Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 10. 2019

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 24. 10. 2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 10. 2019Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav

Nepřítomni: -

Hosté: -

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – dosavadní a další průběh, informace
 4. Projekt na výměnu VO XXXXXXX – projekt, informace k dotacím
 5. Dětská hřiště – výběr typu a hodnocení nabídek, možnosti získání dotace
 6. Znak a vlajka obce – hodnocení nabídek na vypracování návrhu, výběr dodavatele
 7. Žádost o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny „Jednorázové akce 2019“ – informace, předběžné přípravy
 8. Zavedení systému sběru a likvidace kuchyňských olejů a tuků z domácností – projednání
 9. Obsah dotačního titulu POVV 2020 – příprava možností pro podání dotace
 10. Plnění rozpočtu k 09/2019, rozpočtové opatření č. 4/2019 – projednání, schválení
 11. Stavba „Polní cesta C1 v k.ú. Naloučany“ – zahájení stavby, informace k výstavbě
 12. Samovýroba palivového dříví pro občany obce – návrh lokalit, cena, podmínky 
 13. Informace:
  a. Ukončení lékařské praxe XXXXXXXXXX
  b. Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany - informace
  c. Doručená a odeslaná pošta
 14. Diskuze

 

Zapisovatel: Mgr. Petr Chládek

Ověřovatelé zápisu: Rostislav Beneš, Zdeněk Vařílek

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:40 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 1. 10. 2019 do 9. 10. 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Rostislava Beneše a p. Zdeňka Vařílka a zapisovatelem p. Petra Chládka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další čtyři body:

13) Zpracování strategického rozvojového dokumentu jako potřebného dokumentu pro rozvoj obce a dále i pro splnění podmínek dotačních titulů
14) Oprava kaple na p.č. 1410 – informace o jejím stavu, předběžná jednání s dodavatelem a možnosti financování opravy
15) Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích obce - javor nad č.p.11, projednání stavu a podání žádosti o kácení
16) Novoročenky a kapesní kalendáře obce – návrh na zhotovení

 Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval o postupu a dalším předpokládaném harmonogramu činností na stavbě „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“. Stavba Kanalizace a ČOV se blíží k ukončení a v této souvislosti proběhly/proběhnou tyto očekávané kroky:

- 12. 09. 2019 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka v rámci vydání kolaudačního souhlasu na část stavby „stoky a příjezdová komunikace“ ze strany stavebního a úřadu Náměšť nad Oslavou, kolaudační řízení na samotnou ČOV teprve proběhne;

- dále dojde k úpravě skládky hlíny a materiálu – skladovaný materiál u hřiště bude přesunut na skládku do Ocmanic, skládka nad obcí bude srovnána a zatravněna;

- z důvodu zvýšení bezpečnosti budou kanalizační vpusti v bezprostřední blízkosti komunikací osazeny výstražnými sloupky (celkem se jedná o cca tři vpusti).   

- proběhla fakturace odsouhlasených víceprací při celoplošné opravě komunikací, které již byli provedeny, zbývající budou dofakturovány za měsíc listopad, kdy bude dokončena pokládka nových povrchů  

ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Předsedající informoval ZO o přípravě projektu na veřejné osvětlení (VO). V současnosti je zpracováván projekt, poté bude připravena žádost o podporu ze Státního fondu na podporu úspor Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

ZO bere toto na vědomí

Ad 5) Předsedající informoval ZO o záměru pořízení dvou několikaprvkových dětských hřišť. Bylo poptáno 12 potenciálních dodavatelů, z nichž technickou a cenovou nabídku podalo osm z nich. ZO projednalo nejprve požadavky na nová dětská hřiště a shodlo se, že první podmínkou výběru dodavatele bude nejprve technické provedení (materiál dřevo odolné klimatickým změnám a vlhku s možností doplnění o kovové kotevní a spojovací části) a druhou podmínkou bude výše ceny jednotlivých položek cenové nabídky (jednotlivých navržených prvků). Po provedení hodnocení doručených nabídek byla pro dodávku dětských hřišť vybrána fy Mukov s.r.o, Vysoké Popovice, jejich nabídka nejlépe splňuje obě stanovené podmínky (materiál – akátové dřevo, cenová nabídka byla nejvýhodnější). Nicméně nutnou podmínkou pro získání dotace na pořízení hřišť je doložení Strategického rozvojového dokumentu obce (viz bod 13).  

Předsedající navrhuje schválit dodavatele na dodávku dětských hřišť – fa Mukov s.r.o.

Ad 6) Předsedající informoval ZO o oslovení šesti zpracovatelů návrhů na znak a vlajky obce. Nabídku ke zhotovení podali tři potenciální dodavatelé. Předsedající, po projednání doručených nabídek v ZO, navrhl vybrat za dodavatele fy HERALDIKA s.r.o. Brno s cenou 12.000,- Kč, a s dodací dobou návrhu, včetně kompletní dokumentace pro projednání návrhu v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, do 14-ti dnů od podepsání smlouvy.

Předsedající navrhuje výběr dodavatele schválit.

Ad 7) Předsedající informoval ZO o podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny „Jednorázové akce 2019“ na titul „Obec Naloučany, Oslavy udělení znaku a praporu obce a SDH“, jejíž celkový rozpočet je 130.000,- Kč, z toho požadovaná výše dotace je 50.000,- Kč. Součástí tohoto titulu je i začlenění tradiční akce Prázdninové (Na)Loučení. Podrobnosti a bližší informace k obsahu a harmonogramu akce jsou ve stadiu přípravy.

ZO bere toto na vědomí

Ad 8) Předsedající informoval ZO o nové zákonné povinnosti obce zajistit od 01. 01. 2020 sběr použitých kuchyňských olejů, jakožto nového katalogového druhu odpadu 20 01 25 „Jedlý olej a tuk“ dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Předsedající v této souvislosti navrhnul uzavřít smlouvu o sběru tohoto odpadu s dodavatelem fy Fritex s.r.o. Vladislav, která má pro tento druh činnosti schválenou licenci a je ochotna sběr použitých olejů zajistit.

Předsedající navrhuje výběr dodavatele schválit

Ad 9) Předsedající informoval ZO o každoročně připravovaném dotačním titulu „Program obnovy venkova Vysočiny“ pro rok 2020 (POVV 2020) a požádal ZO o podání návrhů akcí, které by bylo vhodné z tohoto titulu financovat. V diskuzi se členové ZO shodli, že je nutné vyměnit okna a dveře v budově bývalé školy č.p. 43. O celkové rozsahu výměnu bude rozhodnuto na dalším zasedání ZO na základě cenové nabídky na kompletní výměnu, tak aby bylo dosaženo co nejvyššího dotačního pokrytí této akce.

       Předsedající navrhuje schválit jako obsah dotačního titulu POVV 2020 výměnu dveří a oken v č.p. 43.

Ad 10) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 04/2019 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2019 a to zejména v souvislosti s vícepracemi na opravě komunikací a dorovnání skutečné výše dotací na volby.

Předsedající navrhuje schválit předložené rozpočtové opatření č. 04/2019.

Ad 11) Předsedající informoval ZO o probíhající stavbě „Polní cesta C1 v k.ú. Naloučany“, tj. obecní cesta k Vápennému. Stavba byla započata 30. 09. 2019 a její ukončení se předpokládá do 30. 11. 2019. Dosavadní průběh realizace – odstraňování horní vrstvy a srovnávání podkladu.

ZO bere toto na vědomí

Ad 12) Předsedající a správce obecních lesů p. Zdeněk Vařílek informovali ZO o záměru umožnit občanům obce samovýrobu palivového dřeva v lesích okolo obce Naloučany. Budou vybrány konkrétní lokality, stanovena cena a termíny a poté proběhne zveřejnění.

ZO bere toto na vědomí

Ad 13) Předsedající informoval ZO o potřebnosti zpracování strategického rozvojového dokumentu obce jako řídícího dokumentu pro další rozvoj obce. Předsedající navrhnul poptat vhodné dodavatele se žádostí o cenovou nabídku na tuto činnost.

Předsedající navrhuje záměr zpracování dokumentu schválit.

Ad 14) Předsedající informoval ZO o vznikajícím plánu opravit kapli na p.č.1410 a o možnosti získat dotaci na opravu, možném dodavateli a dalším způsobu financování akce. Předpokládaná výše celkových nákladů na opravu je 350.000,- Kč.

ZO bere toto na vědomí

Ad 15) Předsedající informoval ZO o tom, že javor nad č.p. 11 prosychá a je nutné provést jeho odstranění. Předsedající dále informoval, že jedná s majitelem přilehlé nemovitosti o zajištění náhradní výsadby zapěstované lípy srdčité na stejném místě.

Předsedající navrhuje podání žádosti k místnímu obecnímu úřadu o povolení ke skácení dřevin rostoucích mimo les.

Ad 16) Předsedající navrhl ZO zakoupení novoročenky a kapesního kalendáře obce pro občany a spolupracující firmy a obce. Požádal zastupitele o poskytnutí vhodné fotografie na kapesní kalendář. Celkové náklady na nákup cca 4.000,- Kč.

Předsedající navrhuje schválit nákup novoročenek a kapesních kalendářů.

Ad 17) Předsedající informoval ZO o:

a)     Ukončení lékařské praxe XXXXXXX

b)     Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany – vydaná EIA.

c)     Doručená a odeslaná pošta

Ad 18) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:30.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Návrh RO č. 04/2019

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Rostislav Beneš, Zdeněk Vařílek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

č. 076/09-10-2019/05

ZO projednalo a schválilo výběr dodavatele na dodávku dětských hřišť – fa Mukov s.r.o.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 077/09-10-2019/06

ZO projednalo a schválilo výběr dodavatele zpracování návrhu znaku a vlajky obce  - fa  HERALDIKA s.r.o. Brno.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 078/09-10-2019/08

ZO projednalo a schválilo výběr dodavatele sběru odpadu „Jedlý olej a tuk“ -  Fritex s.r.o. Vladislav.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 079/09-10-2019/09

ZO projednalo a schválilo obsah dotačního titulu POVV2020 - výměna oken a dveří v č.p. 43. 

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 080/09-10-2019/10

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 04/2019.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Lysý František, ing. Kršková Veronika

 

č. 081/09-10-2019/13

ZO projednalo a schválilo záměr zpracování strategického rozvojového dokumentu obce.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 082/09-10-2019/15

ZO projednalo a schválilo podání žádosti k místnímu obecnímu úřadu o povolení ke skácení dřevin rostoucích mimo les - javor nad č.p. 11.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 083/09-10-2019/16

ZO projednalo a schválilo nákup novoročenek a kapesních kalendářů.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Rostislav Beneš, Zdeněk Vařílek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         24. 10. 2019

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.