Oznámení o pověření Ing. Přemysla Tomka výkonem funkce OLH

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 11. 12. 2013

Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Odbor životního prostředí a živnostenský

Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

pověřil Ing. Přemysla Tomka, trvale bytem Nádražní 269, 675 73 Kralice nad Oslavou, výkonem funkce odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“) ve smyslu ust. § 37 odst. 6 lesního zákona pro jednotlivé lesní pozemky, jež jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob s výměrou lesního majetku menší jak 50 ha a osob, jež si nevybraly odborného lesního hospodáře v následujících katastrálních územích: Čikov, Hluboké, Jasenice, Jedov, Jinošov, Krokočín, Naloučany a Pucov. Pověření bylo vydáno na dobu od 1.1. 2014 do 31.12.2014.

Dále opětovně  informuje vlastníky lesů o možnosti převzít tzv. vlastnické separáty lesní hospodářské osnovy (LHO) obsahující porostní (těžební) mapu, výpis z hospodářské knihy a plochovou tabulku. Vlastnické separáty LHO si mohou vlastníci lesů (příp. oprávněná osoba) po prokázání totožnosti bezplatně vyzvednout nejlépe v prodloužené úřední dny (pondělí a středa od 700 do 1700 hodin) na odboru životního prostředí a živnostenském Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, Palackého 660, v kanceláři č. 4 pracoviště státní správy lesů, a to kdykoli v období platnosti osnovy. Po telefonické domluvě je možné vyzvednout LHO i jiný pracovní den. Nebudou-li převzetí separátu LHO přítomni všichni případní spoluvlastníci příslušného lesního majetku, musí přebírající osoba - spoluvlastník předložit kromě občanského průkazu také plné moci k převzetí LHO od ostatních spoluvlastníků.

Ing. Tomáš Sedláček
vedoucí odboru