Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.5.2010

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 01. 06. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.5.2010Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Netrda František, Havlíček Antonín, Nováčková Jitka, Vařílek Zdeněk, Klíma Vladimír, Hrdlička Jiří, Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír, Kafka Jaroslav

Nepřítomni:

Hosté:

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
  3. Zpráva o výsledku hospodaření obce Naloučany za rok 2009, odstranění nedostatků
  4. Diskuze

 

Zapisovatel: p. Havlíček Antonín

Ověřovatelé zápisu: p. Vařílek Zdeněk, p. Pospíšil Jaromír

 

Poznámka : ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

                   

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. ZO projednalo, doplnilo a následně schválilo program zasedání ZO, byli navrženi a odsouhlaseni ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO.

 

Ad 2) Starosta obce provedl kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 3) Starosta obce předložil ZO zprávu o výsledku hospodaření obce Naloučany za rok 2009 a návrh na odstranění zjištěných nedostatků (provést zaúčtování zjištěného nezaúčtovaného majetku na majetkový účet obce – budova na parcele č. 60 a ochranné pomůcky pro hasiče).

 

Ad 4) V diskuzi nebylo nic projednáváno.

 

Zapsal: p. Havlíček Antonín

Ověřil: p. Vařílek Zdeněk, p Pospíšil Jaromír   

 

Usnesení :

 

č. 011/28-05-2010/3

ZO po projednání zprávy o výsledku hospodaření obce Naloučany za rok 2009, včetně zjištěných nedostatků schválilo závěrečný účet obce s výhradou. 

 

Výsledek hlasování

Pro :

9

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá : p. Netrda František, účetní obce

 

č. 012/28-05-2010/3

ZO schválilo návrh na odstranění zjištěných nedostatků:

- obec Naloučany je dle výpisu z katastru nemovitostí vlastníkem budovy č.p. 43 na parcele č. 60, jenž není zaúčtována na majetkovém účtu 021 – Stavby, odstranit zaúčtováním této budovy na majetkový účet v termínu do 31.5.2010

- na základě Smlouvy o převodu vlastnictví v majetku ČR ze dne 10.8.2010 byly obci bezúplatně převedeny ochranné pomůcky pro hasiče, jenž nebyly zaúčtovány na majetkovém účtu obce, odstranit zaúčtováním těchto pomůcek na majetkový účet v termínu do 31.5.2010

 

Výsledek hlasování

Pro :

9

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá : p. Netrda František, účetní obce

 

Zapsal: p. Havlíček Antonín

Ověřil: p. Vařílek Zdeněk, p. Pospíšil Jaromír

 

 

 

Netrda František

 

Starosta obce Naloučany