Koronavirus - Covid 19 - INFORMACE
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 27. 5. 2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 27. 5. 2016Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Klíma Milan, Káfuněk Radek, Bureš Jaroslav

Nepřítomni:

Hosté: Netrda František – velitel jednotky SDH Naloučany

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO

3.      Dotace POV Vysočina 2016 – průběh realizace, příprava vyhodnocení  

4.      Dotace Fondu Vysočina – Jednorázové akce 2016 – udělení dotace, uzavření smlouvy

5.      Dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – aktualizace a změny, průběh a aktuální stav, příprava výběrového řízení, odsouhlasení dofinancování

6.      Dotace Fondu Vysočina – Odpady 2016 – možný obsah, podání žádosti

7.      Dotace Energoregion 2020 „Malá komunální technika III“ – smlouva, podmínky, obsah nákupu

8.      Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – informace o stavu a další postupu, příprava dokumentace přípojek

9.      Závěrečný účet obce Naloučany za rok 2015 a Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2015 – informace, projednání, schválení

10.  Roční účetní závěrka k 31. 12. 2015 – projednání, schválení

11.  Plnění rozpočtu obce do 04/2016 – informace

12.  Návrh rozpočtového opatření č.1/2016 – projednání a schválení

13.  Veřejnoprávní smlouva s MěÚ Náměšť nad Oslavou – speciální stavební úřad ve věcech místních komunikací

14.  Zahájení obnovy katastrálního operátu – informace, předběžné zahájení 01. 06. 2016

15.  Nabídka Video-Foto-Kunc na nákup kalendářů 2017 a knihy „Vysočina objektivem Vladimíra Kunce“ - projednání

16.  Opravy veřejného rozhlasu – zkušební provoz nové ústředny, výměna reproduktorů

17.  Tradiční pouť 29. 07. až 31. 07. 2016 – průběh, smlouva DH Galáni

18.  Informace:

a.      Oslavy 650 let první písemné zmínky obce Ocmanice – 18. 06. 2016

b.     Veřejná vyhláška a informace Finančního úřadu

c.      Vydaná vyjádření 

d.     Doručená a odeslaná pošta

19.  Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo zapisovatele a ověřovatele zápisu a doplněný program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO s průběhem realizace projektu v rámci dotačního titulu POV Vysočina 2016 „Úprava veřejných prostranství pod KD a OÚ“. Uvedl, že smlouva s Krajem Vysočina byla podepsána a odeslána, finance z dotačního titulu již byly zaslány na účet obce. Veškeré stavební práce jsou již hotové – práce jsou vyúčtovány a vyfakturovány. Nyní probíhá výroba stolů s lavicemi. Předpoklad dokončení je v 06/2016, po fakturaci bude zaslána závěrečná zpráva a vyúčtování na Kraj Vysočina.

ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO s tím, že Obci Naloučany byla zastupitelstvem Kraje Vysočina přiznána dotace z FV ve výši 7.500,- Kč na akci „Prázdninové (Na)loučení 2016“. Celková odhadovaná cena pořádání této akce je 19.000,- Kč. Uskutečnění této akce je předběžně plánováno na období 27. 08. až 11. 09. 2016. Přesný termín konání akce bude upřesněn.

Dále ZO předložil dotační smlouvu s Krajem vysočina o poskytnutí této dotace, jejíž uzavření navrhuje schválit.

Ad 5) a) Starosta Obce Naloučany seznámil ZO se situací v rámci podané žádosti o dotaci MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ - Pořízení nového dopravního automobilu pro potřeby JSDHO. Uvedl, že dle upřesněných podmínek dotace bude určena na nákup vlastního DA bez požárního vybavení – nelze v něm převážet např. strojní vybavení, čerpadlo apod., protože DA bude sloužit mj. i jako evakuační vozidlo pro občany. DA bude pořízen ve verzi 4x4, což bylo schváleno HZS Kraje Vysočina, K uvedenému je nutno pořídit požární přívěs nákladní, bez požárního vybavení, určený k tažení tímto vozidlem. Celková hodnota této soupravy dosáhne výše 1.150.000,- Kč. Dotace činí 450.000,- Kč, příspěvek Kraje Vysočina činí 300.000,- Kč, z vlastních prostředků tedy Obec Naloučany musí uhradit 400.000,- Kč.

Starosta obce tedy navrhuje schválit dofinancování nákupu soupravy DA a přívěsného vozíku  pro potřeby JSDHO částkou 400.000,- Kč.

b) Na nákup uvedeného bude vyhlášeno výběrové řízení. Nabídnuté DA musí splňovat technické podmínky, které byly ve spolupráci s HZS Kraje Vysočina specifikovány. Vítěze výběrového řízení stanoví komise.

Starosta obce navrhuje pětičlennou komisi ve složení:

Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk – za ZO

Hrdlička Jiří, Netrda František – za SDH

náhradníci: Bureš Jaroslav za ZO a Klíma Milan za SDH

Termín vyhlášení a vyhodnocení výběrového řízení bude stanoven dle průběhu registrace dotace.

Starosta obce navrhuje schválit uvedené složení komise pro výběrové řízení.

Ad 6) Starosta Obce Naloučany informoval ZO o dotačním titulu „Odpady 2016“ z Fondu Vysočiny určeném k nákupu mobiliáře a informačních materiálů pro občany k nakládání a hospodaření s odpady. Byly prověřeny podmínky dotace a po zvážení všech okolností, z nichž nejzásadnější byla výše minimální spoluúčasti ze strany obce, se ukázalo, že tato dotace, její zpracování a administrace, by pro obec nebyla finančně výhodná. Stejné finanční zatížení totiž ponese nákup mobiliáře z vlastních zdrojů obce. Po diskuzi se ZO shodlo, že zakoupeno bude cca 90 sad tašek na tříděný odpad pro domácnosti a 3 sady nádob na tříděný odpad určených pro rozmístění po obci, předběžné náklady 13.000,- Kč.

Starosta navrhuje schválit nákup uvedeného materiálu.

Ad 7) Starosta Obce Naloučany již na minulém jednání ZO informoval ZO o dotačním titulu Energoregion 2020 „Malá komunální technika III“ a tato dotace byla rozhodnutím ZO přijata. Se zástupci dotačního programu byly vydiskutovány konkrétní možnosti nákupu techniky, tady nákup nové techniky, ale i části a příslušenství k technice stávající. Z diskuze v ZO vzešel seznam nové techniky, částí a příslušenství pro stávající techniku:

a) nová technika

– zádový foukač Husqvarna BTS + sada pro vysávání

– sekačka na trávu

– ruční technika dle potřeby – hrábě, koště

b) části a příslušenství k technice stávající

– zahradní traktor John Deere 300X – sada žacích nožů, mulčovací sada, pneumatiky,

– křovinořezy Husqvarna - nosný popruh, vyžínací hlavy, chrániče sluchu se štítem,

– motorová pila Husqvarna 550XP - pilové řetězy, pilová lišta,

– sestava DAKR – mulčovací nástavec, bubnové sečení, přípojná sedačka.

Dále se ZO shodlo na tom, že je vhodné prověřit ceny vybrané techniky a dle možností následně objednat nejvhodnější sestavu, jejíž základ bude tvořit zádový foukač.

Starosta obce navrhuje schválit provedení nákupu z vybrané techniky.

Ad 8) Starosta obce seznámil ZO s aktuální situací akce „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“. Uvedl, že bylo vydáno stavební povolení na realizaci této akce stejně jako povolení k nakládání s vodami od příslušného úřadu. Investorem akce – Svazkem vodovody a kanalizace – je nyní připravována dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele stavby. Projekt získal po vyhodnocení na MZe 44 bodů, není ale zatím známo, zda je tento počet dostatečný pro získání dotace.

Starosta dále uvedl, že je dokončeno upřesnění podob kanalizačních přípojek prakticky všech nemovitostí, zbývají 2 nemovitosti. Nabídka na vypracování dokumentace k domovním přípojkám na neveřejných pozemcích (pozemcích soukromých majitelů nemovitostí) od IMC - Ing. Miloš Charvát činí 1450,- Kč/přípojka + DPH. V diskuzi se ZO shodlo, že příspěvek majitele nemovitosti za vypracování dokumentace k přípojce bude stanoven na 500,- Kč.

          Starosta obce navrhuje schválit uzavření smlouvy s fy IMC - Ing. Miloš Charvát na vypracování dokumentace domovních kanalizačních přípojek, včetně vyřízení územního souhlasu, v předložené podobě.

          Starosta obce dále navrhuje schválit výši jednorázového poplatku za vypracování dokumentace domovních přípojek pro majitele nemovitostí na 500,- Kč za jednu přípojku, splatný před realizací domovní přípojky.

Ad 9) Starosta obce seznámil ZO s výsledkem přezkoumání hospodaření Obce Naloučany za rok 2015 odborem kontroly KÚ Kraje Vysočina. Uvedl, že při kontrole byly zjištěny chyby v oblasti obsahového vymezení položky rozvahy "Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek". Chyba není závažného charakteru, nápravu provede účetní obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Naloučany za rok 2015 byla zveřejněna, je uložena a k dispozici k nahlédnutí na OÚ.

Starosta obce dále seznámil ZO se závěrečným účtem za rok 2015. Závěrečný účet za rok 2015 byl zveřejněn, je uložen a k dispozici k nahlédnutí na OÚ.

Protože při přezkoumání hospodaření Obce Naloučany za rok 2015 odborem kontroly KÚ Kraje Vysočina byly nalezeny nedostatky navrhuje předseda finančního výboru Ing. Lysý František schválit závěrečný účet obce Naloučany za rok 2015 s výhradami.

Ad 10) Starosta obce předložil ZO ke schválení roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2015, včetně zúčtování výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši 190.324,08 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období.

Předseda finančního výboru Ing. Lysý František navrhuje a doporučuje schválit roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2015, včetně zúčtování výsledku hospodaření.

Ad 11) Starosta obce seznámil ZO s plněním rozpočtu k 04/2016. Uvedl, že na straně příjmů je rozpočet naplněn na více než 42% a na straně výdajů na necelých 40% schváleného rozpočtu na rok 2016. Plnění na straně příjmů i výdajů jsou tedy uspokojivá a odpovídají skutečnosti.

ZO bere toto na vědomí

Ad 12) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 1/2016 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2016. Nutnost úpravy rozpočtu vyvolaly především obdržené dotace z POV, prodej dřeva, apod. Je také nutno upravit položky rozpočtu, které se mění vlivem běžného provozu obce.

Předseda finančního výboru Ing. Lysý František navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 1/2016 v předloženém znění.

Ad 13) Starosta obce seznámil ZO se skutečností, že dle platné legislativy má Obec Naloučany vykonávat funkci speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace. Tento přenos funkce stavebního úřadu je v legislativních předpisech nedopatřením, ovšem do jejich novelizace je platný. Pro správné zajištění této činnosti navrhuje starosta obce uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Městem Náměšť nad Oslavou, dle které bude tuto funkci pro Obec Naloučany zajišťovat stavební odbor Městského úřadu Náměšť nad Oslavou a za každé řízení bude obci účtováno 1.500,- Kč.

Ad 14) Starosta obce informoval ZO o přípravě a zahájení obnovy katastrálního operátu, kdy v katastrálním území Naloučany obce Naloučany bude obnoven katastrální operát přepracováním do digitální podoby, čemuž bude předcházet, v souladu s ustanovením § 35 katastrálního zákona, částečná revize katastru nemovitostí. Oznámení bylo zveřejněno na úřední desce. Obnova bude předběžně zahájena 1. 6. 2016. OÚ Naloučany poskytne pracovníkům katastrálního úřadu prostory v budově OÚ pro zajištění jejich činnosti a jmenovaní členové ZO spolupráci při provádění.

ZO bere toto na vědomí

Ad 15) Starosta obce seznámil ZO s nabídkou fy Video-Foto-Kunc na prodej kalendářů 2017 a knihy „Vysočina objektivem Vladimíra Kunce“. Po diskuzi se ZO shodlo na zakoupení 15 ks knihy „Vysočina objektivem Vladimíra Kunce“ pro účely knihovny a jako dar při významných výročích občanů obce.

Ad 16) Starosta obce informoval ZO o tom, že na OÚ byla uvedena do zkušebního provozu nová rozhlasová ústředna zapůjčená z Obce Pucov. Provoz stávající ústředny je vzhledem k jejímu stáří a absenci náhradních dílů problematický, proto se hledají alternativy. Po vyhodnocení provozu ústředny bude rozhodnuto o dalším postupu. Dalším možným krokem k zajištění co nejlepší srozumitelnosti hlášení je změna pozic či směrování nebo úplná výměna některých reproduktorů.

ZO bere toto na vědomí

Ad 17) Starosta obce seznámil ZO se záměrem opět ve spolupráci s SDH Naloučany spolupořádat tradiční pouť, která proběhne o víkendu ve dnech 29. 07. až 31. 07. 2016. Průběh bude tradiční, v pátek bude připravena předpouťová zábava s duem Sagitta music pořádaná SDH Naloučany, pro kterou obec Naloučany bezplatně propůjčí veřejné prostory a KD, v sobotu proběhne tradiční stavění máje a v neděli projdou obcí stárci za doprovodu dechové hudby Galáni s následnou taneční zábavou pod májí (případně v KD). Obec Naloučany bude hradit vystoupení dechové hudby Galáni ve výši 18.000,- Kč.

Starosta obce navrhuje schválit navržené spolufinancování Naloučanské pouti 2016.

Ad 18) Starosta obce informoval ZO o:

a.      Oslavách 650 let první písemné zmínky obce Ocmanice – 18. 06. 2016

b.     Veřejné vyhlášce a informaci Finančního úřadu

c.      Vydaných vyjádřeních 

d.     Doručené a odeslané pošta

 

Ad 19) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil:  Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

č. 084/27-05-2016/04

ZO projednalo a schválilo uzavření dotační smlouvy s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace ve výši 7.500,- Kč na akci „Prázdninové (Na)loučení 2016“.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 085/27-05-2016/05 a)

ZO projednalo a schválilo dofinancování nákupu soupravy DA a přívěsného vozíku  pro potřeby JSDHO částkou 400.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 086/27-05-2016/05 b)

ZO projednalo a schválilo složení komise pro výběrové řízení na dodávku soupravy DA a přívěsného vozíku  pro potřeby JSDHO.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 087/27-05-2016/06

ZO projednalo a schválilo nákup sad tašek na tříděný odpad pro domácnosti a sad nádob na tříděný odpad z vlastních zdrojů.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 088/27-05-2016/07

ZO projednalo a schválilo navržený obsah nákupu malé komunální techniky v rámci dotačního titulu Energoregionu 2020 „Malá komunální technika III“.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 089/27-05-2016/08 a)

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy s fy IMC - Ing. Miloš Charvát na vypracování dokumentace domovních kanalizačních přípojek v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 090/27-05-2016/08 b)

ZO projednalo a schválilo výši jednorázového poplatku za vypracování dokumentace domovních přípojek pro majitele nemovitostí na 500,- Kč za jednu přípojku, splatného před realizací domovní přípojky.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 091/27-05-2016/09

ZO projednalo a schválilo s výhradami závěrečný účet obce Naloučany za rok 2015.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika, Ing. Lysý František

 

č. 092/27-05-2016/10

ZO projednalo a schválilo roční účetní závěrku sestavenou k 31.12.2015, včetně zúčtování výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši 190.324,08 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období, bez výhrad.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika, Ing. Lysý František

 

č. 093/27-05-2016/12

O projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/2015 v předloženém znění

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika, Ing. Lysý František

 

č. 094/27-05-2016/13

ZO projednalo a schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Náměšť nad Oslavou o vykonávání funkce stavebního úřadu při zásazích do místních komunikací.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 095/27-05-2016/15

ZO projednalo a schválilo zakoupení 15 ks knihy „Vysočina objektivem Vladimíra Kunce“ pro účely knihovny a jako dar při významných výročích občanů obce.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 096/27-05-2016/17

ZO projednalo a schválilo spolufinancování Naloučanské pouti 2016 formou uhrazení nedělního vystoupení DH Galáni ve výši 18.000,- Kč a bezplatného zapůjčení prostor, případně KD.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil:  Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany| Autor: administrator | Vydáno dne 03. 06. 2016 | 1679 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Návštěvní kniha
Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Admin 11:48 - 5.4.
Dobrý den, informace o spolku jsou dohledatelné z veřejně dostupných zdrojů, např. z...

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace