Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 24.6.2012 v 10:00

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 18. 06. 2012

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: neděle 24.6.2012 v 10:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29

  

  Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. POVV 2012 – posouzení nabídek, výběr dodavatele
 4. Likvidace odpadů – nabídky fy ESKO-T Třebíč a AVE CZ
 5. Závěrečný účet obce Naloučany za rok 2011 – schválení
 6. Smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni s E.on Distribuce, a.s. – pozemky v k.ú. Koněšín a k.ú. Kozlany, majetek Společnosti pro lesní hospodaření
 7. Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany – podlimitní zakázka, výběrové řízení
 8. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti, pozemek p.č. st. 14/2 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 9. Dohoda o provedení práce – p. Bureš Jaroslav ml., p. Vlček Antonín ml., sečení obecních pozemků v 06, 07/2012
 10. Poptávka dodavatelů energií – Mikroregion Náměšťstko
 11. Darovací smlouva – Mikroregion Podhůří Mařenky
 12. Přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách a Seznam pozemků vhodných k náhradní výsadbě – schválení
 13. Žádost o vyjádření – Ministerstvo obrany, ochranná pásma letiště Náměšť
 14. Informace:

         - KPÚ Naloučany - informace

         - Doručená a odeslaná pošta

  15. Diskuze

 

Upraveno dne 21.6.2012

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

 

Havlíček Antonín
starosta