Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15. 12. 2012

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 26. 12. 2012

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15. 12. 2012Místo konání:Obecní úřad Naloučany

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman, Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír,

Nepřítomni: Lysý František- omluven

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany – průběh realizace, další průběh
 4. Finanční úvěr na financování Projektu „Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany“ – nabídky, výběr, schválení uzavření úvěru, poradenství ing. Burianová
 5. Plnění rozpočtu k 30.11.2012 (informace), rozpočtové opatření č. 2/2012 (schválení)
 6. Rozpočtové provizorium pro rok 2013
 7. Odměny občanům a členům ZO – dle sjednaných dohod, v.j. SDH Naloučany
 8. Inventury 2012 a volba inventurní komise
 9. Plán činností na rok 2013, POV Vysočina 2013 – stanovení obsahu dotace, rozpracované projekty
 10. Pronájem pozemků po KPÚ Naloučany (nové) – nabídky, výběr a schválení pronájmu
 11. Žádost o finanční příspěvek – Diecézní charita, HC Naloučany - p. Sklenář Dušan
 12. Provoz KD, náklady na provoz, využívání a pronájem v roce 2012 a výhled pro 2013
 13. Informace:

  14. Diskuze

 

Zapisovatel: Bureš Jaroslav

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Káfuněk Radek

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO s dosavadním průběhem realizace projektu „Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany č.p. 44“, včetně provedených víceprací a změn vyžádaných původním provedením stavby (podlahy, omítky, obklady, atd.)  nebo na požadavek, s předpokládaným dalším průběhem realizace tohoto projektu (napojení na současné přívody energií v KD, předpokládaný harmonogram prací), stavem dosavadní fakturace. Upozornil na chybu v dodávce vstupních dveří, jenž je na straně výrobce, a navrhl ZO schválit požadavek na výrobce na kompletní výměnu vstupních dveří (od silnice) za provedení dle objednávky a projektu, ostatní dveře (vnitřní od silnice a ze dvora), pokud na ně bude poskytnuta sleva 50%, pouze dokompletovat dle objednávky a projektu, v opačném případě taktéž kompletní výměna dle objednávky a projektu. Po obdržení protinávrhu dodavatele bude po dohodě ZO (mimo zápis) přijato konečné rozhodnutí.

Ad 4) Starosta obce a předseda finančního výboru p. Pospíšil seznámili ZO se nabídkami finančních ústavů na poskytnutí finančního úvěru na financování projektu „Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany č.p. 44“ v celkové výši 2.380.000,- Kč, z čehož je 1.780.000,- Kč splatných po obdržení dotace, zbývajících 600.000,- Kč odložené splátky na roky 2014 a 2015. Z předložených nabídek (Česká spořitelna, KB a.s., ČSOB, GE Money Bank) má nejvýhodnější podmínky nabídka České spořitelny a starosta obce i předseda finanční výboru navrhují ZO tuto nabídku přijmout a dle ní uzavřít smlouvu o finančním úvěru s Českou spořitelnou.

Starosta obce dále navrhuje ZO pro činnosti spojené s uzavřením smlouvy o finančním úvěru sjednat dohodu (pověřit) na provedení těchto činností s ing. Burianovou Miladou, Ocmanice 11.

Ad 5) Předseda finančního výboru p. Pospíšil seznámil ZO s plněním rozpočtu k 30. 11. 2012. Uvedl, že plnění na straně příjmů i výdajů je uspokojivé a odpovídá skutečnosti.

          ZO bere toto na vědomí

Předseda finančního výboru dále předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 2/2012 (příloha zápisu), kterým je nutno poupravit položky rozpočtu obce na rok 2012 dle aktuálního plnění a zejména upravit položky rozpočtu spojené s předpokládanými výdaji na realizaci projektu „Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany č.p. 44).

Ad 6) Účetní obce Ing. Kršková Veronika, prostřednictvím starosty obce, předkládá ZO návrh rozpočtového provizoria pro rok 2013, jelikož není schválen rozpočet pro rok 2013.

          Navržená pravidla rozpočtového provizoria:

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s odměnami občanům za činnosti prováděné pro obec Naloučany dle sjednaných dohod a členům ZO dle usnesení ZO č. 022/22-05-2012/14. Odměny budou vypláceny v plné výši. Dále seznámil ZO s návrhem velitele v.j. SDH Naloučany na vyplacení odměn členům v.j. SDH Naloučany.

Ad 8) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s nutností provést inventuru obecního majetku a následně navrhl složení inventurní komise, která ji provede:

Termín konání inventury byl navržen na 5.1.2013 v 10:00 hod.

Ad 9) Starosta obce informoval ZO o úpravě podmínek Programu obnovy venkova (POV) financovaném Krajem Vysočina. Z důvodů rozpracovaného projektu „Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany č.p. 44“ (věcný a finanční objem, dokončení 2013) navrhuje ZO plán činností pro rok 2013 omezit na základní akce a projekty (opakované, rozpracované nebo připravené) a to v rozsahu:

Ad 10) Starosta obce předložil ZO nabídky zájemců (p. Tůma Josef, p. Burian Michal, ZD Naloučany) na pronájem pozemků v majetku obce, pro něž byl schválen záměr pronájmu pozemků v majetku obce dle usnesení č. 046/16-10-2012/6ze dne 16. 10. 2012. Jelikož nabídky na pronájem pozemků byly v různých cenových hladinách a ani v jednom pozemku se vzájemně všechny nekryly, starosta obce navrhuje ZO schválit pronájem pozemků všem zájemcům, pouze s přihlédnutím k výši nabízeného nájmu, a to takto:

Ad 11) Starosta předložil ZO žádosti o poskytnutí finančního příspěvku od Diecézní charity Brno (zabezpečení služeb) a p. Sklenáře Dušana (na úhradu pronájmu ledové plochy na ZS Náměšť n./Osl. za utkání týmu HC Naloučany v rámci Náměšťské hokejové ligy 2012/2013).

Ad 12) Správce KD p. Sklenář Roman seznámil ZO s energetickou bilancí provozu KD za rok 2012. Zdůraznil nárůst spotřeby elektrické energie daný připojením spotřeby při realizaci stavebních prací v letošním roce (taras a regenerace OÚ). Dále uvedl, že  skutečné spotřeby energií v rámci dlouhodobého pronájmu spodní části KD již odpovídají sjednaným platebním podmínkám pronájmu a není třeba tyto měnit. Celkové vyúčtování tohoto pronájmu bude provedeno po uplynutí 12-ti kalendářních měsíců od začátku pronájmu, tj. červen 2013.

ZO bere toto na vědomí

Ad 13) Starosta obce informoval ZO o:

Ad 14) V diskusi nebylo nic projednáno.

 

Zapsal: Bureš Jaroslav

Ověřil: Vařílek Zdeněk

             Káfuněk Radek

  

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


 

Usnesení:

 

č. 052/15-12-2012/3

ZO projednalo a schválilo nevržený požadavek na výrobce dveří pro odstranění chyby v dodávce vstupních dveří.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 053/15-12-2012/4

ZO po zhodnocení nabídek a schválilo uzavření smlouvy, dle předložené nabídky, o finančním úvěru na 2.380.000,- Kč s Českou spořitelnou.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 054/15-12-2012/4

ZO schvaluje sjednání dohody na činnosti spojené s uzavřením smlouvy (pověření na provedení těchto činností) o finančním úvěru s ing. Burianovou Miladou, Ocmanice 11.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 055/15-12-2012/5

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.1/2012. Jeho znění je uvedeno v příloze.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika, p. Pospíšil Jaromír

 

č. 056/15-12-2012/6

ZO projednalo a schválilo předložený návrh rozpočtového provizoria pro rok 2013.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

  

č. 057/15-12-2012/7

ZO projednalo a schválilo předložený návrh na výplatu odměn členům v.j. SDH.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 058/15-12-2012/8

ZO projednalo a schválilo složení inventurní komise a termín konání inventury obecního majetku.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: předseda a členové inventurní komise, celé ZO

 

č. 059/15-12-2012/9

ZO projednalo a schválilo navržený plán činností pro rok 2013.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 060/15-12-2012/10

ZO projednalo předložené nabídky a schválilo pronájem pozemků dle předloženého návrhu a uzavření nájemních smluv, dle předložených nabídek, a to takto:

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 061/15-12-2012/11

ZO projednalo žádosti o poskytnutí finančních příspěvků a rozhodlo: 

a) o neposkytnutí příspěvku pro Diecézní charitu Brno (zabezpečení služeb), jelikož na tento druh činnosti obec Naloučany příspěvky neposkytuje

b) o poskytnutí příspěvku pro HC Naloučany (žádost p. Sklenáře Dušana - na úhradu pronájmu ledové plochy na ZS Náměšť n./Osl. za utkání týmu HC Naloučany v rámci Náměšťské hokejové ligy 2012/2013) ve výši 5.000,- Kč a poskytnutí 1x pronájmu KD Naloučany zdarma pro potřeby HC Naloučany (v případě zájmu), vhledem k dobré prezentaci obce v rámci zájmových sportovních aktivit.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Bureš Jaroslav

Ověřil: Vařílek Zdeněk

             Káfuněk Radek

 

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany