Koronavirus - Covid 19 - INFORMACE
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 22. 12. 2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 22. 12. 2019Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 16:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav

Nepřítomni: Bureš Jaroslav

Hosté: -

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – další průběh, informace
 4. Výměna oken a dveří č.p. 43 (POVV 2020) – návrh smlouvy na výměnu Interm
 5. Dohody o provedení práce pro rok 2020 – návrh dohod a výše odměn, schválení
 6. Odměny členům ZO dle nařízení vlády č. 318/2017, zaměstnance a účetní obce od 01. 01. 2020 – návrhy, schválení
 7. Návrh rozpočtového opatření č. 5/2019 – projednání, schválení
 8. Návrh rozpočtu obce Naloučany pro rok 2020 – projednání, schválení
 9. Inventury 2019 – složení komise, termín inventur – schválení
 10. Vetran Vehicle Club Březník, žádost o povolení průjezdu, 22. - 24. 05. 2020, - projednání, podmínky, schválení
 11. Žádost Pozemkového spolku Oslava při ZO ČSOP Náměšťské rybníky – projednání schválení
 12. Plánovací smlouva o napojení p.č. XXX na komunikaci – projednání, schválení
 13. Smlouva o právu umístit a provést stavbu – XXXXXXX, p.č. XXX, XXXXX XXXXX, p.č. XXXXX – projednání, schválení
 14. Informace:

            Doručená a odeslaná pošta

    15. Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Sklenář Roman, Mgr. Chládek Petr

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 16:30 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 14. 12. 2019 do 22. 12. 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Sklenáře Romana a p. Chládka Petra a zapisovatelem p. Lysého Františka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další tři body:

11) Žádost Pozemkového spolku Oslava při ZO ČSOP Náměšťské rybníky – projednání schválení

12) Plánovací smlouva o napojení p.č. XXX na komunikaci – projednání, schválení

13)Smlouva o právu umístit a provést stavbu – XXXXXXX, p.č. XXX, XXXXX XXXXX, p.č. XXXXX – projednání, schválení

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval o postupu dokončování stavby „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“. Uvedl, že stavba stále není zkolaudována a ČOV je ve zkušebním provozu. Kolaudace nemůže být dokončena z důvodu neposkytnutí stanoviska správce toku „Jasinka“, tj. Lesy ČR, jenž si vymínil opakované provedení již vybudovaného zpevnění přechodu pod potokem Jasinka v lokalitě „na dolňáku“, když zástupce správce toku odmítl toto převzít a toto muselo být provedeno dle jeho požadavků. Předsedající zdůraznil, že absence kolaudačního rozhodnutí výrazně komplikuje financování projektu, zejména dotací Kraje Vysočina. Záležitost je dále v jednání.

            Předsedající dále informoval ZO o tom, že v období 5. – 12. 12. bylo provedeno řízené dálkové odstavování jednotlivých dílčích technologií v ČOV kvůli tomu, aby bylo možno identifikovat zdroj největšího hluku z ČOV. Toto se s největší pravděpodobností podařilo a zdroj byl ve spolupráci s nejblíže bydlícími občany zjištěn. Ztišení toho zdroje hluku vyžaduje, dle vyjádření pracovníka VAS, zásah programátora PLC, což představuje náklady ve výši cca 15.000,- Kč, které by měly jít k tíži Obce Naloučany jakožto vícepráce. V diskuzi k tomuto bodu se ale ZO neshodlo na financování toho zásahu vzhledem k tomu, že ČOV je majetkem VAS a.s., nikoliv obce Naloučany a ČOV je navíc stále ve zkušebním provozu. Způsob financování bude tedy podroben dalšímu jednání.

ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Předsedající předložil ZO návrh smlouvy se společností Interm s.r.o. o dodání a kompletní instalaci nových oken a dveří v č.p. 43 („stará škola“) kofinancované z POVV 2020. Výběr zhotovitele byl schválen usnesením č. 097/03-12-2019/06 na zasedání ZO dne 3. 12. 2019. Skladba materiálu byla po diskuzi s pracovníkem firmy optimalizována, dodány budou i veškeré parapety, provedeny budou i všechny příslušné zednické a stavební práce. Nabídková cena na uvedené je nyní v hodnotě 271.111,- Kč bez DPH. Termín realizace bude dohodnut s nájemcem nemovitosti, předběžně první polovina března nebo v polovině dubna 2020.

Předsedající navrhuje schválit smlouvu v předložené podobě.

Ad 5) Předsedající předložil ZO dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2020, jejichž seznam je uveden v příloze a seznámil se záměrem navýšit odměny uvedené v těchto dohodách o 10% oproti roku 2019, tak aby byl pokryt nárůst platů ve státní správě.

 Předsedající navrhuje schválit dohody o provedení práce v předloženém znění.

Ad 6) Předsedající informoval ZO o tom, že 9. prosince schválila vláda novelu nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Předmětem novely je plošné zvýšení tabulkové odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků o 10%.

       Předsedající tedy navrhuje s platností od 01. 01. 2020 upravit odměny starosty, místostarosty, předsedů výborů a členů ZO Obce Naloučany tak, aby odpovídaly uvedené novele, zaokrouhleno nahoru na celé částky. Současně s tím navrhuje zvýšit o 10% i odměnu účetní obce Ing. Krškové Veronice a zaměstnanci obce XXXXXXXX XXXXXXXX.

Pozice

do 31. 12. 2019

od 01. 01. 2020

Starosta obce

11.720,-

13.000,-

Místostarosta obce

5.035,-

5.550,-

Předseda výboru

495,-

550,-

Člen ZO

335,-

375,-

Účetní obce

7.645,-

8.400,-

Zaměstnanec obce

16.000,-

17.600,-

Údaje v Kč, před zdaněním

Předsedající navrhuje schválit navrhovanou výši odměn členům ZO, účetní obce a zaměstnanci OÚ.

Ad 7) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 05/2019 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2019.

Předsedající navrhuje schválit předložené rozpočtové opatření č. 05/2019.

Ad 8) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František seznámil ZO s návrhem rozpočtu na rok 2020 (návrh byl zveřejněn na úřední desce obce dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, par. 11, odst. 3 dne 4. 12. 2019, tj. min. 15 dní před zasedáním FV a ZO, a je přílohou tohoto zápisu). V roce 2020 by obec Naloučany měla hospodařit s celkovými příjmy ve výši 2.935.000,- Kč, výdaje jsou předpokládány ve výši 6.085.000,- Kč. Počítá se s čerpáním dlouhodobého úvěru ve výši 3.000.000,- Kč, který primárně slouží k pokrytí nákladů spojených se stavbou kanalizace, a s čerpáním zůstatku finančních prostředků z bankovních účtů obce.

Předseda finančního výboru navrhuje schválit předložený návrh rozpočtu beze změn.

Ad 9) Předsedající předložil ZO návrh na složení inventurní komise pro provedení inventury obecního majetku:

 Vařílek Zdeněk – předseda

 Sklenář Roman – člen

 Beneš Rostislav – člen

       Termín konání provedení fyzické inventury majetku bude stanoven předsedou inventurní komise (možné je i průběžné provádějí inventur), konečný termín provedení inventury byl navržen do 31. 1. 2020.

Ad 10) Předsedající seznámil ZO s žádostí Veteran Vehicle Club Březník o povolení vjezdu a průjezdu po komunikacích, zpevněných cestách, lesních a polních cestách dle přiložené mapy, v k.ú obce dne 23. 05. 2020 v rámci srazu historických vojenských vozidel „Sraz legendárních vozidel Praga V3S a jejich přátel“ ve dnech 22. – 24. 5. 2020. Povolení průjezdu může být vydáno s podmínkami uvedení dotčených cest do původního stavu a předání těchto cest před a po akci.

Předsedající navrhuje schválit povolení k průjezdu dle žádosti při splnění podmínek.

Ad 11) Předsedající seznámil ZO s žádostí Pozemkového spolku Oslava při ZO ČSOP Náměšťské rybníky, který momentálně obhospodařuje dvě přírodní lokality v katastru Obce Naloučany (stráň pod Čikovskou myslivnou a Vápenné - lom na Hortosích) o prohloubení spolupráce. Spolek žádá o změnu "souhlasu s péčí" na zřízení smlouvy o užívání pozemku. Hlavní motivací této žádosti je fakt, že ve druhém případě bude moci spolek žádat finanční podporu na svoje hospodaření z prostředků podpory Pozemkových spolků v rámci ČSOP. Zastupitelstvo se při diskuzi k tomuto bodu shodlo, že pokud bude hospodaření v těchto lokalitách probíhat tak, jako dosud, nemá proti tomuto žádné námitky.

Předsedající navrhuje schválit předloženou žádost a uzavřít předložený návrh smlouvy o užívání pozemku.

Ad 12) Předsedající předložil ZO plánovací smlouvu o napojení p.č. XXX na komunikaci, která je nezbytná pro udělení stavebního povolení ke stavbě na tomto pozemku. V ní se Obec Naloučany zavazuje, že, uvedený pozemek bude napojen na místní komunikaci a bude tak na něj umožněn přístup. Uvedené stavební práce se Obec Naloučany zavazuje dokončit do 12/2021.

Předsedající navrhuje schválit plánovací smlouvu v předložené podobě.

Ad 13) Předsedající předložil ZO smlouvy o právu umístit a provést stavbu, jejichž předmětem je založení práva stavebníka umístit a provést na této nemovitosti stavbu části příjezdové cesty/sjezdu k rodinnému domu (místu na parkování) a stavby přípojek kanalizace a vodovodu dle přiložených výkresů – součást projektové dokumentace k objektu novostavby rodinného domu „XXXXXX“, XXXXXXX, p.č. XXX, a novostavby RD XXXXX XXXXX, p.č. XXXXX, jejímž uzavřením obec umožňuje stavebníkům provést uvedené části stavby na svých pozemcích.

Předsedající navrhuje schválit smlouvy o právu umístit a provést stavbu v předložené podobě.

Ad 14) Starosta obce informoval ZO o:

Doručené a odeslané poště

Ad 15) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17:45.

 

Přílohy zápisu:

 1. Prezenční listina
 2. Seznam dohod o provedení práce pro rok 2020
 3. Návrh rozpočtu Obce Naloučany na rok 2020
 4. Návrh RO č. 05/2019

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Mgr. Chládek Petr

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


 

Usnesení:

 

č. 106/22-12-2019/04

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy se společností INTERM s.r.o. na výměnu oken v č.p. 43 v hodnotě 271.111,- Kč bez DPH v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 107/22-12-2019/05

ZO projednalo a schválilo dohody o provedení práce na rok 2020 v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 108/22-12-2019/06

ZO projednalo a schválilo výši odměn starosty, místostarosty, předsedů výborů a členů ZO Obce Naloučany a odměny účetní obce a zaměstnance obce.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 109/22-12-2019/07

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 05/2019 v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 110/22-12-2019/08

ZO projednalo a schválilo předložený rozpočet Obce Naloučany na rok 2020 beze změn.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 111/22-12-2019/09

ZO projednalo a schválilo složení inventurní komise a termín provedení inventury obecního majetku.

Výsledek hlasování

Pro:

3

Proti:

0

Zdrželi se:

3

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, předseda a členové inventurní komise

 

č. 112/22-12-2019/10

ZO projednalo a schválilo povolení k průjezdu pro VVC Březník dle žádosti při splnění podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 113/22-12-2019/11

ZO projednalo a schválilo smlouvu o užívání pozemku (stráň pod Čikovskou myslivnou a Vápenné - lom na Hortosích) s Pozemkovým spolkem Oslava při ZO ČSOP Náměšťské rybníky v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Vařílek Zdeněk

 

č. 114/22-12-2019/12

ZO projednalo a schválilo Plánovací smlouvu o napojení p.č. XXX na místní komunikaci v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 115/22-12-2019/13

ZO projednalo a schválilo smlouvy o právu umístit a provést stavbu pro XXXXXXX, p.č. XXX, XXXXXa XXXXXa, p.č. XXXXX.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Mgr. Chládek Petr

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         28. 12. 2019

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 28. 12. 2019 | 430 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Návštěvní kniha
Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Admin 11:48 - 5.4.
Dobrý den, informace o spolku jsou dohledatelné z veřejně dostupných zdrojů, např. z...

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace