Stavba kanalizace a ČOV - "Návod" pro budování přípojek, 30. 10. 2018

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice, Vydáno dne: 30. 10. 2018

„Návod“ pro budování přípojek

Budování kanalizace se nám, jak všichni již dobře víte, chýlí ke svému závěru. Hlavní řad kanalizace by měl být dokončen v první polovině roku 2019. Nutností je, aby určitá část domácností byla připojena již do konce roku 2018. Dodržení uvedeného postupu má zajistit kvalitní provedení napojení všech nemovitostí a minimalizuje škody, ke kterým by docházelo při nedůsledně provedených pracích. Akce je dotovaná z prostředků EU, je nutné dodržovat uvedené postupy.

 

Již nyní je zapotřebí, abychom se my občané připravili na připojení k tomuto hlavnímu řadu. A jak postupovat? Na tyto a jiné otázky dostanete rady a informace o jednotlivých krocích a postupech při napojení vašich kanalizačních přípojek:1/ projektová dokumentace a územní souhlas

 

2/ zbudování kanalizační přípojky

Kontakty:

- SORESINA TRADE, s.r.o., Třebíč, p. Svoboda Josef, tel 777 491 411, realizace včetně materiálu a napojení nemovitostí

- BIOFROG GROUP s.r.o. (prodejna Levné trubky, nám. Míru 345, Náměšť nad Oslavou), p. Skokan Luděk, tel 601 392 232, realizace včetně materiálu a napojení nemovitostí, možno i samostatně materiál pro připojení (slevy pro Naloučany a Ocmanice přislíbeny)

 

3/ kontrola provedení kanalizační přípojky

 

4/ kritéria pro napojení nemovitosti

CO JE NAPROSTOU NEZBYTNOSTÍ – DŮSLEDNĚ ODDĚLIT SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY OD DEŠŤOVÝCH!!!

 

5/ Smlouva o odvádění odpadních vod s VAS

 

6/ Platba stočného

 

PLACENÍ STOČNÉHO BUDE ZAHÁJENO JEDNOTNĚ S PŘEDPOKLADEM OD BŘEZNA 2019 A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE NAPOJENI JIŽ NAPŘ. OD PROSINCE!!!

TERMÍN BUDE VČAS UPŘESNĚN.

 

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PLATNÉ pro rok 2018

Cena vodného: 50,38 Kč vč. DPH/za 1m3

Cena stočného: 40,31 Kč vč. DPH/za 1m3

 

Paušál: cena za vypouštěné odpadní vody dle směrných čísel. Spotřeba vody je zákonem stanovena na 36 m3/ os./rok.

Možnosti platby:

1. Nemám vodovodní přípojku a používám jen vlastní studnu - placení paušálem cca 1 451 Kč/na občana a rok.

2. Mám vodovodní přípojku a používám jen vodu z řadu – čili městskou, platit budu podle reálné spotřeby a to vodné + stočné 90,69 Kč za 1m3.

3. Mám vodovodní přípojku- na konzumaci využívám vodu z řadu a používám také vodu ze studny např. na splachování WC, sprchování, praní apod. Budu platit paušál 1 451 Kč os./rok + reálnou spotřebu vody bez stočného – čili 50,38 za 1m3.

Při používání vlastní studny lze osadit na odběrné místo cejchovaný vodoměr VAS, pak bude platba stočného fakturována podle množství vody na vodoměru a dále se platí za pronájem vodoměru.

 

7/Povinnost napojení na novou kanalizaci

 

Povinnost napojit se na kanalizaci může být stanovena správním rozhodnutím Obce Naloučany nebo Obce Ocmanice nebo příslušným vodoprávním úřadem. OBEC ZATÍM SPOLÉHÁ NA TO, ŽE SE VŠICHNI PŘIPOJÍ DOBROVOLNĚ, protože je to ekonomicky nejvýhodnější možnost nakládání s odpadními vodami. Pokud však nastane potřeba, přistoupí obec či vodoprávní úřad k tomuto kroku a příslušné rozhodnutí vydá. Pak nastupují sankce za neplnění povinnosti.

 

V ustanovení § 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, je uvedeno, že vlastníkům pozemků a staveb, kde vznikají odpadní vody, může být uložena povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

 

Pokud někdo napojení na kanalizaci odmítá a trvá na dosavadním způsobu likvidace odpadních vod v domovní ČOV či septiku, je nutno, aby se prokázal platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů Dále musí být prokazatelně dodrženy podmínky vydaného rozhodnutí - povolení k vypouštění odpadních vod, zejména je nutno pravidelně sledovat a měřit kvalitu vypouštěných odpadních vod a protokoly o provedených rozborech odpadních vod uschovávat a předkládat vodoprávnímu úřadu.

 

O provozování septiků vůbec neuvažujte, protože septik nikdy nemůže vyhovět limitům stanoveným na jednotlivé znečišťující látky – proto vodoprávní úřad provede kontrolu a následně nepovolí odpadní vody z tohoto septiku vypouštět.

 

Obdobným způsobem řeší vodní zákon žumpu (bezodtokou vybíratelnou jímku). Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtoké jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu prokázat jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem (doklady o pravidelných vývozech na ČOV Náměšť nad Oslavou či Třebíč).

Žumpy musí být vodotěsné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku, příslušný stavební úřad může v případě pochybností dát příkaz majiteli k provedení zkoušky těsnosti žumpy. Vyprazdňování žumpy musí být prováděno pravidelně několikrát ročně podle objemu akumulačního prostoru žumpy. Obsah žumpy musí být zneškodňován v souladu s platnými právními předpisy.

Pravomoc kontrolovat nakládání s odpadními vodami má kromě příslušného vodoprávního úřadu také Česká inspekce životního prostředí. Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s vydaným povolením, případně nezajišťuje likvidaci odpadních vod ze žumpy v souladu s vodním zákonem, se vystavuje sankčnímu postihu až 50 000 Kč dle §38 odst. 6 a § 118 vodního zákona.

 Z výše uvedeného vyplývá, že v případě neplnění zákonných povinností (které jsou dost přísné) Vám budou vyměřeny nebo dokonce opakovaně vyměřovány dosti nepříjemné pokuty.

 

 

Prosíme občany, aby tento fakt respektovali a s budováním přípojek neotáleli.

 

Pokud má někdo z občanů jakékoliv individuální otázky např. na technické řešení, může se obrátit na pracovníky VAS nebo starostu obce Naloučan pana Havlíčka: 725 101 396.