Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 24. 6. 2012

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 04. 07. 2012

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 24. 6. 2012Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 10:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek, Lysý František, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni: Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman- omluveni

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. POVV 2012 – posouzení nabídek, výběr dodavatele
 4. Likvidace odpadů – nabídky fy ESKO-T Třebíč a AVE CZ
 5. Závěrečný účet obce Naloučany za rok 2011 – schválení
 6. Smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni s E.ON Distribuce, a.s. – pozemky v k.ú. Koněšín a k.ú. Kozlany, majetek Společnosti pro lesní hospodaření
 7. KPÚ Lhánice – zastupování obce pro jednání jednatelem Společnosti pro lesní hospodaření.
 8. Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany – podlimitní zakázka, výběrové řízení
 9. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti, pozemek p.č. st. 14/2 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 10. Dohoda o provedení práce – p. Bureš Jaroslav ml., p. Vlček Antonín ml., sečení obecních pozemků v 06, 07/2012
 11. Poptávka dodavatelů energií – Mikroregion Náměšťstko
 12. Darovací smlouva – Mikroregion Podhůří Mařenky
 13. Přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách a Seznam pozemků vhodných k náhradní výsadbě – schválení
 14. Informace:

      15. Diskuse

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Káfuněk Radek, Bureš Jaroslav

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

 

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

 

Ad 3) Starosta obce informoval ZO o tom, že byly osloveny stavební firmy k vypracování cenové nabídky na realizaci stavebních úprav v obci chválených usnesením č. 002/14-01-2012/4 ze dne 14. 1. 2012. Starosta následně seznámil ZO s jednotlivými nabídkami. Po posouzení nabídek je zřejmé, že nejnižší cenu nabídla fa Oslavan a.s.

Starosta obce proto navrhuje vybrat jako dodavatele realizace úpravy veřejných prostranství firmu Oslavan a.s.

 

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO s výsledkem jednání s firmou AVE CZ ve věci úpravy smluvních podmínek likvidace odpadu v obci. Uvedl, že firma projevila snahu vyjít obci vstříc, nicméně ani po ocenění všech služeb, které nabídla (jednodenní čistění obce zametacím vozem zdarma, sponzoring, spolupráce při organizaci společenských a kulturních akcích, atd.), stále nedosahuje parametrů nabídky firmy ESKO-T Třebíč.

Starosta obce přesto navrhuje, pro zajištění konkurence v oboru, zachovat smluvní vztah s firmou AVE CZ minimálně po dobu 1 roku a poté znovu zvážit další postup.

 

Ad 5) Starosta obce předložil ZO závěrečný účet obce Naloučany za rok 2011, který byl zveřejněn na úřední desce obce Naloučany od 5.6.2011 spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce Naloučany za rok 2011.

Předseda finančního výboru p. Pospíšil navrhuje a doporučuje tento schválit bez výhrad.

 

Ad 6) Starosta obce přednesl ZO žádost o schválení smluv o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni mezi E.ON Distribuce, a.s a obcemi ze Společnosti obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou, do níž patří i Obec Naloučany. Smlouvy se týkají pozemků p.č. 461/56, 461/57, 461/1 v k.ú. Koněšín, LV č.580, a p.č. 194, 195, 337, 236/1 v k.ú. Kozlany, LV č. 214, ve věci uložení kabelového vedení NN včetně pojistkových skříní NN. 

Starosta obce navrhuje schválit tyto smlouvy.

 

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO se zahájením KPÚ v k.ú. Lhánice, kde je obec Naloučany spoluvlastníkem 1/22 pozemků v rámci Společnosti obcí pro lesní hospodaření. Zjišťování hranic pozemků bude zahájeno dne 25.7.2012.

V souvislosti s tímto navrhuje starosta obce udělení plné moci pro zastupování Obce Naloučany při jednáních v rámci KPÚ Lhánice pro ing. Horkého Pavla, jednatele výše uvedené společnosti.

 

Ad 8) Starosta obce informoval ZO, že Dohoda o poskytnutí dotace na akci „Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany“ je již podepsána. Nyní je připravováno výběrové řízení. Text pro jeho zadání zpracovává Regionální rozvojová agentura (RRA) Jihlava. Dokumentace pro výběrové řízení bude zveřejněna na úřední desce a webových stránkách obce Naloučany a zaslána vybraným stavebním firmám. Na jejím základě pak budou moci zájemci podávat nabídky na realizaci akci. Otevření nabídek a výběr dodavatele bude dne 1.8.2012 v 17:00 hod.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 9) Starosta obce informoval ZO, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) schválil bezúplatný převod pozemku p.č. 14/2 (pozemek pod bývalou hospodou a jednotou) do majetku Obce Naloučany. Pro zajištění tohoto byl ÚZSVM vypracován návrh smlouvy, se kterým bylo ZO seznámeno.

Starosta navrhuje schválit uzavření této smlouvy.

 

Ad 10) Starosta obce přednesl ZO návrh na uzavření Dohod o provedení práce s p. Burešem Jaroslavem ml. (sečení obecních pozemků - 2.000,- Kč, čištění odpadní strouhy na p.č. 1/9 – 1.000,- Kč) a p. Vlčkem Antonínem ml. (sečení obecních pozemků - 2.000,- Kč).

Starosta navrhuje schválit uzavření těchto dohod.

 

Ad 11) Starosta obce seznámil ZO s nabídkou Mikroregionu Náměšťsko na nákup energií na burze, pro zajištění úspor vynakládaných na nákup energií. Nabídka spočívá v tom, že Mikroregion se jako subjekt pomocí zástupce bude snažit na burze energií získat co nejlepší cenu elektřiny a plynu a za tuto cenu je poté bude nakupovat i Obec Naloučany.

Starosta navrhuje přijmout tuto nabídku.

 

Ad 12) Obecní úřad Naloučany obdržel žádost Mikroregionu Podhůří Mařenky o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu rozhledny na vrchu Mařenky poblíž Rokytnice nad Rokytnou.

Vzhledem k rozpočtové situaci navrhuje starosta zamítnout tuto žádost.

 

Ad 13) Starosta obce předložil ZO ke schválení Seznam veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin a Seznam pozemků vhodných k náhradní výsadbě (v rámci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les).

Starosta navrhuje schválit oba tyto seznamy.

 

 Ad 14) Starosta obce informoval ZO o:

ZO bere toto na vědomí. 

 

Ad 15) V diskusi nebylo nic projednáno.

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Káfuněk Radek, Bureš Jaroslav

 

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Usnesení:

 

č. 023/24-06-2012/3

ZO posoudilo dostupné nabídky na realizaci úprav veřejných prostranství v obci Naloučany a jako dodavatele vybralo firmu Oslavan a.s.

Výsledek hlasování

Pro :

5

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 024/24-06-2012/4

ZO projednalo a schválilo zachování smlouvy s firmou AVE CZ na likvidaci odpadu v obci Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro :

4

Proti :

1

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 025/24-06-2012/5

ZO projednalo a bez výhrad schválilo závěrečný.účet Obce Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro :

5

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Pospíšil Jaromír

 

č. 026/24-06-2012/6

ZO projednalo a schválilo uzavření smluv o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni mezi E.ON Distribuce, a.s a obcemi ve Společnosti obcí pro lesní hospodaření týkající se pozemků v k.ú. Koněšín a k.ú. Kozlany.

Výsledek hlasování

Pro :

5

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 027/24-06-2012/7

ZO projednalo a schválilo udělení plné moci jednateli Společnosti pro lesní hospodaření ing. Horkému Pavlovi k zastupování Obce Naloučany při jednáních v rámci KPÚ Lhánice.

Výsledek hlasování

Pro :

5

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 028/24-06-2012/09

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy s ÚZSVM o bezúplatném převodu pozemku p.č. 14/2 do majetku Obce Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro :

5

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 029/24-06-2012/10

ZO projednalo a schválilo uzavření navržených Dohod o provedení práce s p. Burešem Jaroslavem ml. a p. Vlčkem Antonínem ml.

Výsledek hlasování

Pro :

5

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 030/24-06-2012/11

ZO projednalo a přijalo nabídku Mikroregionu Náměšťsko na nákup energií na burze.

Výsledek hlasování

Pro :

5

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 031/24-06-2012/12

ZO projednalo a zamítlo žádost Mikroregionu Podhůří Mařenky o poskytnutí finančního příspěvku na stavbu rozhledny na vrchu Mařenky.

Výsledek hlasování

Pro :

0

Proti :

5

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 032/24-06-2012/13

ZO projednalo a schválilo Seznam veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin a Seznam pozemků vhodných k náhradní výsadbě v předloženém složení.

Výsledek hlasování

Pro :

5

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Káfuněk Radek, Bureš Jaroslav

 

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany