Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 11. 2014

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 25. 11. 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 11. 2014Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Lysý František, Bureš Jaroslav, Klíma Milan

Nepřítomni: Káfuněk Radek

Hosté:-

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Projekt protipovodňových opatření – informace, projekt DUR
 4. POVV 2014 – oprava pilíře lávky pro pěší přes řeku Oslavu, vyhodnocení
 5. POVV 2015 – návrhy a příprava projektu
 6. Dohody o provedení práce za rok 2014 – práce občanů pro obec 
 7. Hodnocení zaměstnance p. Nováček B. ml. – návrh mimořádné odměny
 8. Novoročenky obce – návrh na pořízení, výběr dodavatele
 9. Změny a doplnění usnesení ze ZO dne 1.11.2014 – kontrolní výbor, přepočet odměn
 10. Dělení pozemku p.č. 791/3, LV 83, k.ú. Naloučany mezi obce Naloučany a Pucov – informace o dohodě
 11. Žádost o kácení dřevin mimo lesní porost – projednání a schválení
 12. Plnění rozpočtu do 10/2014 – informace
 13. Akce pořádané obcí Naloučany

    14. Informace:

    15. Diskuse

 

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Klíma Milan

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO se stavem akce „Protipovodňová opatření Naloučany – II. etapa“. Uvedl, že po připomínkování zainteresovaných majitelů soukromých pozemků při obhlídce na místě připravované stavby byla upravena a vyhotovena projektová dokumentace k územnímu řízení (DUR), která byla zaslána k posouzení příslušným subjektům – Lesy ČR s.p., Povodí Moravy s.p., RWE a další instituce. Na základě jejich vyjádření bude provedena případná další změna projektu. Dokumentace je k nahlédnutí na OÚ. Veřejné projednání projektu bude připraveno po obdržení všech vyjádření od obeslaných subjektů.

ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO se stavem akce „Oprava pilíře lávky pro pěší přes řeku Oslavu“. Uvedl, že realizace stavby je dokončena včetně úpravy okolí. Částka za provedení díla činí 384.016,62 Kč dle uzavřené smlouvy, další náklady jsou 36.316,58 Kč za vícepráce, které si vyžádal rozdílný stav pilíře před zahájením opravy a v době přípravy projektu (před sedmi roky) - viz. bod 4 zasedání ZO Naloučany ze dne 28. 8. 2014. Obec Ocmanice se bude na hrazení víceprací podílet částkou 10.000,- Kč + DPH.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 5) Starosta obce vyzval členy ZO aby předložili návrhy na akce financované z dotačního titulu POVV 2015. Po předložení několika návrhů a následné diskusi se ZO shodlo, že prioritu bude mít kompletní dokončení revitalizace kovové lávky pro pěší přes řeku Oslavu. Tato revitalizace představuje zbavení lávky rzi a opatření novým ochranným nátěrem. Dále odstranění husté vegetace na ocmanickém břehu, aby tak nedocházelo k dalšímu poškozování lávky vlivem vlhkosti a působením mechů a lišejníků rostoucích na povrchu lávky.

Další z předložených návrhů (úprava prostranství pod KD a OÚ) budou přicházet v úvahu v závislosti na finančních prostředcích, případně bude pro následující POVV.

Starosta obce tedy navrhuje schválit podání žádosti o dotaci na revitalizaci kovové lávky pro pěší přes řeku Oslavu v rámci POVV 2015.

Ad 6) Starosta obce předložil ZO ke schválení dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2015, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1.

Starosta navrhuje schválit dohody o provedení práce v předloženém znění.

Ad 7) Starosta obce spolu se členy ZO provedli zhodnocení průběhu a výsledků práce zaměstnance Obce Naloučany, p. Nováčka Bohumila ml. Po diskusi bylo ZO doporučeno, vzhledem k dobrým pracovním výsledkům, vyplatit p. Nováčkovi jednorázovou odměnu.

Starosta obce proto navrhuje vyplatit p. Nováčkovi mimořádnou jednorázovou odměnu ve výši 10.000,- Kč ve výplatním termínu za 11/2014.

Ad 8) Starosta obce předložil ZO návrh na pořízení novoročenek a malých kapesních kalendářů s motivem obce Naloučany. Člen ZO, p. Lysý František, předložil ZO předběžný návrh grafické podoby novoročenky. Výběr dodavatele bude proveden dle ceny a dodacích podmínek. Náklady na pořízení celé sady nepřesáhnou cca 2.500,- Kč.

          Starosta navrhuje schválit pořízení novoročenek a malých kapesních kalendářů s motivem obce Naloučany.

Ad 9) Starosta obce seznámil ZO s nutností opravit znění usnesení č. 053/01-11-2014/7 z ustavujícího zasedání ZO ze dne 1. 11. 2014. Odměny neuvolněných členů ZO je nutno uvádět ve hrubé mzdě. Tedy:

Starosta obce dále předložil ZO návrh na změnu složení kontrolního výboru. Aby nedocházelo ke zdvojení funkcí p. Káfuňka Radka, nahradí jej v kontrolním výboru p. Netrda František. Oba jmenovaní se změnou souhlasí.

          Starosta obce proto navrhuje jmenovat členem kontrolního výboru p. Netrdu Františka.

Ad 10) Starosta obce informoval ZO o tom, že došlo k uzavření dohody mezi obcemi Naloučany a Pucov o rozdělení pozemku p.č. 791/3, LV 83, k.ú. Naloučany mezi jmenované obce. Podoba rozdělení byla schválena usnesením č. 025/26-06-2014/7 na zasedání ZO dne 26. 6. 2014 a bylo provedeno geodetické zaměření takto rozdělených pozemků. Následně bude vypracován geometrický plán a změna zanesena do KN. Prodejné dřevo (řezivové) bude vytěženo najatou firmou a odprodáno, zisk bude, po odečtení provozních nákladů, rozdělen mezi obce Naloučany a Pucov.

ZO bere toto na vědomí

Neprodejné dřevo bude označeno a nabídnuto k samovýrobě palivového dřeva občanům obou obcí. Správce obecních lesů p. Vařílek Zdeněk navrhl ZO schválení samovýroby palivového dřeva v této lokalitě na části pozemku určeného do vlastnictví obce Naloučany. Cena obvyklá – 100,- Kč/Prmr (prostorový metr rovnaný).

Ad 11) Starosta obce seznámil ZO s potřebou podání žádostí o kácení dřevin rostoucích mimo les - 2 ks bříza bělokorá, za účelem odstranění přestárlých dřevin, jenž mohou být zdrojem ohrožení zdraví a života osob a zdrojem škod na soukromém majetku, na p.č. 1131/1, dle KN, v k.ú. Naloučany, k Obecnímu úřadu Naloučany.

Starosta obce navrhuje schválit podání žádosti.

Ad 12) Starosta obce seznámil ZO s plněním rozpočtu k 31. 10. 2014. Uvedl, že na straně příjmů je rozpočet naplněn již na více než 98%, a na straně výdajů na necelých 67% schváleného rozpočtu na rok 2014. Plnění na straně příjmů i výdajů jsou tedy uspokojivá a odpovídají skutečnosti. Pro příští ZO bude připraven návrh rozpočtového opatření, vzhledem k plnění příjmů (daňové příjmy a dotace) a výdajů (upřesnění výdajů na sportovní, společenské a kulturní akce pořádané obcí). 

ZO bere toto na vědomí

Ad 13) Starosta obce informoval ZO o připravovaných společenských akcích organizovaných OÚ Naloučany:

          ZO bere toto na vědomí

Ad 14) Starosta obce informoval ZO o:

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 15) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Klíma Milan

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

 


Usnesení:

 

č. 056/14-11-2014/05

ZO projednalo a po diskuzi schválilo podání žádosti o dotaci na revitalizaci kovové lávky pro pěší přes řeku Oslavu v rámci POVV 2015.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 057/14-11-2014/06

 ZO projednalo a schválilo dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2015 v předložených zněních.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 058/14-11-2014/07

ZO projednalo a schválilo vyplacení mimořádné jednorázové odměny zaměstnanci Obce Naloučany p. Nováčkovi Bohumilovi ml. ve výši 10.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 059/14-11-2014/08

ZO projednalo a schválilo pořízení novoročenek a malých kapesních kalendářů s motivem obce Naloučany v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Lysý František

 

č. 060/14-11-2014/09

ZO projednalo a schválilo opravu znění usnesení č. 053/01-11-2014/7 z ustavujícího zasedání ZO ze dne 1. 11. 2014 v předloženém znění a následně projednalo a schválilo jmenování p. Netrdy Františka za člena kontrolního výboru OÚ Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 061/14-11-2014/11

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o kácení dřevin mimo les za účelem omlazení porostu a odstranění přestárlých dřevin na uvedeném pozemku k Obecnímu úřadu Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Klíma Milan

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany