Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.2.2010

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 30. 03. 2010

Dne 30.3.2010 byl zveřejněn zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.2.2010.Místo konání:Obecní úřad Naloučany

Začátek: 18:00 hod

 

Přítomni: Netrda František, Havlíček Antonín, Nováčková Jitka, Vařílek Zdeněk, Klíma Vladimír, Hrdlička Jiří, Kafka Jaroslav, Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír

 

Nepřítomni:

 

Hosté: pí. Burianová M., pí. Kršková V. (účetní obce), p. Král Z.

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Žádost o pronájem pozemku PK 77/14, p. Chadim L., Lhánice 54
 4. Projednání výsledků rozpočtu 2009, schválení rozpočtu na rok 2010
 5. Program obnovy venkova na rok 2010, obsah podané žádosti
 6. Program prací obce pro rok 2010
 7. Pozemkové úpravy (scelování) – návrh zástupců za majitele pozemků 
 8. Stavba „Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany“
 9. Prodej pozemků p. Sklenář R. a pí. Kašparová M.
 10. Informace:  - jednání o přesunu ČOV a oprav projektu ze dne 4.2.2010 (p. Netrda F.)
 11. SDH, změna ve vedení sboru v obci a na okrsku (p. Hrdlička J.)
 12. NHL Cup a umístění mužstva HC Naloučany (p. Havlíček A.)
 13. Horácká rally 2010, termín, žádost a vyjádření obce (p. Havlíček A.)
 14. Diskuze

 

 

Zapisovatel: p. Havlíček Antonín

 

 

Ověřovatelé zápisu:p. Sklenář Roman, p. Pospíšil Jaromír

 

 

Poznámka : ZO – zastupitelstvo obce, POV - Program obnovy venkova

                   

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. ZO projednalo, doplnilo a následně schválilo program zasedání ZO, byli navrženi a odsouhlaseni ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO.

 

Ad 2) Starosta obce provedl kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO.

   ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO s předloženou žádostí p. Chadima L. Lhánice 54, na dlouhodobý pronájem pozemku PK 77/14 pro vybudování fotovoltaické elektrárny o výkonu cca 254 kWp. ZO tuto záležitost projednalo.

 

Ad 4) Člen zastupitelstvy p. Pospíšil J. informoval ZO o výsledku rozpočtu za rok 2009, jenž se pohyboval v mezích návrhu a končil přebytkem ve výši 253.,764,- Kč.

   ZO bere toto na vědomí.

 

Účetní obce pí Kršková V. seznámila ZO s návrhem rozpočtu na rok 2010 (tento návrh byl vyvěšen a vývěsce OÚ od 8.2.2010), ZO tento návrh projednalo, byl dán návrh na zvýšení paragrafu 3745 o 50.000,- Kč (nákup zahradnické techniky) a návrh na schválení takto upraveného rozpočtu jenž vzhledem k plánované stavbě „Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany“ je nutno dofinancovat z prostředků obce ve výši 1.100.000,- Kč.

 

Ad 5) Starosta obce seznámil ZO s obsahem žádosti o dotace z POV na rok 2010, jejímž obsahem je rekonstrukce topení (radiátory a rozvody) a sociálního zařízení v KD Naloučany.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 6) Starosta obce seznámil ZO se návrhem prací a činností OÚ pro obec Naloučany  plánovaných v roce 2010:

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO se situací při provádění pozemkových úprav v katastru obce Naloučany (scelování) a seznámil ZO s návrhem na jmenování zástupců vlastníků pozemků a zástupců OÚ pro sbor zástupců, jenž bude jmenován na úvodním jednání této akce. 

Jmenovaní zástupci za majitele pozemků:

 

Ad 8) Místostarosta seznámil ZO s termínem předání staveniště (12.3.2010) a zahájení prací (15.3.2010) v rámci stavby „Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany“. V souvislosti se zahájením prací požaduje fa Enviro-Ekoanalytika určení místa umístění zařízení stavby a místa mezideponie a definitivní deponie materiálu. Navržená místa pro zařízení stanoviště na louce pod KD, mezideponie a depomie materiálu tamtéž, případně na PK 77/13.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 9) Starosta obce podal ZO návrh na schválení prodeje pozemků v cenových relacích dle schváleného záměru prodeje pro:

 

Ad 10) Starosta obce informoval ZO o jednání o přesunu ČOV a oprav projektu ze dne 4.2.2010 (posun ČOV o cca 35 m směrem k Náměšti nad Osl., další úpravy).

Starosta SDH Naloučany p. Hrdlička J. informoval ZO ozměnách ve vedení sboru v obci a na okrsku.

Místostarosta informoval ZO o průběhu soutěže NHL Cup a umístění mužstva HC Naloučany (celkově 5. místo, výborná reprezentace obce).

Místostarosta informoval ZO o termínu pořádání automobilové soutěže Horácká rally 2010 a s vyjádření OÚ na žádost pořadatelů (povoleno dle žádosti, upozornění na probíhající stavební činnosti, žádost na posílení pořadatelské služby a otevření cesty z Náměště n. Osl. do Naloučan mezi jednotlivými RZ).

 

Ad 11) V diskuzi nebylo nic projednáváno.

 

Zapsal: p. Havlíček Antonín

 

Ověřil:p. Sklenář Roman
           p. Pospíšil Jaromír

           

 

Netrda František

 

Starosta obce Naloučany

Usnesení :

 

č. 001/26-02-2010/3

ZO po projednání neschválilo žádost p. Chadima L. Lhánice 54, na dlouhodobý pronájem pozemku PK 77/14 pro vybudování fotovoltaické elektrárny o výkonu cca 254 kWp.

 

Výsledek hlasování

Pro:

1

Proti:

8

Zdrželi se:

0

 

Zodpovídá: p. Netrda František

 

 

č. 002/26-02-2010/3

ZO schválilo, po navržené úpravě paragrafu 3745, návrh rozpočtu na rok 2010.

 

Výsledek hlasování

Pro:

8

Proti:

0

Zdrželi se:

1

 

Zodpovídá: p. Netrda František, pí. Kršková V.

 

 

č. 003/26-02-2010/10

ZO schválilo návrh na prodej pozemků v cenových relacích dle schváleného záměru prodeje pro:

 

Výsledek hlasování

Pro :

8

Proti :

0

Zdrželi se :

1

 

Zodpovídá : p. Netrda František

 

 

Výsledek hlasování

Pro :

8

Proti :

0

Zdrželi se :

1

 

Zodpovídá : p. Netrda František

 

 

Zapsal: p. Havlíček Antonín

 

Ověřil: p. Sklenář Roman
            p. Pospíšil Jaromír

 

 

Netrda František

 

Starosta obce Naloučany