Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 7. 2015

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 23. 07. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 7. 2015Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek, Klíma Milan

Nepřítomni: Sklenář Roman – omluven

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Protipovodňová opatření Naloučany – vypracování projektu, závěrečná zpráva
 4. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – zpracování DSP, dotace Kraje Vysočina
 5. Dělení pozemku p.č. 791/3 a těžba dřeva – aktuální informace, další postup
 6. Oprava povrchových ochranných nátěrů lávky pro pěší – aktuální informace, další postup
 7. Oslavy 777 let písemné zmínky – zpráva o průběhu a plnění
 8. Prodej obecního pozemku p.č. 1320, k.ú. Naloučany, výměra 511 m2 – projednání, schválení prodeje 
 9. Žádosti o koupi obecních pozemků – pí Chládková, p.č. 1327, 1283 a 1350, manž. Klíčnikovi p.č. st.28/6
 10. Cenová nabídka na instalaci přepěťových ochran, EL-PROF.CZ s.r.o. – schválení realizace
 11. Tradiční pouť 31. 7. až 2. 8. 2015 – průběh
 12. Stanovisko ESKO-T k možnosti ukládání odpadu – stavební materiály obsahující azbest, pouze přímo na skládku TKO Petrůvky
 13. Projevení zájmu o možnost odkoupení podílu v ESKO-T – AVE  CZ + stanovisko předsedy představenstva ESKO-T
 14. Zasedání Mikroregionu Náměšťsko – řešení dopravní obslužnosti
 15. Zasedání Valné hromady SOPLH Náměšť – zpráva a zápis
 16. Informace:

     17.  Diskuse

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Káfuněk Radek

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO se situací okolo projektové dokumentace PPO Naloučany. Uvedl, že projekt je vypracován, vyhotovená již také závěrečná zpráva a vyúčtování datace pro Kraj Vysočina. Vypracování projektu stálo 290.400,- Kč vč. DPH, 138.000,- Kč pokryje dotace od Kraje Vysočina.

          ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO s aktuálním stavem projektu Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice. ZO předložil smlouvy se společností E-ON o připojení nových odběrných míst (přečerpávacích stanic a ČOV) ke stávající elektrické rozvodné soustavě a navrhuje tyto smlouvy schválit.

          Dále předložil ZO dotační smlouvu s Krajem Vysočina na spolufinancování zpracování DPS (dokumentace skutečného provedení) a navrhuje tuto smlouvu schválit.

          Dále informoval ZO o tom, že Obec Naloučany vstoupila do jednání s Ing. Charvátovou o vypracování projektové dokumentace stavebního povolení dle zaslané cenové nabídky.

          Dále informoval ZO, že Obec Naloučany vstoupí do jednání s Obcí Ocmanice o spolufinancování těchto nákladů.

ZO bere toto na vědomí

Ad 5) Starosta obce a správce obecních lesů p. Vařílek Zdeněk seznámili ZO s aktuálním děním při dělení pozemku p.č. 791/3 a těžbě dřeva. Uvedli, že těžba již začala a vše probíhá bez zásadních problémů.

ZO bere toto na vědomí

Ad 6) Starosta obce seznámil ZO se stavem akce „Oprava povrchových ochranných nátěrů lávky pro pěší“ financované z programu obnovy venkova Vysočiny 2015. Uvedl, že nátěry jsou již dokončeny. Zbývá provést drobné dokončovací práce, fakturace bude provedena po úplném dokončení díla.

ZO bere toto na vědomí

          Starosta dále předložil ZO dotační smlouvu s Krajem Vysočina na financování této akce ve výši 105.000,- Kč a navrhuje ji schválit.

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s celkovými náklady oslav 777 let od první písemné zmínky o Obci Naloučany, shrnul průběh oslav a vyjádřil poděkování všem, kdo se na organizaci a průběhu oslav podíleli.

ZO bere toto na vědomí

Ad 8) Starosta obce seznámil ZO s tím, že Obec Naloučany obdržela od dvou zájemců žádost o odprodej obecního pozemku p.č. 1320, k.ú. Naloučany, výměra 511 m2. Záměr prodeje byl schválen usnesením č. 025/05-06-2015/14 ze dne 5. 6. 2015. Obec Naloučany si vyžádá cenové nabídky od všech zájemců, pozemek bude následně prodán zájemci s nejvyšší nabídkou na základě standardní kupní smlouvy.

ZO bere toto na vědomí

Ad 9) Starosta obce seznámil ZO s žádostí pí Chládkové o odprodej obecních pozemků p.č. 1327, 1283 a 1350.

a) Pozemek p.č. 1350 je veden jako cesta, při KPÚ byl začleněn do společných zařízení a nelze jej tedy odprodat. Obec Naloučany má navíc záměr výhledově čerpat dotace na úpravu jeho povrchu.

Po diskusi se ZO tedy starosta navrhuje neschválit odprodej pozemku p.č. 1350.

b) Starosta obce navrhuje schválit záměr prodeje pozemků p.č. 1327 a 1238 za min. cenu 25 Kč,-/ m2 .

c) Starosta obce seznámil ZO s žádostí manž. Klíčníkových o odprodej obecního pozemku p.č. st. 28/6. Vzhledem k tomu, že tento a okolní pozemky nyní nelze připojit do inženýrských sítí, pozastavilo zastupitelstvo Obce Naloučany svým usnesením č. 074/18-12-2013/13 ze dne 18. 12. 2013 prodej těchto stavebních pozemků do doby, než vybudování inženýrských sítí a přístupových komunikací možné bude, a proto starosta obce navrhuje neschválit prodej jmenovaného pozemku.

Ad 10) Starosta obce seznámil ZO s cenovou nabídkou fy EL-PROF.CZ s.r.o. na instalaci přepěťových ochran do budovy KD a OÚ aby bylo zabráněno opakovanému poškození elektrozařízení např. při úderu blesku. Cena 19.000,- Kč bez DPH zahrnuje materiál, montáž a revizi rozvodů.

          Starosta navrhuje schválit instalaci přepěťových ochran uvedenou fy za stanovenou cenu.

Ad 11) Starosta obce informoval ZO o opětovném pořádání tradiční poutě, která proběhne o víkendu ve dnech 31. 7. – 2. 8. 2015. Průběh bude tradiční, v pátek bude připravena předpouťová zábava pořádaná SDH Naloučany, pro kterou Obec Naloučany bezplatně propůjčí veřejné prostory a KD, v sobotu proběhne tradiční stavění máje a v neděli projdou obcí stárci za doprovodu dechové hudby Galáni s následnou taneční zábavou pod májí (případně v KD). Hrazení vystoupení dechové hudby Galáni ve výši 18.000,- Kč bylo schváleno usnesením č. 009/23-03-2015/08 ze dne 23. 3. 2015.

ZO bere toto na vědomí

Ad 12) Starosta obce seznámil ZO se stanoviskem společnosti ESKO-T k možnosti ukládání odpadu a stavebních materiálů obsahující azbest pouze přímo na skládku TKO Petrůvky. Stanovisko tak vylučuje možnost ukládání tohoto odpadu na jiné provozovny této společnosti, jako jsou sběrné dvory, apod.

ZO bere toto na vědomí

Ad 13) Starosta obce seznámil ZO se zájmem společnosti AVE CZ o odkoupení podílu ve společnosti ESKO-T, které je Obec Naloučany jako člen svazku obcí spolumajitelem. Dále bylo ZO seznámeno se stanoviskem předsedy představenstva ESKO-T p. Měrky k této záležitosti. V této fázi nemá vyjádření členských obcí, jenž je možné podat pouze prostřednictvím valné hromady svazku, a tedy i Obce Naloučany smysl, nebude tedy obec žádné stanovisko vydávat.

ZO bere toto na vědomí

Ad 14) Starosta obce seznámil ZO s průběhem a výstupy zasedání Mikroregionu Náměšťsko, kde hlavním bodem bylo řešení financování ztrátových linek autobusové dopravy společnosti ICOM (TRADO). Prezentovány zde byly především náklady dopravce a jejich struktura a požadavek na navýšení podílu na financování dopravy na některé obce. Obec Naloučany mezi ně nepatří.

ZO bere toto na vědomí

Ad 15) Člen ZO p. Vařílek Zdeněk seznámil ZO s průběhem zasedání valné hromady SOPLH Náměšť (Společnost obcí pro lesní hospodářství). Uvedl, že prezentována byla činnost společnosti za celý rok, náklady na chod, finanční situace, nové vybavení a výhled.

ZO bere toto na vědomí

Ad 16) Starosta obce informoval ZO o:

 

Ad 17) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

č. 028/09-07-2015/04

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy se společností E-ON o připojení nových odběrných míst v souvislosti s projektem kanalizace a ČOV v obcích Naloučany a Ocmanice. ZO dále projednalo a schválilo uzavření dotační smlouvy s Krajem Vysočina na spolufinancování zpracování DPS jmenovaného projektu.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 029/09-07-2015/06

ZO projednalo a schválilo uzavření dotační smlouvy s Krajem Vysočina ve výši 105.000,- Kč na spolufinancování akce „Oprava povrchových ochranných nátěrů lávky pro pěší“.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 030/09-07-2015/09 a)

ZO projednalo a neschválilo odprodej pozemku p.č. 1350.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 030/09-07-2015/09 b)

ZO projednalo a schválilo záměr prodeje pozemků p.č. 1327 a 1238 za min. cenu 25 Kč,-/ m2 .

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 030/09-07-2015/09 c)

ZO projednalo a neschválilo odprodej pozemku p.č. st. 28/6.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 031/09-07-2015/10

ZO projednalo a schválilo instalaci přepěťových ochran fy EL-PROF.CZ s.r.o. za cenu 19.000,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany