Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 18. 12. 2013

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 31. 12. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 18. 12. 2013Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 17:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman, Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír, Bureš Jaroslav

Nepřítomni: Lysý František - omluven

Hosté: Šerhák Pavel (Němec & Partners, pojišťovací makléřská společnost)

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Pojištění obecního majetku – nabídky pojišťoven zajišťovaná Němec & Partners, a.s.
 4. Návrh rozpočtu obce Naloučany pro rok 2014 – projednání a schválení
 5. Rozpočtové opatření č. 5/2013 – projednání, schválení
 6. Změna na pozici účetní obce – ing. Burianová za ing. Kršková (mateřská dovolená)
 7. Odměny členům výjezdové jednotky za rok 2013 dle návrhu velitele v.j. - schválení
 8. Inventura majetky 2013 – složení inventurní komise, termín provedení inventury 
 9. Dotace POVV 2014 – obsah dotace, zásady POVV 2014
 10. Dotační titul MAS Oslavka „Kulturní a sportovní akce“ – žádost o dotaci
 11. Zpracování změny č. 2 ÚP Naloučany, ing. Šilhavá – první návrh k připomínkování
 12. Smlouva o vkladu pozemků do hospodaření LD Náměšť nad Oslavou – návrh smlouvy a její schválení
 13. Pozemky pro stavbu RD (pod KD) – nový zájemci, projednání podmínek prodeje, vybudování inženýrských sítí a přístupové komunikace
 14. Plán akcí a projektů pro rok 2014 - upřesnění
 15. Úpravy systému vytápění KD Naloučany – návrh servisní firmy
 16. Žádost o kácení dřevin mimo lesní porost – projednání a schválení
 17. Pronájem pozemků p. Tůma Josef – povolení směny pozemků pro obhospodařování
 18. Odprodej částí pozemků p.č. 1373 a 1315, manž. Beranovi – informace o průběhu, žádost o dělení pozemku p.č. 1373, konečné znění smlouvy
 19. Valná hromada VaK Třebíč – informace z VH
 20.  Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření pro Náměšť nad Oslavou – informace o studii, požadavek na vyjádření ohledně vlivu zadržení vody v k.ú. Naloučany 
 21. Informace:

22. Diskuze

 

Zapisovatel: Bureš Jaroslav

Ověřovatelé zápisu: Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce informoval ZO o vypsaném výběrovém řízení na nového pojistitele obecního majetku realizovaném fy Němec & Partners, pojišťovací makléřská společnost, a předal slovo zástupci této společnosti panu Pavlu Šerhákovi, jenž seznámil ZO s požadavky na pojištění obecního majetku a nabídkami jednotlivých pojišťoven. Vítěznou nabídkou, za splnění všech požadavků poptávky co do rozsahu pojištění, tak i limitů pojištění, se stala nabídka Kooperativa Pojišťovny, a.s. s výší ročního pojistného 17.074,- Kč.

Starosta obce podal návrh na uzavření pojistné smlouvy s Kooperativa Pojišťovna, a.s od 1.1.2014 za podmínek této nabídky, jenž by zajistila fa Němec & Partners, pojišťovací makléřská společnost.

Ad 4) Předseda finančního výboru p. Pospíšil Jaromír seznámil ZO s návrhem rozpočtu na rok 2014 (návrh byl zveřejněn na úřední desce a je přílohou tohoto zápisu). Rozpočet počítá s financováním ze strany obce ve výši -1.980.000 Kč (splátky úvěru pokryté dotací).

Předseda finančního výboru navrhuje schválit předložený návrh rozpočtu beze změn.

Ad 5) Předseda finančního výboru p. Pospíšil Jaromír předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 5/2013 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2013 dle aktuálního stavu. Na straně příjmů se jedná o dotaci na volby do PS a využití volného času dětí a mládeže a dále o dorovnání položek na jednotlivých účtech příjmů a výdajů.

Starosta obce navrhuje schválit rozpočtového opatření č. 5/2013 v předloženém znění.

Ad 6) Starosta obce oznámil ZO, že stávající účetní obce Ing. Kršková Veronika nastupuje na mateřskou dovolenou a musí tak přerušit svou činnost. Starosta obce navrhuje, aby ji po dobu šesti měsíců v období od 1.12.2013 do 31.5.2014 nahradila Ing. Burianová Milada, sjednaná odměna bude ve stejné výši odměny vyplácené ing. Krškové, zaměstnanecký vztah s novou účetní bude formou dohody o provedení práce. Po tomto období bude v činnosti nadále pokračovat původní účetní. 

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s návrhem velitele v.j. SDH Naloučany na vyplacení odměn členům v.j. SDH Naloučany, u 4 členů v.j. je základní odměna 300,- Kč navýšena o 100,- Kč z důvodu zajištění technických oprav a údržby vybavení v.j. nad rámec povinností členů v.j. (vozidlo a PS12), a navrhuje tyto odměny schválit v předloženém rozsahu.  

Ad 8) Starosta obce předložil ZO návrh na složení inventurní komise pro provedení inventury obecního majetku:

Termín konání provedení fyzické inventury majetku byl navržen na 11.1.2014 v 10:00 hod, konečný termín provedení inventury byl navržen do 25.11.2014.

Ad 9) Starosta obce informoval ZO o vyhlášení výzvy ze dne 10.12.2013 a jejich podmínkách pro dotační titul Program obnovy venkova Vysočiny 2014 (POVV 2014). Obsah této dotace schválený usnesením č. 059/10-11-2013/07 (úprava kovové lávky, včetně pilíře, přes řeku Oslavu k obci Ocmanice) je možno v rámci této výzvy podat. Starosta obce dále informoval ZO o nutnosti zajištění projektové dokumentace, jenž byla v roce 2007 zpracována fy ing. Jaromír Rušar MOSTY, bohužel však není žádný její výtisk již k dispozici.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 10) Starosta obce informoval ZO o vyhlášení výzvy ze dne 9.12.2013 a jejich podmínkách pro dotační titul MAS Oslavka „Kulturní a sportovní akce“. Obsah této dotace schválený usnesením č. 063/10-11-2013/11 (veřejné bruslení pro občany Obce Naloučany a Ocmanice) je možno v rámci této výzvy podat. Žádost bude podána na 13 termínů veřejného bruslení v období od 01/2014 od 03/2014 obcí Naloučany, celková částka 26.000,- požadovaná dotace 20.000,- Kč.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 11) Starosta obce informoval ZO o zpracování změny č. 2 ÚP Naloučany ing. Šilhavou (dle uzavřené smlouvy) ve formě návrhu k připomínkování a předložil tento návrh pro seznámení ZO. Na připomínkování návrhu budou MěÚ Náměšť nad Oslavou vyzvány patřičné úřady a obce. Po provedeném připomínkování budou připomínky zapracovány. 

ZO bere toto na vědomí.

Ad 12) Starosta obce seznámil ZO s návrhem Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě lesních pozemků obec Naloučany se Společností obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou, s.r.o., jenž upravuje soupis pozemků po provedených KPÚ v k.ú. Naloučany, včetně jejich výměr, a podal návrh na její schválení v předloženém znění.

Ad 13) Starosta obce informoval ZO se situací ohledně prodeje pozemků pro stavbu RD (pod KD) - množí se dotazy na prodej těchto pozemků od nových zájemců, v případě prodeje pozemků bude nutno řešit vybudování inženýrských sítí a přístupové komunikace. Starosta dále uvedl, že dříve schválená cena 121,- Kč za 1 m2 byla stanovena tak, aby prodejem pozemků bylo pokryto 50% nákladů na vybudování inženýrských sítí a přístupové komunikace, což v současných cenových podmínkách již není reálné. ZO se v rozpravě k této situaci shodlo na návrhu, že v současné finanční situaci obce a s ohledem na připravované investiční akce obce (dle plánu pro rok 2014 a již dříve připravované akci vybudování kanalizace) není možno vybudovat inženýrské sítě a přístupovou komunikaci k těmto pozemkům a tudíž je nutno pozastavit záměr prodeje pozemků do doby vybudování inženýrských sítí a přístupové komunikace ve vhodnějším období. Tento návrh byl předložen ZO ke schválení.

Ad 14) Starosta obce přednesl ZO návrh na doplnění plánu činností a akcí na rok 2014, jehož obsah byl projednán na minulém ZO v bodě 6), o vypracování strategického rozvojového dokumentu obce, jenž je třeba s ohledem na rozvoj obce a potřebný v případě podávání žádostí o dotaci v řadě dotačních titulů.  Plán činností a akcí pro rok 2014 navrhuje starosta obce schválit v tomto rozsahu:

Ad 15) Správce KD p. Roman Sklenář seznámil ZO s návrhem servisní firmy, provádějící údržbu a opravy plynových zařízení v KD, na úpravy systému vytápění KD Naloučany (zejména v zimních měsících), spočívající v instalaci prostorového termostatu řídícího provoz plynového kotle a úpravu plynového kotle pro zlepšení jeho účinnosti při vytápění KD na udržovacích teplotách. Předpokládaná investice cca 6.000,- Kč.

Starosta obce navrhuje schválit provedení navržených úprav vytápění KD v termínu 01/2014.

Ad 16) Starosta obce spolu se správcem obecních lesů p. Vařílkem Zdeňkem seznámili ZO s potřebou podání žádostí o kácení dřevin rostoucích mimo les za účelem omlazení porostu a odstranění přestárlých dřevin, jenž mohou být zdrojem ohrožení zdraví a života osob a zdrojem škod na soukromém majetku, v lokalitě „Nekudka“ na parcele č. 1386 dle KN, v k.ú. Naloučany, k Obecnímu úřadu Naloučany. Rozsahem se jedná o cca dvacet pět vrb.

Starosta navrhuje schválit podání žádost.

Ad 17) Starosta obce seznámil ZO se žádostí p. Josefa Tůmy na povolení směny pozemků p.č. 1262 a 1818 (lokalita „Peška“) pronajatých od obce Naloučany pro obhospodařování. Jedná se o směnu travnatých pozemků se ZD Naloučany, jenž umožní obou stranám ekonomičtější využívání těchto pozemků. Podmínky smlouvy o pronájmu pozemků s p. Josefem Tůmou zůstávají nadále beze změn.

Starosta navrhuje schválit směnu těchto pozemků pro využívání.

Ad 18) Starosta obce seznámil ZO s dalším vývojem a stavem prodeje částí pozemku p.č. 1373 a 1315 usnesením ZO č. 062/10-11-2013/10. Dotčené části pozemků byly zaměřeny a vypracovány katastrální mapy, byl připraven návrh smlouvy, jenž bude předložen kupujícím, na pozemek p.č. 1373/2 bude podána žádost o povolení dělení lesního pozemku k MěÚ Náměšť nad Oslavou. Po jejím schválení je možno teprve podepsat smlouvu o prodeji pozemků.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 19) Místostarosta obce seznámil ZO s průběhem Valné hromady VaK Třebíč konané dne 6.12.2013, na níž byla projednána smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací, aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, změny stanov, vyřazení HIM a zveřejněna cena vodného a stočného pro rok 2014 (vodné zůstává v původní výši 41,58 Kč, stočná se navyšuje na 31,31 Kč, ceny uvedeny bez DPH).

ZO bere toto na vědomí.

Ad 20) Starosta obce informoval ZO o zveřejnění Studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření pro Náměšť nad Oslavou, jenž byla vypracována pro MěÚ Náměšť nad Oslavou, v níž je jako jeden z kroků provádění protipovodňových opatření uvedeno i rekonstrukce a migrační zprostupnění Hlouškova jezu s cílem zvýšit retenční kapacitu nivy a migračně zprostupnit tento jez. Na konkrétní podmínky ohledně této rekonstrukce se starosta bude informovat na MěÚ Náměšť nad Oslavou a projednání této otázky navrhuje požádat zmíněný úřad o provedení a předložení výpočtu retence na jezem směrem k obci Naloučan – vznesení požadavku na vyjádření ohledně vlivu zadržení vody v k.ú. Naloučany. ZO bude dále informováno na příštím zasedání ZO.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 21) Starosta obce informoval ZO o:

 

Ad 22) V diskuzi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Bureš Jaroslav

Ověřil: : Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír 

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Usnesení:

č. 067/18-12-2013/03

ZO projednalo a schválilo uzavření pojistné smlouvy s Kooperativa Pojišťovna, a.s od 1.1.2014 za podmínek předložené nabídky, uzavření smlouvy zajistí fa Němec & Partners, pojišťovací makléřská společnost. 

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Šerhák Pavel

 

č. 068/18-12-2013/04

ZO projednalo a schválilo navržený rozpočet obce Naloučany pro rok 2014. 

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika, ing. Burianová Milada

 

č. 069/18-12-2013/05

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.5/2013. Jeho znění je uvedeno v  příloze č.1 zápisu. 

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika, ing. Burianová Milada 

 

č. 070/18-12-2013/06

ZO projednalo a schválilo dočasnou změnu účetní obce za uvedených podmínek. 

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika, ing. Burianová Milada 

č. 071/18-12-2013/07

 

ZO projednalo a schválilo výplatu odměn členům v.j. SDH dle předloženého návrhu. 

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín 

 

č. 072/18-12-2013/08

ZO projednalo a schválilo složení inventurní komise a termín konání inventury obecního majetku. 

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, předseda a členové inventurní komise, celé ZO

 

č. 073/18-12-2013/12

 ZO projednalo a schválilo uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě lesních pozemků obec Naloučany se Společností obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou, s.r.o., 

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín 

 

č. 074/18-12-2013/13

 ZO projednalo a schválilo pozastavení záměru prodeje pozemků do doby vybudování inženýrských sítí a přístupové komunikace ve vhodnějším období. 

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín 

 

č. 075/18-12-2013/14

ZO projednalo a schválilo navržený plán činností pro rok 2014. 

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO 

 

č. 076/18-12-2013/15

ZO projednalo a schválilo provedení úpravy systému vytápění KD Naloučany dle návrhu. 

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín 

 

č. 077/18-12-2013/16

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o kácení dřevin mimo les za účelem omlazení porostu a odstranění přestárlých dřevin na uvedených pozemcích k Obecnímu úřadu Naloučany. 

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

            Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

            č. 078/18-12-2013/17

ZO projednalo a schválilo povolení směny obhospodařování pronajatých pozemků p. Josefu Tůmovi pro ZD Naloučany. 

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

             Zodpovídá: p. Havlíček Antonín 

 

Zapsal: Bureš Jaroslav

Ověřil: : Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír 

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany