Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 13. 5. 2013

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 02. 06. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 13. 5. 2013Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk, Lysý František, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni: Káfuněk Radek, Sklenář Roman  - omluveni

Hosté: p. Mácha K., p. Havlíček M.

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rozpočtové opatření č. 1/2013, plnění rozpočtu 01-04/2013 – projednání, schválení
 4. Přezkoumání hospodaření za rok 2012, Krajský úřad Kraje Vysočina dne 10.4.2013 – zpráva o výsledku
 5. Závěrečný účet 2012 – projednání, schválení
 6. Výplaty odměn členům ZO – měsíční výplaty na účet
 7. MAS Oslavka, o.p.s. – smlouva, projektové záměry
 8. Přenesená působnost rady obce na ZO - schválení
 9. Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany – průběh realizace, nákup vybavení (nábytek, zařizovací předměty), nabídky ostrahy budovy OÚ připojení na PCO (projednání)
 10. Prodloužení obecního vodovodu – rozpočet na realizaci, vlastní realizace
 11. Mimořádné inventury pozemků po provedené KPÚ k 31.3.2013 – volba inventurní komise, provedení inventur
 12. Energoregion 2020, projekt „Malá komunální technika“, dotace na nákup techniky – projednání obsahu, schválení nákupu malé komunální techniky
 13. Oznámení o přidělení dotace POVV 2013 – opravy místních komunikací
 14. Linka důvěry STŘED – obnovení činnosti, žádost o příspěvek
 15. Vodovody a kanalizace – schválení dodatku ke smlouvě o předání majetku do hospodaření (vodovod – dotace)
 16. Odprodej pozemku p.č. 1835 – pí Prochasková
 17. Mezinárodní den dětí – výlet na brněnskou přehradu
 18. Informace: Doručená a odeslaná pošta
 19. Diskuze

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

 

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

 

Ad 3) Předseda finančního výboru p. Pospíšil seznámil ZO s plněním rozpočtu za období 01-04/2013. Uvedl, že plnění na straně příjmů i výdajů je uspokojivé a odpovídá skutečnosti.

          ZO bere toto na vědomí

          Předseda finančního výboru dále předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 1/2013 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2013 dle aktuálního plnění a zejména upravit položky rozpočtu spojené s volbou prezidenta ČR, vytvořením pracovního místa a s tím souvisejícím vyplácením mzdy, dotacemi a dalšími položkami.

          Starosta obce navrhuje schválit rozpočtového opatření č. 1/2013 v předloženém znění.

 

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO s výsledky přezkoumání hospodaření za rok 2012, které provedl Krajský úřad Kraje Vysočina. Přezkumem nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky v hospodaření obce za rok 2012. Celá zpráva o výsledku byla, v zákonné lhůtě, zveřejněna spolu se Závěrečným účtem Obce Naloučany.

            ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 5) Starosta obce předložil ZO závěrečný účet obce Naloučany za rok 2012, vypracovaný účetní obce. Vyplívá z něj, že výsledkem hospodaření za rok 2012 je zisk ve výši 137.526,76 Kč. Dále byla ZO ke schválení předložena roční účetní uzávěrka za rok 2012. Závěrečný účet za rok 2012, včetně Zprávy o výsledku nezkoumání hospodaření obce Naloučany za rok 2012, a roční účetní uzávěrka za rok 2012 jsou uloženy a k dispozici k nahlédnutí na OÚ.

        Předseda finančního výboru p. Pospíšil navrhuje a doporučuje schválit závěrečný účet obce Naloučany a roční účetní uzávěrku za rok 2012, včetně zúčtování výsledku hospodaření za rok 2012, bez výhrad.

 

Ad 6) Starosta obce seznámil ZO s nutností upravit způsob výplaty odměn členům ZO. Dle platné legislativy bude výplata probíhat měsíčně a to bezhotovostně na účet každého člena ZO. Výše bude upravena na 150,- Kč/měsíc pro člena ZO, 210,- Kč pro předsedu výboru. Úhrada od ledna 2013 do května 2013 bude provedena zpětně při výplatě za měsíc květen, od června již bude probíhat měsíčně.

          Starosta navrhuje schválit způsob výplaty odměn členům ZO.

 

Ad 7) Starosta obce předložil ZO ke schválení návrh na uzavření rámcové partnerské smlouvy mezi Obcí Naloučany a MAS Oslavka. Dále podotkl, že trvá nutnost definovat projektové záměry Obce Naloučany a vyzval proto členy ZO, aby přispěli svými návrhy. Dále navrhl umožnit i občanům obce podílet se na tvorbě projektových záměrů.

Starosta navrhuje schválit uzavření rámcové partnerské smlouvy s MAS Oslavka.

 

Ad 8) Starosta obce předložil ZO návrh na přenos působnosti rady obce na zastupitelstvo obce. V praxi to znamená, že pravomoci stanovené radě obce dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích v platném znění, přejdou nyní na zastupitelstvo obce.

          Starosta obce navrhuje schválit tento návrh.

 

Ad 9) Starosta obce informoval ZO o průběhu realizace Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany. Uvedl, že přízemí je již zcela dokončeno a připraveno k používání. Nyní probíhají hlavní práce v suterénu objektu, kde je již hotové sociální zařízení a dokončují se omítky. Elektroinstalace a elektronický zabezpečovací systém jsou hotové v celém objektu. Bezbariérové vstupy budou vybudovány v nejbližších dnech.

           Starosta dále informoval o průběhu nákupu vnitřního vybavení, schváleného na minulém zasedání ZO. Uvedl, že část vybavení kuchyně již bylo instalováno, ostatní komponenty jsou ve fázi doručování či objednávky.

       Starosta přednesl návrh na nákup dalších zařizovacích předmětů z oblasti gastronomie, vybavení místností nábytkem a dalšími zařizovacími předměty. Starosta obce navrhuje výběr ponechat výběr z předložených nabídek výběrové komisi ve složení dle usnesení č. 011/20-03-2013/9 ZO ze dne 20.3.2013.

           Starosta dále seznámil ZO s nabídkami firem, zabývajících se střežením objektů, na připojení budovy OÚ a sálu k pultu centralizované ochrany (PCO). ZO se shodlo, že je vhodné objekt na PCO připojit. Vzhledem k  rozmanitosti nabízených služeb a cen starosta navrhuje zjistit konkrétní šíři služeb a cen u jednotlivých nabídek.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 10) Starosta obce seznámil ZO s průběhem prodloužení obecního vodovodu k chatám p. Máchy a Mgr. Havlíčkové. Uvedl, že projektová dokumentace je vypracována a stavební povolení již nabylo právní moci, nicméně požadavky majitelů uvedených chat na finanční spoluúčast obce při realizaci prodloužení jsou v předložené podobě v tuto chvíli pro Obec Naloučany nepřijatelné a proto budou probíhat další jednání, jak s dodavateli prací, tak mezi uvedenými majiteli chat a obcí. Aktivita přitom musí vycházet od majitelů chat, neboť je to především v jejich zájmu. Obec Naloučany nehodlá do této akce investovat nadměrné množství finančních ani jiných prostředků než bylo na dnešním jednání ze strany obce předneseno.

          ZO a zúčastnění majitelé berou toto na vědomí

 

Ad 11) Starosta obce seznámil ZO s nutností provést mimořádnou inventuru pozemků po nabytí právní moci provedeného KPÚ a to k datu 31.3.2013 a k tomu účelu sestavit inventurní komisi.

        Starosta navrhuje schválit provedení mimořádné inventury komisí ve složení Bureš Jaroslav (předseda), Vařílek Zdeněk, Lysý František. Výsledky inventury prezentuje předseda inventurní komise na příštím zasedání ZO.

 

Ad 12) Starosta obce seznámil ZO s možností získání dotace v rámci Energoregionu 2020, projektu „Malá komunální technika“, na nákup techniky. Je nutno stanovit obsah dotace a schválit nákup. Po diskuzi ZO rozhodlo zahrnout do obsahu dotace nákup motorové pily, křovinořezu, postřikovače, plotostřihu, příslušenství k zahradnímu traktůrku John Deere a drobného ručního nářadí.

 Starosta obce navrhuje schválit obsah dotace a nákup komunální techniky v navrhovaném složení.

 

Ad 13) Starosta obce informoval ZO o úspěšném přiznání dotace z titulu POVV 2013 na opravy místních komunikací. Dotace činí 109.000,- Kč, což je 60% ceny oprav, zbývajících 40% bude financováno z rozpočtu obce. Budou osloveny vhodné podnikatelské subjekty s žádostí o cenou nabídku na provedení těchto oprav, výběr dodavatele provede ZO na svém dalším zasedání.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 14) Starosta obce přednesl ZO žádost občanského sdružení Linka důvěry STŘED, jediného provozovatele této služby v Kraji Vysočina, o příspěvek na provoz ve výši 1,- Kč za každého občana obce, tj. 162,- Kč.

Starosta navrhuje této žádosti vyhovět.

 

Ad 15) Starosta obce seznámil ZO s nutností schválit dodatek ke smlouvě o předání vodovodního řadu do hospodaření společnosti VAS Třebíč v souvislosti s čerpáním dotace na realizaci této stavby. Se zněním dodatku bylo ZO seznámeno.

          Starosta obce navrhuje schválit dodatek ke smlouvě v předloženém znění.

 

Ad 16) Starosta obce seznámil ZO se žádostí pí Prochaskové, majitelky chatky č.e. 018, na odprodej parcely p.č. 1835 o výměře 153 m2, která je zaplocena nad rámec současného vlastnictví žadatelky. Nesrovnalost byla zjištěna při nedávné KPÚ.

          Starosta obce navrhuje schválit záměr prodeje uvedené plochy za cenu obvyklou, tj. 25 Kč/m2, nabyvatelka dále zajistí návrh kupní smlouvy, zajistí a uhradí poplatek převodu pozemku a aktualizaci katastrální mapy.

 

Ad 17) Starosta obce navrhuje ZO uspořádat u příležitosti mezinárodního dne dětí zájezd pro rodiny s dětmi z Obce Naloučany na brněnskou přehradu. Výlet bude zahrnovat soutěž v minigolfu, výlet parníkem po přehradě a prohlídku hradu Veveří. Program a termín bude dále upřesněn. Poplatek za účastníky bude stanovena na 150,- Kč za dospělou osobu, 50,- Kč za dítě.

          Starosta obce navrhuje schválit pořádání výletu na přehradu.

 

Ad 18) Starosta informoval ZO o:

 

Ad 19) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

č. 015/13-05-2013/03

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.1/2013. Jeho znění je uvedeno v příloze zápisu.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, pí Kršková Veronika, p. Pospíšil Jaromír

 

č. 016/13-05-2013/05

ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Naloučany za rok 2012 a roční účetní uzávěrka za rok 2012 bez výhrad.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, pí Kršková Veronika, p. Pospíšil Jaromír

 

č. 017/13-05-2013/06

ZO projednalo a schválilovýši a způsob výplaty odměn členům ZO v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, pí Kršková Veronika

 

č. 018/13-05-2013/07

ZO projednalo a schválilo uzavření rámcové partnerské smlouvy mezi MAS Oslava a Obcí Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 019/13-05-2013/08

ZO projednalo a schválilo přenos působnosti rady obce na zastupitelstvo Obce Naloučany v předloženém rozsahu.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 020/13-05-2013/09

ZO projednalo a schválilo nákup dalších zařizovacích předmětů, v předloženém obsahu, v rámci projektu Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany a složení výběrové komise.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Bureš Jaroslav, p. Sklenář Roman

 

č. 021/13-05-2013/11

 ZO projednalo a schválilo provedení mimořádné inventury pozemků a složení inventurní komise dle návrhu starosty obce.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Bureš Jaroslav

 

č. 022/13-05-2013/12

 ZO projednalo a schválilo obsah dotace a nákup komunální techniky v navrhované skladbě.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 023/13-05-2013/14

ZO projednalo a schválilo žádost občanského sdružení Linka důvěry STŘED o příspěvek na provoz ve výši 162,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

3

Proti:

2

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, pí Kršková Veronika

 

č. 024/13-05-2013/15

ZO projednalo a schválilo dodatek ke smlouvě o předání vodovodního řadu do hospodaření společnosti VAS Třebíč v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 025/13-05-2013/16

ZO projednalo a schválilo záměr prodeje parcely p.č. 1835 o výměře 153 m2, dle žádosti pí Prochaskové, majitelky chatky č.e. 018, za cenu obvyklou, tj. 25 Kč/m2 s připomínkou, že nabyvatelka zajistí a uhradí převod pozemku a aktualizaci katastrální mapy.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 026/13-05-2013/17

ZO projednalo a schválilo pořádání výletu na přehradu pro rodiny s dětmi z Obce Naloučany u příležitosti mezinárodního dne dětí.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany