Koronavirus - Covid 19 - INFORMACE
Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice

Stavba kanalizace a ČOV - "Návod" pro budování přípojek, 30. 10. 2018

„Návod“ pro budování přípojek

Budování kanalizace se nám, jak všichni již dobře víte, chýlí ke svému závěru. Hlavní řad kanalizace by měl být dokončen v první polovině roku 2019. Nutností je, aby určitá část domácností byla připojena již do konce roku 2018. Dodržení uvedeného postupu má zajistit kvalitní provedení napojení všech nemovitostí a minimalizuje škody, ke kterým by docházelo při nedůsledně provedených pracích. Akce je dotovaná z prostředků EU, je nutné dodržovat uvedené postupy.

 

Již nyní je zapotřebí, abychom se my občané připravili na připojení k tomuto hlavnímu řadu. A jak postupovat? Na tyto a jiné otázky dostanete rady a informace o jednotlivých krocích a postupech při napojení vašich kanalizačních přípojek:1/ projektová dokumentace a územní souhlas

 • Podle stavebním úřadem schváleného projektu bude přípojka vybudována. Svépomocí, popř. odbornou firmou zajistíte provedení výkopu pro „soukromou“ část kanalizační přípojky od zaslepené „veřejné“ části po vyústění odpadů z nemovitosti nebo po nápojný bod dle projektové dokumentace.
 • Každý z vás obdržel projekt a nákres trasy, kterou vaše přípojka má vézt. Tato přípojka je tedy již stavebně povolena územním souhlasem.
 • Obec pomohla a zajistila občanům projektovou dokumentaci a územní souhlas na tyto domovní přípojky. Toto byl podíl obce, kterým se snažila finančně pomoci a snížit Vaše náklady za přípojku.
 • Co se týče vlastního budování přípojek od odbočky hlavního řadu – toto si již každý majitel nemovitosti HRADÍ SÁM.

 

2/ zbudování kanalizační přípojky

 • Vlastník nemovitosti si zajistí položení potrubí kanalizační přípojky a její vlastní napojení na „veřejnou“ část, dle projektové dokumentace.
 • Práce na budování přípojky můžete zahájit prakticky již nyní.
 • K připojení se bude používat potrubí DN 150.
 • Přípojky již můžete fyzicky vybudovat a nechat připravené k napojení. Po položení potrubí ho zaslepte a můžete ho zasypat. Potrubí se zatím nesmí napojovat na vlastní nemovitost!!!
 • Pro obec Ocmanice - Ve chvíli uvedení přečerpávacích stanic do provozu bude možné vlastní připojení domácností. Termín uvedení čerpacích stanic do provozu se předpokládá od 1.12.2018.
 • Společné pro obě obce je uvedení ČOV do zkušebního provozu, které se předpokládá od 1.12.2018. TERMÍN BUDE v případě změn OBCÍ UPŘESNĚN!
 • Těm z Vás, kteří nebudou přípojku budovat svépomocí, uvádíme kontakty na firmy, které budují přípojky cca za 1000,- Kč/běžný metr vč. potrubí. Cena je orientační, zaleží na podloží, hloubce a také délce přípojky.

Kontakty:

- SORESINA TRADE, s.r.o., Třebíč, p. Svoboda Josef, tel 777 491 411, realizace včetně materiálu a napojení nemovitostí

- BIOFROG GROUP s.r.o. (prodejna Levné trubky, nám. Míru 345, Náměšť nad Oslavou), p. Skokan Luděk, tel 601 392 232, realizace včetně materiálu a napojení nemovitostí, možno i samostatně materiál pro připojení (slevy pro Naloučany a Ocmanice přislíbeny)

 

3/ kontrola provedení kanalizační přípojky

 • K vlastnímu napojení přípojky na odbočku hlavního řadu, je nutné zavolat pracovníka VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, aby toto napojení překontroloval.
 • Připravenost ke kontrole nahlásíte v předstihu (alespoň 2 dny) na Provoz VAS Náměšť nad Oslavou: Ing. Pavel Petrák – tel. 568 408 121, mob. 603 726 024, pouze v pracovní dobu, mimo víkend
 • U kontroly prokazujete správné provedení kanalizační přípojky dle projektu a jejího napojení. Kontrolu provádí zaměstnanec VAS.
 • Kontakty na pracovníky VAS budou uvedeny na stránkách obce i na vývěskách.

 

4/ kritéria pro napojení nemovitosti

CO JE NAPROSTOU NEZBYTNOSTÍ – DŮSLEDNĚ ODDĚLIT SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY OD DEŠŤOVÝCH!!!

 • Do kanalizační přípojky splaškové kanalizace nesmí být zaústěny vody dešťové (ze střech, dvorků, atd.), povrchové ani podzemní vody (např. drenáže). Podzemní, dešťové a povrchové vody lze ponechat napojeny na stávající kanalizaci nebo je lze akumulovat a využít pro zalévání zahrady. Stávající kanalizace bude sloužit po výstavbě nové kanalizace pouze jako DEŠŤOVÁ.
 • Po napojení na kanalizaci je dána povinnost ze zákona jímky a septiky vyřadit z provozu, musí se zaslepit, vyčerpat a zasypat inertním materiálem, nebo je lze po vyčerpání využít jako akumulační nádrže na dešťovou vodu.
 • Do přípojky nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť.

 

5/ Smlouva o odvádění odpadních vod s VAS

 • Po napojení na veřejnou kanalizaci uzavře každý majitel nemovitosti smlouvu s provozovatelem kanalizace, tj. společností VAS.
 • VAS předpokládá, že začne v průběhu března vyplňovat s každým z Vás dotazník. Tyto dotazníky bude možné vyplnit jak na VAS v Třebíči, tak i na Obecním úřadě v Naloučanech, nebo Ocmanicích v předem určených dnech i časech (bude upřesněno na webových stránkách i hlášeno rozhlasem a vyvěšeno ve vitrínách.)
 • U starších občanů, budeme obcházet občany osobně.
 • Tento dotazník bude podkladem pro uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod a platbě stočného.
 • Smlouva bude vyhotovena ve dvou pare. Po podpisu obou smluvních stran ( občan-VAS ) obdrží každý jedno pare.

 

6/ Platba stočného

 

PLACENÍ STOČNÉHO BUDE ZAHÁJENO JEDNOTNĚ S PŘEDPOKLADEM OD BŘEZNA 2019 A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE NAPOJENI JIŽ NAPŘ. OD PROSINCE!!!

TERMÍN BUDE VČAS UPŘESNĚN.

 

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PLATNÉ pro rok 2018

Cena vodného: 50,38 Kč vč. DPH/za 1m3

Cena stočného: 40,31 Kč vč. DPH/za 1m3

 

Paušál: cena za vypouštěné odpadní vody dle směrných čísel. Spotřeba vody je zákonem stanovena na 36 m3/ os./rok.

Možnosti platby:

1. Nemám vodovodní přípojku a používám jen vlastní studnu - placení paušálem cca 1 451 Kč/na občana a rok.

2. Mám vodovodní přípojku a používám jen vodu z řadu – čili městskou, platit budu podle reálné spotřeby a to vodné + stočné 90,69 Kč za 1m3.

3. Mám vodovodní přípojku- na konzumaci využívám vodu z řadu a používám také vodu ze studny např. na splachování WC, sprchování, praní apod. Budu platit paušál 1 451 Kč os./rok + reálnou spotřebu vody bez stočného – čili 50,38 za 1m3.

Při používání vlastní studny lze osadit na odběrné místo cejchovaný vodoměr VAS, pak bude platba stočného fakturována podle množství vody na vodoměru a dále se platí za pronájem vodoměru.

 

7/Povinnost napojení na novou kanalizaci

 

Povinnost napojit se na kanalizaci může být stanovena správním rozhodnutím Obce Naloučany nebo Obce Ocmanice nebo příslušným vodoprávním úřadem. OBEC ZATÍM SPOLÉHÁ NA TO, ŽE SE VŠICHNI PŘIPOJÍ DOBROVOLNĚ, protože je to ekonomicky nejvýhodnější možnost nakládání s odpadními vodami. Pokud však nastane potřeba, přistoupí obec či vodoprávní úřad k tomuto kroku a příslušné rozhodnutí vydá. Pak nastupují sankce za neplnění povinnosti.

 

V ustanovení § 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, je uvedeno, že vlastníkům pozemků a staveb, kde vznikají odpadní vody, může být uložena povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

 

Pokud někdo napojení na kanalizaci odmítá a trvá na dosavadním způsobu likvidace odpadních vod v domovní ČOV či septiku, je nutno, aby se prokázal platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů Dále musí být prokazatelně dodrženy podmínky vydaného rozhodnutí - povolení k vypouštění odpadních vod, zejména je nutno pravidelně sledovat a měřit kvalitu vypouštěných odpadních vod a protokoly o provedených rozborech odpadních vod uschovávat a předkládat vodoprávnímu úřadu.

 

O provozování septiků vůbec neuvažujte, protože septik nikdy nemůže vyhovět limitům stanoveným na jednotlivé znečišťující látky – proto vodoprávní úřad provede kontrolu a následně nepovolí odpadní vody z tohoto septiku vypouštět.

 

Obdobným způsobem řeší vodní zákon žumpu (bezodtokou vybíratelnou jímku). Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtoké jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu prokázat jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem (doklady o pravidelných vývozech na ČOV Náměšť nad Oslavou či Třebíč).

Žumpy musí být vodotěsné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku, příslušný stavební úřad může v případě pochybností dát příkaz majiteli k provedení zkoušky těsnosti žumpy. Vyprazdňování žumpy musí být prováděno pravidelně několikrát ročně podle objemu akumulačního prostoru žumpy. Obsah žumpy musí být zneškodňován v souladu s platnými právními předpisy.

Pravomoc kontrolovat nakládání s odpadními vodami má kromě příslušného vodoprávního úřadu také Česká inspekce životního prostředí. Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s vydaným povolením, případně nezajišťuje likvidaci odpadních vod ze žumpy v souladu s vodním zákonem, se vystavuje sankčnímu postihu až 50 000 Kč dle §38 odst. 6 a § 118 vodního zákona.

 Z výše uvedeného vyplývá, že v případě neplnění zákonných povinností (které jsou dost přísné) Vám budou vyměřeny nebo dokonce opakovaně vyměřovány dosti nepříjemné pokuty.

 

 

Prosíme občany, aby tento fakt respektovali a s budováním přípojek neotáleli.

 

Pokud má někdo z občanů jakékoliv individuální otázky např. na technické řešení, může se obrátit na pracovníky VAS nebo starostu obce Naloučan pana Havlíčka: 725 101 396.


| Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 30. 10. 2018 | 1087 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Návštěvní kniha
Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Admin 11:48 - 5.4.
Dobrý den, informace o spolku jsou dohledatelné z veřejně dostupných zdrojů, např. z...

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace