Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9.4.2011

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 19. 04. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9.4.2011Místo konání:Obecní úřad Naloučany

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman, Lysý František, Káfuněk Radek

Nepřítomni: Pospíšil Jaromír - omluven

Hosté: Moulisová Šárka

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Žádost o povolení uzavírek a objížděk pro XXX. Zámecký vrch  - ASK Náměšť nad Oslavou
 4. Žádost o povolení zahrnout obec Naloučany do trasy RZ  Horácké rally Třebíč 2011 - AK elektrárna Dukovany
 5. Kraj Vysočina - darovací smlouva na p.č. 7/4 o výměře 720 m2 (silnice před mostem) – schválení darování pozemku.
 6. Kraj Vysočina - zřízení věcného břemene na p. č. 6/4 a p. č. 7/5 – telekomunikační vedení
 7. Žádost o vyjádření ke stavbě skladu zahradního nářadí na p.č. 141/3 – p. Mácha K. a pí. Máchová J.
 8. Vodovod Naloučany – žádost o kolaudaci, příprava smluv o zřízení věcného břemene
 9. Revitalizace obecní zeleně – příprava smlouvy
 10. Projednání plánu společných zařízení navržených v rámci KPÚ
 11. Informace starosty:

   12. Diskuze

  

Zapisovatel: Lysý František

 

Ověřovatelé zápisu: Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

 Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO

 

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

 

Ad 3) Starosta obce přednesl ZO žádost ASK Náměšť nad Oslavou o povolení uzavírek a objížděk silnic III. třídy spadající do katastru Naloučan v souvislosti s XXX. ročníkem automobilových závodů do vrchu „Zámecký vrch“ ve dnech  7.-8. 5. 2011. Starosta navrhl této žádosti vyhovět.

 

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO s žádostí AK elektrárna Dukovany o povolení zahrnout obec Naloučany do trasy rychlostní zkoušky v rámci automobilové soutěže Horácká rally Třebíč dne 10. 9. 2011 v době od 10:00 do 16:00. Zastupiteli byly vzneseny námitky, které se týkaly především naprosté absence přístupových tras k rodinným domům v době konání RZ a dále také značným rizikem výrazného poškození již tak poničených asfaltových povrchů vozovek.

 

Ad 5) ZO bylo seznámeno s nutností schválit darovací smlouvu kraji Vysočina na p.č. 7/4 o výměře 720 m2 (silnice před mostem). Záměr darovat tento pozemek kraji Vysočina byl schválen ZO usnesením č. 016/07-03-2011/6na zasedání dne 7.3.2011. Starosta navrhuje schválit darování pozemku.

 

Ad 6) OÚ Naloučany obdržel žádost kraje Vysočina o zřízení věcného břemene pomocí smlouvy na p. č. 6/4 a p. č. 7/5 zapsané na LV č. 10001 pro katastrální území a obec Naloučany u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč. Předmětem věcného břemene je telekomunikační vedení, které je pod těmito pozemky uloženo. Jedná se o třístrannou dohodu mezi společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s, obcí Naloučany a krajem Vysočina. Částka za zřízení věcného břemene byla stanovena ve výši 50 Kč/bm na základě rozhodnutí 1348/28/2010 rady kraje, celková částka tedy činí 1 908,- Kč, která bude uhrazena krajem Vysočina na účet obce Naloučany. Starosta obce navrhuje schválit tuto smlouvu.

 

Ad 7) OÚ Naloučany obdržel žádost p. Máchy K. a pí. Máchové J., vlastníků p. č. 141/3, o vyjádření ke stavbě skladu zahradního nářadí na tomto pozemku. Starosta navrhuje vydat souhlasné stanovisko.

 

Ad 8) Starosta obce seznámil ZO se stavem stavby „Vodovod Naloučany“. Stavební práce jsou dokončeny a nyní je připravován návrh na vydání kolaudačního souhlasu na stavbu vodního díla. V souvislosti s poskytnutou dotací MZe je nutno kolaudační souhlas získat do 30.6.2011, případně znovu žádat Mze o změnu termínu ukončení stavby. Do 60 dnů od kolaudace je nutno zřídit smlouvy o věcném břemenu s majiteli dotčených pozemků. Vyhotovením těchto smluv bude pověřena advokátní kancelář.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 9) Starosta obce předložil ZO záměr uzavřít smlouvu s profesionálním zahradníkem p. Valou Alešem na revitalizaci obecní zeleně. Práce budou mimo jiné zahrnovat dosazení stromové aleje podél cesty od pomníku padlým směrem k č.p.11, úprava okolí zmíněného pomníku včetně přípravy jehličnatého stromu na vánoční období, úprava krajnic vozovky v kopci, zatravnění pozemků okolo hřbitova, vyrovnání a zatravnění pozemků pod KD, atd.

ZO bere toto na vědomí a nemá námitek.

 

Ad 10) Starosta informoval ZO o nutnosti projednat plány společných zařízení navržených v rámci KPÚ (scelování).

ZO bylo s těmito plány seznámeno, projednalo je a nemá k nim žádné výhrady.

 

Ad 11) Starosta informoval ZO o průběhu pracovního semináře starostů mikroregionů Náměšťsko a Chvojince, který proběhl v Hustopečích. Dále také informoval o zapojení obce do akce Čistá Vysočina 2011 a jejím průběhu a organizaci. Na závěr seznámil ZO s poštovní korespondencí úřadu.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 12) V diskuzi nebylo nic projednáváno.

  

Zapsal: Lysý František

 

Ověřil: Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek       

 

                                                                                           Havlíček Antonín

                                                                                    starosta obce Naloučany

 
 

Usnesení :

 

č. 017/09-04-2011/3

ZO projednalo a schválilo žádost ASK Náměšť nad Oslavou o povolení uzavírek a objížděk silnic III. třídy spadající do katastru Naloučan v souvislosti s XXX. ročníkem automobilových závodů do vrchu „Zámecký vrch“.

Výsledek hlasování        PRO:         6             PROTI:          0                    ZDRŽELI SE:        0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

 č. 018/09-04-2011/4

ZO projednalo a s výhradami schválilo žádost AK elektrárna Dukovany o povolení zahrnout obec Naloučany do trasy rychlostní zkoušky v rámci automobilové soutěže Horácká rally Třebíč.Při uzavíraní dohody bude kladen zvýšený důraz mj. na to, aby obec byla mezi RZ maximálně přístupná místním obyvatelům a také na to, aby komunikace byly uvedeny minimálně do původního stavu.

Výsledek hlasování        PRO:         4             PROTI:          2                    ZDRŽELI SE:        0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 019/09-04-2011/5

ZO projednalo a schválilo darování p.č. 7/4 o výměře 720 m2 (silnice před mostem) kraji Vysočina .

Výsledek hlasování        PRO:         6             PROTI:          0                    ZDRŽELI SE:        0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 020/09-04-2011/6

ZO projednalo a schválilo zřízení věcného břemene na telekomunikační vedení na p. č. 6/4 a p. č. 7/5.

Výsledek hlasování        PRO:         6             PROTI:          0                    ZDRŽELI SE:        0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 021/09-04-2011/7

ZO projednalo žádost o vyjádření ke stavbě skladu zahradního nářadí na parcele č. 141/3 majitelů p. Máchy K. a pí. Máchové J. a vydává souhlas s realizací stavby.

Výsledek hlasování        PRO:         6             PROTI:          0                    ZDRŽELI SE:        0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

 

Ověřil: Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek

 

                                                                                           Havlíček Antonín

                                                                                    starosta obce Naloučany