupujícími manž. Beranovými. Kupující s podmínkami souhlasí -  cena 25,- Kč/m2, zaměření pozemků a vytvoření katastrální mapy ke smlouvě zajišťuje a hradí prodávající, kupující následně uhradí tyto náklady při koupi pozemku v rámci ujednání smlouvy, návrh na vklad, včetně poplatku, zajišťuje kupující. Bude uzavřena standardní smlouva dle vzoru z předchozích prodejů.

Starosta tedy navrhuje schválit prodej částí pozemku p.č. 1373 a 1315 za cenu 25,- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy.

 

Ad 11) Starosta obce informoval ZO o vyhlášeném dotačním titulu MAS Oslavka „Kulturní a sportovní akce“.

Starosta navrhuje podat žádost na poskytnutí dotace z tohoto titulu na uhrazení poplatku za pronájem ZS Náměšť nad Oslavou – veřejné bruslení pro občany Obce Naloučany a Ocmanice.

Starosta navrhuje schválit uvedený obsah dotace MAS Oslava - „Kulturní a sportovní akce“

 

Ad 12) Starosta obce informoval ZO o průběhu zpracování změny č. 2 ÚP Naloučany Ing. Šilhavou. Uvedl, že zpracování je téměř před dokončením, o dalším průběhu bude ZO informováno.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 13) Starosta obce spolu se členy ZO provedli zhodnocení průběhu a výsledků práce zaměstnance OÚ Naloučany, p. Nováčka Bohumila ml., po celou dobu jeho zaměstnaneckého poměru. V diskuzi se uvedení shodli, že výsledky jsou dobré, zaměstnanec pracuje spolehlivě a svědomitě, jeho činnost je jednoznačným přínosem pro Obec Naloučany. ZO se shodlo na odměně ve výši 10.000,- Kč.

Starosta obce proto navrhuje vyplatit p. Nováčkovi mimořádnou jednorázovou odměnu ve výši 10.000,- Kč.

 

Ad 14) Starosta obce seznámil ZO se záměrem i v letošním roce popřát občanům Obce Naloučany vše nejlepší do nového roku formou novoročenek distribuovaných do poštovních schránek. Dále navrhuje pořídit sadu kapesních kalendářů s motivem Naloučan, sloužících jako upomínkový předmět. Starosta předložil ZO cenové a grafické nabídky jednotlivých tiskáren, ZO se v diskuzi shodlo na konkrétní podobě. Náklady nepřesáhnou 3.000,- Kč.

Starosta tedy navrhuje schválit pořízení uvedených tiskovin ve stanovené podobě.

 

Ad 15) Starosta obce seznámil ZO s nutností smluvně zajistit zimní údržbu komunikací v katastru Obce Naloučany, na kterých údržba není standardně zajišťována SÚS.

Vzhledem k dobrým zkušenostem z minulých let navrhuje starosta obce uzavřít dohodu o provedení práce na zimní údržbu komunikací s p. Klímou Vladimírem.

 

Ad 16) Starosta obce informoval ZO o:

 

Ad 17) V diskuzi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: : Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

č. 057/10-11-2013/04

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o kácení dřevin mimo les za účelem omlazení porostu a odstranění přestárlých dřevin na uvedených pozemcích k Obecnímu úřadu Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Vařílek Zdeněk

 

č. 058/10-11-2013/05

ZO projednalo a schválilo uspořádání rozsvěcování vánočního stromu a uvolnění finančních prostředků ve stanovené výši na nákup vánočního osvětlení a občerstvení.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 059/10-11-2013/07

ZO projednalo a schválilo navržený obsah dotace POV Vysočina na rok 2014.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 060/10-11-2013/08

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.4/2013. Jeho znění je uvedeno v  příloze č.1 zápisu.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, pí Kršková Veronika, p. Pospíšil Jaromír

 

č. 061/10-11-2013/09

ZO projednalo a schválilo uzavření ESKO-T s.r.o. na využívání sběrného dvora (SD) Náměšť nad Oslavou občany Obce Naloučany na zkušební dobu 12 měsíců v uvedené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 062/10-11-2013/10

ZO projednalo a schválilo prodej částí pozemku p.č. 1373 a 1315 za cenu 25,- Kč / m2 a náklad na zaměření pozemků a schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej těchto pozemků za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 063/10-11-2013/11

 ZO projednalo a schválilo navržený obsah dotace MAS Oslavka „Kulturní a sportovní akce“.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 064/10-11-2013/13

 ZO projednalo a schválilo vyplacení mimořádné jednorázové odměny zaměstnanci OÚ Naloučany p. Nováčkovi Bohumilovi ml. ve výši 10.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 065/10-11-2013/14

ZO projednalo a schválilo pořízení novoročenek a kapesních kalendářů s motivem Naloučan ve stanovené podobě a ceně.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 066/10-11-2013/15

ZO projednalo a schválilo uzavření dohody s p. Klímou Vladimírem o zimní údržbě komunikací v katastru Obce Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany