Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 30. 08. 2017 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 18. 08. 2017

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: středa 30. 08. 2017 v 18:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – harmonogram a postup prací, požadovaná výše spoluúčasti dle žádosti o poskytnutí dotace, návrh smlouvy – projednání
 4. Projednání návrhu smlouvy na spolufinancování nových kanalizačních domovních přípojek dle usnesení č. 174/20-07-2017/05 – projednán í, schválení
 5. Kabelizace venkovního vedení NN v obci fy E.on– informace, předpokládaný průběh,
 6. Výměna VO a obecního rozhlasu - předběžné cenové nabídky VO a rozhlas, projednání dalšího postup
 7. Stanovení výše částky pro bankovní úvěr / půjčku pro finanční zajištění plánovaných akcí – předběžné projednání, hledání dotačních možností
 8. Pasport místních komunikací a dopravního značení – návrh ke schválení
 9. POVV 2017 „Výměna oken a dveří v KD“ – termín a průběh realizace
 10. Fond Vysočiny 2017, Jednorázové akce 2017 – projednání obsahu akce
 11. Protipovodňová opatření obce Naloučany (digitální povodňový plán a hlásná služba) – registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, další postup
 12. Polní cesta C1 v k.ú. Naloučany – veřejná vyhláška, informace
 13. E.on - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 11. a 18. 09., 7:30 - 15:00
 14. Informace:

  15. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

 

 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany