Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.8.2010

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 27. 08. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.8.2010Místo konání: Obecní úřad Naloučany


Začátek: 19:00 hod


Přítomni: Netrda František, Havlíček Antonín, Nováčková Jitka, Pospíšil Jaromír, Klíma Vladimír, Hrdlička Jiří, Sklenář Roman, Kafka Jaroslav

Nepřítomni: Vařílek Zdeněk (omluven)

Hosté: -----

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Volby do ZO obce Naloučany, informace
 4. Schválení záměru směny pozemků dle návrhu pí. Chládkové M.
 5. Předání (převzetí) pozemků po realizované akci HB Jasinka I a HB Jasinka II
 6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na opravu filiálního kostela sv. Jakuba
 7. Povolení k vjezdu pro vozidla nad 6 t na místní komunikaci Naloučany-Pucov
 8. Společenské akce pořádané OÚ Naloučany v období 08-10/2010
 9. Informace:
 10. Mobiliární exekuce p. L.K., Naloučany 29 (p. Havlíček, p.Netrda)
 11. Zpráva o výsledku jednání o předčasném užívání “Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany“, dotace MZe (p. Havlíček, p.Netrda)
 12. Dílčí přezkoumání hospodaření obce (p. Netrda)
 13. Diskuze

 

Zapisovatel: p. Havlíček Antonín

Ověřovatelé zápisu: pí. Nováčková Jitka, p. Kafka Jaroslav

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).    
 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. ZO projednalo, doplnilo a následně schválilo program zasedání ZO, byli navrženi a odsouhlaseni ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO.

 

Ad 2) Starosta obce provedl kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO.

   ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 3) Starosta seznámil ZO s informacemi k volbám do ZO obce Naloučany:

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 4) Starosta seznámil ZO s návrhem pí. Chládkové M., Naloučany č.p. 36, na směnu pozemků p.č. 1136/2 a 1136/5, k.ú. Naloučany, ve vlastnictví Obce Naloučany za pozemky p.č. 996/2 a 1031/6, k.ú. Naloučany, ve vlastnictví pí. Chládkové. Dále seznámil ZO s návrhem směnné smlouvy.

Starosta obce navrhl ZO schválit záměr směny jmenovaných pozemků.

 

Ad 5) Starosta obce seznámil ZO se stavem předání (převzetí) pozemků v majetku obce po realizovaných akcích HB Jasinka I a HB Jasinka II. Pozemky po realizaci akce HB Jasinka II (od hájenky po hranici k.ú. Naloučany – proti toku) byly od realizátora akce převzaty. Pozemky po realizaci akce HB Jasinka I (od obce Naloučany po hájenku) nebyly od realizátora akce převzaty, z důvodu havarijního stavu lesní cesty na těchto pozemcích (předávání po cca 2 měsících od ukončení prací, silné deště, rozlití potoka Jasinka, atd.). Starosta obce konstatoval, že pozemek s lesní cestou není možno v tomto stavu převzít. Příští jednání bude za účasti ing. Ryčka z Lesů ČR a zástupců realizátora, na toto jednání není dosud stanoven termín, po jeho stanovení starosta vyzve členy ZO k účasti na tomto jednání.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 6) Starosta obce seznámil ZO se žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na opravu filiálního kostela sv. Jakuba podanou P. Nekudou z farnosti Náměšť nad Oslavou a podal návrh na schválení finančního příspěvku v minimální výši 50.000,- Kč.

 

Ad 7) Starosta obce informoval ZO o umístění zákazových značek na komunikaci Naloučany - Pucov omezujících vjezd na tuto komunikaci pro vozidla s celkovou hmotností nad 6 t pouze na povolení OÚ Naloučany nebo OÚ Pucov (bude použit jednotný formulář, jenž dodá OÚ Pucov). Starosta obce navrhl vydat povolení k vjezdu pro vozidla ZD Naloučany a soukromých zemědělců, jejichž pozemky jsou dostupné z této komunikace, po předložení písemné žádosti s vyjmenováním konkrétních SPZ vozidel. Místostarosta obce navrhl ponechat vydávání těchto povolení k vjezdu čistě a plně v kompetenci starosty obce, bez nutnosti schvalování ZO.

 

Ad 8) Místostarosta obce informoval ZO o chystaných společenských akcích pořádaných OÚ Naloučany v období 08-10/2010:

Místostarosta obce požádal ZO o schválení předběžných výdajů na tyto akce.

 

Ad 9) Informace:

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 10) V diskuzi nebylo nic projednáváno.

 

Zapsal: p. Havlíček Antonín

Ověřil: pí. Nováčková Jitka, p. Kafka Jaroslav

 

 

Netrda František

 

Starosta obce Naloučany

 

Usnesení :

 

č. 017/20-08-2010/4

ZO po projednání návrhu schválilo záměr směny jmenovaných pozemků po zajištění souhlasu majitelů pozemků p.č. 996/1 (dle PK), k.ú. Naloučany a doložení geometrického plánu pozemků ve vlastnictví obce Naloučany.

 

Výsledek hlasování

Pro :

8

Proti :

0

Zdrželi se :

0

 

Zodpovídá : p. Netrda František, navrhovatel směny

 

 

č. 018/20-08-2010/6  

ZO po projednání návrhu a rozboru finanční situace obce vzhledem k plánovaným platbám schválilo poskytnutí finančního příspěvku na opravu filiálního kostela sv. Jakuba podanou P. Nekudou z farnosti Náměšť nad Oslavou ve výši 70.000,- Kč.

 

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

1

Zdrželi se :

0

 

Zodpovídá : p. Netrda František, pí. Kršková Veronika

 

 

č. 019/20-08-2010/7

ZO schválilo vydání povolení k vjezdu na komunikaci Naloučany – Pucov pro vozidla s celkovou hmotností nad 6 t v majetku ZD Naloučany a soukromých zemědělců, jejichž pozemky jsou dostupné z této komunikace, dle předloženého návrhu starosty.

 

Výsledek hlasování

Pro :

8

Proti :

0

Zdrželi se :

0

 

Zodpovídá : p. Netrda František

 

 

č. 020/20-08-2010/7

ZO schválilo návrh na vydávání povolení k vjezdu na komunikaci Naloučany – Pucov pro vozidla s celkovou hmotností nad 6 t čistě v kompetenci starosty obce, bez nutnosti schvalování ZO.

 

Výsledek hlasování

Pro :

8

Proti :

0

Zdrželi se :

0

 

Zodpovídá : p. Netrda František

 

 

č. 021/20-08-2010/8

ZO schválilo předběžné výdaje na akce pořádané OÚ Naloučany v období 08-10/2010 v navržených výších.

 

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

1

 

Zodpovídá : p. Netrda František, všichni členové ZO

Zapsal: p. Havlíček Antonín

Ověřil: pí. Nováčková Jitka, p. Kafka Jaroslav

 

 

Netrda František

 

Starosta obce Naloučany