VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 10. 08. 2015

 Obecní úřad Naloučany jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ustanovení § 105 odst. 1 vodního zákona a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen „správní řád“), ve veřejném zájmu

s účinností od 11. 8. 2015 do zrušení vodoprávním úřadem

podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona a v souladu s § 115a) vodního zákona bez veřejného projednání, ve veřejném zájmu z důvodu dlouhotrvajícího bezdeštného počasí, vysokých teplot a poklesu hladin povrchových vod na hranici hydrologického sucha a z důvodu zhoršování odtokových poměrů a ohrožování jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod bez náhrady

ruší zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami z těchto vodních toků ve správním obvodu obce Naloučany

řeka Oslava

a nadále zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami (odběr vody)
z těchto vodních toků ve správním obvodu obce Naloučany

potok Jasinka

včetně jejich přítoků

Kompletní znění vyhlášky naleznete zde (po kliknutí se dokument otevře).