Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 22. 7. 2013

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 05. 08. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 22. 7. 2013Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 19:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman, Lysý František, Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni: -

Hosté: pí Prochasková

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Smlouva o připojení na PCO, SECURITY MONIT s.r.o. – návrh, schválení
 4. Žádost o souhlas s instalací seismické aparatury, MU, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky Země, Brno – p.č. 1436, podmínky, podrobnosti
 5. Návrh zadání změny č. 2 ÚP Naloučany – schválení
 6. Elektronická fakturace AVE CZ odpadové hospodářství – schválení
 7. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 1443 – pí Prochasková
 8. Smlouva o poskytnutí sponzorského daru, ING. Systém s.r.o., 15.000,- Kč – oprava autobusové čekárny, schválení smlouvy
 9. Smlouva o poskytnutí sponzorského daru, p. Mácha K., pí. Havlíčková M., 15.000,- Kč - rozšíření vodovodu v obci Naloučany, schválení smluv
 10. Žádost o sponzorský dar, Nemocnice Třebíč – návrh na schválení
 11. Memorandum o spolupráci a zmocnění k zastupování, Národní hluková observatoř ČR, hluková pásma vojenského letiště Náměšť nad Oslavou – informace, schválení 
 12. Smlouva o poskytnutí dotace v rámci POVV 2013, Kraj Vysočina – schválení
 13. Rozpočtové opatření č. 2/2013, plnění rozpočtu 05-07/2013 – projednání, schválení
 14. Prázdninové (Na)loučení 2013 (dotace z Fondu Vysočiny „Jednorázové akce 2013“) –termín akce 1.9.2013, program, pořadatelské zajištění
 15. Informace:
    16.  Diskuze

 

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

 

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

 

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO se zněním smlouvy o připojení komplexu KD+rekonstruovaná budova OÚ Naloučany na PCO, kterou vypracovala firma SECURITY MONIT s.r.o. Firmu schválilo ZO jako zprostředkovatele připojení na PCO usnesením č. 029/23-06-2013/03dna svém zasedánídne 23. 6. 2013. Dle předložené smlouvy by měsíční poplatek činil 500,- Kč + 100,- Kč za datový přenos / měsíc. Tato částka se liší od částky uvedené v původní nabídce, dle které byla firma vybrána. Také zpoplatnění výjezdů k falešným poplachům se liší od původní nabídky. Dále je nutno stanovit režimová opatření provozu v komplexu. Z uvedených důvodů starosta navrhuje upřesnit výši poplatků a doplnit znění smlouvy.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO s žádostí Ústavu fyziky Země Přírodovědecké fakulty MU Brno o souhlas s instalací seismické měřicí aparatury na parcele p.č. 1436 v majetku Obce Naloučany (poblíž Čikovské myslivny). Zařízení je součástí systému sledujícího seismicitu v okolí JE Dukovany a umožňuje kontinuální seismické měření a současný přenos měřených dat do datového centra Ústavu fyziky Země. Má podobu ocelové roury o průměru 95 cm z větší části zapuštěné do země, kryté uzamykatelným poklopem. Dále bude viditelná plastová tyč nesoucí komunikační antény. Za umístění obdrží Obec Naloučany nájem ve výši 1.000,- Kč / rok splatný jednorázovou částkou 5.000,- Kč na pět let dopředu.

Starosta obce navrhuje schválit tuto žádost.

 

Ad 5) Starosta obce předložil ZO konečné znění zadání změny č. 2 ÚP Naloučany, jehož návrh schválilo ZO usnesením č. 003/29-01-2013/5 na svém zasedání dne 29. 1. 2013.

Starosta obce navrhuje schválit zadání změny č. 2 ÚP Naloučany.

 

Ad 6) Starosta obce seznámil ZO se záměrem firmy AVE CZ odpadové hospodářství, která zajišťuje v Obci Naloučany svoz odpadu, přejít, v zájmu ekologické šetrnosti svého provozu, na výhradně elektronickou komunikaci se svými klienty. OÚ Naloučany v této souvislosti obdržela žádost na přechod fakturace svozu odpadu k čistě elektronické formě.

Starosta obce navrhuje schválit tuto žádost.

 

Ad 7) Na základě schváleného záměru prodeje pozemku p.č. 1835 o výměře 153 m2 usnesením ZO č. 025/13-05-2013/16 na zasedání dne 13. 5. 2013 byly projednány podmínky prodeje s kupující pí Prochaskovou. Kupující s podmínkami souhlasí -  cena 25,- Kč / m2, katastrální mapy ke smlouvě a návrh na vklad, včetně poplatku, zajišťuje kupující. Bude uzavřena standardní smlouva dle vzoru z předchozích prodejů.

Starosta tedy navrhuje schválit prodej pozemku p.č. 1835 o výměře 153 m2 za cenu 25,- Kč / m2 auzavření kupní smlouvy.

 

Ad 8) Starosta obce předložil ZO smlouvu, dle které hodlá firma ING. Systém s.r.o. darovat Obci Naloučany částku 15.000,- Kč na opravu autobusové čekárny.

Starosta obce navrhuje schválit tuto smlouvu.

 

Ad 9) Starosta obce předložil ZO smlouvy, dle kterých darují p. Mácha K. a pí Havlíčková M.Obci Naloučany každý částku 15.000,- Kč. Touto formou je řešena jejich finanční spoluúčast na rozšíření obecního vodovodu k jejich pozemkům.

Starosta obce navrhuje schválit tyto smlouvy.

 

Ad 10) Starosta obce seznámil ZO s žádostí Nemocnice Třebíč, p.o. o poskytnutí sponzorského daru nespecifikované výše na provoz tohoto zdravotnického zařízení. Starosta obce navrhuje poskytnout sponzorský dar ve výši 10,- Kč za každého občana Obce Naloučany, tj. 1.620,- Kč. V ZO nicméně proběhla krátká diskuze, kdy tento návrh těsně nebyl schválen.

 

Ad 11) Starosta obce seznámil ZO sMemorandem o spolupráci a zmocnění k zastupování mezi obcemi v územní působnosti MěÚ Náměšť nad Oslavou a Národní hlukovou observatoří při projednávání podmínek a pravidel při stanovování hlukových pásem vojenského letiště Náměšť nad Oslavou a dalších záležitostech (zajištění zaměstnanosti v souvislosti s vojenskou činností, atd.).

Starosta navrhuje připojit se k Memorandu.

 

Ad 12) Starosta obce předložil ke schválení ZO, v rámci přenesené působnosti rady obce, pověření starosty obce k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci POVV 2013 Kraj Vysočina

 

Ad 13) Předseda finančního výboru p. Pospíšil seznámil ZO s plněním rozpočtu za období 05-07/2013. Uvedl, že na straně příjmů je rozpočet na 56% a na straně výdajů je, zejména vzhledem k výdajům na projekt „Regenerace objektu OÚ Naloučany“, na 89% schváleného rozpočtu na rok 2013. Plnění na straně příjmů i výdajů jsou tedy uspokojivá a odpovídají skutečnosti.

ZO bere toto na vědomí

Předseda finančního výboru dále předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 2/2013 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2013 dle aktuálního stavu.

Starosta obce navrhuje schválit rozpočtového opatření č. 2/2013 v předloženém znění.

 

Ad 14) Starosta obce seznámil ZO se způsobem pořadatelského zajištění společenské akce „Prázdninové (Na)loučení 2013“. Uvedl, že na organizaci se bude podílet celé ZO ve spolupráci s dobrovolníky z řad občanů Obce Naloučany. V dostatečném předstihu bude svoláno setkání pořadatelů aby bylo možno koordinovat jednotlivé dílčí úkoly a dopřesnit finální podobu akce. Ta proběhne v neděli, 1. 9. 2013.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 15) Starosta obce informoval ZO o:

 

Ad 16) V diskuzi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

 

č. 037/22-07-2013/04

ZO projednalo a schválilo žádost MU Brno o souhlas s instalací seismické měřicí aparatury na parcele p.č. 1436 v majetku Obce Naloučany za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 038/22-07-2013/05

ZO projednalo a schválilo dle § 47 odst. 5 a § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. 2 ÚP Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 039/22-07-2013/06

ZO projednalo a schválilo přechod fakturace svozu odpadu firmy AVE CZ na čistě elektronickou formu.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 040/22-07-2013/07

ZO projednalo a schváliloprodej pozemku p.č. 1835 o výměře 153 m2 za cenu 25,- Kč / m2 a uzavření kupní smlouvy na prodej tohoto pozemku za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 041/22-07-2013/08

ZO projednalo a schválilo smlouvu opřijetí daru ve výši 15.000,-Kč od firmy ING. Systém s.r.o. na rekonstrukci autobusové čekárny.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 042/22-07-2013/09

ZO projednalo a schválilo smlouvy opřijetí daru ve výši 15.000,-Kč od p. Máchy K. a pí Havlíčkové M. na prodloužení obecního vodovodu.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 043/22-07-2013/10

 ZO projednalo a neschválilo poskytnutí sponzorského daru Nemocnici Třebíč, p.o.

Výsledek hlasování

Pro:

3

Proti:

4

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 044/22-07-2013/11

ZO projednalo a schválilo připojení k Memorandu o spolupráci a zmocnění k zastupování mezi obcemi v územní působnosti MěÚ Náměšť nad Oslavou a Národní hlukovou observatoří.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

2

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 045/22-07-2013/12

ZO projednalo a schválilo pověření starosty obce k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci POVV 2013 Kraj Vysočina.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

 

č. 046/22-07-2013/13

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.2/2013. Jeho znění je uvedeno v příloze zápisu..

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, pí Kršková Veronika, p. Pospíšil Jaromír

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany