Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 12. 2014

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 22. 12. 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 12. 2014Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Lysý František, Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek, Klíma Milan

Nepřítomni: Vařílek Zdeněk

Hosté:-

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
  3. Návrh rozpočtu obce Naloučany pro rok 2015 – projednání a schválení
  4. Inventura majetky 2014 – složení inventurní komise, termín provedení inventury
  5. DDM Třebíč, příspěvková organizace, dodatek č. 4 k nájemní smlouvě – schválení
  6. Výjezdová jednotka SDH Naloučany, změna na pozici velitele – schválení dodatku velitel v.j. pro p. Netrda František
  7. Výjezdová jednotka SDH Naloučany, odměny členům – schválení
  8. Informace:

      9.      Diskuze

 

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František seznámil ZO s návrhem rozpočtu na rok 2015 (návrh byl zveřejněn na úřední desce obce dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, par. 11, odst. 3 dne 5. 12. 2014, tj. 15 dní před zasedáním FV a ZO, a je přílohou č. 1 tohoto zápisu). V roce 2015 by obec Naloučany měla hospodařit s celkovými příjmy ve výši 1.800.000,- Kč, výdaje jsou předpokládány ve výši 1.600.000,- Kč, financování ze strany obce činí 200.000,- Kč což je splátka dlouhodobého úvěru. Rozpočet je tedy koncipován jako vyrovnaný a odpovídá rozpočtovému výhledu na období 2015-2017.

Předseda finančního výboru navrhuje schválit předložený návrh rozpočtu beze změn.

Ad 4) Starosta obce předložil ZO návrh na složení inventurní komise pro provedení inventury obecního majetku:

Termín konání provedení fyzické inventury majetku byl navržen na 2. 1. 2015 ve 13:00 hod, konečný termín provedení inventury byl navržen do 31. 1. 2015.

Ad 5) Starosta obce předložil ZO ke schválení dodatek č. 4 k nájemní smlouvě s DDM Třebíč na pronájem nemovitosti č.p. 43 (bývalá škola). Dle tohoto dodatku bude prodloužena nájemní smlouva do 31. 12. 2018, nájemné bude vlivem inflace a investic obce do objektu navýšeno na 20.000,-/rok. DDM Třebíč tyto podmínky akceptuje.

Starosta navrhuje schválit dodatek ke smlouvě.

Ad 6) Starosta obce předložil ZO ke schválení dodatek dohody o členství ve výjezdové jednotce (v.j.) SDH Naloučany pro p. Netrdu Františka vzhledem k jeho zvolení velitelem v.j. Jeho navržení na tuto pozici bylo projednáno v bodě 11 na zasedání ZO dne 17. 2. 2014. P. Netrda úspěšně absolvoval velitelské zkoušky a může se tak ujmout velitelství. Po diskuzi přiznává dodatek veliteli v.j. měsíční odměnu ve výši 150,- Kč/měsíc, dodatek má účinnost od 1. 1. 2015 do odvolání z funkce.

Starosta navrhuje schválit dodatek dohody o působení p. Netrdy Františka ve v.j. v předložené podobě..

Ad 7) Starosta obce předložil ZO seznam odměn členům výjezdové jednotky SDH Naloučany za rok 2014. Seznam je uveden v příloze č. 2 zápisu. Odstupujícímu veliteli v.j. p. Klímovi Vladimíru bude taktéž doplacena odměna za vykonávání této funkce dle dodatku dohody ze dne 25.3.2005.

Starosta obce navrhuje schválit odměny členům v.j. SDH Naloučany v předložené podobě a doplacení odměny p. Klímovi Vladimíru.

Ad 8)  Starosta obce informoval ZO o:

ZO bere toto na vědomí

Ad 9) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

 

č. 062/20-12-2014/03

ZO projednalo a schválilo navržený rozpočet obce Naloučany pro rok 2015.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 063/20-12-2014/04

ZO projednalo a schválilo složení inventurní komise a termín konání inventury obecního majetku.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, předseda a členové inventurní komise, celé ZO

 

č. 064/20-12-2014/05

ZO projednalo a schválilo dodatek č.4 k nájemní smlouvě mezi obcí Naloučany a DDM Třebíč v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 065/20-12-2014/06

ZO projednalo a schválilo jmenování p. Netrdy Františka na pozici velitele výjezdové jednotky SDH Naloučany a dodatek dohody o jeho působení ve v.j. v předloženém znění, včetně výše měsíční odměny.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 066/20-12-2014/07

ZO projednalo a schválilo odměny členům výjezdové jednotky SDH Naloučany v předložené podobě i doplacení odměny p. Klímovi Vladimíru.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany