Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice

Stavba kanalizace a ČOV - informace pro občany

Vážení spoluobčané,

S postupujícími pracemi na realizaci kanalizace v obci Naloučany a Ocmanice a situací ve spojitosti s požadavkem Spolku „Domov bez vody“, dále jen Spoklek, na zachování kvality a kvantity vody v soukromých studnách v lokalitě „Na dolňáku“ Vám přinášíme další várku informací k tomuto tématu.Začneme tím ožehavějším tématem, tedy „Na dolňáku“. V této lokalitě se mají budovat dvě větve kanalizace splaškové, první od potoka Jasinka k řece Oslavě, označení A-3, druhá od č.p. 18 směrem ke kanalizaci A-3, označení této je A-3-3. První část kanalizace A-3 za potokem je již vybudována, a to včetně domovních přípojek. Bohužel při realizaci výkopů a osazování potrubí a šachty v této části došlo u č.p. 69 k výraznému poklesu hladiny vody ve studni. Po upozornění realizátora majitelem nemovitosti na tuto skutečnost, byly na potrubí provedeny dvě jílové hrázky a zajílování uložení šachty, pro zabránění odvádění vody provedeným výkopem. Po jejich provedení se pokles vody zastavil a v současnosti dochází k opětovnému pozvolnému zvedání hladiny vody v této studni. Při přípravě na realizaci kanalizace na druhé straně potoka Jasinka směrem do obce, byla dotazem majitelů nemovitostí podél této trasy zjištěna hloubka dna výkopu, jenž v nejhlubším místě činí více než 2,6 m. Na základě tohoto byla Spolkem, jakožto zástupcem majitelů nemovitostí v této lokalitě, vyvoláno jednání před zahájením činností, na němž zástupce Spolku vyjádřil nesouhlas s prováděním činností dle takto navrženého projektu kanalizace, zvláště pak na hloubku výkopu, a dále též že jejím provedením mohou být dotčena jejich práva, konkrétně právo na vodu v soukromých studnách. Průběh jednání nepřinesl žádný výsledek, zástupci Spolku požadovali okamžité zastavení činností, což bylo investorem a realizátorem přijato. Zástupci Spolku předali přítomným zástupcům obce, realizátora, projektanta a investora, písemnou žádost o informování při realizaci kanalizace v obci Naloučany.

Na základě této žádosti bylo na 22. 03. 2018 svoláno starostou obce jednání k zajištění informování Spolku a hledání nejvhodnějšího řešení této situace. Na tomto jednání bylo zprvu konstatováno, že stavba pod názvem „KANALIZACE A ČOV NALOUČANY – OCMANICE“ má řádně vydané rozhodnutí o umístění stavby Městským úřadem Náměšť nad Oslavou, odbor výstavby a územního plánování dne 19. 10. 2015 s nabytím právní moci dne 19. 11. 2015, a řádně vydané rozhodnutí, kterým se povoluje nakládání s vodami a stavba vodního díla „Kanalizace a ČOV Naloučany -  Ocmanice“, vydané Městským úřadem Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, dne 5. 5. 2016 s nabytím právní moci dne 7. 6. 2016. Žadatelem byly Obec Naloučany a Obec Ocmanice. V průběhu probíhajících správních řízeních Spolek neuplatňoval požadavky a námitky související s výše uvedenou stavbou. Na základě Dohody o převodu investorství, uzavřené dne 22. 12. 2015 mezi svazkem VODOVODY A KANALIZACE (dále jen Svazek) a Obcí Naloučany a Obcí Ocmanice, byla práva o povinnosti ke stavbě „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“ postoupena na Svazek. Byla zopakována informace o místním šetření konaném dne 15. 03. 2018 za účasti zástupce Spolku, obce Naloučany, realizátora a projektanta Ing. Charváta.

Následně zástupci Spolku opětovně vyslovili obavy ze ztráty kvalitní vody v soukromých studních a narušení statiky budov, které může stavba kanalizace způsobit. Nemovitosti jsou z třicátých let minulého století, hloubka studní cca 2,5 m (studny roubené či skružené). Zástupce spolku rovněž sdělil, že v probíhajících správních řízeních Spolek námitky sice neuplatňoval, avšak občané upozorňovali na hloubku pramenů a hloubku studní již při jednání při předběžném šetření ve věci stanovení konkrétního umístění domovních přípojek plánované kanalizace v obci Naloučany. Spolek znovu zástupcům sdělil, že nehodlá zamezovat realizaci stavby, avšak a pouze žádá, aby zůstala zachována kvalita podzemní vody, tato nebyla ztracena a nalezlo se kompromisní řešení. Projektant Ing. Charvát vysvětlil důvody pro stanovenou hloubku uložení kanalizační stoky (podchod pod vodotečí, pod stávající kanalizací dešťovou, normové uložení pod plynovodem, vodovodem a telefonním vedením).   Ing. Helena Kunstová seznámila zástupce vlastníků nemovitostí s připravovaným postupem před realizací prací na pokládce kanalizačního potrubí.

Obec Naloučany zajistila hydrogeologa RNDr. Novotnou z fy GEOTest Brno, která provede pasportizaci studní v předmětné oblasti stok A-3 a A-3-3, kdy dojde ke zmapování umístění studní, změření jejich hloubky a výšky hladiny vody ve studni, u vybraného vzorku studní bude proveden komplexní rozbor vody z nich a měření vydatnosti pramenů, taktéž bude zaznamenán stav a umístění odpadních jímek. Další činností tohoto hydrogeologa bude návrh technických opatření pro zachován kvality vody ve studních a zamezení její ztráty ve studních. Předpokládaný termín místního průzkumu – duben 2018. Termín úvodního jednání s vybraným hydrogeologem RNDr. Novotnou bylo stanoveno na pátek 6.4.2018 15:00 hod.

Tajemník svazku informoval o činnosti Svazku spočívající v zajišťování pitné vody a čištění vod odpadních v členských obcích Svazku. K zajištění řádné likvidace odpadních z obcí Naloučany a Ocmanice byly poskytnuty dotace z OPŽP a z Kraje Vysočina. Dále upozornil všechny přítomné, že v případě nerealizování splaškové kanalizace či její části, zůstává povinnost likvidace odpadních vod z domácností jejich řádným způsobem na majitelích nemovitostí.

Starosta obce Naloučany nabídnul jako kompenzaci vlastníkům nemovitostí, které nejsou napojené na vodovodní řad a využívají vlastní studny, provedení vodovodní přípojky pro případný náhradní zdroj pitné vody v případě ztráty zdroje vody v soukromých studnách. Zástupci Spolku toto odmítli. Vše budeš dále řešeno na úvodním jednání s hydrogeologem RNDr. Novotnou. Do té doby nelze zodpovědně stanovit další průběh realizace, ani jaké může mít tato situace další dopad na realizaci stavby nebo její finanční zajištění, zejména z dotačního titulu OPŽP a Kraje Vysočina.  

Co se týká prací na ostatních stokách a ČOV, probíhá intenzivní výstavba kanalizace v obci Ocmanice v krajské komunikaci směrem na Náměšť nad Oslavou, taktéž se intenzívně pokračuje v budování ČOV, kde byly vybudovány základy pro uložení všech jímek a v současnosti jsou tyto usazovány nebo budováno bednění pro jejich vybetonování. Je zahájeno zavážení prostoru ČOV zeminou pro zvednutí plochy vlastní čistírny nad okolní terén dle projektu. Stavba kanalizace v Naloučanech je prozatím prováděna mimo krajské komunikace, aktuálně byly práce přesunuty na realizaci stoky A-3-1 (od č.p. 5 kolem pomníku padlým ke krajské komunikaci pod č.p. 11) a na dokončení přípojek na stoce A-2 (pod KD a OÚ).

Předpoklad provádění realizace – tlaková kanalizace v 04 – 06/2018, kanalizace v krajských komunikacích v 06 – 09/2018.

Dále je třeba ještě upozornit na dopravní omezení spojená s touto realizací, ať již se týká zúženého průjezdu jedním pruhem, s nebo bez řízení světelnou signalizací, až po úplnou uzavírku v době provádění výkopu mezi č.p. 14 a č.p. 18 směrem ke křižovatce na Ocmanice. Tuto situaci též ovlivní uzavírka ulice Ocmanická v Náměšti nad Oslavou v termínu od 09. 04. do 07. 06. 2018 s objízdnou trasou přes Naloučany, dále úplná uzavírka silnice mezi Ocmanicemi a Zahrádkou v termínu od 13. 04. do 27. 04. 2018, ale také uzavírka silnice kolem řeky do Náměště při konání XXXVII. závodů Zámecký vrch o víkendu 05. – 06. 05. 2018, s objízdnou trasou přes nádraží Studenec, Častotice, Zahrádku a Ocmanice. Oprava povrchů krajských a místních komunikací bude probíhat koncem roku – 09 - 11/2018.

Připojování nemovitostí na kanalizaci se předpokládá na 09,10/2018, v závislosti na dokončení výstavby ČOV, a přesný termín pro jeho provedení bude včas oznámen. Připomínáme nadále, že na obci jsou k vyzvednutí projekty na neveřejné části domovních přípojek na soukromých pozemcích, jenž je nutno si vyzvednout oproti poplatku 700,- Kč. Kdo tak prozatím neučinil, nechť si tuto vyzvedne v co nejkratší době.

Děkujeme za Vaše dosavadní pochopení a neustálou trpělivost.


| Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 04. 04. 2018 | 626 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Návštěvní kniha
Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Admin 11:48 - 5.4.
Dobrý den, informace o spolku jsou dohledatelné z veřejně dostupných zdrojů, např. z...

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace