Koronavirus - Covid 19 - INFORMACE
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 12. 2. 2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 12. 2. 2020Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav

Nepřítomni: -

Hosté: -

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – informace o aktuálním stavu
 4. Stavba „Polní cesta C1 v k.ú. Naloučany“ – předání stavby obci  
 5. Výměna oken a dveří č.p. 43 (POVV 2020) – informace o aktuálním stavu
 6. Znak obce Naloučany – informace o aktuálním stavu
 7. Plnění rozpočtu obce Naloučany za rok 2019 – informace
 8. Inventura majetku 2019 – provedení inventury, informace
 9. Činnost kontrolního a finančního výboru v roce 2019 - informace předsedů výborů
 10. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., stavba „Naloučany – mlýn: kabel NN“ – projednání a schválení
 11. Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2020 – Nemocnice Třebíč
 12. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ - žádost o projednání připojení ke kampani
 13. Informace:
  a. Tříkrálová sbírka 2020, výtěžek v obci 10.221,- Kč
  b. Nabídka odkupu dřevní hmoty - informace
  c. Odborná příprava velitelů a strojníků jSDHo, termíny, účast
  d. Doručená a odeslaná pošta
 14. Diskuze

 

Zapisovatel: Mgr. Petr Chládek

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Bureš, Zdeněk Vařílek

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:35 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 04. 02. 2020 do 12. 02. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Jaroslava Bureše a p. Zdeňka Vařílka a zapisovatelem p. Petra Chládka. Návrh programu byl předsedajícím rozšířen o jeden bod:

13) Žádost majitele nemovitosti XXXXX o povolení zemních výkopových prací na pozemku obce XXXXX – výkop pro domovní přípojku vodovodu a kanalizace a pro provedení izolace obvodového zdiva proti vlhkosti

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval o postupu a dalším předpokládaném harmonogramu činností na stavbě „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“. Byla dokončena kolaudace kanalizačních stok a příjezdové komunikace k ČOV, dále byly provedeny úpravy technologie ČOV pro „noční“ provoz za účelem omezení rušivých vlivů v období nočního klidu. V současnosti se připravuje dokumentace pro kolaudaci ČOV. Dále byla zahájena jednání investora s majiteli nemovitosti XXXXX za účelem dosažení dohody ve věci ztráty vody v soukromé studni v důsledku možného vlivu realizace stavby kanalizace.

ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Předsedající informoval ZO o předání stavby polní cesty C1 (k Vápennému) do majetku obce. Předání proběhlo dne 16. 01. 2020. Celková účetní hodnota pořízení stavby činila 11.121.255,56 Kč, na realizaci stavby bude investorem (Státní pozemkový úřad) použito financování z Programu rozvoje venkova (Pozemkové úpravy). K datu předání bude, po doručení potvrzení SPÚ, stavba zařazena do majetku obce.

ZO bere toto na vědomí

Ad 5) Předsedající informoval ZO o skutečnosti, že byla podána žádost do programu POVV 2020 (Fond Vysočiny) za účelem financování výměny oken v č.p. 43 („stará škola“). Cena rekonstrukce je 271.111,- Kč bez DPH. Termín realizace bude dohodnut s nájemcem nemovitosti a s realizátorem výměny na termín od 14. 04. do 24. 04. 2020.

ZO bere toto na vědomí

Ad6) Předsedající informoval ZO o probíhajícím projednávání návrhu znaku obce v Podvýboru pro heraldiku a vexikologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Předsedající předpokládá, že v řádech dnů bude, alespoň předběžně, znám závěr jednání. Poté bude svolána pracovní schůze Zastupitelstva obce k projednání dalšího postupu – pořízení znaku a vlajky a příprava oslav udělení znaku a vlajky.

ZO bere toto na vědomí

Ad 7) Předsedající seznámil ZO s plněním rozpočtu obce Naloučany za rok 2019. Z jeho zprávy vyplívá, že hospodaření obce se řídilo schváleným rozpočtem upraveným přijatými rozpočtovými opatřeními a ke dni 31. 12. 2019 byl rozpočet na straně příjmů naplněn ve výši 3.790.038,69 Kč, což je na 117% původního rozpočtu (na 106% upraveného rozpočtu), na straně výdajů byl naplněn ve výši 5.089.228,- Kč, což je na 78% původního rozpočtu (na 85% upraveného rozpočtu), a financování (i při započtení úvěru) bylo ve výši 1.299.189,31 Kč, což je na 41% původního rozpočtu (na 53% upraveného rozpočtu).

ZO bere toto na vědomí

Ad 8) Předseda inventurní komise p. Zdeněk Vařílek, seznámil ZO s výsledky inventury obecního majetku. Uvedl, že inventura majetku byla provedena kompletně v daném termínu a nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti. Předsedající přednesl ZO návrh inventarizační zprávy o provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku k 31. 12. 2019, jejímž závěrem je, že nebyly zjištěny přebytky ani manka.

Předsedající navrhuje schválit inventarizační zprávu v předloženém znění.

Ad 9) Předseda kontrolního výboru p. Vařílek Zdeněk přednesl ZO zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2019. Předseda finančního výboru Ing. Lysý František přednesl ZO zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2019.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 10) Předsedající informoval ZO o návrhu uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., stavba „Naloučany – mlýn: kabel NN“. Uzavření této smlouvy navazuje na uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, jenž ZO projednalo a schválilo dne 03. 10. 2018 usnesením č. 243/03-10-2018/07.

Předsedající navrhuje předloženou smlouvu schválit.

Ad 11) Předsedající seznámil ZO se žádostí o poskytnutí finančního daru Nemocnice Třebíč p.o. na nákup vybavení, pomůcek a na provoz. V diskuzi k této žádosti bylo navrženo neschválení poskytnutí finančního daru z důvodu plánovaných investičních a neinvestičních akcí.

Ad 12) Předsedající seznámil ZO s žádostí iniciátorů mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ o vyvěšení tibetské vlajky na podporu Tibetu. V projednání ZO konstatovalo, že plně vnímá situaci v Tibetské autonomní oblasti, nicméně nevnímá tuto kampaň jako plnohodnotné mezinárodní jednání a tudíž se obec ke kampani nepřipojí.

Na základě tohoto konstatování navrhuje předsedající žádosti nevyhovět.

Ad 13) Předsedající předložil ZO žádost majitele nemovitosti XXXXX o povolení zemních výkopových prací na pozemku obce XXXXX při provádění výkopů pro domovní přípojku vodovodu a kanalizace a pro provedení izolace obvodového zdiva proti vlhkosti. ZO projednalo tuto žádost a rozhodlo se vyhovět této žádosti za podmínky bezodkladného uvedení dotčeného pozemku do původního stavu.    

Předsedající navrhuje schválit povolení provedení výkopových prací dle žádosti.

Ad 14) Předsedající informoval ZO o:

 • Tříkrálová sbírka 2020, výtěžek v obci 10.221,- Kč
 • Nabídka odkupu dřevní hmoty - informace
 • Odborná příprava velitelů a strojníků jSDHo, termíny, účast
 • Doručená a odeslaná pošta

Ad 15) V diskuzi nebylo nic projednáno.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Jaroslav Bureš, Zdeněk Vařílek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

 

č. 116/12-02-2020/08

ZO projednalo a schválilo inventarizační zprávu v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 117/12-02-2020/10

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., stavba „Naloučany – mlýn: kabel NN“.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 118/12-02-2020/11

ZO projednalo a neschválilo poskytnutí finančního daru Nemocnici Třebíč, p.o.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 119/12-02-2020/12

ZO projednalo a neschválilo vyvěšení tibetské vlajky na podporu Tibetu v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“.

Výsledek hlasování

Pro:

1

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 120/12-02-2020/13

ZO projednalo žádost a schválilo povolení provedení výkopových prací dle žádosti.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Jaroslav Bureš, Zdeněk Vařílek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne: 23. 2. 2020

Z úřední desky sňato dne:

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 23. 02. 2020 | 435 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
Knihovna Provozní doba místní knihovny se od čtvrtku 10. 9. 2020 mění na 19:00 - 20:00.ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Návštěvní kniha
Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Admin 11:48 - 5.4.
Dobrý den, informace o spolku jsou dohledatelné z veřejně dostupných zdrojů, např. z...

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace