Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 26. 6. 2014

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 01. 07. 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 26. 6. 2014Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk, Lysý František, Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni: Káfuněk Radek - omluven

Hosté:-

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Stav žádostí o dotaci z grantových programů Kraje Vysočina – POVV 2014 – výběrové řízení, složení komise, „Čistá voda 2014“ – dotační smlouva, smlouva s dodavatelem, „Jednorázové akce 2014“ – dotační smlouva, další postup
 4. Smlouva o vkladu majetku, Vodovody a kanalizace Třebíč - schválení
 5. Valná hromada Společnost pro lesní hospodaření, 4. 4. 2014 – informace z VH
 6. Veteran Vehicle Club Březník, soutěž „T 805 setkání“, žádost o povolení průjezdu
 7. Dělení pozemku p.č. 791/3, LV 83, k.ú. Naloučany mezi obce Naloučany a Pucov – návrh
 8. Přezkoumání hospodaření za rok 2013, Krajský úřad Kraje Vysočina dne 26. 5. 2014 – zpráva o výsledku
 9. Závěrečný účet 2013, účetní závěrka 2013 – projednání, schválení
 10. Plnění rozpočtu do 05/2014 – informace
 11. Rozpočtové opatření 01/2014, rozpočtový výhled 2015- 2017 – projednání, schválení
 12. Přenesená působnost rady obce na ZO – úprava
 13. Volby do obecních zastupitelstev 10. a 11. 10. 2014 – informace, stanovení počtu členů ZO, Senátní volby (I. a II. kolo)
 14. Prodej obecních pozemků, koupě nemovitostí – JZD Jinošov - v likvidaci, budovy na pozemcích obce – informace, žádost o koupi pí Božková Věra
 15. Obecní studny a pumpy – zhodnocení stavu, návrh oprav
 16. Regionální olympiáda dětí a mládeže, 20.-25. 5. 2014 – výsledky
 17. Informace:
  • Úder blesků v obci Naloučany, poškození obecního majetku
  • E.ON – oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 10. 7. 2014, 7:30 - 12:00
  • Doručená a odeslaná pošta
 18. Diskuze

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO se stavem žádostí o dotace z grantových programů Kraje Vysočina:

a) POVV 2014 – projekt „Oprava pilíře na lávce pro pěší přes řeku Oslavu“. Dne 9. 6. 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na tento projekt. Otevírání nabídek je vyhlášeno na 1. 7. 2014 v 19:00 v prostorách OÚ Naloučany. Výběrovou komisi navrhuje starosta obce ve složení: členové ZO - Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk, Pospíšil Jaromír, Lysý František.

b) Čistá voda 2014 – projekt „Protipovodňová opatření Naloučany II. etapa“. Starosta uvedl, že Obci Naloučany byla přiznána dotace ve výši 138.000,- Kč na uvedenou akci.

i) Starosta obce předložil ZO dotační smlouvu s Krajem Vysočina o poskytnutí této dotace, jejíž uzavření navrhuje schválit.

ii) Starosta obce předložil ZO smlouvu o dílo se společností GREGOR CZ, s.r.o. na realizaci tohoto projektu. Celková cena projektu činí 290.400,- Kč, včetně DPH. Starosta navrhuje schválit uzavření této smlouvy.

c) Jednorázové akce 2014 – akce „Prázdninové (Na)loučení 2014“. Starosta obce uvedl, že Obci Naloučany byla přiznána dotace ve výši 6.500,- Kč na uvedenou akci. Celková odhadovaná cena pořádání této akce je 16.500,- Kč. ZO předložil dotační smlouvu s Krajem vysočina o poskytnutí této dotace, jejíž uzavření navrhuje schválit.

Ad 4) Starosta obce předložil ZO smlouvu o vkladu majetku do spolku Vodovody a kanalizace Třebíč. Předmětem je vklad prodloužené části vodovodu směrem k Náměšti nad Oslavou.

Starosta obce navrhuje schválit uzavření této smlouvy.

Ad 5) Člen ZO, p. Vařílek Zdeněk, informoval o obsahu valné hromady Společnosti pro lesní hospodaření, která hospodaří také na pozemcích Obce Naloučany. Uvedl mj., že hospodaření společnosti bylo v loňském roce příznivé a proto byla zakoupena malá lesní technika. Ta může být k dispozici členské obci pro obhospodařování pozemků. Využití je nutno zvážit dle nákladů na zápůjčku.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 6) Starosta obce seznámil ZO s žádostí Veteran Vehicle Clubu Březník o povolení průjezdu po komunikacích v majetku Obce Naloučany v rámci soutěže „T 805 setkání“, konané v měsíci září 2014.

Starosta navrhuje schválit povolení průjezdu, přičemž stav dotčených cesty bude zdokumentován před zahájením soutěže, předán zástupci obce pořadateli před soutěží a po jejím ukončení je pořadatel povinen uvést použité cesty minimálně do původního stavu, případně nahradit škody, a předat je zpět zástupci obce. Jízda mimo vyznačené trasy je nepřípustná a zakázána.

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s návrhem obce Pucov na rozdělení pozemku p.č. 791/3, LV 83, k.ú. Naloučany mezi obce Naloučany a Pucov (lokalita Pucovského potoka) a přeložil ZO předběžný nákres rozdělení. Uvedl, že pozemek bude vykácen, dřevo odprodáno, čistý zisk rozdělen mezi obě obce a pozemek bude rozdělen dle předloženého nákresu (příloha č.1), jehož finální podoba bude vytvořena na společné náklady obou obcí. Nositelem odpovědnosti za provedení rozdělení a souvisejících činností bude navrhovatel (obec Pucov), toto provádění bude zástupci obce Naloučany průběžně kontrolováno.

Starosta navrhuje schválit návrh na rozdělení pozemku v předložené podobě.

Ad 8) Starosta obce seznámil ZO s výsledkem přezkoumání hospodaření Obce Naloučany za rok 2013 odborem kontroly KÚ Kraje Vysočina. Uvedl, že při kontrole nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Naloučany za rok 2013 byla zveřejněna, je uložena a k dispozici k nahlédnutí na OÚ.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 9) Starosta obce seznámil ZO se závěrečným účtem za rok 2013. Dále předložil ZO ke schválení roční účetní závěrku sestavenou k 31.12.2013, včetnězúčtování výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 330.260,64 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období. Závěrečný účet za rok 2013, včetně roční účetní závěrky za rok 2013 byly zveřejněny, jsou uloženy a k dispozici k nahlédnutí na OÚ.

Předseda finančního výboru p. Pospíšil Jaromír navrhuje a doporučuje schválit závěrečný účet obce Naloučany a roční účetní závěrku sestavenou k 31.12.2013, včetnězúčtování výsledku hospodaření.

Ad 10) Předseda finančního výboru p. Pospíšil Jaromír seznámil ZO s plněním rozpočtu k 31. 5. 2014. Uvedl, že na straně příjmů je rozpočet na 22%, a na straně výdajů na 36% schváleného rozpočtu na rok 2014. Plnění na straně příjmů i výdajů jsou tedy uspokojivá a odpovídají skutečnosti. Dosud nebyla na straně příjmů připsána dotace ze SZIF ve výši 1.783.500,- Kč.

          ZO bere toto na vědomí

Ad 11) a) Předseda finančního výboru p. Pospíšil Jaromír předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 1/2014 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2014, zejména s ohledem na přijaté dotace (volby) nebo plánované příjmy (přiznaná dotace SZIF) na straně příjmů, na straně výdajů jde o úpravy výše položek dle skutečnosti (volby, nutné opravy a nákupy, atd).

b) Dále předložil ZO návrh rozpočtový výhled na roky 2015- 2017.

Předseda finančního výboru p. Pospíšil Jaromír navrhuje schválit rozpočtového opatření č. 1/2014 v předloženém znění, a také schválit rozpočtový výhled 2015- 2017.

Ad 12) Starosta obce předložil ZO návrh na úpravu přenesené působnosti rady obce na zastupitelstvo obce. Nově by některé funkce rady obce byly delegovány na starostu obce. Konkrétně schvalování a uzavíraní smluv:

- věcných břemen a závazků vyplývajících z již projednaných a schválených smluv ZO

- dotačních titulů Kraje Vysočina

- smluv o dílo do výše 50.000,- Kč

Na nejbližším zasedání ZO bude mít starosta povinnost vždy informovat ZO o provedených úkonech z titulu přenesené působnosti. Cílem je zefektivnit a zrychlit uzavírání smluv, přijímání dotací a zamezit případnému nebezpečí z prodlení.

Starosta navrhuje schválit částečný přenos působnosti rady obce na starostu obce v předložené podobě.

Ad 13) Starosta obce informoval ZO o nadcházejících volbách. Jsou to volby do obecních zastupitelstev a současně do Senátu Parlamentu ČR (dvoukolově), které proběhnou 10. a 11. 10. 2014. Uvedl, že je nutno stanovit počet volených členů zastupitelstva pro Obec Naloučany pro uvedené volby. Po diskuzi se členové ZO shodli na nezměněném počtu sedmi zastupitelů.

Starosta tedy navrhuje schválit počet členů ZO do nadcházejících voleb na sedm.

Ad 14) Starosta obce informoval ZO o stavu nákupů a prodejů nemovitých věcí či pozemků obce:

a) Nákup nemovitostí na pozemcích obce v majetku JZD Jinošov (v likvidaci) – viz.bod č.10 zápisu ze zasedání ZO ze dne 17. 4. 2014 – likvidátorovi Ing. Františku Janštovi byla zaslána odpověď, ve které bylo požadováno sdělení ceny nabízených nemovitostí a případné upozornění na zahájení veřejné soutěže. Vše zatím bez odezvy.

b) Nabídka na odprodej pozemků ZD Naloučany, na kterých stojí nemovitosti v jeho vlastnictví - viz.bod č.11 zápisu ze zasedání ZO ze dne 17. 4. 2014  – bez odezvy (v jednání).

c) Nabídka na odprodej p.č. st. 103, výměra 49 m2, tzv. „Hladíkova chata“ – majitelka chaty, pí Božková Věra, podala žádost o odprodej pozemku - viz.bod č.11 zápisu ze zasedání ZO ze dne 17. 4. 2014 – proto starosta obce navrhuje schválit prodej za cenu 121 Kč,-/m2. Záměr prodeje toho pozemku byl schválen usnesením č. 014/17-04-2014/11 na zasedání ZO dne 17. 4. 2014.

d) p.č. st. 104, výměra 40 m2, chata pí Rozsochatecké Hany a pí Rozsochatecké Lucie, bude učiněna nabídka na odprodej pozemku majitelům nemovitosti dle ustanovení §3054-3056 nového občanského zákoníku, včetně nabídky na pronájem přilehlého pozemku, po geodetickém měření na náklady majitel nemovitosti.

Ad 15) Starosta obce seznámil ZO s potřebou prověřit stav obecních studen a pump. Uvedl, že je nutno zjistit funkčnost pump na obecních studnách a pokud je to možné, uvést je do provozu. Prioritně budou v případě nutnosti opraveny pumpy na studních na spodní křižovatce a v prostoru u sóla. Pumpy na studních „u Klímů“ a na dvorku č.p. 43 (bývalá škola) budou minimálně zachovány jako dekorace. Všechny pumpy budou opatřeny novým nátěrem, všechny studny budou zajištěny proti pádu do nich.

          Starosta navrhuje chválit opravu obecních studen a pump v navrhované podobě.

Ad 16) Starosta obce informoval ZO o úspěšném reprezentování dětí z naší obce na Regionální olympiádě dětí a mládeže, která proběhla 20. – 25. 5. 2014. Soutěžící z Naloučan získali řadu medailí a dosáhli výborných umístění i na dalších pozicích. Starosta proto navrhuje těmto soutěžícím veřejně pogratulovat, poděkovat jim a předat věcné dary na akci Prázdninové (Na)loučení 2014 na závěr prázdnin. Dary budou v hodnotě cca 500,- Kč, 300,- Kč a 200,- Kč dle umístění.

Ad 17) Starosta obce informoval ZO o:

- Následcích úderu blesků, které poničily obecní majetek a zapálily lípu na zahradě rodiny Nováčkovi při bouřce dne 10. 6. 2014 v podvečer. Uvedl, že vyčíslená škoda na obecním majetku dosahuje zatím výše cca 30.000 Kč. Poškozeno nebo zničeno bylo několik lamp a ovládání veřejného osvětlení, HDS v budově KD, v budově OÚ to byla EZS, EPS, počítačové a telefonní sítě, tiskárna, PC.

- Upozornění na přerušení dodávky el. energie dne 10.07.2014, 7:30 - 12:00 společností E.ON.

- Doručené a odeslané poště

ZO bere toto na vědomí

Ad 18) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

č. 019/26-06-2014/3a

ZO projednalo a schválilo složení výběrové komise na realizátora projektu „Oprava pilíře na lávce pro pěší přes řeku Oslavu“ v navrhované podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, výběrová komise

 

č. 020/26-06-2014/3b i)

ZO projednalo a schválilo uzavření dotační smlouvy s Krajem Vysočina na poskytnutí dotace ve výši 138.000,- Kčna projekt „Protipovodňová opatření Naloučany II. etapa“.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 021/26-06-2014/3b ii)

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o dílo se společností GREGOR CZ, s.r.o. na realizaci projektu „Protipovodňová opatření Naloučany II. etapa“ ve výši 290.400,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 022/26-06-2014/3c

ZO projednalo a schválilo uzavření dotační smlouvy s Krajem Vysočina na poskytnutí dotace ve výši 6.500,- Kčna akci „Prázdninové (Na)loučení 2014“.

 

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 023/26-06-2014/4

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o vkladu majetku do spolku Vodovody a kanalizace Třebíč v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 024/26-06-2014/6

ZO projednalo a schválilo žádost o povolení průjezdu po komunikacích v majetku Obce Naloučany v rámci soutěže „T 805 setkání“ Veteran Vehicle Clubu Březník za stanovených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 025/26-06-2014/7

ZO projednalo a schválilo rozdělení pozemku p.č. 791/3, LV 83, k.ú. Naloučany mezi obce Naloučany a Pucov v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: ZO Pucov, p. Havlíček Antonín, p. Vařílek Zdeněk

 

č. 026/26-06-2014/9

 ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Naloučany a roční účetní závěrku sestavenou k 31.12.2013, včetnězúčtování výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 330.260,64 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období, bez výhrad.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, pí Kršková Veronika, p. Pospíšil Jaromír

 

č. 027/26-06-2014/11a

 ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/2014 v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, pí Kršková Veronika, p. Pospíšil Jaromír

 

č. 028/26-06-2014/11b

 ZO projednalo a schválilo rozpočtový výhled na  roky 2015 - 2017 předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, pí Kršková Veronika, p. Pospíšil Jaromír

 

č. 029/26-06-2014/12

 ZO projednalo a schválilo částečný přenos působnosti rady obce na starostu obce s uvedenými omezeními a povinnostmi.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 030/26-06-2014/13

 ZO projednalo a schválilo počet členů ZO, volených v nadcházejících volbách do obecních zastupitelstev, na sedm.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 031/26-06-2014/14c

 ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p.č. st. 103 o výměře 49 m2za cenu 121 Kč,-/m2.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, pí Kršková Veronika

 

č. 032/26-06-2014/15

 ZO projednalo a schválilo opravy, rekonstrukci a zabezpečení obecních studen a pump v navrhované podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Bureš Jaroslav, p. Sklenář Roman

 

č. 033/26-06-2014/16

 ZO projednalo a schválilo ocenění úspěšných soutěžících na Regionální olympiádě dětí a mládeže 2014 za vzorné reprezentování Obce Naloučany a udělení věcných darů v navrhované hodnotě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany