Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 03. 10. 2018 v 19:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 26. 09. 2018

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: středa 03. 10. 2018 v 19:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – další průběh, informace
4.
Program OPŽP, aktivita 1.4.3 Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy – postup prací na realizaci LVS
5.
Kabelizace venkovního vedení NN v obci fy E.on, výměna VO a rozhlas – informace
6.
Veřejné osvětlení Naloučany, smlouva o dílo ing. Klíma – návrh dodatku
7.
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, souhlas s umístěním distribučního zařízení – E.on Distribuce, s.r.o., p.č. 1350, kabel, skříň
8.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Naloučany na roky 2019 – 2022 – projednání, schválení
9.
Návrh na uzavření dohody o zajištění pouťových atrakcí – p. Vildomec, termíny v horizontu 5 let
10.
Společenské, sportovní a kulturní akce pořádané obcí – rozsvěcení vánočního stromečku, novoročenky, a jiné – předběžné termíny a finanční náklady
11.
Samovýroba palivového dříví pro občany obce – návrh lokalit, cena, podmínky
12.
Volby ve dnech 05. a 06. 10. 2018 – informace
13.  Informace:
 
    a. VH Česká spořitelna, informace
      b. Dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – závěrečné vyhodnocení akce, informace o vyhodnocení a uzavření
      c. Prodej pozemku Hortová-Řezanina, vklad do KN
      d.
ČEZ-Distribuce, upozornění
      e. Doručená a odeslaná pošta
14. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany