Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 28. 8. 2014

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 10. 09. 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 28. 8. 2014Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk, Lysý František, Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni: Káfuněk Radek

Hosté:-

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Projekt protipovodňových opatření – informace, schůzka 2. 9. 2014 (první návrh)
 4. POVV 2014 – oprava pilíře lávky pro pěší přes řeku Oslavu, další postup
 5. Volby do obecních zastupitelstev 10. a 11. 10. 2014 – informace, kandidátní listiny
 6. Prodej pozemku 1066/10, pí Božková Věra – návrh smlouvy, společně s pozemkem p.č. st. 103
 7. Smlouva o zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce, a.s., přípojka Krumpholz
 8. Smlouva zakládající právo provést studnu – manž. Břízovi, p.č. 959/3 v k.ú. Zahrádka
 9. Rozpočtové opatření č. 2/2014 – projednání, schválení
 10. Žádost Veteran enduro – motokros klub v AČR – povolení průjezdu motocyklové soutěže dne 27.9.2014
 11. Akce pořádané obcí Naloučany – Prázdninové (Na)loučení 2014, sobota 30. 8. 2014
  – Společenské odpoledne seniorů, sobota 27. 9. 2014
  – Rybářské závody
  – Naloučanské dračení, 6. ročník– veřejné bruslení ZS Náměšť, od 10/2014
  – informace k akcím, dohoda o jejich zajištění
 12. AČR – Auto klub elektrárna Dukovany – informace o záměru
 13. Informace
 14. – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nemovitostí
  – Doručená a odeslaná pošta

   14. Diskuse

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Bureš Jaroslav, Pospíšil Jaromír

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO se stavem akce „Protipovodňová opatření Naloučany – II. etapa“. Uvedl, že přiznání dotace z dotačního titulu „Čistá voda 2014“ ve výši 138.000,- Kč umožnilo obci uzavřít smlouvu na vypracování projektové dokumentace se společností GREGOR CZ, s.r.o. v hodnotě 290.400,- Kč (schváleno usnesením č. 021/26-06-2014/3b). Dne 2. 9. 2014 v 16:00 proběhne informativní schůzka se zástupci společnosti, kde bude předložen prvotní pracovní návrh řešení protipovodňových opatření. Schůzka bude zahrnovat prohlídku dotčených lokalit.

ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO se stavem akce „Oprava pilíře lávky pro pěší přes řeku Oslavu“. Uvedl, že zhotovitel stavby, společnost MADOS MT s.r.o., po prohlídce pilíře lávky konstatoval výrazné zhoršení stavu ve srovnání se stavem, kdy vznikla projektová dokumentace. To si vyžádá změnu technologie opravy, která se projeví zvýšením ceny  o cca 50.000,- Kč. Původní cena byla stanovena na 380.000,- Kč, přičemž z dotačního titulu byla Obci Naloučany na tuto akci přiznána částka 106.000,- Kč. Bude tedy zaslána oficiální písemná žádost Obci Ocmanice o participaci na opravě lávky, díky které by částečně byly hrazeny uvedené vícenáklady.

            ZO bere toto na vědomí.

Ad 5) Starosta obce seznámil ZO s přípravami na volby do obecních zastupitelstev 10. a 11. 10. 2014. Uvedl, že všechny kandidátní listiny byly zaregistrovány, zapisovatel OVK byl určen, složení OVK bude stanoveno do 11.9.2014, neobjevily se dosud žádné komplikace.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 6) Starosta obce předložil ZO návrh smlouvy na prodej pozemku 1066/10 pí Božkové Věře (pozemek okolo tzv. „Hladíkovy chaty“) o výměře 149m2 za cenu 25,- Kč/m2 společně s pozemkem p.č. st. 103 (pozemek pod chatou) za cenu 121,- Kč/m2 . Záměr prodeje byl schválen usnesením č. 035/28-07-2014/05 na zasedání dne 28. 7. 2014.

Starosta obce navrhuje schválit prodej pozemku.

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. Předmětem je elektrická přípojka vedená do lokality pod KD (RD p. Krumpholze). Na základě smlouvy o smlouvě budoucí z roku 2009 obdrží Obec Naloučany částku 5.000,- Kč.

Starosta obce navrhuje schválit předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene.

Ad 8) Starosta obce předložil ZO ke schválení smlouvu s manž. Břízovými, zakládající právo provést studnu na pozemku p.č. 959/3 v k.ú. Zahrádka (chatová oblast „Zátiší“), jejíž 1/22 je Obec Naloučany majitelem. Majitelé mají záměr zřídit zde studnu u své chaty.

          Starosta obce navrhuje schválit uzavření smlouvy.

Ad 9) Předseda finančního výboru p. Pospíšil Jaromír předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 2/2014 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2014. Na straně příjmů je to zejména příjem dotace (volby) či změna výběru DPH,  na straně výdajů je to příspěvek na provoz SDH Naloučany či sanace škod na OÚ, způsobených bouřkou - úpravy výše položek dle skutečnosti (volby, nutné opravy a nákupy, atd).

Předseda finančního výboru p. Pospíšil Jaromír navrhuje schválit rozpočtového opatření č. 2/2014 v předloženém znění

Ad 10) Starosta obce předložil ZO žádost Veteran Enduro – Motokros klubu v AČR Náměšť nad Oslavou o povolení průjezdu přes pozemky obce v rámci závodu Fichtel Cup Enduro 2014 dne 27. 9. 2014. Při projednávání bylo navrženo a zdůrazněno, že průjezd lze povolit pouze s podmínkami, že celá trasa závodu bude po jeho skončení uvedena do původního stavu, při vlastním závodu se závodníci budou pohybovat pouze po zpevněných površích cest a nebudou překračovat rychlost v obci. Pořadatel má dále povinnost informovat subjekty hospodařící na dotčených pozemcích v majetku obce, případně soukromé majitele dotčených pozemků, o konání této akce. Nesplnění těchto podmínek by mělo za následek zamítnutí průjezdu při případných dalších ročnících soutěže.

          Starosta navrhuje schválit žádost za stanovených podmínek

Ad 11) Starosta obce předložil ZO seznam připravovaných společenských akcí s předběžnými podmínkami a náklady:

-  Prázdninové (Na)loučení 2014, termín konání sobota 30. 8. 2014 v 10:00 – hřiště, přepokládané náklady 16.500,- Kč, 6.500,-  Kč hrazeno z dotace Kraje Vysočina

-  Naloučanské dračení, 6. Ročník, termín konání neděle 14. 9. 2014 ve 14:00 - Na Ráji, případně 21.9.2014, předpokládané náklady 2.000,- Kč

-  Společenské odpoledne seniorů, termín konání sobota 27. 9. 2014 v 15:00 – KD Naloučany – ve spolupráci s Obcí Ocmanice – na programu je předtančení, k tanci a poslechu zahrají Muzikanti Ladislava Prudíka, standardní občerstvení, celkové předpokládané náklady 25.000,- Kč, jenž budou přefakturovány v poměru na počet seniorů 

-  Rybářské závody „O pohár starosty obce“, termín konání sobota 4. 10. 2014 – rybník v Sedleci, konkrétní podmínky budou zveřejněny na pozvánkách, předpokládané náklady 5.000,- Kč

-  Veřejné bruslení na ZS Náměšť nad Oslavou – od 10/2014 – termín je každý čtvrtek od 18:0 do 19:00 hod, cenové podmínky 2000,- Kč za 1 hod, spoluúčast obcí v jednání.

Starosta navrhuje schválit pořádání těchto akcí za uvedených podmínek.

Ad 12) Starosta obce tlumočil ZO informace AČR – Autoklubu elektrárny Dukovany o záměru pořádání a účasti na akci „Řidič Horácka 2014“, spolu s předběžnou žádostí o průjezd obcí v rámci tohoto podniku. Nejedná se o závod, akce je naopak zaměřena na procvičení a dodržování dopravních předpisů spolu se zdokonalením řidičského umění a ovládání vozidla. Informace jsou nicméně pouze kusé a povšechné, konečný postoj k této akci bude utvořen až na základě dalšího upřesnění.

ZO bere toto na vědomí

Ad 13) Starosta obce informoval ZO o:

- Zprávě od ÚZSVM, určené ke zveřejnění, kde je požadováno zpřesnění nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků nemovitostí

- Doručené a odeslané poště

Ad 14) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Pospíšil Jaromír

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

č. 040/28-08-2014/06

ZO projednalo a schválilo prodej pozemku č. 1066/10 o výměře 149 m2 za cenu 25,- Kč/m2.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 041/28-08-2014/07

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 042/28-08-2014/08

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy s manž. Břízovými, zakládající právo provést studnu na pozemku p.č. 959/3 v k.ú. Zahrádka.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 043/28-08-2014/09

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2014 v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, pí Kršková Veronika, p. Pospíšil Jaromír

 

č. 044/28-08-2014/10

ZO projednalo a schválilo žádost Veteran Enduro – Motokros klubu v AČR Náměšť nad Oslavou o povolení průjezdu přes pozemky obce s uvedenými podmínkami.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 045/28-08-2014/11

ZO projednalo a schválilo pořádání navržených společenských akcí s uvedenými podmínkami a náklady.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Pospíšil Jaromír

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany