Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 11. 2015

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 26. 11. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 11. 2015Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 17:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Klíma Milan,

Nepřítomni: Káfuněk Radek (omluven)

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – žádost o dotaci, nabídka REASON, nabídka ing. Charvát, schválení uzavření smluv a podání žádosti o dotaci
 4. Návrh rozpočtového opatření č. 03/2015 v návaznosti na schválené smlouvy dle předchozího bodu – projednání, schválení
 5. Prodej nemovitostí JZD Jinošov - v likvidaci – projednání nabídky pro nemovitosti na pozemcích obce
 6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2016 – Diecézní charita Brno
 7. Žádost o finančního daru na rok 2016 – STŘED, z.ú., provoz linky důvěry   
 8. Informace:
  • Oznámení o odstranění dřevin v ochranném pásmu vedení, k.ú. Koněšín, p.č. 659/1
  • Doručená a odeslaná pošta
 9. Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 


Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO s

- průběhem přípravy žádosti o dotaci na realizaci kanalizace, včetně potřeby vydání stavebního povolení (vodoprávního rozhodnutí) a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (z důvodu vyššího bodového ohodnocení žádosti o dotaci)

- nabídkou ing. Charváta na vypracování předchozího včetně upraveného návrhu Smlouvy o dílo. Výše nabídky činí 200.000,- Kč (není plátce DPH).

- nabídkou fy REASON spol. s r.o. na zpracování všech potřebných podkladů a zajištění dokumentů pro žádost o dotaci, konzultace na fondu OPŽP, podání žádosti o dotaci, celkovou administraci přípravy a realizace projektu, součinnost při výběrových řízeních a zpracování závěrečného vyhodnocení (dotační management „od A do Z“). Výše nabídky je 340.000,- Kč bez DPH.

- obsahem upraveného návrhu Příkazní smlouvu na tyto činnosti

Dle předběžného rozpočtu stavby bude, po dohodě starostů obcí, tato rozdělena na dvě části a každá obec bude podávat samostatnou žádost o dotaci. Pro obec Naloučany je tato část tvořena splaškovou kanalizací v obci Naloučany, dešťovou kanalizací a společnou ČOV, s nákladovostí cca 27 až 30 mil. Kč. Pro obec Ocmanice je tato část tvořena kanalizací v obci Ocmanice a společnou tlakovou kanalizací k ČOV, s nákladovostí cca 30 až 32 mil. Kč. Skutečné náklady se budou odvíjet od skutečně vysoutěžené ceny na provedení stavby. Pro zajištění prostředků na financování výstavby bude podána žádost na VODOVODY A KANALIZACE, Dobrovolný svazek obcí, o poskytnutí finančního příspěvku na uvedenou akci dle zásad svazku obcí. Další možností, která bude využita v případě přiznání dotace z OPŽP, bude podání žádosti o příspěvek z rozpočtu Kraje Vysočina. Celkové zajištění financování z cizích zdrojů může být tedy 80 až 85 % celkových nákladů projektu a to včetně výše uvedených nabídkových cen. Prvotní zajištění financování bude formou bankovního úvěru či půjčky.

Starosta obce navrhuje:

a)      schválit uzavření Příkazní smlouvy s fy REASON, spol. s r.o., dle předložené nabídky, v předloženém upraveném znění smlouvy,

b)      schválit uzavření Smlouvy o dílo s Markem Charvátem, dle předložené nabídky, v předloženém upraveném znění smlouvy.

c)      podání žádosti o dotaci z fondu OPŽP v navrženém a dohodnutém modelu, včetně zajištění jejího financování

 

Ad 4) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 03/2015 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2015 na základě usnesení o uzavření smluv dle předchozího bodu jednání ZO, jejichž plnění vyvolá náklady ve výši ca 240.000,- Kč. Zbytek nákladů dle těchto smluv bude zahrnut do rozpočtu pro rok 2016.

          Předseda finančního výboru navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 03/2015 v předloženém znění.

Ad 5) Starosta obce seznámil ZO s oznámením likvidátora ing. Františka Janšty o prodeji nemovitostí Jednotného zemědělského družstva Jinošov - v likvidaci, IČO 139 602, okres Třebíč, v obcích Naloučany a Zahrádka, v němž jsou dvě nemovitosti na pozemcích obce Naloučany. Jedná se o sklad olejů a PHM, LV č. 71, pro k.ú. Naloučany, okres Třebíč, zapsaný v katastru nemovitostí jako zemědělská stavba na pozemku parcela č. St. 123, objekt se prodává včetně technologie a není užíván, orientační cena Kč 10.000,-, a studna a přístřešek, LV č. 71, pro k.ú. Naloučany, okres Třebíč, zapsaný v katastru nemovitostí jako zemědělská stavba na pozemku parcela č. St. 173, nemovitost je nevyužívána, zůstatková cena Kč 132.578,- Kč, orientační cena Kč 15.000,-. Obec Naloučany má na tyto nemovitosti, dle ustanovení občanského zákoníku, předkupní právo. Jedná o nemovitosti v dezolátním stavu, s nutností rozsáhlých úprav nebo celkové demolice, jenž současný vlastník nemá možnost provést. Z těchto důvodů proto představují pro obyvatele obce potenciální možnost nebezpečí a ohrožení zdraví. Na základě tohoto navrhuje starosta obce projednat záležitost a podmínky prodeje s likvidátorem a na základě výsledku projednání případně podat nabídku na koupi nemovitostí za nejnižší možnou cenu.    

Ad 6) Starosta obce znovu seznámil ZO ze žádostí o poskytnutí finančního příspěvku (individuální dotace) na rok 2016 od Diecézní charity Brno pro zajištění provozu Oblastní charity Třebíč v roce 2016, ve výši 53,- Kč na obyvatele obce, tj. 8.480,- Kč celkem, a obsahem návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace. Po shrnutí důvodů (zejména zákonné změny ve financování sociálních služeb) a konstatování vhodnosti a užitečnosti poskytovaných sociálních služeb žadatelem v našem regionu, bylo, po diskuzi k tomuto, navrženo uzavření předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace v požadované výši.     

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO se žádostí o poskytnutí individuální dotace (finančního daru) na rok 2016 od STŘED, z.ú., Třebíč, na zajištění provoz linky důvěry v roce 2016, ve výši 1,- Kč na obyvatele obce, tj. 160,- Kč celkem. Vzhledem k výši požadovaného příspěvku navrhuje starosta poskytnout příspěvek v požadované výši formou finanční daru a na tento uzavřít seSTŘED, z.ú., Třebíč, darovací smlouvu. 

Ad 8) Starosta obce informoval ZO o:

 

Ad 9) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil:  Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

 

č. 051/20-11-2015/03a

ZO projednalo a schválilo uzavření Příkazní smlouvy s fy REASON, spol. s r.o., dle předložené nabídky, v předloženém upraveném znění smlouvy,

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 052/20-11-2015/03b

ZO projednalo a schválilo uzavření Smlouvy o dílo s Markem Charvátem, dle předložené nabídky, v předloženém upraveném znění smlouvy.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 053/20-11-2015/03c

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z fondu OPŽP v navrženém a dohodnutém modelu, včetně zajištění jejího financování.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 054/20-11-2015/04

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 03/2015 v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 055/20-11-2015/05

ZO projednalo a schválilo projednání záležitosti a podmínek prodeje nemovitostí JZD Jinošov - v likvidacis likvidátorem a na základě výsledku projednání případně podat nabídku na koupi nemovitostí za nejnižší možnou cenu.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 056/20-11-2015/06

ZO projednalo a schválilo uzavření předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace s Diecézní charitou Brno, v požadované výši dotace 8.480,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 057/20-11-2015/07

ZO projednalo a schválilo uzavření darovací smlouvy se STŘED, z.ú., Třebíč, v požadované výši 160,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany