Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.11.2010

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 08. 11. 2010

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.11.2010



Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Netrda František, Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír, Lysý František, Káfuněk Radek, Bureš Jaroslav

Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
  1. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  2. volba starosty
  3. volba místostarosty
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba předsedy kontrolního výboru
  4. volba členů finančního výboru
  5. volba členů kontrolního výboru
 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 6. Diskuse

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Káfuněk Radek, Bureš Jaroslav

Poznámka : ZO – zastupitelstvo obce

 

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

              

Ad 1) Stávající starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO.

Ad 2) ZO projednalo, doplnilo a následně schválilo program zasedání ZO

Ad 3a) ZO schválilo, že volba starosty a místostarosty obce bude provedena volbou veřejnou

Ad 3b) Na pozici starosty obce byli navrženi dva kandidáti: p. Havlíček Antonín a p. Bureš Jaroslav. Oba svoji kandidaturu přijali.

Ad 3c) Po zvolení starosty obce byli na pozici místostarosty navrženi dva kandidáti: p. Vařílek Zdeněk a p. Bureš Jaroslav. Svoji kandidaturu přijal pouze p. Bureš Jaroslav.

 

Nově zvolený starosta obce poděkoval za dosavadní působení ve funkci odstupujícímu starostovi a ocenil jeho práci pro obec. Poté se ujal řízení zasedání.

 

Ad 4a) ZO projednalo a schválilo obsazení kontrolního i finančního výboru třemi členy zastupitelstva (včetně předsedy)

Ad 4b,d) Na členy finančního výboru byli navrženi Sklenář Roman a Lysý František, jako předseda finančního výboru Pospíšil Jaromír

Ad 4c,e) Na členy kontrolního výboru byli navrženi Káfuněk Radek a Netrda František, jako předseda kontrolního výboru Vařílek Zdeněk.

Ad 5) Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva byly navrženy ve výši odpovídající §72 zákona o obcích a jsou uvedeny v příloze.
Výše odměny pro odstupujícího starostu je stanovena §75 odst. 2 zákona o obcích.

Ad 6) Nový starosta obce navrhl pověřit odstupujícího starostu p. Netrdu Františka zastupováním obce ve sboru zástupců při zcelování pozemků obce.

Ad 7) V diskusi nebylo nic projednáváno.

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Káfuněk Radek, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

Usnesení :

č. 026/07-11-2010/3b

          ZO ve schválené veřejné volbě zvolilo na pozici starosty obce Naloučany p. Havlíčka Antonína

Kandidát

Pro :

Proti :

Zdrželi se :

Havlíček Antonín:

4

2

1

Bureš Jaroslav:

2

4

1

 

č. 027/07-11-2010/3c

ZO ve schválené veřejné volbě zvolilo na pozici místostarosty obce Naloučany p. Bureše Jaroslava

Výsledek hlasování

Pro :

 6

Proti :

 0

Zdrželi se :

 1

 

č. 028/07-11-2010/4b,d

ZO ve schválené veřejné volbě zvolilo do finančního výboru zastupitelstva obce navržené kandidáty včetně jeho předsedy

Výsledek hlasování

Pro :

 7

Proti :

 0

Zdrželi se :

 0

 

č. 029/07-11-2010/4c,e

ZO ve schválené veřejné volbě zvolilo do kontrolního výboru zastupitelstva obce navržené kandidáty včetně jeho předsedy

Výsledek hlasování

Pro :

 7

Proti :

 0

Zdrželi se :

 0

 

č. 030/07-11-2010/5

ZO schválilo navrženou výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) a vzalo na vědomí výši zákonné odměny pro odstupujícího starostu.

Výsledek hlasování

Pro :

 7

Proti :

 0

Zdrželi se :

 0

 

č. 031/07-11-2010/6

ZO po projednání schválilo pověření p. Netrdy Františka zastupováním obce ve sboru zástupců při zcelování pozemků obce Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro :

 7

Proti :

 0

Zdrželi se :

 0

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Káfuněk Radek, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany