Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 14. 07. 2016

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Odbor dopravy a silničního hospodářství

MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaciMěstský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „zdejší úřad“), příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti TJ SOKOL Náměšť nad Oslavou, Sadová 259, 675 71 Náměšť nad Oslavou (dále jen „žadatel“), podané dne 1. 7. 2016, po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina, územním odborem Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč č. j.: KRPJ-63157-1/ČJ-2016-161006 ze dne 6. 6. 2016, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

stanovuje

přechodnou úpravu provozu

- na místní komunikaci města Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. (parkoviště), v termínu od 6. 8. 2016 do 18:00 hod dne 13. 8. 2016

- na silnicích II. a III. třídy (silnice č. III/3995 v k.ú. Náměšť nad Oslavou, Jedov a Naloučany, III/3993 v k.ú. Naloučany a Ocmanice, III/3906 v k.ú. Náměšť nad Oslavou a Ocmanice, III/3907 v k.ú. Častotice), dle přiložené grafické situace v termínu od 11:00 hod do 14:00 hod dne 13. 8. 2016

z důvodu omezení provozu na výše uvedných pozemních komunikacích při pořádání sportovní akce - cyklistický závod horských kol „AVG Náměšťský cyklomaraton“.

Kompletní znění vyhlášky naleznete zde (po kliknutí se odkaz otevře).