Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 25.6.2011 v 19:00

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 17. 06. 2011

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: 25.6.2011 v 19:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Závěrečný účet obce Naloučany – schválení
 4. Plnění rozpočtu obce Naloučany za 01-05/2011 - informace
 5. Rozpočtové opatření č.1/2011 – přijaté dotace a příspěvky, úpravy a přidání položek
 6. Schválení a vydání změny č. 1 ÚP Naloučany
 7. Schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene v návaznosti na realizaci akce „Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany“ – návrhy smluv
 8. Schválení pořízení projektu na rekonstrukci nemovitosti č.p. 44
 9. Obnova tradičních pastvin na Třebíčsku, Český svaz ochránců přírody Kněžice – nabídka spolupráce, podmínky spolupráce
 10. Schválení nabytí pozemku p.č. 14/2 v k.ú. Naloučany (budova č.p. 44) do vlastnictví obce Naloučany od státu, zastoupeného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – převod nebo odkoupení, případně i jinou navrženou formou
 11. Pořízení lesních hospodářských osnov v návaznosti na Nařízení č. 1/2011 Města Náměšť nad Oslavou
 12. Hrazení bystřin bělínský potok, Lesy ČR s.p. – stanovisko obce, souhlas se stavbou a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, schválení
 13. Významná životní jubilea občanů obce a narození dítěte – dar od obce, návrh kriterií
 14. Nabídka na poskytnutí geoprostorových dat z ČÚZK
 15. Informace starosty:
  • Informace z došlé pošty
  • Návrh novely RUD
  • Uzavřené smlouvy, další postup (VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí, ESKO-T s.r.o., ASEKOL, Kraj Vysočina – POVV, atd.)
  • Realizace akce v rámci POVV
 16. Diskuze

 

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

                              

                                                                                                                 Havlíček Antonín

                                                                                      Obec Naloučany, starosta