Koronavirus - Covid 19 - INFORMACE
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 16. 10. 2012

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 16. 10. 2012Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk, Lysý František, Pospíšil Jaromír,

Nepřítomni: Sklenář Roman, Káfuněk Radek - omluveni

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Obecně závazné vyhlášky obce Naloučany – schválení vyhlášek
 4. Nákup energií v rámci Mikroregionu Náměšťsko – smlouva o zastupování obce, další postup
 5. Zadání zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Naloučany – obsah změn, uzavření dohody s projektantem (ing. Vlasta Šilhavá)
 6. Záměr pronájmu pozemků po KPÚ Naloučany (nové) – schválení záměru
 7. Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany – postup realizace, smlouva s ING System s.r.o. na technický a nákladový dozor stavby (stavební dozor)
 8. Plnění rozpočtu 2012, rozpočtové opatření, zahájení jednání o půjčce – projednání, schválení
 9. Kácení dřevin mimo les - p.č. 777/2 dle PK, pokračování, podmínky samovýroby, nové kácení
 10. Nabídka EKO-KOM (prostřednictvím společnosti AVE CZ odpadové hospodářství) na poskytnutí kontejnerů na tříděný odpad – projednání nabídky
 11. Dary občanům při příležitosti významných životních jubileí v roce 2013 – podmínky
 12. Kulturní akce do konce roku 2012 (vánoční besídka, rozsvěcení vánočního stromečku, atd.) – projednání obsahu a zajištění
 13. Informace:
 • Projednání ochranných pásem letiště Náměšť – 12.9.2012, 12:00hod
 • POVV 2012, závěrečná zpráva
 • KPÚ, dohoda o změně hranic katastrálního území - průběh
 • Semináře pro zastupitele (Komunální odpady v praxi, seminář OBK)
 • Doručená a odeslaná pošta

     14. Diskuze

 

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Pospíšil Jaromír, Bureš Jaroslav

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

 

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

 

Ad 3) Starosta obce přednesl ZO upravené znění obecně závazných vyhlášek obce Naloučany v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (od 01. 07. 2012) a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a s ním související zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu (od 01. 01. 2011), podle kterých je nutno vyhlášky vydávat tak, aby byly s novým zněním zákonů v souladu.Jedná se o tyto vyhlášky:

 

 • Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů (platnost od patnáctého dne po zveřejnění)

 

 • Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (platnost od 1.1.2013)

 

 • Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2012

o místním poplatku ze psů (platnost od 1.1.2013)

 

Změnu znění těchto vyhlášek schválilo ZO usnesením č. 036/03-09-2012/3 na svém zasedání dne 3. 9. 2012.

Nové znění vyhlášek bude zveřejněno na úřední desce Obce Naloučany.

Starosta obce navrhuje schválit přednesené znění obecně závazných vyhlášek.

 

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO se zněním smlouvy mezi Obcí Naloučany a Mikroregionem Náměšťsko o zastupování obce při nákupu energií na komoditní burze. Vyplývá z ní mj., že Mikroregion Náměšťsko bude pro obec Naloučany zajišťovat služby dohodce, který bude nakupovat energie na komoditní burze pro všechny zastupované obce, přičemž náklady s tímto spojené budou obce hradit v poměrné části.

          Starosta navrhuje uzavřít smlouvu v uvedeném znění.

         

Ad 5) Starosta obce předložil ZO obsah změn územního plánu Obce Naloučany v souvislosti se záměrem zadání zpracování návrhu změny č.2 ÚP Naloučany. Změny budou obsahovat mj. úpravu statusů pozemků p. Kubíčka a pí. Prochazkové, změny způsobené vlivem KPÚ, ochranná pásma letiště Náměšť, atd.

Přípravu na zadání změny schválilo ZO usnesením č. 012/09-02-2012 na svém zasedání dne 9. 2. 2012.

          Starosta dále navrhuje uzavřít smlouvu o vypracování návrhu změny č.2 ÚP Naloučany s projektantem Ing. Vlastou Šilhavou.

 

Ad 6) Starosta obce předložil ZO ke schválení záměr pronájmu pozemků v majetku obce, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 tohoto zápisu a bude také zveřejněn na úřední desce obce spolu s vlastní nabídkou pronájmu. Nájemce konkrétního pozemku bude vybrán podle nejvyšší cenové nabídky za pronájem. Pronájem bude umožněn pouze takovému žadateli, který hodlá využívat dané pozemky k činnosti vhodné k charakteru daného pozemku. K dispozici jsou i pozemky neuvedené v seznamu (např. přilehlé k uvedeným), jejich pronájem bude umožněn na základě individuálního aktivního zájmu případného žadatele.

          Starosta navrhuje schválit tento záměr.

 

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s postupem prací na regeneraci objektu Obecní úřadu Naloučany. Uvedl, že stavební firmě bylo předáno staveniště. Bylo odstraněno kachličkové obložení stěn a nyní bude prováděno vybourávání podlah. Kontrolní dny budou svolávány každé dva týdny, případně podle aktuální situace. Starosta informoval ZO požadavku na zvážení možnosti vybudování bezbariérového sociálního zařízení v návaznosti na bezbariérový přístup do objektu. Tuto možnost přezkoumá projektant.

          Starosta dále navrhuje uzavřít smlouvu s firmou ING System s.r.o. na technický a nákladový dozor stavby (stavební dozor).

 

Ad 8) Předseda finančního výboru p. Pospíšil seznámil ZO s plněním rozpočtu k 31. 9. 2012. Uvedl, že plnění na straně příjmů i výdajů je uspokojivé a odpovídá skutečnosti.

          ZO bere toto na vědomí

Předseda finančního výboru dále předložil ZO návrh rozpočtového opatření č.1/2012 (příloha č. 2), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2012 dle aktuálního plnění vlivem výdajů v souvislosti se stavbou opěrné zdi pod KD a regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany a příjmů dotací a příspěvků.

Dále navrhuje zahájit jednání s vybranými bankovními domy o půjčce či překlenovacím úvěru, ke kterému se patrně Obec Naloučany bude nucena zavázat. Tato situace vznikla tak, že realizace prací při regeneraci objektu Obecního úřadu Naloučany bude provedeno v kratším časovém období, než se předpokládalo a fakturované částky budou tedy výrazně vyšší a nebude je možno postupně pokrývat z průběžného financování dotace. Příští rok bude situace opačná, proto bude možno případný úvěr z dotačních prostředků umořit.

 

Ad 9) Starosta obce informoval ZO o pokračování kácení dřevin rostoucích mimo les na p.č. 777/2 dle PK. Kácení bude prováděno opět formou samovýroby za těchto podmínek:

 • Kácení označených dřevin bude umožněno nahlášeným občanům obce Naloučany. Upřednostněni budou ti, kteří samovýrobu v této lokalitě dosud neprováděli. Vytěžené dřevo jim bude odprodáno za cenu 100,-/bm3.
 • Zpoplatněna bude veškerá kulatina nad ?5cm
 • Zisk z takto odprodaného dřeva bude použit na nákup nových sazenic a ochranných prostředků pro následnou péči.
 • Zájemci se nahlásí na OÚ Naloučany, p. Havlíček A. ml., termín do 10.11.2012
 • Kácení bude nutno dokončit do 31.3.2013
 • Každý, komu bude umožněno kácení, bude povinen zúčastnit se výsadby nových sazenic
 • ZO bere toto na vědomí.

Místostarosta p. Bureš a člen ZO p. Vařílek Z. podali návrh na podání žádosti na kácení dřevin rostoucích mimo les:

 • na p.č. 803/1 dle KN, cca 6 ks olše, z důvodu nadměrné vzrůstu a zasahování do okolních pozemků
 • na p.č. 1087/1 dle PK, 2 ks olše, suchý strom v blízkosti hřiště
 • na p.č. 1081/1 dle KN, 3 ks lípa, suchý nebo poškozený strom

          Kácení dřevin je možno provést samovýrobou palivového dřeva za podmínek výše uvedených.

 

Ad 10) Starosta obce předložil ZO nabídku firmy EKO-KOM na poskytnutí kontejnerů na tříděný odpad. Vzhledem k tomu, že kontejnerů na tříděný odpad má obec ve svém vlastnictví dostatek, navrhuje starosta nabídku nepřijmout.

 

Ad 11) Starosta přednesl ZO návrh, podle kterého by podmínky pro obdarovávání občanů při příležitosti významných životních jubileí v roce 2013 zůstaly stejné jako dosud. Dále za tímto účelem navrhuje nákup knih „Vysočina – toulky přírodou“.

 

Ad 12) Starosta seznámil ZO s programem kulturních akcí do konce roku 2012. První adventní neděli proběhne rozsvěcení vánočního stromečku, v adventním čase proběhne předvánoční tvoření pro ženy a děti a pro děti bude uspořádána vánoční besídka. Termíny obou akcí budou upřesněny. Finančně bude akce zajišťovat Obecní úřad Naloučany, organizačně se budou podílet členové ZO ve spolupráci s občany Naloučan.

          ZO bere toto na vědomí

 

Ad 13) Starosta obce informoval ZO o:

 • Projednávání ochranných pásem letiště Náměšť, které proběhlo 12. 9. 2012 ve 12:00. Výsledkem jsou stavební omezení, zejména co se týče vertikálních dispozic nových staveb. Omezení budou zapracována v návrhu změny č. 2 ÚP Naloučany.
 • Závěrečné zprávě POVV 2012
 • Volby do zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR (I. a II. kolo)
 • Další průběh KPÚ Naloučany, požadavek Katastrálního úřadu Třebíč – předložit dohodu mezi obcemi Naloučany, Ocmanice a Zahrádka o změně hranic katastrálního území dle §26/128 zákona o obcích, pro umožnění zanesení této změny; tato již byla uzavřena na základě usnesení ZO č. 037/03-09-2012/4 ze dne 3. 9. 2012 a je nyní uložena na Pozemkovém úřadě Třebíč.
 • seminářů pro zastupitele  - odpady, OBK
 • Doručené a odeslané poště

 

Ad 14) V diskusi nebylo nic projednáno.

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Pospíšil Jaromír, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


 

Usnesení:

 

č. 043/16-10-2012/3

ZO projednalo, schválilo a vydává nové znění těchto vyhlášek:

a) Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů (s platností od patnáctého dne po zveřejnění)

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

 

b) Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (s platností od 1.1.2013)

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

 

c) Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2012

o místním poplatku ze psů (s platností od 1.1.2013)

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá (za všechny body tohoto usnesení): p. Havlíček Antonín, p. Bureš Jaroslav

 

č. 044/16-10-2012/4

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy mezi Obcí Naloučany a Mikroregionem Náměšťsko o zastupování obce při nákupu energií na komoditní burze v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 045/16-10-2012/5

ZO projednalo a schválilo zadání zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Naloučany a uzavření smlouvy o vypracování tohoto návrhu s projektantem Ing. Vlastou Šilhavou.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 046/16-10-2012/6

 ZO projednalo a schválilo záměr pronajmout pozemky v majetku obce uvedené v příloze č. 1 za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 047/16-10-2012/7

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy s firmou ING System s.r.o. na technický a nákladový dozor stavby (stavební dozor) při regeneraci objektu Obecního úřadu Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 048/16-10-2012/8

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.1/2012. Jeho znění je uvedeno v příloze č. 2. ZO dále projednalo a schválilo zahájení jednání o půjčce pro Obec Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika, p. Pospíšil Jaromír

 

č. 049/16-10-2012/9

ZO projednalo a schválilo uvedené podmínky pro pokračování kácení dřevin rostoucích mimo les na p.č. 777/2 dle PK a  podání žádosti na kácení dřevin rostoucích mimo les na uvedených parcelách.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Vařílek Zdeněk

 

č. 050/16-10-2012/10

ZO projednalo a rozhodlo nepřijmout nabídku firmy EKO-KOM na poskytnutí kontejnerů na tříděný odpad.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

5

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 051/16-10-2012/11

ZO projednalo a schválilo zachování současných podmínek obdarovávání občanů při příležitosti významných životních jubileí včetně nákupu knih k tomuto účelu.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Pospíšil Jaromír, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany| Autor: administrator | Vydáno dne 24. 10. 2012 | 1799 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Návštěvní kniha
Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Admin 11:48 - 5.4.
Dobrý den, informace o spolku jsou dohledatelné z veřejně dostupných zdrojů, např. z...

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace