Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.10.2010

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 16. 10. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.10.2010Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Netrda František, Havlíček Antonín, Nováčková Jitka, Pospíšil Jaromír, Klíma Vladimír, Hrdlička Jiří, Sklenář Roman, Kafka Jaroslav, Vařílek Zdeněk

Nepřítomni: -----

Hosté: pí. Moulisová Šárka, pí. Hortová Jana, sl. Vlčková Lucie, p. Kudláč Jiří, p. Korchan Rudolf, p. Káfuněk Radek, Ing. Lysý Fratnišek, p. Rusnok Marek

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Žádost o vyjádření ke stavbě chatky pro manžele Věra a Petr Dolíhalovi a pro manžele Jana a Petr Tuškovi, obojí na pozemku p.č. 1066/18, majitel p. Jan Kubíček
 4. Posouzení a schválení Změny č. 1 územního plánu Naloučany
 5. Rozpočtové opatření č. 3/2010 – volby do ZO, spol. akce, vodovod
 6. Schválení směny pozemků dle návrhu pí. Chládkové M.
 7. Zhodnocení volebního období ZO v letech 2006-2010
 8. Informace:
 9. Volební komise, volby do ZO (p.Netrda)
 10. Dílčí přezkoumání hospodaření obce (p. Netrda)
 11. Diskuze

 

Zapisovatel: p. Havlíček Antonín

Ověřovatelé zápisu: pí. Nováčková Jitka, p. Kafka Jaroslav

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

                
Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným a přivítal všechny hosty na zasedání ZO. ZO projednalo, doplnilo a následně schválilo program zasedání ZO, byli navrženi a odsouhlaseni ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO.

 

Ad 2) Starosta obce provedl kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO.
ZO bere toto na vědomí.

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO se žádostmi o vyjádření ke stavbě chatek pro manžele Věra a Petr Dolíhalovi a pro manžele Jana a Petr Tuškovi, obojí na pozemku p.č. 1066/18, majitel p. Jan Kubíček, jenž se stavbou těchto chatek dává souhlas.  

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO s vypracovanou Změnou č. 1 územního plánu Naloučany (kanalizace a umístění čističky odpadních vod), předložil tuto Změnu k posouzení ZO a navrhl schválení této Změny č. 1 územního plánu Naloučany

Ad 5) Starosta obce předložil ZO návrh účetní obce rozpočtového opatření č. 3/2010 – zahrnutí neplánovaných výdajů (volby do ZO, spol. akce, vodovod) viz. Příloha zápisu, a podal návrh na jeho schválení. 

Ad 6) Starosta obce podal ZO návrh na schválení směny pozemků p.č. 1136/2 a 1136/5, k.ú. Naloučany, ve vlastnictví Obce Naloučany za pozemky p.č. 996/2 a 1031/6, k.ú. Naloučany, ve vlastnictví pí. Chládkové M., Naloučany č.p. 36 dle předložené smlouvy. Podmínky umožnění směny (viz. rozhodnutí č. 017/20-08-2010/4) byly splněny – doložen katastrální výkres směňovaných pozemků v majetku obce Naloučany, směňované pozemky navazují na pozemky v majetku obce Naloučany, tudíž není zapotřebí souhlas majitelů s užíváním cesty.

Ad 7) Starosta obce ve svém projevu zhodnotil volební období ZO v letech 2006-2010, v němž uvedl provedené činnosti, dosažené úspěchy, pozastavil se nad jednotlivými neúspěchy a poděkoval všem dosavadním členům ZO za jejich práci pro obec Naloučany. V závěru svého projevu popřál budoucím členům nového ZO mnoho úspěchů v jejich činnostech.  

Ad 8) Informace:
- Počet a složení členů volební komise – 6 členů, předseda p. Havlíček Radek, místopředseda p. Pospíšil J. ml., zapisovatel sl. Netrdová L., členové pí. Klímová P.,  sl. Klimková Š., p. Hrdlička M.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 10) V diskuzi byla projednávány ohlasy jednotlivých členů ZO a hostů v návaznosti na hodnotící projev starosty obce .

 

Zapsal: p. Havlíček Antonín

Ověřil: pí. Nováčková Jitka, p. Kafka Jaroslav

 

 

Netrda František

 

Starosta obce Naloučany

Usnesení :

č. 022/01-10-2010/3

ZO po projednání po projednání žádostí nesouhlasí se stavbou chatek na pozemku p.č. 1066/18 pro manžele Věra a Petr Dolíhalovi a pro manžele Jana a Petr Tuškovi z důvodu porušení ustanovení kupní smlouvy čl. IV. o prodeji uvedeného pozemku, uzavřené dne 11.11.2004 mezi obcí Naloučany a p. Janem Kubíčkem.

Výsledek hlasování

Pro :

0

Proti :

8

Zdrželi se :

1

Zodpovídá : p. Netrda František

 

č. 023/01-10-2010/4

ZO schválilo dle § 47 odst. 5 a § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1 územního plánu Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro :

9

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá : p. Netrda František

 

č. 024/01-10-2010/5

ZO schválilo rozpočtového opatření č. 3/2010 – zahrnutí neplánovaných výdajů (volby do parlamentu ČR, vybudování chodníku), viz. Příloha zápisu.

Výsledek hlasování

Pro :

9

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá : p. Netrda František, pí. Kršková Veronika

 

č. 025/01-10-2010/6

ZO schválilo směnu pozemků p.č. 1136/2 a 1136/5, k.ú. Naloučany, ve vlastnictví Obce Naloučany za pozemky p.č. 996/2 a 1031/6, k.ú. Naloučany, ve vlastnictví pí. Chládkové M., Naloučany č.p. 36 dle předloženého návrhu smlouvy.

Výsledek hlasování

Pro :

8

Proti :

0

Zdrželi se :

1

Zodpovídá : p. Netrda František

 

Zapsal: p. Havlíček Antonín

Ověřil: pí. Nováčková Jitka, p. Kafka Jaroslav

 

Netrda František

 

Starosta obce Naloučany