Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 3. 9. 2012

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 10. 09. 2012

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 3. 9. 2012Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 19:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman, Káfuněk Radek, Lysý František, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni: Bureš Jaroslav

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Obecně závazné vyhlášky obce Naloučany – změny zákonů, úpravy a vydání vyhlášek
 4. KPÚ Naloučany, změna katastrální hranice – projednání a odsouhlasení
 5. Veteran enduro – motokros klub v AČR, žádost o povolení průjezdu v rámci motocyklové soutěže dne 28.9.2012
 6. E.ON Distribuce, a.s., smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p.č. 1131/10 a 1131/11 pod názvem „Naloučany přípojka NN RD Klíma“
 7. Společenské odpoledne seniorů dne 29.9.2012 – program, náklady
 8. Úpravy veřejných prostranství – tarasy za lavičkami u čekárny, zábradlí pod KD atd.
 9. Veřejné bruslení na ZS Náměšť nad Oslavou, společné s obcí Ocmanice
 10. POVV 2012 – realizace, opravy, závěrečná zpráva
 11. Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany – další postup realizace
 12. Žádost o povolení realizace vodovodní přípojky - Hanzelkovi
 13. Informace:
  • Omezení vjezdu na účelovou komunikaci – Jasinka – vyjádření PČR
  • Vrácení listin po provedení vkladu práv nemovitostí – p.č. 14/2
  • Projednání ochranných pásem letiště Náměšť – 12.9.2012, 12:00hod
  • Doručená a odeslaná pošta

    14. Diskuse

 

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO s nutností změnit obsah obecně závazných vyhlášek obce z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (od 01. 07. 2012) a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a s ním související zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu (od 01. 01. 2011), podle kterých jsou tyto vyhlášky vydávány tak, aby byly s novým zněním zákonů v souladu. Jedná se o tyto vyhlášky:

  a) Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů

- Úprava dle platné legislativy a skutečností při provádění systému

 

  b) Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- Úprava dle platné legislativy

- Úrovně cenových hladin místních poplatků, předložen rozbor nákladů na provoz systému (?451,- Kč na ob./rok za sběr a svoz KO)

 

  c) Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2008 o místním poplatku ze psů

- Úprava dle platné legislativy

- Úroveň cenové hladiny místního poplatku

 

  d) Obecně závazná vyhláška (nová), kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Naloučany

 

  e) Obecně závazná vyhláška (nová), o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a jiných poplatcích

 

Starosta připraví návrhy nového znění vyhlášek a předloží je ke schválení na příštím zasedání ZO.

 

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO s novou polohou hranic katastru obce Naloučany v souvislosti KPÚ, která v obci proběhla. Vlivem změny toku řeky Oslavy, která částečně tvoří hranici katastru a vlivem toho, že hranice katastrů nemůže ležet ve vodním toku tak jako doposud, došlo i ke změně výměry katastru obce Naloučany. Katastr je vlivem uvedeného menší o 1610 m2.

          Starosta navrhuje schválit nové katastrální hranice v předložené podobě.

        

Ad 5) Starosta obce předložil ZO žádost Veteran Enduro – Motokros klubu v AČR Náměšť nad Oslavou o povolení průjezdu přes pozemky obce v rámci závodu Fichtel Cup Enduro 2012 dne 28. 9. 2012 v čase od 10:00 do 16:00. Při projednávání bylo zdůrazněno, že průjezd lze povolit pouze s podmínkami, že celá trasa závodu bude po jeho skončení uvedena do původního stavu, při vlastním závodu se závodníci budou pohybovat pouze po zpevněných površích cest a nebudou překračovat rychlost v obci. Nesplnění těchto podmínek by mělo za následek zamítnutí průjezdu při případných dalších ročnících soutěže.

 

Ad 6) Starosta obce přednesl ZO žádost o schválení smlouvy o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni na pozemcích p.č. 1131/10 a 1131/11 mezi E.ON Distribuce, a.s a Obcí Naloučany, která je majitelem uvedených pozemků. Předmětem věcného břemene je přípojka NN k RD p. Klímy Milana, která je na těchto pozemcích uložena.

          Starosta obce navrhuje schválit tuto smlouvu.

 

Ad 7) Starosta obce přednesl ZO návrh na spolupráci s obcí Ocmanice na pořádání již tradiční kulturní akce „Společenské odpoledne seniorů“, určené pro občany důchodového věku z Naloučan a Ocmanic. Akce se uskuteční 29. 9. 2012 od 15:00 v KD Naloučany. K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Galáni, připraveno bude i občerstvení. Předpokládané náklady pro obec Naloučany jsou cca 15.000 Kč.

          Starosta navrhuje schválit tento návrh.

 

Ad 8) Starosta obce předložil ZO návrh na úpravy veřejných prostranství.

Starosta navrhuje schválit tento návrh.

 

Ad 9) Starosta obce informoval ZO, že i tuto zimní sezónu bude na ZS Náměšť nad Oslavou rezervována ledová plocha pro občany Naloučan a Ocmanic a to každé úterý v čase 16:00 – 17:30. Veřejnost bude informována.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 10) Starosta obce informoval ZO o dokončení prací na úpravách veřejných prostranství financovaných z POVV 2012 – stavba opěrného tarasu pod KD, instalace laviček, zpevnění svahů. Celkové náklady dosáhly částky 431.375,- Kč, přičemž dotace činila 107.000,- Kč. Nyní je nutno vypracovat závěrečnou zprávu mj. pro kontrolu účelnosti čerpání dotačních titulů Krajem Vysočina.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 11) Starosta obce informoval ZO o postupu prací na regeneraci objektu obecního úřadu Naloučany. Uvedl, že smlouva se zhotovitelem, vybraným ve výběrovém řízení, je již podepsána. Práce na regeneraci budou zahájeny na přelomu září a října 2012, předpokládané dokončení je stanoveno předběžně na měsíc srpen 2013.

            ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 12) Obecní úřad Naloučany obdržel žádost manželů Hanzelkových, majitelů domu č.p. 25, o povolení realizace vodovodní přípojky do domu, která povede přes pozemky ve vlastnictví obce.

          Starosta navrhuje vydat souhlasné stanovisko k provedení stavby a uložení potrubí na pozemcích ve vlastnictví obce. Dále navrhuje upozornit majitele na nutnost zaměření všech uložených sítí na dotčených pozemcích před zahájením stavby.

 

Ad 13) Starosta obce informoval ZO o:

 

Ad 15) V diskusi nebylo nic projednáno.

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení :

 

č. 036/03-09-2012/3

ZO projednalo změny obsahu obecně závazných vyhlášek obce z uvedených důvodů a odsouhlasilo:

 

  a)Změnu Obecně závazné vyhlášky č. 1 / 2008 dle platné legislativy a skutečností při provádění systému

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

 

  b)Změnu Obecně závazné vyhlášky č. 2 / 2008 dle platné legislativy, bez změny úrovně cenových hladin místních poplatků

Výsledek hlasování

Pro :

5

Proti :

1

Zdrželi se :

0

 

  c) Změnu Obecně závazné vyhlášky č. 3 / 2008 dle platné legislativy, bez změny úrovně cenových hladin místních poplatků

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

 

  d) Obecně závazná vyhláška (nová), kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Naloučany, nebude prozatím pro potřeby obce vydána

Výsledek hlasování

Pro :

5

Proti :

1

Zdrželi se :

0

 

e)      Obecně závazná vyhláška (nová), o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a jiných poplatcích, nebude prozatím pro potřeby obce vydána

Výsledek hlasování

Pro :

5

Proti :

1

Zdrželi se :

0

Zodpovídá (za všechny body tohoto usnesení): p. Havlíček Antonín

 

č. 037/03-09-2012/4

ZO projednalo a schválilo nové hranice katastru Obce Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 038/03-09-2012/5

ZO projednalo a schválilo žádost Veteran Enduro – Motokros klubu v AČR Náměšť nad Oslavou s uvedenými podmínkami.

Výsledek hlasování

Pro :

5

Proti :

0

Zdrželi se :

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 039/03-09-2012/6

ZO projednalo a schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni na pozemcích p.č. 1131/10 a 1131/11 mezi E.ON Distribuce, a.s a Obcí Naloučany v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 040/03-09-2012/7

ZO projednalo a schválilo návrh na spolupořádání akce „Společenské odpoledne seniorů“ dne 29. 9. 2012 s předpokládanými náklady 15.000 Kč.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

č. 041/03-09-2012/8

ZO projednalo a schválilo provedení úprav veřejných prostranství v uvedeném rozsahu.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 042/03-09-2012/12

ZO projednalo a schválilo žádost manželů Hanzelkových o provedení stavby a uložení potrubí na pozemcích ve vlastnictví obce.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany