Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 7. 2017

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 25. 07. 2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 7. 2017Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 19:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Káfuněk Radek, Klíma Milan

Nepřítomni: Bureš Jaroslav

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – vyhodnocení
 4. Havarijní pojištění DA JSDH Naloučany – nabídky, výběr, schválení uzavření
 5. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – harmonogram a postup prací, požadovaná výše spoluúčasti, projednání úvěru, nové přípojky pro budoucí stavby – projednání financování
 6. Kabelizace venkovního vedení NN v obci fy E.on v roce 2018, přeložka VO a obecního rozhlasu – informace, předpokládaný průběh, předběžné cenové nabídky VO a rozhlas
 7. Pasport VO a Studie nového VO – zpracováno, další postup
 8. Pasport místních komunikací a dopravního značení – návrh ke schválení
 9. Fond Vysočiny 2017, Jednorázové akce 2017 – projednání termínu a obsahu akce
 10. Společnost obcí pro lesní hospodaření – schválení prodeje pozemků pod chatami v k.ú. Zahrádka, Koněšín a Sudice a uzavření předložené smlouvy
 11. Plnění rozpočtu do 06/2017, rozpočtové opatření č. 02 / 2017 – informace, projednání, schválení
 12. Odměny zaměstnancům – p. Nováček B., ing. Kršková V.
 13. Tradiční pouť 28. 07. až 30. 07. 2017 – průběh, zajištění
 14. MAS Oslavka, o.p.s., vyhlášené dotační výzvy – projednání
 15. Veřejná doprava Vysočina, jednání 22. 06. 2017 – obsah návrhu jízdních řádů, zápis z jednání
 16. Malovaná mapa Třebíčska – informace o vyhotovení, rozhodnutí o využití
 17. Informace:
  • Společnost obcí pro lesní hospodaření – zápis z VH dne 08. 06. 2017
  • ÚZSVM, výběrové řízení s aukcí – informace
  • Zpracování dPP Náměšť nad Oslavou - informace
  • Doručená a odeslaná pošta
 18. Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta shrnul současný stav obměny vozidla SDH Naloučany pomocí dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ a dotace Kraje Vysočina. Uvedl, že po zaslání potřebných dokumentů obec obdržela dotace v celkové výši 750.000,- Kč, spoluúčast obce byla 287.000,- Kč, na Kraj Vysočina již bylo zasláno závěrečné vyhodnocení akce, toto zbývá připravit a odeslat na MV-GŘ HZS. Dále byly učiněny všechny administrativní kroky – vyřazení původního vozidla Robur i zařazení nového vozidla i s přívěsným vozíkem do IS HZS. Akce tedy proběhla úspěšně a nic nebrání v používání nového vybavení.

ZO bere toto na vědomí

Ad 4)Starosta seznámil ZO s nabídkami různých oslovených pojišťoven na sjednání havarijního pojištění nového DA JSDH Naloučany. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. Starosta byl tedy pověřen oslovením této pojišťovny za účelem vypracování detailní nabídky.

ZO bere toto na vědomí

Ad 5) Starosta Obce Naloučany informoval ZO o stavu akce „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“. Uvedl, že práce postupují zhruba dle harmonogramu. Práce na stoce A1 (silnice od Náměště, kolem KD, dále přes „sólo“, okolo kostela a dále směr Pucov) budou probíhat do konce záři 2017, práce na stoce A2 (kolem KD dolů směrem k řece) do listopadu 2017. Během měsíce října 2017 bude probíhat pokládka nového povrchu vozovky po stoce A1. To si vyžádá zhruba týdenní úplnou uzavírku silnice od kostela směrem na Náměšť – detaily budou včas uveřejněny. Na jaře 2018 budou zahájeny práce na tlakové stoce okolo řeky Oslavy.

Kontrolní dny stavby probíhají vždy ve čtvrtek jednou za dva týdny za účasti zástupců všech zainteresovaných stran.

Vzhledem k tomu, že stále není známa přesná cena příspěvku obce na realizaci díla svazku obcí a dále není známa cena přeložky VO a rozhlasu, které musí obec financovat, odložilo ZO projednání úvěru na financování uvedených položek.

ZO bere toto na vědomí

Dále starosta seznámil ZO s nově vzniklými požadavky soukromých vlastníků nemovitostí na vybudovaní kanalizačních přípojek pro budoucí stavby na pozemcích v jejich vlastnictví. Náklady na vybudování těchto přípojek jsou vícenáklady a jako takové by byly hrazeny v plné výši výhradně na náklady obce. Vzhledem k tomu, že se jedná o přípojky pro plánovanou výstavbu v určitém časovém horizontu a není možno na ně získat dotační příspěvky, je nutno vyřešit jejich financování. Pokud by se tyto přípojky budovaly až po realizaci soukromé stavby, náklady na tyto by šly k tíži stavebníka. V diskusi se ZO shodlo, že 50% nákladů bude hradit obec, protože tak předejde následné nutnosti zásahu do nového povrchu vozovky a 50% bude hradit vlastník pozemku, protože tak dojde mj. k navýšení jeho tržní ceny. Spolufinancování vybudování těchto přípojek bude mezi obcí a soukromými majiteli ošetřeno smluvně.  Do uzavírané smlouvy bude zahrnuta podmínka, která stanoví, že pokud nebude do 10 let od podpisu smlouvy na dodatečně odkanalizovaném pozemku postaven objekt určený k bydlení, uhradí vlastník pozemku obci i zbývajících 50% nákladů. Tento model financování bude v budoucnu aplikován na veškeré vícepráce vyvolané žádostí občanů nebo majitelů nemovitostí v intravilánu obce v rámci budování kanalizace, které nelze zahrnou do projektu stavby.

Starosta obce navrhuje schválit uvedený model financování nových přípojek pro budoucí stavby, případně i jiných požadavků.

Ad 6) Starosta obce informoval ZO o zahájení jednání s fy E.on o kabelizaci venkovního vedení NN v obci. Předložil také předběžné cenové nabídky na přeložky VO a obecního rozhlasu, které jsou dále k jednání. Fy E.on povolí přípolož vedení VO a rozhlasu při kabelizaci venkovního vedení NN.

ZO bere toto na vědomí

Ad 7) Starosta obce předložil ZO vypracovaný pasport VO a Studii nového VO. Vyplývá z nich mj. nové rozmístění osvětlovacích prvků pro optimální osvětlení obce a díky LED technologii slibuje také výrazné snížení spotřeby – cca na 1/3 současného stavu. Uvedené dokumenty jsou nutné k realizaci přeložky VO v rámci kabelizaci venkovního vedení NN.

ZO bere toto na vědomí

Ad 8) Starosta obce předložil ZO pracovní verzi pasportu místních komunikací a dopravního značení. Tato verze byla starostou připomínkována a je očekávána finální verze, která bude předložena ZO ke schválení.

ZO bere toto na vědomí

Ad 9) Starosta obce seznámil ZO se způsobem pořadatelského zajištění společenské akce „Prázdninové (Na)loučení 2017“. Uvedl, že na organizaci se bude podílet celé ZO ve spolupráci s SDH Naloučany a dobrovolníky z řad občanů Obce Naloučany. V dostatečném předstihu bude svoláno setkání pořadatelů, aby bylo možno koordinovat jednotlivé dílčí úkoly a upřesnit finální podobu akce. Termín pro pořádání akce byl po diskuzi vybrán na sobotu 2. 9. 2017 od 14:00.

ZO bere toto na vědomí

Ad 10) Starosta obce seznámil ZO s návrhem kupní smlouvy na prodej pozemků pod chatami v k.ú. Zahrádka, Koněšín a Sudice mezi jejich majiteli a mezi vlastnickými obcemi Společnosti obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou, v rámci ustanovení občanského zákoníku ve vztahu stavba a pozemek (jeden majitel), a navrhuje tuto kupní smlouvu schválit. Záměr prodeje pozemků byl schválen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů usnesením č. 168/30-05-2017/10.

Ad 11) Starosta obce seznámil ZO s plněním rozpočtu k 06/2017. Uvedl, že na straně příjmů je rozpočet naplněn na více než 91% a na straně výdajů na necelých 63% schváleného rozpočtu na rok 2017. Toto plnění na obou stranách rozpočtu je částečně ovlivněno přijatými dotacemi a provedenou úhradou za dodávku DA, jelikož v tomto plnění není zahrnuto nové RO. Plnění na straně příjmů i výdajů jsou uspokojivá a odpovídají skutečnosti.

ZO bere toto na vědomí

Předseda finančního výboru Ing. Lysý František předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 02/2017 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2017. Úpravy rozpočtu zahrnují a zohledňují plánované a schválené akce, projekty a dotace.

Předseda finančního výboru navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 02/2017 v předloženém znění.

Ad 12) Starosta obce spolu se členy ZO zhodnotili průběhu a výsledky práce zaměstnance OÚ Naloučany, p. Nováčka Bohumila ml. Po diskusi bylo ZO doporučeno, vzhledem k dobrým pracovním výsledkům, vyplatit p. Nováčkovi jednorázovou odměnu ve výši 10.000,- Kč.

Dále pak byla zhodnocena práce účetní obce Ing. Krškové Veroniky. Po diskusi bylo ZO doporučeno vyplatit účetní jednorázovou odměnu ve výši 9.000,-.

Starosta obce navrhuje vyplatit p. Nováčkovi mimořádnou jednorázovou odměnu ve výši 10.000,- Kč a Ing. Krškové Veronice ve výši 9.000,- Kč ve výplatním termínu za 07/2017.

Ad 13) Starosta obce upřesnil ZO průběh a zajištění tradiční poutě, která se uskuteční o víkendu ve dnech 28. 7. až 30. 7. 2017. Průběh bude tradiční, v pátek bude připravena předpouťová zábava s duem Sagitta music pořádaná SDH Naloučany, pro kterou obec Naloučany bezplatně propůjčí veřejné prostory a KD, v sobotu proběhne tradiční stavění máje a v neděli projdou obcí stárci za doprovodu dechové hudby Galáni s následnou taneční zábavou pod májí (případně v KD). Obec Naloučany bude hradit vystoupení dechové hudby Galáni ve výši 19.000,- Kč.

ZO bere toto na vědomí

Ad 14) Starost obce informoval ZO o vyhlášených dotačních výzvách MAS Oslavka, o.p.s. ZO se shodlo, že momentálně nevyužije žádnou z uvedených výzev. Do budoucna by připadalo v úvahu vybudování odpočinkového stanoviště ze staré vodárny u hřiště, to je ale nutno předem připravit po projektové stránce.

ZO bere toto na vědomí

Ad 15) Starosta obce informoval ZO o jednání Kraje Vysočina o Veřejné dopravě Vysočina, které proběhlo 22. 6. 2017. Dlouhodobým záměrem Kraje Vysočina je vybudování integrovaného systému veřejné dopravy, obdoby IDS JMK. Z uvedeného jednání vyplývá, že po zavedení integrovaného systému by obcí Naloučany mohlo projíždět až osm autobusů denně s přímou návazností na vlaky v Náměšti a se zachováním spojů do Třebíče. Tato úprava by přitom neměla mít vliv na výši příspěvku na dopravu pro obce ani zásadní vliv na cenu jízdného. Starosta ovšem zdůraznil, že zavedení popisované dopravy je otázkou přinejmenším několika let.

ZO bere toto na vědomí

Ad 16) Starosta obce informoval ZO o tom, že byla dokončena a na obec doručena malovaná mapa Třebíčska, ve které má Obec Naloučany své zastoupení. K dispozice je 120 ks malých skládaných map a 4 ks velkých nástěnných map. Po diskuzi se ZO dohodlo, že malé mapy budou distribuovány do domácností v obci, zbylé budou využity jakou upomínkový předmět. Velká mapa bude vyvěšena v pracovně OÚ.

Ad 17) Starosta obce informoval ZO o:

Ad 18) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č. 174/20-07-2017/05

ZO projednalo a schválilo financování nových kanalizačních přípojek pro budoucí stavby v poměru 50/50 mezi obec a majitele nemovitosti s uzavřením smluvního vztahu dle návrhu a tím obecný model financování veškerých víceprací vyvolaných občany v rámci budování kanalizace, které nelze zahrnou do projektu stavby.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 175/20-07-2017/10

ZO projednalo a schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků pod chatami v k.ú. Zahrádka, Koněšín a Sudice mezi jejich majiteli a mezi vlastnickými obcemi Společnosti obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 176/20-07-2017/11

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 02/2017 v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 177/20-07-2017/12

ZO projednalo a schválilo mimořádnou jednorázovou odměnu zaměstnanci p. Bohumilu Nováčkovi ml. ve výši 10.000,- Kč a účetní Ing. Krškové Veronice ve výši 9.000,- Kč s vyplacením ve výplatním termínu za 07/2017.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany