Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 17. 04. 2014

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 17. 05. 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 17. 04. 2014Místo konání:Obecní úřad Naloučany

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni: Káfuněk Radek, Lysý František - omluveni

Hosté:

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Stav žádostí o dotaci z grantových programů Kraje Vysočina – POVV 2014, „Čistá voda 2014“,  „Jednorázové akce 2014“, informace, další postup
 4. Spolupráce s MAS Oslavka, „Kulturní a sportovní akce“ – vyhodnocení  
 5. Volby do Evropského parlamentu, 23.-24.5.2014 – informace
 6. Valná hromada Vodovody a kanalizace Třebíč, 4.4.2014 – informace z VH
 7. Regionální olympiáda dětí a mládeže, 20.-25.5.2014 – informace, startovné
 8. Pronájem KD, p. Sklenář Dušan, ukončení sezony HC Naloučany- podmínky
 9. Dlouhodobý pronájem KD sl. Vlčková Lucie – prodloužení nájmu
 10. Nabídka na koupi – JZD Jinošov - v likvidaci, budovy na pozemcích obce
 11. Záměr prodeje pozemků v majetku obce – odsouhlasení záměru prodeje
 12. EKOKOM, nová smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů (NOZ) – schválení
 13. Změna priorit budování společných zařízení vzniklých v rámci KPÚ k.ú. Naloučany v souvislosti s probíhajícím budování společných zařízení na sousedních k.ú. – odsouhlasení
 14.  Opravy osvětlení, pořízení LED světel na zkoušku – odsouhlasení
 15. Pálení čarodějnic – zabezpečení akce
 16. Informace:
  •  XXXIII. Zámecký vrch, 3.- 4.5.2014
  • Doplnění dokumentace k žádosti o proplacení dotace z PRV (SZIF Brno)
  • ÚZSVM Brno – žádost o spolupráci, nemovitosti s nejednoznačným vlastníkem
  • Doručená a odeslaná pošta
 17. Diskuse

Zapisovatel: Havlíček Antonín

Ověřovatelé zápisu: Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce informoval ZO se stavem žádostí o dotaci z grantových programů Kraje Vysočina:

a) POVV 2014, přiznána dotace ve výši 106.000,- Kč, bude provedeno stavební řízení a vyžádány cenové nabídky na opravu pilíře lávky pro pěší přes řeku Oslavu (zodpovídá starosta), výběr dodavatele provede ZO po obdržení nabídek

b) „Čistá voda 2014“, žádáno 138.000,- Kč na vypracování projektové dokumentace protipovodňových opatření, dosud není potvrzeno, o dalším bude jednáno po sdělení o přiznání dotace

c) „Jednorázové akce 2014“, žádáno 6.500,- Kč na akci „Prázdninové (Na)loučení 2014“, dotace přiznána, konkrétní podmínky pořádání akce budou řešeny na příštích ZO

ZO bere toto na vědomí

Ad 4) V rámci smlouvy o spolupráci s MAS Oslavka v rámci kulturních a sportovních akcí bylo v 01-04/2014 zrealizován projektu „Veřejné bruslení obcí Naloučany a Ocmanice“. Nyní byla vypracována závěrečná zpráva a předány podklady MAS Oslavka pro spolufinancování tohoto projektu dle uzavřené smlouvy ve výši 20.000,- Kč. Celkové náklady projektu byly 26.000,- Kč. O konečném výsledku bude ZO informováno po vyhodnocení projektu na příštích ZO.  
ZO bere toto na vědomí

Ad 5) Starosta obce informoval ZO o blížícím se termínu voleb do Evropského parlamentu, jenž byl stanoven na 23. a 24.5.2014. V obci Naloučany je jeden volební okrsek, volby se budou konat v zasedací místnosti nového obecního úřadu na adrese Naloučany 29, minimální počet členů OVK je 6 členů, zapisovatelem je jmenována sl. Bednářová Lucie. Na zajištění voleb budou uzavřeny dvě dohody o povedení práce – příprava distribuce sad volebních lístků s pí Netrdovou Lenkou a na přípravu a úklid volební místnosti (není dosud známo).
ZO bere toto na vědomí

Ad 6) Místostarosta p. Bureš Jaroslav, jakožto účastník VH za obec Naloučany, seznámil ZO s průběhem a obsahem jednání VH Vodovody a kanalizace Třebíč ze dne 4.4.2014. Více bude uvedeno v zápise z této VH, jenž bude následně dodán a uložen na obci.
ZO bere toto na vědomí.

Ad 7) Starosta obce informoval ZO o přípravě V. Regionální olympiády dětí a mládeže (dále RODM) v termínu 20. - 25. května 2014, jejímž pořadatelem je Dům dětí a mládeže Náměšť nad Oslavou a město Náměšť nad Oslavou ve spolupráci se zájmovými organizacemi a obcemi mikroregionu Náměšťsko a mikroregionu Chvojnice. Více informací je umístěno webových stránkách obce.
ZO bere toto na vědomí.

Starosta obce navrhuje zaplatit startovné za účastníky z Naloučan z prostředků obce (jedná se cca o 5 účastníků, startovné je ve výši 50,- Kč).

Ad 8) Správce KD p. Sklenář Roman předložil ZO žádost o pronájem KD pro p. Sklenář Dušan (HC Naloučany - ukončení sezony 2013-2014) a navrhuje pronajmout tento pronajmout za zvýhodněných podmínek – pouze za energie nebo bezplatně (vzhledem k dosaženým výsledkům).

Ad 9) Správce KD p. Sklenář Roman informoval ZO o končícím pronájmu KD pro sl. Lucii Vlčkovou v 05/2014. Jmenovaná má i nadále zájem o pronájem KD. Správce KD navrhuje uzavřít další smlouvu o dlouhodobém pronájmu KD se jmenovanou za stejných podmínek na dalších 12 měsíců.

Ad 10) Starosta obce seznámil ZO s předloženou nabídkou na koupi budov na pozemcích obce, jež jsou v majetku JZD Jinošov (v likvidaci). Jedná se o budovu na p.č. st.123, budova skladu olejů a PHM, výměra 17 m2, a budovu na p.č. st.173, budova čerpací stanice a studna, výměra 16 m2. Na tyto budovy má obec dle §§ 3054-3056 NOZ, jakožto majitel pozemků pod nimi, předkupní právo. Budovy mají být, dle sdělení likvidátora ing. Františka Janšty prodány ve veřejné soutěži. Starosta obce navrhuje odpovědět na předloženou nabídku, že jako subjekt s předkupním právem požadujeme sdělení navrhované prodejní ceny za jednotku plochy nebo za celou stavbu, jenž bude ZO dále posouzena. Další jednání lze vést až po sdělení této ceny.

Ad 11) Starosta obce seznámil ZO se situací ohledně staveb (budov) jiných majitelů na pozemcích v majetku obce. Jedná se tyto stavební parcely – p.č. st. 103, výměra 49 m2, jedná se o „Hladíkovu chatu“, p.č. st. 104, výměra 40 m2, chata pí. Rozsochatecké, p.č. st. 172, výměra 623 m2, p.č. st. 176, výměra 771 m2 a p.č. st. 177, výměra 617 m2, tyto tři pozemky jsou pod hospodářskými budovami ZD Naloučany. Dle ustanovení §§ 3054-3056 NOZ, jenž ustanovují vazbu mezi pozemkem a stavbou a též předkupní právo mezi majiteli navzájem, bude třeba těmto majitelům budov učinit nabídku na odkoupení pozemků. Starosta obce navrhuje schválit záměr prodeje uvedených pozemků v majetku obce za obvyklých podmínek – nabídková cena 121,- Kč/m2 (k dalšímu jednání), návrh na vklad hradí kupující, zaměření a jiné nálady hradí kupující. V souvislosti s prodejem pozemků pod budovami ZD Naloučany starosta též navrhuje schválit záměr prodeje na pozemky p.č. 1830, 1831, 1833 a 1445, ideálně společně s pozemky pod budovami ZD jako celku, případně tak, aby pozemky v dílech vždy tvořili jeden celek, podmínek prodeje – 25,- Kč Kč/m2 (k dalšímu jednání), návrh na vklad hradí kupující, zaměření a jiné nálady hradí kupující.

Ad 12) Starosta obce seznámil ZO s návrhem nové smlouvy se společností EKO-KOM, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadů, s úpravami v návaznosti na platný Nový občanský zákoník, a dal návrh na schválení uzavření této smlouvy.

Ad 13) Starosta obce předložil ZO návrh na změnu priorit budování společných zařízení vzniklých v rámci KPÚ k.ú. Naloučany v souvislosti s probíhajícím budování společných zařízení na sousedních k.ú. Jasenice a Pucov. V souvislosti s přípravou a projektováním cest po KPÚ v k.ú. Jasenice, kdy je v současnosti připravována realizace cesty navazující na naši cestu C1 (k lomu „Vápenný“), se změní priorita budování na  - jako první by byla vybudována cesta C1, tak aby realizace na sebe navazovali s co nejmenším časovým odstupem. Cestu na Pucov, pokud je možno počítat s její realizací v návaznosti na KPÚ, je možno realizovat souběžně s navazující cestou v k.ú. Pucov. Ostatní pořadí realizace společných zařízení se již nemění.

Ad 14) Místostarosta obce seznámil ZO s potřebou opravy veřejného osvětlení (nefunkční světla) a požádal ZO o schválení této opravy. V souvislosti s touto opravounavrhuje starosta obce pořízení 2 ks LED světel veřejného osvětlení na zkoušku jejich funkce pro posouzení jejich provozu.

Ad 15) Starosta obce předložil ZO návrh na pořádání „Pálení čarodějnic“ dne 30.4.2014 jako již tradiční akce, v rámci níž proběhne na kopci „Na Ráji“ zapálení vatry a pro děti bude zakoupeno občerstvení a lampiony. Předpokládané výdaje do 4.000,- Kč. Zabezpečením akce bude pověřen p. Sklenář Romana a p. Nováček Bohumil.

Ad 16) Starosta obce informoval ZO o:

Ad 17) Diskuse k jednotlivým bodům probíhala v průběhu jednání, další záležitosti nebyly v diskusi projednávány.

Zapsal: Havlíček Antonín

Ověřil: Sklenář Roman

             Pospíšil Jaromír

 

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Usnesení:

č. 010/17-04-2014/07

ZO projednalo a schválilo zaplacení startovného za účastníky z Naloučan v V.RODM z prostředků obce (jedná se cca o 5 účastníků, startovné je ve výši 50,- Kč).

 

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

č. 011/17-04-2014/08

ZO projednalo a schválilo, vzhledem k dosaženým výsledkům a reprezentaci obce (vítězství v tomto ročníku), bezplatný pronájem KD pro p. Sklenář Dušan (HC Naloučany - ukončení sezony 2013-2014).

 

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Sklenář Roman

č. 012/17-04-2014/09

ZO projednalo a schválilo uzavřít další smlouvu o dlouhodobém pronájmu KD se sl. Lucií Vlčkovou za stejných podmínek na dalších 12 měsíců.

 

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Sklenář Roman, p. Havlíček Antonín

č. 013/17-04-2014/10

ZO projednalo předloženou nabídkou na koupi budov na pozemcích obce a požadujesdělení navrhované prodejní ceny za jednotku plochy nebo za celou stavbu, pro další posouzení v ZO. Další jednání lze vést až po sdělení této ceny.

 

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

 

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

č. 014/17-04-2014/11

ZO projednalo návrh a schválilo záměr prodeje pozemků v majetku obce za obvyklých podmínek:
 – p.č. st. 103, výměra 49 m2, Hladíkova chata, p.č. st. 104, výměra 40 m2, chata pí. Rozsochatecké, p.č. st. 172, výměra 623 m2, p.č. st. 176, výměra 771 m2 a p.č. st. 177, výměra 617 m2, vše hospodářské budovy ZD Naloučany, nabídková cena 121,- Kč/m2 (k dalšímu jednání), návrh na vklad hradí kupující, zaměření a jiné nálady hradí kupující.
- p.č. 1830, 1831, 1833 a 1445, ideálně společně s pozemky pod budovami ZD jako celku, případně tak, aby pozemky v dílech vždy tvořili jeden celek, nabídková cena 25,- Kč Kč/m2 (k dalšímu jednání), návrh na vklad hradí kupující, zaměření a jiné nálady hradí kupující..

 

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

 

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Burianová Milada/ing. Kršková Veronika

č. 015/17-04-2014/12

ZO projednalo návrh nové smlouvy se společností EKO-KOM, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadůa schválilo uzavření této smlouvy

 

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

č. 016/17-04-2014/13

ZO projednalo a schválilo změnu priorit budování společných zařízení vzniklých v rámci KPÚ k.ú. Naloučany v souvislosti s probíhajícím budování společných zařízení na sousedních k.ú. Jasenice a Pucov, kdy jako první by byla vybudována cesta C1, tak aby realizace na sebe navazovali s co nejmenším časovým odstupem. Cestu na Pucov, pokud je možno počítat s její realizací v návaznosti na KPÚ, je možno realizovat souběžně s navazující cestou v k.ú. Pucov. Ostatní pořadí realizace společných zařízení se již nemění.

 

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

č. 017/17-04-2014/14

ZO projednalo a schválilo opravu veřejného osvětlení a pořízení 2 ks LED světel veřejného osvětlení na zkoušku jejich funkce pro posouzení jejich provozu.

 

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Bureš Jaroslav

č. 018/17-04-2014/15

ZO projednalo a schválilo pořádání „Pálení čarodějnic“ dne 30.4.2014 jako již tradiční akce, v předloženém věcném i cenovém rozsahu.

 

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Sklenář Romana, p. Nováček Bohumil

Zapsal: Havlíček Antonín

Ověřil: Sklenář Roman

             Pospíšil Jaromír

 

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany