Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 5. 6. 2015

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 16. 06. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 5. 6. 2015Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Klíma Milan

Nepřítomni: Káfuněk Radek – omluven

Hosté:Hrdlička Jiří – starosta SDH Naloučany

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Protipovodňová opatření Naloučany – aktuální informace, další postup
 4. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – aktuální informace, další postup
 5. Dělení pozemku p.č. 791/3 a těžba dřeva – aktuální informace, další postup
 6. Oprava povrchových ochranných nátěrů lávky pro pěší – aktuální informace, další postup
 7. Oslavy 777. let písemné zmínky – podrobný program, organizační záležitosti
 8. Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny „Prázdninové (Na)loučení 2015“ – schválení uzavření smlouvy
 9. Roční účetní závěrka k 31.12.2014 – projednání, schválení
 10. Závěrečný účet obce Naloučany za rok 2014 – projednání, schválení
 11. Plnění rozpočtu obce do 05/2015 – informace
 12. Návrh rozpočtového opatření č.1/2015 – projednání a schválení
 13. E.on – souhlas s umístěním sloupové trafostanice včetně venkovního vedení – projednání, schválení
 14. Prodej obecního pozemku p.č. 1320, k.ú. Naloučany, výměra 511 m2 – projednání, schválení záměru prodeje 
 15. Dlouhodobý pronájem KD – Vlčková Lucie od 06/2015 do 05/2016
 16. Opravy veřejného rozhlasu – nákup nových reproduktorů a jejich výměna
 17. Žádost o poskytnutí finančního daru – Nemocnice Třebíč
 18. Informace:

     19.  Diskuse

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Klíma Milan, Bureš Jaroslav

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO se situací okolo PPO Naloučany. Uvedl, že projektant stavby, fy GREGORCZ, s.r.o. dodal obci dokumentaci k územnímu rozhodnutí (DUR) a dokumentaci ke stavebnímu povolení (DSP). Byl také proveden geologický průzkum podloží na třech místech zamýšlené stavby. Na schůzce s občany, kterých se stavba PPO týká, tj. těch, kteří mají své nemovitosti v záplavovém území obce, se projevila roztříštěnost názorů na tuto stavbu. Ta část občanů, jejichž pozemků se stavba přímo dotýká nebo s nimi těsně sousedí, se stavbou nesouhlasí, vidí stavbu jako zbytečnou, protože prý necítí ohrožení ze strany potoka Jasinky ani řeky Oslavy. Záplavy z minulosti vnímají jako anomálii s minimální pravděpodobností na opakování. Ostatní občané v záplavovém území se stavbou souhlasí. Další postup bude stanoven

          ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO s aktuálním stavem projektu Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice. Uvedl, že byly podepsány smlouvy o zřízení služebnosti (dříve věcného břemene) s vlastníky všech pozemků, přes které bude kanalizace vedena. Většina majitelů souhlasila s bezúplatným zřízením služebnosti, majitelé p. Chmelíček Petr, p. Chmelíček František a pí Chmelíčková Milada, souhlasili s částkou 100,- Kč/b.m. za zřízení služebnosti na jejich pozemcích, kterou ZO stanovilo jako maximum.

ZO bere toto na vědomí

Ad 5) Starosta obce a správce obecních lesů p. Vařílek Zdeněk seznámili ZO s aktuálním děním při dělení pozemku p.č. 791/3 a těžbě dřeva. Na jednání se zástupci obce Pucov bylo dohodnuto, že dřevo bude odprodáno p. Královi Miroslavovi, který nabídl nejvyšší cenu 600 Kč,-/m3. S uvedeným bude uzavřena smlouva. Těžba začne během měsíce června 2015.

ZO bere toto na vědomí

Ad 6) Starosta obce seznámil ZO se stavem akce „Oprava povrchových ochranných nátěrů lávky pro pěší“ financované z programu obnovy venkova Vysočiny 2015. Uvedl, že práce již započaly a po odstranění rzi bylo zjištěno, že jsou značně porušeny některé kovové části, které bude nutno opravit, obnovit sváry, případně vyměnit. Nátěr bude proveden ekologickou barvou Eternal. Odstín tělesa lávky bude červeno-hnědý, zábradlí zelené.

ZO bere toto na vědomí

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO se stavem příprav oslav 777 let od první písemné zmínky o obci Naloučany. Seznámil ZO s cenovými nabídkami na upomínkové předměty obce. Po diskusi bylo upřesněna skladba a množství těchto předmětů. Byla prezentována podoba propagačních materiálů a cenová nabídka na jejich nákup. Díky přítomnosti starosty SDH Naloučany p. Hrdličky Jiřího byla upřesněna podoba spolupráce s SDH. Byly také stanoveny podrobnosti zajištění občerstvení v průběhu akce a upřesněn podrobný program. Dne 15. a 22. 6. 2015 v 19:30 proběhne pracovní schůzka všech pořadatelů.

ZO bere toto na vědomí

Ad 8) Starosta obce seznámil ZO s tím, že Obci Naloučany byla přiznána dotace ve výši 6.500,- Kč na akci „Prázdninové (Na)loučení 2015“. Celková odhadovaná cena pořádání této akce je 18.000,- Kč. Uskutečnění této akce je předběžně plánováno na první zářijový víkend 2015.

Dále ZO předložil dotační smlouvu s Krajem vysočina o poskytnutí této dotace, jejíž uzavření navrhuje schválit.

Ad 9) Starosta obce předložil ZO ke schválení roční účetní závěrku sestavenou k 31.12.2014, včetně zúčtování výsledku hospodaření za rok 2014 ve výši 336.141,73 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období.

Předseda finančního výboru Ing. Lysý František navrhuje a doporučuje schválit roční účetní závěrku sestavenou k 31.12.2014, včetně zúčtování výsledku hospodaření.

Ad 10) Starosta obce seznámil ZO se závěrečným účtem za rok 2014. Závěrečný účet za rok 2014 byl zveřejněn, je uložen a k dispozici k nahlédnutí na OÚ.

Předseda finančního výboru Ing. Lysý František navrhuje a doporučuje schválit závěrečný účet obce Naloučany za rok 2014.

Ad 11) Starosta obce seznámil ZO s plněním rozpočtu k 31. 5. 2015. Uvedl, že na straně příjmů je rozpočet naplněn na více než 36% a na straně výdajů na necelých 29% schváleného rozpočtu na rok 2015. Plnění na straně příjmů i výdajů jsou tedy uspokojivá a odpovídají skutečnosti.

ZO bere toto na vědomí

Ad 12) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 1/2015 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2015. Nutnost úpravy rozpočtu vyvolaly především změny ve výběru daně z příjmů právnických osob, pořádání oslav výročí obce, tvorba dokumentace PPO, zůstatková částka z roku 2014, nákupy darů pro občany obce či náklady na krizové řízení.

Předseda finančního výboru Ing. Lysý František navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 1/2015 v předloženém znění.

Ad 13) Starosta obce seznámil ZO se žádostí o udělení souhlasu společnosti E.ON s umístěním nové trafostanice na pozemku č. 1436, k.ú. Naloučany, v majetku Obce Naloučany. Trafostanice, včetně nového vedení VN a NN, je nutná k posílení vedení elektrické energie do této oblasti a ke zřízení elektrické přípojky pro chatky v zahrádkářské kolonii nad serpentinami u silnice směrem na Obec Čikov.

Starosta obce navrhuje schválit žádost v předloženém znění.

Ad 14) Starosta obce seznámil ZO s tím, že obec kontaktovalo několik zájemců o koupi obecního pozemku p.č. 1320, k.ú. Naloučany o výměře 511 m2.

          Starosta obce navrhuje schválit záměr prodeje pozemku p.č. 1320, k.ú. Naloučany o výměře 511 m2 jako nedělitelného celku za cenu min. 25,-Kč/ m2.

Ad 15) Správce KD p. Sklenář Roman informoval ZO o končícím pronájmu spodní části KD pro sl. Lucii Vlčkovou v 05/2015. Jmenovaná má i nadále zájem o pronájem spodní části KD.

Správce KD navrhuje uzavřít další smlouvu o dlouhodobém pronájmu spodní části KD se jmenovanou za stejných podmínek na dalších 12 měsíců.

Ad 16) Člen ZO Ing. Lysý František informoval ZO o nutnosti celkové opravy obecního rozhlasu. Uvedl, že při zkušebním hlášení a obhlídce bylo zjištěno cca 7 nefunkčních reproduktorů veřejného rozhlasu a další závady v rozhlasové ústředně.

V první fázi tedy navrhuje schválit nákup 10 kusů tlakových reproduktorů za cenu cca 1.395 Kč,-/ks a jejich výměnu. V dalších fázích bude přistoupeno k opravě ústředny.

Ad 17) Starosta obce seznámil ZO s žádostí Nemocnice Třebíč p.o. o poskytnutí finančního daru nespecifikované výše na provoz tohoto zdravotnického zařízení.

          Starosta obce navrhuje vzhledem k napjaté finanční situaci obce neschválit žádost Nemocnice Třebíč o poskytnutí finančního daru.

Ad 18) Starosta obce informoval ZO o:

Ad 19) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Klíma Milan, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

č. 020/05-06-2015/08

ZO projednalo a schválilo uzavření dotační smlouvy s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace ve výši 6.500,- Kč na akci „Prázdninové (Na)loučení 2015“.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 021/05-06-2015/09

ZO projednalo a schválilo roční účetní závěrku sestavenou k 31.12.2014, včetně zúčtování výsledku hospodaření za rok 2014 ve výši 336.141,73 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období, bez výhrad.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika, Ing. Lysý František

 

č. 022/05-06-2015/10

ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Naloučany za rok 2014.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika, Ing. Lysý František

 

č. 023/05-06-2015/12

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/2015 v předloženém znění

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika, Ing. Lysý František

 

č. 024/05-06-2015/13

ZO projednalo a schválilo udělení souhlasu společnosti E.ON s umístěním trafostanice včetně nového vedení VN a NN, a ke zřízení elektrické přípojky pro chatky v zahrádkářské kolonii nad serpentinami u silnice směrem na Obec Čikov, na pozemku č. 1436, kú. Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 025/05-06-2015/14

ZO projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 1320, k.ú. Naloučany o výměře 511 m2 jako nedělitelného celku za cenu min. 25,-Kč/ m2.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 026/05-06-2015/15

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o dlouhodobém pronájmu spodní části KD se sl. Lucií Vlčkovou za stejných podmínek na dalších 12 měsíců.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Sklenář Roman, p. Havlíček Antonín

 

č. 027/05-06-2015/16

ZO projednalo a schválilo nákup 10 ks tlakových reproduktorů za cenu 1395,-Kč/ks.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: Ing. Lysý František, p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Klíma Milan, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany