Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.5.2010

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 01. 06. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.5.2010Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Netrda František, Havlíček Antonín, Nováčková Jitka, Vařílek Zdeněk, Klíma Vladimír, Hrdlička Jiří, Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni: Kafka Jaroslav (omluven)

Hosté:

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Změna územního plánu obce Naloučany, projednání, zadání zpracování
 4. Zpráva o výsledku hospodaření obce Naloučany za rok 2009, odstranění nedostatků
 5. Odkup nádob na odpad (plast a sklo) - AVE
 6. Komplexní pozemková úprava (scelování) – úprava názvů lokalit, informace
 7. Nabídky na výměnu rozvaděče veřejného osvětlení   
 8. Stížnost na umístění ČOV – p. Mácha, p. Vojkovský
 9. Žádost o odprodej části pozemku (rozdíl ve výměře při směně pozemků) p.č. 791/13 – p. Sklenář R.
 10. Slavnostní uniformy SDH Naloučany – pořízení 3 ks nových
 11. Denní limit platby z účtu a ukončení termínovaného vklad obce Naloučany
 12. Rozpočtové opatření č. 1/2010 – volby
 13. Informace:  - volby do Parlamentu ČR 28.-29.5.2010 (p. Netrda F.)
 14. výroční zpráva o stavu bezpečnosti č.j. KRPJ-5946/ČJ-2010-161015-PLO (p. Netrda F.)
 15. průběh prací při realizaci stavby „Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany“ (p. Havlíček A.)
 16. oslavy 60.let SDH Naloučany (p. Havlíček A.)
 17. Diskuze

 

Zapisovatel: p. Havlíček Antonín

Ověřovatelé zápisu: p. Vařílek Zdeněk, p. Pospíšil Jaromír

 

Poznámka : ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

                   

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. ZO projednalo, doplnilo a následně schválilo program zasedání ZO, byli navrženi a odsouhlaseni ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO.


Ad 2) Starosta obce provedl kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 3) Starosta obce navrhl ZO změnu územního plánu v souvislosti s plánovanou výstavbou kanalizace (umístění ČOV) a navrhl zadat realizaci změny původnímu zpracovateli územního plánu (Ing. Šilhavá, Brno), předběžná cena 25.000,- Kč.

 

Ad 4) Člen zastupitelstvy p. Pospíšil J. seznámil ZO se Zprávou o výsledku hospodaření obce Naloučany za rok 2009, včetně možností odstranění zjištěných nedostatků (nezaúčtovaný majetek na majetkovém účtu obce – budova na parcele č. 60 a ochranné pomůcky pro hasiče).

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 5) Starosta obce seznámil ZO s návrhem společnosti AVE na odprodej nádob na odpad (plast a sklo, celková cena 1000,- Kč) a podal návrh na schválení odkupu těchto nádob.

 

Ad 6) Starosta obce seznámil ZO se situací a postupem prací při realizaci Komplexní pozemkové úpravy (scelování) – úprava názvů lokalit, informace z jednání a průběhu prací.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s cenovými nabídkami na výměnu rozvaděče veřejného osvětlení. Tyto byly vyžádány jako informativní na základě zhoršujícího se stavu současného rozvaděče. Cenové rozpětí nabídek (nový rozvaděč VO a jeho výměna) od 14.500,- do 32.000,- Kč.  Zadat nejnižší nabídce

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 8) Starosta seznámil ZO se stížností na umístění ČOV od p. Máchy a p. Vojkovského, ČOV zasahuje ochranným pásmem do jejich pozemků, a předložil ZO návrh odpovědi na tuto stížnost.

 

Ad 9) Starosta obce seznámil ZO se žádostí na odprodej části pozemku p.č. 791/13, jehož výměra je rozdílem ve výměře při směně pozemků č. 452 za č. 791/13 (cca 83 m2) – p. Sklenář R. Podán návrh na schválení záměru prodeje požadované části pozemku, po vytýčení a zaměření žadatelem, za cenu 50,- Kč/m2.

 

Ad 10) Místostarosta obce předložil ZO návrh na schválení nákupu 3 ks slavnostních uniforem pro členy jednotka SDH Naloučany, financování nákupu rozděleno na třetiny mezi obec, SDH a člena jednotky, náklady obce cca 5.000, Kč.

 

Ad 11) Starosta obce předložil ZO návrh účetní obce na dočasné zvýšení denního limitu platby z účtu z 100.000,- na 1.500.000,- Kč do 12/2010 a ukončení termínovaného vkladu obce Naloučany k 1.7.2010 pro zajištění financování akce Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany a podal návrh na schválení obou návrhů.

 

Ad 12) Starosta obce předložil ZO návrh účetní obce rozpočtového opatření č. 1/2010 – volby, viz. Příloha zápisu, a podal návrh na jeho schválení.

 

Ad 13) Informace:

- volby do Parlamentu ČR 28.-29.5.2010, složení volební komise, příprava volební místnosti (p. Netrda F.)

- výroční zpráva o stavu bezpečnosti č.j. KRPJ-5946/ČJ-2010-161015-PLO za rok 2009 (p. Netrda F.)

- průběh prací při realizaci stavby „Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany“, účtování, plán prací (p. Havlíček A.)

- oslavy 60.let SDH Naloučany, nákup reklamních a pamětních předmětů, program oslav (p. Havlíček A.)

 

Ad 14) V diskuzi nebylo nic projednáváno.

 

Zapsal: p. Havlíček Antonín
Ověřil: p. Vařílek Zdeněk, p. Pospíšil Jaromír

        

Usnesení :

 

č. 004/21-05-2010/3

ZO po projednání schválilo zadání zpracování změny územního plánu v souvislosti s plánovanou výstavbou kanalizace (umístění ČOV) a zpracováním změny ÚP pověřit projektantku, která vypracovala stávající ÚP - Ing. Vlasta Šilhavá, Štompil 22, Brno.

 

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Netrda František

 

 

č. 005/21-05-2010/5

ZO schválilo odkup nádob na odpad (plast a sklo, celková cena 1000,- Kč) od společnosti AVE.

 

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Netrda František, pí. Kršková Veronika

 

 

č. 006/21-05-2010/8

ZO odsouhlasilo předložený návrh odpovědi na stížnosti na umístění ČOV od p. Máchy a p. Vojkovského.

 

Výsledek hlasování

Pro :

8

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá : p. Netrda František

 

 

č. 007/21-05-2010/09

ZO schválilo, podle zákona o obcích č. 128/200 Sb. § 39,  záměr prodeje části pozemku p.č. 791/13, jehož výměra je rozdílem ve výměře při směně pozemků č. 452 za č. 791/13 (cca 83 m2) pro p. Sklenář R, po vytýčení a zaměření žadatelem, za cenu 50,- Kč/m2.

 

Výsledek hlasování

Pro :

8

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá : p. Netrda František

 

 

č. 008/21-05-2010/10

ZO odsouhlasilo nákup 3 ks slavnostních uniforem pro členy jednotka SDH Naloučany, třetinové financování obec, SDH a člena jednotky, náklady obce cca 5.000,- Kč, termín do 25.6.2010.

 

Výsledek hlasování

Pro :

8

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá : p. Havlíček Antonín

 

 

č. 009/21-05-2010/11

ZO schválilo dočasné zvýšení denního limitu platby z účtu z 100.000,- na 1.500.000,- Kč do 12/2010.

 

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

1

Zodpovídá : p. Netrda František, pí. Kršková Veronika

 

ZO schválilo ukončení termínovaného vkladu obce Naloučany k 1.7.2010.

 

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

1

Zodpovídá : p. Netrda František, pí. Kršková Veronika

 

 

č. 010/21-05-2010/12

ZO schválilo rozpočtového opatření č. 1/2010 – volby, viz. Příloha zápisu.

 

Výsledek hlasování

Pro :

8

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá : p. Netrda František, pí. Kršková Veronika

 

 

Zapsal: p. Havlíček Antonín
Ověřil: p. Vařílek Zdeněk, p. Pospíšil Jaromír

 

 

Netrda František

 

Starosta obce Naloučany