Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 12. 2016

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 27. 12. 2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 12. 2016Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Klíma Milan, Bureš Jaroslav

Nepřítomni: Káfuněk Radek

Hosté: Mgr. Vít Oplatek s kolegyní – zástupci studentského klubu Katolického gymnázia HALAHOJ  Třebíč

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – další vývoj a postup
 4. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – informace o výběrovém řízení
 5. Program OPŽP, aktivita 1.4.3 Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy – projektová dokumentace, další vývoj a postup
 6. Žádost o jednorázový finanční příspěvek – Farnost Náměšť nad Oslavou, nákup varhan do kostela v Naloučanech – projednání
 7. Dohody o provedení práce na rok 2017 – návrhy, schválení
 8. Odměny členům v.j. SDH  – návrhy, schválení
 9. Plnění rozpočtu do 11/2016 – informace
 10. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2016 – projednání, schválení
 11. Návrh rozpočtu obce Naloučany pro rok 2017 a rozpočtový výhled – projednání, schválení
 12. Inventury 2016 – složení komise, termín inventur - schválení
 13. OZV 02/2016 o době nočního klidu a omezení hlučnosti – změna dle nových zákonných úprav a zrušení OZV 01/2016, důvody, projednání, schválení
 14. OZV 03/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku  – dle nových zákonných úprav, důvod, projednání, schválení
 15. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2017 – Diecézní charita Brno
 16. Využívání budovy č.p. 43 (stará škola) – smlouva o nájmu nemovitosti – projednání, schválení
 17. Žádost o koupi pozemku, p. Sladký Miloslav, p.č. 39/1 (část) a 39/2 – schválení záměru prodeje
 18. Obsah dotačního titulu POVV 2017 – změny, návrh možností a jejich projednání
 19. Žádost o zvýšení odměny účetní obce - projednání
 20. Informace:

    - VH Mikroregion Náměšťsko 31. 10. 2016 – informace

    - Seminář OBK 29. 11. 2016 – informace

    - Povolení kácení dřevin – manž. Špačkovi , p.č. 11001/6, Povodí Moravy s.p.

    - Dotace jSDH obce – obsah, realizace

    - Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina - informace

    - Doručená a odeslaná pošta

       21. Diskuze

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu:Sklenář Roman, Bureš Jaroslav

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta seznámil ZO s průběhem a aktuálním stavem dotačního titulu MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH“ určeného především k nákupu nových vozů pro SDH. Uvedl, že vzhledem k tomu, jakou výbavu a v jakých cenových relacích nabízí vozidla současný trh, bylo nutno změnit technické podmínky požadovaného vozidla tak, že nejsou požadovány airbagy řidiče ani spolujezdce. Tyto nové TP byly již odsouhlaseny krajským ředitelstvím HZS. Protože ale nelze měnit TP v průběhu již vyspecifikované dotační akce, bylo nutno probíhající VŘ zrušit, zaregistrovat novou dotační akci a následně vyhlásit nové VŘ. V současné době provádí MF registraci nové akce a je nutno vyčkat na její dokončení. Poté bude možno přistoupit k dalším krokům.

ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Starosta obce informoval ZO o stavu akce „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“. Uvedl, že termín otevírání obálek s nabídkami ve výběrovém řízení na zhotovitele byl posunut ze 14. 12. na 23. 12. 2016. Zde se bude hodnotit pouze formální a obsahová správnost obdržených nabídek. Hodnotící komise, která bude posuzovat nabídky a stanoví vítěze, zasedne v průběhu ledna 2017. Dále uvedl, že VŘ na provádění technického dozoru stavby vyhrála fy Projektcentrum NOVA s. r. o. Pelhřimov.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 5) Starosta obce seznámil ZO se stavem programu OPŽP – aktivita 1.4.3. Předložil ZO zpracovanou PD akce s vyznačeným umístěním hladinoměrných a srážkových čidel v katastru obce a se zpracováním a sdílením dat z těchto čidel v rámci širšího území. Cena za realizaci akce dle PD je vyčíslena na 580.000,- Kč, přičemž až 85% může být pokryto dotace, obec Naloučany tedy zaplatí cca 80.000,- Kč. Pokud nebude dotace přiznána, nebude obec akci realizovat a ani hradit zpracování uvedené PD.

       Starosta obce tedy navrhuje schválit, na základě předložené PD, podání žádosti o dotaci z programu OPŽP – aktivita 1.4.3.

Ad 6) Starosta obce seznámil ZO s žádostí Farnosti Náměšť nad Oslavou o jednorázový příspěvek na nákup nových varhan do kostela sv. Jakuba Staršího v Naloučanech. Hodnota pořizovaných varhan bude činit cca 158.000,- Kč. Po diskuzi se ZO shodlo na poskytnutí příspěvku ve výši 45.000,- Kč, přičemž stejná částka je očekávána od obce Ocmanice. Zbytek částky bude zajištěn z prostředků farnosti a pomocí sbírky mezi farníky.

Starosta obce tedy navrhuje schválit poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši 45.000,- Kč na nákup kostelních varhan.

Ad 7) Starosta obce předložil ZO ke schválení dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2017, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1.

       Starosta navrhuje schválit dohody o provedení práce v předloženém znění.

Ad 8) Starosta obce předložil ZO návrh velitele výjezdové jednotky SDH na odměny jejím členům – základní odměna 300,- Kč (bez daně) všem členům jednotky, navýšení o 100,- Kč pro členy p. Klíma Milan a p. Sklenář R. za údržbu vozidla a dále 50,- Kč za každý výjezd, kterého se daný člen zúčastnil.

Starosta obce navrhuje schválit navržené odměny členům jednoty SDH.

Ad 9) Starosta obce seznámil ZO s plněním rozpočtu k 11/2016. Uvedl, že na straně příjmů je rozpočet naplněn na více než 96% a na straně výdajů na cca 93% schváleného rozpočtu na rok 2016. Plnění na straně příjmů i výdajů jsou tedy uspokojivá a odpovídají skutečnosti.

ZO bere toto na vědomí

Ad 10) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 3/2016 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2016. Nutnost úpravy rozpočtu vyvolaly na straně příjmů především obdržené dotace na Prázdninové (Na)loučení, sběr železného šrotu a další neinvestiční transfery v celkové výši 7.538,- Kč, na straně výdajů jsou to změny ve stejné výši – rozpočet tedy zůstane vyrovnaný.

Předseda finančního výboru Ing. Lysý František navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 3/2016 v předloženém znění.

Ad 11) a) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František seznámil ZO s návrhem rozpočtu na rok 2017 (návrh byl zveřejněn na úřední desce obce dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, par. 11, odst. 3 dne 1. 12. 2016, tj. min. 15 dní před zasedáním FV a ZO, a je přílohou č. 2 tohoto zápisu). Do návrhu rozpočtu byl zapracován §3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností, s částkou 45.000,- Kč, dle usnesení č. 119/20-12-2016/06 tohoto ZO, a o stejnou částku ponížen §6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené – nespecifikované rezervy.V roce 2017 by obec Naloučany měla hospodařit s celkovými příjmy ve výši 2.121.000,- Kč, výdaje jsou předpokládány také ve výši 2.121.000,- Kč. Rozpočet je tedy koncipován jako vyrovnaný a odpovídá rozpočtovému výhledu na období 2015-2017. V rozpočtu je již zahrnuta rezerva na realizaci projektu Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice. 

Předseda finančního výboru navrhuje schválit předložený návrh rozpočtu.

b) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František seznámil ZO s rozpočtovým výhledem na roky 2018 – 2020 (příloha č. 3 tohoto zápisu). Z něj vyplívá, že v uvedeném období bude obec hospodařit s rozpočty se schodky ve výši cca 150.000,- Kč a to především vlivem splátek úvěru na financování akce „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“.

Předseda finančního výboru navrhuje schválit předložený rozpočtový výhled obce.

        

Ad 12) Starosta obce předložil ZO návrh na složení inventurní komise pro provedení inventury obecního majetku:

Termín konání provedení fyzické inventury majetku bude stanoven předsedou inventurní komice (možné je i průběžné provádějí inventur), konečný termín provedení inventury byl navržen do 15. 2. 2017.

Ad 13) Starosta obce informoval ZO o tom, že OZV 01/2016, schválená ZO usnesením č. 102/23-08-2016/14, byla MV shledána v rozporu se zákonem a je tedy nutno ji zrušit a přijmout novou tak, aby odpovídala novým zákonným úpravám. Starosta obce tedy předložil ZO návrh této obecně závazné vyhlášky o nočním klidu a navrhuje schválit tuto vyhlášku pod č. 02/2016. Bude splňovat nové zákonné úpravy, bude respektovat kulturní dění v obci a jejím vejitím v platnost bude zrušena platnost OZV 01/2016.

Starosta obce navrhuje schválit OZV 02/2016.

Ad 14) Starosta obce předložil ZO návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku  – dle nových zákonných úprav – a navrhuje ji schválit pod č. 03/2016.

Ad 15) Starosta obce seznámil ZO ze žádostí o poskytnutí finančního příspěvku (individuální dotace) na rok 2017 od Diecézní charity Brno pro zajištění provozu Oblastní charity Třebíč v roce 2017, ve výši 53,- Kč na obyvatele obce, tj. 8.480,- Kč celkem, a obsahem návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace. Po shrnutí důvodů a konstatování vhodnosti a užitečnosti poskytovaných sociálních služeb žadatelem v našem regionu, bylo, po diskuzi k tomuto, navrženo uzavření předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 8.000,- Kč.

Ad 16) Starosta obce představil ZO přítomné zástupce studentského klubu Katolického gymnázia HALAHOJ  Třebíč - Mgr. Víta Oplatku s kolegyní. Ti ZO představili klub, jejich aktivity a především svoje záměry s budovou č.p. 43 (stará škola). Poté, vzhledem k tomu, že ani ZO ani zástupci HALAHOJe neměli výhrady ke znění smlouvy o pronájmu budovy, jehož záměr byl schválen ZO usnesením č. 117/19-10-2016/16, navrhl starosta obce schválit smlouvu o nájmu. V případě schválení bylo následně možné ji oběma stranami podepsat.

Ad 17) Starosta obce předložil ZO žádost p. Sladkého Miloslava o koupi pozemku v majetku Obce Naloučany p. č. 39/1 (část cca 120 m2 – sklep žadatele) a 39/2 o výměře 60 m2 (předzahrádka před domem žadatele).

          Starosta obce navrhuje schválit záměr prodeje pozemku p. č. 39/1 (část cca 120 m2 – sklep žadatele) a 39/2 o výměře 60 m2 za obvyklou cenu, tj. 25 Kč/m2. Zaměření a vklady do KN hradí žadatel.

Ad 18) Starosta obce seznámil ZO s podmínkami dotačního titulu POVV 2017. Uvedl, že dle nových podmínek mj. obec bude při přiznání dotace předem znát částku, kterou obdrží (předpoklad max. 105.000,- Kč), dále byly zrušeny kontroly připravenosti a termín pro podávání žádostí byl posunut na 30. 6. 2017. Dále vyzval ZO k diskuzi ve věci určení akcí, na které by měla obec Naloučany čerpat dotace z tohoto programu. V diskuzi se ZO shodlo, že je vhodné provést výměnu oken a dveří v budově KD (rozděleno na několik etap). Pověřilo tedy starostu a správce KD aby provedli průzkum trhu a zajistili cenové nabídky na materiál a provedení prací.

Ad 19) Starosta obce předložil ZO žádost účetní obce Ing. Krškové Veroniky o zvýšení její odměny za vedení účetnictví z 5.850,- Kč/měsíc na 6.850,- Kč/měsíc. V diskuzi se ZO shodlo na navýšení odměny o 11%, tj. na 6.495,- Kč/měsíc.

          Starosta tedy navrhuje schválit zvýšení odměny účetní obce na 6.495,- Kč/měsíc.

Ad 20) Starosta obce informoval ZO o:

 

Ad 21) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

 

č. 118/20-12-2016/05

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z programu OPŽP – aktivita 1.4.3. na pořízení digitální povodňového plánu dle PD fy Envipartner s.r.o.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 119/20-12-2016/06

ZO projednalo a schválilo jednorázový příspěvek na nákup nových varhan do kostela sv. Jakuba Staršího v Naloučanech ve výši 45.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 120/20-12-2016/07

ZO projednalo a schválilo dohody o provedení práce pro obec Naloučany v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 121/20-12-2016/08

ZO projednalo a schválilo navržené odměny členům jednoty SDH v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 122/20-12-2016/10

ZO projednalo a schválilo rozpočtového opatření č. 3/2016 v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 123/20-12-2016/11 a)

ZO projednalo a schválilo rozpočet obce Naloučany na rok 2017 v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 124/20-12-2016/11 b)

ZO projednalo a schválilo rozpočtový výhled obce Naloučany na období 2018 – 2020 v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 125/20-12-2016/12

ZO projednalo a schválilo složení inventurní komise a termín provedení inventury obecního majetku.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, předseda a členové inventurní komise, celé ZO

 

č. 126/20-12-2016/13

ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku 02/2016 o nočním klidu.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 127/20-12-2016/14

ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku 03/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 128/20-12-2016/15

ZO projednalo a schválilo uzavření předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace s Diecézní charitou Brno, ve výši 8.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 129/20-12-2016/16

ZO projednalo a schválilo smlouvu o pronájmu budovy č.p. 43 (stará škola) studentskému klubu Katolického gymnázia HALAHOJ Třebíč v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 130/20-12-2016/17

ZO projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 39/1 (část cca 120 m2 – sklep žadatele) a 39/2 o výměře 60 m2 za obvyklou cenu, tj. 25 Kč/m2.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 131/20-12-2016/19

ZO projednalo a schválilo zvýšení odměny účetní obce o 11% na 6.495,- Kč/měsíc.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany