Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 23. 8. 2016

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 31. 08. 2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 23. 8. 2016Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Klíma Milan, Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek

Nepřítomni:

Hosté: Nováček Jan

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Volby 2016 – zastupitelstvo kraje, termín, podmínky, průběh, informace
 4. Dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – průběh a aktuální stav, příprava výběrového řízení
 5. Dotace Fondu Vysočina – Jednorázové akce 2016 – Prázdninové (Na)loučení 2016 – termín, obsah, náklady a dotace
 6. Dotace Energoregion 2020 „Malá komunální technika III“ – informace a vyhodnocení
 7. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – informace o stavu a další postupu, dokumentace přípojek, příprava výběrového řízení
 8. Program OPŽP, aktivita 1.4.3 Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy – informace a cenové nabídky, projednání podání žádosti o dotaci - schválení
 9. Žádost o koupi pozemku, p. Klíma Milan, p.č. 1131/11 – schválení záměru prodeje
 10. ZMES  s.r.o., žádost o vyjádření ke stavbě „Naloučany-ČOV:NN rozšíření pro ČOV - projednání
 11. Společenské, sportovní a kulturní akce pořádané obcí – Rybářské závody, Společenské odpoledně seniorů, a další – předběžné termíny a finanční náklady
 12. Nákup mobiliáře – pivní sety, projednání nákupu
 13. Žádost Veteran enduro – motokros klub v AČR – povolení průjezdu motocyklové soutěže dne 24. 09. 2016
 14. Obecně závazná vyhláška č. 01/2016 o nočním klidu – projednání, schválení
 15. Trestní řízení proti Josefu FOJTÍKOVI – informace o soudním jednání, návrh dopisu státnímu zástupci
 16. Informace:

     17.  Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce informoval ZO o konání voleb do zastupitelstva kraje. Uvedl, že jejich termín je prezidentem republiky stanoven na dny 7. – 8. 10. 2016. Byl stanoven minimální počet členů OVK, byl stanoven počet a sídlo volebních okrsků, jmenován byl zapisovatel OVK. Během příprav jsou dodržovány všechny termíny stanovené zákonem.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 4) Starosta seznámil ZO s průběhem a aktuálním stavem dotačního titulu MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH“ určeného především k nákupu nových vozů pro SDH. Uvedl, že výběrové řízení je připraveno k vyhlášení, samotné vyhlášení zatím neproběhlo, jelikož dosud není vystavena registrace dotačního titulu na MV ČR. Již nyní obec obdržela předběžné nabídky nebo oznámení o zájmu podání nabídky od cca 23 firem. O dalším postupu bude ZO informováno.

         ZO bere toto na vědomí.

Ad 5) Starosta obce seznámil ZO se způsobem pořadatelského zajištění společenské akce „Prázdninové (Na)loučení 2016“. Uvedl, že na organizaci se bude podílet celé ZO ve spolupráci s SDH Naloučany a dobrovolníky z řad občanů Obce Naloučany. V dostatečném předstihu bude svoláno setkání pořadatelů, aby bylo možno koordinovat jednotlivé dílčí úkoly a upřesnit finální podobu akce. Termín pro pořádání akce byl po diskuzi vybrán na sobotu 10. 9. 2016 od 14:00 v prostru pod místním KD. Náklady jsou předpokládány ve výši 19.000,- Kč, z toho 8.000,- Kč tvoří dotace Kraje Vysočina.

ZO bere toto na vědomí

Ad 6) Starosta Obce Naloučany informoval ZO o vyhodnocení využití dotačního programu Energoregion 2020 „Malá komunální technika III“. Uvedl, že smlouva o poskytnutí dotace již byla podepsána a peníze ze strany Energoregionu byly zaslány na obecní účet. Seznam nakoupené techniky se kryje se seznamem schváleným ZO na zasedání dne 27. 5. 2016 v bodě č. 7.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 7) Starosta Obce Naloučany informoval ZO o stavu akce „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“. Uvedl, že již byly vypracovány dokumentace domovních přípojek na soukromých pozemcích a je připravována žádost o územní řízení na hromadné povolení těchto částí přípojek. Dále bylo provedeno prvotní jednání v představenstvu VAS o znění zadávací dokumentace, na základě něhož byla ustanovena pracovní komice s úkolem vypracovat návrh této dokumentace, jenž bude předložena představenstvu VAS na jeho příštím zasedání dne 05. 09. 2016. Po jejím schválení bude do 30. 09. 2016 vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Termín stavby se předpokládá na jaro 2017 – konec 2018. K tomuto byl předložen dotaz od p. Nováčka, kdy je nutno provést realizaci přípojek. V odpovědi starosty bylo uvedeno, že toto má ještě čas, není vyřízeno územní rozhodnutí pro tuto část přípojek, realizaci je nelépe provést v době realizace kanalizace v místě nemovitosti nebo po jejím provedení.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 8) Starosta obce seznámil ZO s nabídkami dvou společností na vypracování povodňového plánu (digitálního verze s on-line měřením a vizualizací na internetu), který obci Naloučany chybí. Vypracování lze spolufinancovat pomocí OPŽP – aktivita 1.4.3. Součástí zakázky může také vybudování elektronického systému varování před povodní, spolupracujícího s okolními systémy a také informačního systému, jehož součástí bude zásadní rekonstrukce obecního rozhlasu. V případě schválení realizace a podání žádosti o dotaci budou tyto společnosti osloveny se žádostí o podání předběžné nabídky.

       Starosta navrhuje schválit podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP – aktivita 1.4.3. v rozsahu zpracování digitálního povodňového plánu a rekonstrukcí místního informačního a varovného systému.

Ad 9) Starosta obce předložil ZO žádost p. Klímy Milana o koupi pozemku v majetku Obce Naloučany č. 1131/11 o výměře 49 m2 (předzahrádka před domem žadatele).

          Starosta obce navrhuje schválit záměr prodeje pozemku č. 1131/11 za obvyklou cenu, tj. 25 Kč/m2.

Ad 10) Starosta obce seznámil ZO s žádostí ZMES (Západomoravské energetické společnosti) o vyjádření ke stavbě „Naloučany-ČOV:NN rozšíření pro ČOV“. Stavbu – rozšíření NN vedení – je nutné provést pro provoz ČOV a tím i celé kanalizace. Předložena byla projektová dokumentace přípojky NN ČOV. Dále byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení  věcného břemene na pozemku obce. Toto věcné břemeno bude zřízeno za částku 1.100 Kč.

          Starosta navrhuje schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení  věcného břemene v předložené podobě a dále navrhuje vydat souhlasné stanovisko s uvedenou stavbou.

Ad 11) Starosta obce seznámil ZO s připravovanými kulturními a společenskými akcemi v obci Naloučany. Rybářské závody – především je nutno zajistit rybník, na kterém by závody mohly proběhnout. V diskuzi bylo navrženo několik vodních ploch, jejichž dostupnost je nutno prověřit. Předběžný termín byl stanoven na 24. 9. 2016. Podrobný program a místo bude včas uveřejněn. Společenské odpoledne seniorů – letos proběhne v KD Naloučany, termín je stanoven na 15. 10. 2016. K tanci a poslechu zahraje duo Sagitta music a harmonikář Jan Vít, občerstvení dle dosavadních zvyklostí. Naloučanské Dračení – dle aktuálních podmínek, měsíc září až říjen.

ZO bere toto na vědomí

Ad 12) Starosta obce seznámil ZO s návrhem záměru nakoupit pro potřeby společenských akci v obci 5 ks pivních setů (skládací stoly a lavice). Jako nejvýhodnější, kvalitou, zpracováním a cenou v této třídě se jeví nákup stejných setů (délka 220 cm, šířka 60 cm, tloušťka 3 cm, profil 3x3x30 mm), jenž byly v dřívější době pořízeny SDH Naloučany u fy Zahradní centrum Vrkoč, cena 2.990,- Kč/set. Před vlastním nákupem bude možnost nákupu prověřena znovu – hobbymarkety, internet.

          Starosta obce navrhuje schválit nákup mobiliáře za uvedených podmínek

Ad 13) Starosta obce předložil ZO žádost VEM klubu v AČR Náměšť n/Osl. o povolení průjezdu přes pozemky obce v rámci závodu Fichtel Cup Enduro 2016 dne 24. 09. 2016. Při projednávání bylo zdůrazněno, že průjezd lze povolit pouze s podmínkami, že trasa závodu bude po jeho skončení uvedena do původního stavu, při závodu se závodníci budou pohybovat pouze po zpevněných površích cest a nebudou překračovat rychlost v obci. Pořadatel má dále povinnost informovat subjekty hospodařící na dotčených pozemcích v majetku obce, případně soukromé majitele dotčených pozemků, o konání této akce. Nezbytné je také to, aby organizátor zamezil závodníkům "tréningové" projíždění trasy v týdnech před jejím pořádáním. Nesplnění těchto podmínek by mělo za následek zamítnutí průjezdu při případných dalších ročnících soutěže.

          Starosta navrhuje schválit žádost za stanovených podmínek.

Ad 14) Starosta obce seznámil ZO s tím, že od 1. 10. 2016 vejde v platnost novela zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela, mimo jiné, již neumožňuje obcím udělovat výjimky z povinnosti dodržovat dobu nočního klidu při různých společenských nebo kulturních akcích. Tato doba je stanovena na 22:00 – 06:00. Pokud obec chce takovéto akce pořádat, musí být pevně zakotveny ve vyhlášce vydané pro území obce. V případě obce Naloučany je to především tradiční pouť, případně silvestrovská noc a další akce pořádané obcí a spolky v obci.

          Starosta předložil ZO návrh této obecně závazné vyhlášky o nočním klidu a navrhuje schválit tuto vyhlášku pod č. 01/2016, která bude splňovat uvedenou novelu a bude respektovat kulturní dění v obci. 

Ad 15) Starosta obce seznámil ZO s průběhem a výsledkem soudním jednání ve věci trestního řízení proti Josefu FOJTÍKOVI. Uvedl, že tuto věc konzultoval s advokátním zástupcem poškozeného, a na základě tohoto navrhuje zaslat dopis státnímu zástupci s popisem situace v obci v souvislosti s tímto případem a žádostí o zvážení možnosti návrhu na zákaz pobytu obžalovaného v obci Naloučany.

Starosta dal hlasovat o zaslání tohoto dopisu státnímu zástupci.

Ad 16) Starosta obce informoval ZO o:

Ad 17) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

 

č. 097/23-08-2016/08

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP – aktivita 1.4.3. – Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 098/23-08-2016/09

ZO projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku č. 1131/11 za obvyklou cenu, tj. 25 Kč/m2.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 099/23-08-2016/10

ZO projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v předložené podobě a dále projednalo a schválilo vydání souhlasného stanoviska se stavbou „Naloučany-ČOV:NN rozšíření pro ČOV“.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 100/23-08-2016/12

ZO projednalo a schválilo nákup mobiliáře za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Sklenář Roman

 

č. 101/23-08-2016/13

ZO projednalo a schválilo žádost Veteran Enduro – Motokros klubu v AČR Náměšť nad Oslavou o povolení průjezdu přes pozemky obce s uvedenými podmínkami.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 102/23-08-2016/14

ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku 01/2016 o nočním klidu.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 103/23-08-2016/15

ZO schválilo zaslání dopisu státnímu zástupci ve věci trestního řízení proti Josefu FOJTÍKOVI s navrženým obsahem.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany