Informace o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 04. 02. 2013

Ministerstvo obrany jako správní úřad (dále jen „úřad“) podle § 43 zákona č.49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“), v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) zřizuje podle § 37 zákona o civilním letectví ochranná pásma vojenského letiště Náměšť a ochranná pásma k tomuto letišti náležejících leteckých pozemních zařízení (dále jen „OP letiště“).Počínaje dnem 11. 2. 2013 do 29. 2. 2013 je možno seznámit se s úplným zněním návrhu opatření včetně grafických příloh dálkovým přístupem na elektronické úřední desce Ministerstva obrany na webových stránkách: www.army.cz→informační servis→povinné informace→úřední deska→doručování veřejnou vyhláškou

Do návrhu opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u úřadu, který jej vydal, tzn. na adrese: Ministerstvo obrany, Úřad státního dozoru, stavební úřad, Svatoplukova 84, Brno, po celou dobu zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a to v pracovních dnech Po- Pá od 8:00 – 11.30 a 12:00 – 14:00 hod. (po telefonickém dohovoru, lze nahlédnout i v jiném čase).

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u úřadu písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění.

Vlastnící nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky k úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Kompletní znění oznámení ve věci Žádost o vyvěšení informace o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma vojenského letiště Náměšť  naleznete zde (po kliknutí se odkaz otevře).