Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 16.1.2011

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 21. 01. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 16.1.2011Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 16:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír, Lysý František, Káfuněk Radek

Nepřítomni:-----

Hosté:   Netrda František , Moulisová Šárka, Kudláč Jiří, Korchan Rudolf

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Žádost o povolení průjezdu – „O zlomenou poloosu“, 27.-29.5.2011
 4. Změna účetní – Ing. Burianová za Ing. Kršková (mateřská dovolená)
 5. Koupě nemovitosti č.p. 44,  pí. Gallová – schválení záměru koupě
 6. Schválení plánu činností na rok 2011
 7. Schválení nákupu nového majetku obce
 8. Projednání a tvorba návrhu rozpočtu 2011
 9. POV – stanovení obsahu dotace
 10. Žádost o příspěvek za HC Naloučany - p. Sklenář Dušan
 11. Žádost o potvrzení dohody o změně hranic pozemku 741/1 a 2 a pozemku 844/1 - p. Klimek Dušan
 12. Návrh nové smlouvy o pronájmu spodní části KD - p. Korchan
 13. Návrh úprav Provozního řádu KD Naloučany
 14. Informace starosty:
 15. informace z došlé a odeslané pošty
 16. Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina  - ukončení mimořádných veterinárních opatření k tlumení nebezpečné nákazy tularémie
 17. Katastrální úřad pro Vysočinu – provedení vkladu práv do katastru nemovitostí  dle smlouvy na výměnu pozemků s ing. Chládkovou ze dne 7.1.2011
 18. Tříkrálová sbírka v obci Naloučany ze dne 9.1.2011 vynesla částku 5.021, Kč, pořadatel pí. Valová Marta, účastníci Burianová Jana, Vala Šimon, Nováček David a Oškera Martin
 19. Diskuze

 

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír

 

Poznámka : ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Myslivecké sdružení Naloučany bylo dotázáno, zda mají výhrady k průjezdu údolím Jasinky v rámci soutěže „O zlomenou poloosu“ dne 28.5.2011. Ve sdružení panují rozdílné pohledy, nicméně konečné vyjádření jeho předsedy je takové, že výhrady nejsou. Povolení průjezdu je tedy zcela v kompetenci ZO. Podán návrh na povolení průjezdu navrženou trasou.

Ad 4) Stávající účetní obce Ing. Kršková Veronika oznámila ZO, že nastupuje na mateřskou dovolenou a musí tak přerušit svou činnost. Starosta obce navrhuje, aby ji po dobu šesti měsíců v období od 1.2.2011 do 31.7.2011 nahradila Ing. Burianová Milada, sjednaná odměna bude ve stejné výši odměny vyplácené ing. Krškové, zaměstnanecký vztah s novou účetní bude formou dohody o provedení práce. Po tomto období bude v činnosti nadále pokračovat původní účetní.

Ad 5) Starosta obce, pověřený jednáním se zástupkyní vlastníků nemovitosti č.p. 44, informoval ZO, že prodávající souhlasí s úhradou celkové částky při případné koupi ve třech splátkách. Dále pak přednesl vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, které říká, že pozemek st. 14/2 pod touto nemovitostí bude do majetku obce bezplatně převeden poté, co nemovitost bude majetkem obce. Na základě těchto informací navrhuje starosta obce schválit záměr koupě nemovitosti č.p.44.

Ad 6) Starosta obce předložil ZO plán činností na rok 2011.

Návrh na realizaci:

Ad 7) Starosta obce předložil ZO záměr nákupu nového majetku obce

Ad 8) Starosta obce na základě předběžného návrhu účetní obce a výsledků jednání dle bodů 5) až 7) programu předložil ZO k projednání návrh rozpočtu na rok 2011.

Ad 9) Plán činností na rok 2011 – viz. Bod 6) programu ZO, parkové úpravy a opravy č.p. 43 - obsahuje činnosti umožňující čerpání dotací z programu obnovy venkova (POV). Dotace činí cca 60% nákladů, zaručená částka cca 104.000.- Kč, celkově tedy cca  185.000,- Kč. Na uvedené činnosti bude podána žádost o dotaci z fondu POV kraje Vysočina, termín podání žádosti je do 31.1.2011.

Ad 10) ZO byla předložena žádost p. Sklenáře Dušana – kapitána hokejového týmu HC Naloučany – o příspěvek na úhradu pronájmu ledové plochy na zimním stadionu Náměšť n/Osl. za utkání tohoto týmu v rámci Náměšťské hokejové ligy 2010/2011. Na základě dosavadních výsledků týmu a dobrou reprezentaci obce Naloučany podán návrh na schválení příspěvku ve výši 8.000,- Kč.

Ad 11) OÚ Naloučany obdržel upozornění od p. Klimka Dušana na nesrovnalosti při zaměřování pozemků č. 741/1 a 2 a 844/1 v rámci komplexní pozemkové úpravy. Starosta obce provedl fyzickou kontrolu na místě. Uvedl, že pozice vysazených stromů a další geografické prvky odpovídají původním mapám a údajům, které p. Klimek předkládá. Navrhuje proto, aby byla provedena revize zaměření těchto pozemků. Výsledky nového zaměření budou předloženy ZO ke schválení.

ZO toto bere na vědomí.

Ad 12) Starosta obce informoval ZO o vypršení platnosti stávající smlouvy s p. Korchanem  Rudolfem na pronájem spodní části KD a o nutnosti uzavřít smlouvu novou. Správce KD p. Sklenář Roman navrhuje uzavřít smlouvu se současnými podmínkami na dobu jednoho roku, po který bude správcem KD sledována skutečná spotřeba energií. Poté bude uzavřena smlouva nová, která zohlední skutečné náklady na energie.

Ad 13) Správce KD p. Sklenář Roman navrhuje upravit provozní řád KD s platností od 1.4.2011. Úprava spočívá především ve zvýšení sazeb za pronájem a jednotku spotřebované energie při pronájmu KD.

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír 

    

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení :

č. 001/16-01-2011/3

ZO projednalo a vzhledem k tomu, že se jedná o jubilejní 20. ročník soutěže také schválilo pro tento rok žádost o průjezd vozidel v rámci soutěže „O zlomenou poloosu“ dne 28.5.2011.Bude vybrána dvoučlenná komise z členů ZO, která bude dohlížet na předání a převzetí tratí, aby bylo zajištěno uvedení cest do původního stavu.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

1

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: členové komise, celé ZO

 

č. 002/16-01-2011/4

ZO projednalo a schválilo dočasnou změnu účetní obce za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 003/16-01-2011/5

ZO projednalo nabídku p. Gallové na odprodej budovy č. 44 obci Naloučany a schválilo záměr koupě této nemovitosti.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 004/16-01-2011/6

ZO projednalo a schválilo předložený plán činností na rok 2011.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

č. 005/16-01-2011/7

ZO projednalo a schválilo předložený návrh nákupu nového majetku obce

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

č. 006/16-01-2011/8

ZO projednalo, doplnilo a schválilo předložený návrh rozpočtu na rok 2011. Rozpočet bude po zapracování připomínek a se zohledněním nákladů dle plánu činností a nákupu na rok 2011 zveřejněn dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, účetní obce

 

č. 007/16-01-2011/9

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z fondu POV kraje Vysočina na parkové úpravy a opravy č.p. 43 v celkové výši 185.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 008/16-01-2011/10

ZO projednalo žádost p. Sklenáře Dušana o příspěvek na pronájem ledové plochy za HC Naloučany. ZO schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 8.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, účetní obce

 

č. 009/16-01-2011/12

ZO projednalo a schválilo návrh na uzavření smlouvy s p. Korchanem Rudolfem na dlouhodobý pronájem spodní části KD za navržených podmínek na dobu jednoho roku.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman

 

č. 010/16-01-2011/13

ZO projednalo a schválilo návrh na úpravu provozního řádu KD Naloučany. Nový provozní řád je k nahlédnutí u správce KD.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Sklenář Roman, p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany