Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 12. 12. 2015

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 18. 12. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 12. 12. 2015Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Klíma Milan,

Nepřítomni: Vařílek Zdeněk, Káfuněk Radek (omluveni)

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – informace, možnost převzetí investorství realizace svazkem obcí – výhody, nevýhody, projednání, schválení
 4. Dotace obcím Kraje Vysočina na výdaje jednotek SDH na rok 2015 – účel, schválení
 5. RO č. 4/2015 – dotace Kraj Vysočina, OP členů jednotky SDH, schválení
 6. Návrh rozpočtu obce Naloučany pro rok 2016 – projednání, schválení
 7. Inventury 2015 – složení komise, termín inventur - schválení
 8. Prodej nemovitostí JZD Jinošov - v likvidaci – přijetí nabídek, návrh kupní smlouvy
 9. Jednací řád zastupitelstva obce Naloučany – nový návrh, projednání, schválení
 10. OZV 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Naloučany – změna dle nových zákonných úprav, projednání, schválení
 11. OZV 02/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – změna dle nových zákonných úprav, projednání, schválení
 12. OZV 03/2015 o zákazu podomního prodeje a pochůzkového prodeje na území obce Naloučany – projednání, schválení
 13. Informace:
  • Informace z Valné hromady Mikroregionu Náměšťsko, 2. 12. 2015
  • Poukázání dotací z Kraje Vysočina – 777 let, Prázdninové (Na)loučení
  • Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání OP a CD
  • Doručená a odeslaná pošta
 14. Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Sklenář Roman, Klíma Milan

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).


 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO s dalším průběhem záležitostí projektu kanalizace a ČOV, kde pokračuje příprava žádosti o dotaci a schválení příspěvku na realizaci akce představenstvem svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE a jeho zařazení do rozpočtu a střednědobého plánu.

Další možností financování realizace akce, která by přinesla finanční úsporu obci, je převzetí investorství akce svazkem, čímž dojde k úspoře 21 % DPH z ceny. Příspěvek svazku zůstane stejný, jako při investorství obce, veškeré vícenáklady hradí obec. Žadatelem o dotace (OPŽP a Kraj Vysočina) bude nově svazek, obec bude projekt spolufinancovat do výše celkových nákladů (nad rámec dotací a příspěvku svazku), nově nabytý majetek bude svazku. O tento způsob byl svazek požádán, rozhodovat se bude na jednání představenstva svazku dne 14. 12. 2015.

Starosta obce navrhuje schválit převzetí investorství svazkem obcí dle tohoto modelu a v případě přijetí tohoto způsobu svazkem uzavřít potřebné smlouvy nebo dodatky smluv se svazkem obcí nebo k již uzavřeným smlouvám.

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO s obdrženou dotací na zajištění odborné přípravy členů jednotky SDH od Kraje Vysočina (refundace mzdy, náhrady výdělku) ve výši 1.200,- Kč, tuto je možné také čerpat na nákup vybavení pro jednotku SDH. Po projednání potřeb jednotky a kontroly vyplacených refundací za účast členů na odborné přípravě navrhuje starosta obce použít tuto dotaci na zajištění odborné přípravy.

Ad 5) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 04/2015 (příloha č. 1 tohoto zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2015 na základě přijetí dotace na zajištění odborné přípravy členů jednotky SDH od Kraje Vysočina.

          Předseda finančního výboru navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 04/2015 v předloženém znění.    

Ad 6) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František seznámil ZO s návrhem rozpočtu na rok 2016 (návrh byl zveřejněn na úřední desce obce dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, par. 11, odst. 3 dne 27. 11. 2015, tj. 15 dní před zasedáním FV a ZO, a je přílohou č. 2 tohoto zápisu). V roce 2016 by obec Naloučany měla hospodařit s celkovými příjmy ve výši 1.900.000,- Kč, výdaje jsou předpokládány ve výši 1.700.000,- Kč, financování ze strany obce činí 200.000,- Kč což je splátka dlouhodobého úvěru. Rozpočet je tedy koncipován jako vyrovnaný a odpovídá rozpočtovému výhledu na období 2015-2017. V rozpočtu není dosud zahrnuta realizace projektu Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice, jelikož nelze dosud přesně odhadnout výši výdajů a potřeb financování.  

Předseda finančního výboru navrhuje schválit předložený návrh rozpočtu beze změn.     

Ad 7) Starosta obce předložil ZO návrh na složení inventurní komise pro provedení inventury obecního majetku:

            Termín konání provedení fyzické inventury majetku bude stanoven předsedou inventurní komice (možné je i průběžné provádějí inventur), konečný termín provedení inventury byl navržen do 31. 1. 2016.

Ad 8) Starosta obce seznámil ZO s podáním nabídky na koupi nemovitostí Jednotného zemědělského družstva Jinošov - v likvidaci, IČO 139 602, v obci Naloučany. Za sklad olejů a PHM, LV č. 71, pro k.ú. Naloučany, okres Třebíč, zapsaný v katastru nemovitostí jako zemědělská stavba na pozemku parcela č. St. 123, byla nabídnuta cena 1.000,- Kč, a za studnu a přístřešek, LV č. 71, pro k.ú. Naloučany, okres Třebíč, zapsaný v katastru nemovitostí jako zemědělská stavba na pozemku parcela č. St. 173, byla nabídnuta cena 5.000,- Kč. Oznámením o vyhodnocení nabídek likvidátorem ing. Františkem Janštou byly tato nabídky přijaty. Podmínky uzavření kupní smlouvy předmětných nemovitostí je úhrada ceny před popisem kupní smlouvy (v hotovosti nebo převodem na účet) a uhrazení správního poplatku za vklad do KN. Návrh smlouvy a návrh vkladu do KN zajistí likvidátor.

Starosta obce navrhuje uzavřít kupní smlouvu za výše uvedených podmínek.

Ad 9) Starosta obce předložil ZO návrh jednacího řádu zastupitelstva obce Naloučany (úprava a revize), ten to byl ZO projednán a navrženo jeho schválení.

Ad 10) Starosta obce předložil ZO návrh OZV 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Naloučany, v níž bylo zahrnuty změny dle nových zákonných úprav. Návrh OZV byl ZO projednán a navržen a doporučen ke schválení.

Ad 11) Starosta obce předložil ZO návrh OZV 02/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v níž bylo zahrnuty změny dle nových zákonných úprav a náklady na provoz systému dle roku 2014. Návrh OZV byl ZO projednán, včetně navržené výše poplatku 440,- Kč (poplatek není navyšován) a navržen a doporučen ke schválení.

Ad 12) Starosta obce předložil ZO návrh OZV 03/2015 o zákazu podomního prodeje a pochůzkového prodeje na území obce Naloučany, Návrh OZV byl ZO projednán a navržen a doporučen ke schválení.

Ad 13) Starosta obce informoval ZO o:

 

Ad 14) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Klíma Milan

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

 

č. 058/12-12-2015/03

ZO projednalo a schválilo převzetí investorství svazkem obcí dle navrženého modelu a v případě přijetí tohoto způsobu svazkem uzavření potřebných smluv nebo dodatků smluv, se svazkem obcí nebo již uzavřeným smlouvám.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 059/12-12-2015/04

ZO projednalo a schválilo přijmutí a použití dotaci Kraje Vysočina na zajištění odborné přípravy členů jednotky SDH.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 060/12-12-2015/05

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 04/2015 v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 061/12-12-2015/06

ZO projednalo a schválilo navržený rozpočet obce Naloučany pro rok 2016.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 062/12-12-2015/07

ZO projednalo a schválilo složení inventurní komise a termín provedení inventury obecního majetku.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, předseda a členové inventurní komise, celé ZO

 

č. 063/12-12-2015/08

ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu na nemovitosti za výše uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 064/12-12-2015/09

ZO projednalo a schválilo návrh jednacího řádu zastupitelstva obce Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 065/12-12-2015/10

ZO projednalo a schválilo návrh OZV 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 066/12-12-2015/11

ZO projednalo a schválilo návrh OZV 02/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 067/12-12-2015/12

ZO projednalo a schválilo OZV 03/2015 o zákazu podomního prodeje a pochůzkového prodeje na území obce Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Klíma Milan

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany