Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 18. 3. 2017

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 22. 03. 2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 18. 3. 2017Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 16:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Klíma Milan, Káfuněk Radek

Nepřítomni: Bureš Jaroslav

Hosté:-

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – uzavření smlouvy, projednání podmínek, žádost o vydání rozhodnutí
 4. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – dodavatel, další průběh
 5. Obsah dotačního titulu POV Vysočina 2017 – hodnocení nabídek, výběr dodavatele, podání žádosti
 6. Přehled a informace o grantových programech Kraje Vysočina - výběr vhodných programů pro podání žádosti a jejich schválení
 7. Žádost o koupi pozemku, p. Krotký Pavel, p.č. 39/1 (část – 9 m2) – schválení záměru prodeje, podmínky
 8. Oznámení o prodeji nemovitostí JZD Jinošov - v likvidaci – prodej cesty na Pucov
 9. Kreslená mapa Třebíčska, CBS Nakladatelství – objednávka, požadavek, podklady
 10. Omezení dopravy v Náměšti nad Oslavou – XXXV. Zámecký vrch, plánované opravy
 11. Pálení čarodějnic – příprava a financování
 12. VI. Regionální olympiáda dětí a mládeže – startovné, informace
 13. Zpracování pasportu dopravního značení, místních komunikací a veřejného osvětlení – návrh na pořízení pro další využití obce (dotace)
 14. Vyjádření k akci Naloučany – Preisner: NN kab. Přípojka - podmínky
 15. Informace:

     16.  Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Sklenář Roman, Klíma Milan

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta seznámil ZO s průběhem a aktuálním stavem dotačního titulu MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH“ určeného pro dodávku DA pro JSDHO. Uvedl, že proces dodávky běží dle předpokládaného harmonogramu. Smlouva s vítězem VŘ byla uzavřena, proběhla fyzická návštěva v sídle dodavatele. Ten očekává příjem vozu na provozovnu ve druhé polovině března, poté započnou požadované úpravy. Ty budou průběžně dokumentovány a obec o nich bude spravována. Předání vozu je plánováno na měsíc konec května/počátek června v sídle SDH Naloučany. Poté bude navedeno do majetku obce. Dále starosta uvedl, že při platbě za dodávku postačí doložit Kraji Vysočina a MV-GŘ HSZ předávací protokol a proběhne z jejich strany převod peněz na účet obce, a až poté bude dodávka obcí uhrazena. Není tedy nutný žádný překlenovací úvěr apod.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 4) Starosta Obce Naloučany informoval ZO o stavu akce „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“. Uvedl, že na jednání představenstva svazku vodovody a kanalizace dne 28. 2. 2017 byla, na základě zprávy o posouzení a zhodnocení nabídek VŘ hodnotící komisí jako nejvýhodnější podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, vyhodnocena nabídka sdružení firem Outulný VHS spol. s.r.o., SYNER VHS Vysočina, a.s. a AQUACONSTRUCT s.r.o. s cenou 58.707.710,05 Kč bez DPH. Nyní běží zákonná lhůta, ve které mohou neúspěšní uchazeči podat odvolání.

Dále starosta uvedl, že autorský dozor stavby bude provádět společnost IMC – Ing. Miloš Charvát za cenu 169.400,- Kč. Tuto částku bude hradit investor stavby – svazek vodovody a kanalizace Třebíč.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 5) Starosta seznámil ZO s průběhem a aktuálním stavem dotačního titulu POV Vysočina 2017. Firmy IVAPLAST s.r.o. Ivančice a OKNA MACEK a.s. na vyžádání vypracovaly detailní cenové nabídky výměnu oken a dveří v budově KD. ZO porovnalo obě nabídky a jako výhodnější zvolilo nabídku fy IVAPLAST s.r.o. Ivančice s cenou 336.966,- Kč s DPH. Tato firma také nabízí komplexní služby – vyzdění vchodu do KD pro nové dveře za částku 27.164,- Kč s DPH. Celková cena akce tedy činí 364.130,- Kč s DPH. Vzhledem k této ceně, minimální celkové ceně akce v rámci dotace 210.000,- Kč v kalendářním roce a odpadnutí nutnosti vyhrazení financí pro úhradu nového DA pro JSDHO může být celá akce realizována v jednom kalendářním roce – předpoklad je měsíc červen 2017.

Starosta tedy navrhuje vyzvat fy IVAPLAST s.r.o. Ivančice k uzavření smlouvy na kompletní výměnu oken a dveří v budově KD, včetně vyzdění, dle předložené nabídky a na základě této smlouvy podat žádost o dotaci z POVV 2017 na Kraj Vysočina.

Ad 6) Starosta obce seznámil ZO s nabídkou dotačních a grantových programů Kraje Vysočina pro rok 2017. Po diskuzi se ZO shodlo, že se Obec Naloučany opět pokusí využít dotační titul „Jednorázové akce 2017“ - jedná se o podporu jednorázových sportovních a volnočasových aktivit - na pořádání tradičního Prázdninového (Na)loučení. Dále využijeme dotační titul „Prevence majetkové kriminality“, na zvýšení zabezpečení budovy OÚ a KD v roce 2018.

Starosta obce tedy navrhuje podat žádost o podporu ze jmenovaných dotačních titulů tohoto programu.

Ad 7) Starosta obce předložil ZO žádost p. Krotkého Pavla o koupi pozemku v majetku Obce Naloučany p. č. 39/1 (část - cca 9 m2).

Starosta obce navrhuje schválit záměr prodeje pozemku p. č. 39/1 (část cca 9 m2) – za obvyklou cenu, tj. 25 Kč/m2. Zaměření a vklady do KN hradí žadatel.

Ad 8) Starosta obce seznámil ZO s předloženou nabídkou na prodej nemovitosti na pozemcích obce, jež jsou v majetku JZD Jinošov (v likvidaci). Jedná se o cestu do Pucova. Na tuto nemovitost má obec dle §3054-3056 NOZ, jakožto majitel pozemků pod ní, předkupní právo. Dle sdělení likvidátora Ing. Františka Janšty, je hodnota předmětné nemovitosti cca 640.000,- Kč, předpokládané vyhlášení výzvy v 04/2017.

Starosta obce tedy navrhuje schválit nákup cesty do Pucova za max. cenu 10.000,- Kč.

Ad 9) Starosta obce informoval ZO o zařazení Obce Naloučany do Kreslené mapy Třebíčska, kterou vydává nakladatelství CBS. Obci bude k prezentaci vyhrazena plocha 6x5cm, v ceně je 20 ks map. Cena za zařazení je 6.500,- Kč. Objednáno je dalších 100 ks map, celková cena je tedy cca 10.800,- Kč. Grafické i textové podklady již byly zaslány ke zpracování

ZO bere toto na vědomí.

Ad 10) Starosta obce seznámil ZO plánovanými omezeními dopravy v roce 2017 dle KSÚS:

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 11) Starosta obce předložil ZO návrh na pořádání „Pálení čarodějnic“ v neděli dne 30. 4. 2017 jako již tradiční akce, v rámci níž proběhne na kopci „Na Ráji“ zapálení vatry a pro děti bude zakoupeno občerstvení a lampiony. Předpokládané výdaje do 4.000,- Kč.

Starosta navrhuje schválit pořádání „Pálení čarodějnic“.

Ad 12) Starosta obce informoval ZO o přípravě VI. Regionální olympiády dětí a mládeže (dále RODM) v termínu 23. - 28. května 2017, jejímž pořadatelem je Dům dětí a mládeže Náměšť nad Oslavou a město Náměšť nad Oslavou ve spolupráci se zájmovými organizacemi a obcemi mikroregionu Náměšťsko a mikroregionu Chvojnice.

Starosta navrhuje schválit uhrazení startovného ve výši 50,- Kč za každého účastníka z Obce Naloučany a dále nákup odměn pro úspěšné sportovce (1. – 3. Místo – 300,-/200,-/100,- Kč).

Ad 13) Starosta obce předložil ZO cenovou nabídku fy DOSIP Servis s.r.o. na vypracování  pasportu dopravního značení a pasportu komunikací. Ty stanovují účely a kategorie místních komunikací v majetku obce a jejich značení. Mohou sloužit jakou podklady při žádostech o dotace. Výše nabídky činí cca 39.000,- Kč. V ZO proběhla debata o účelnosti pořízení a nabízené ceně s nejednoznačným výsledkem. Vzešel z ní např. dotaz, zda je vypracovaný materiál konzultován se všemi dotčenými orgány, např. Policií ČR a je tak zaručena praktická realizovatelnost navržených řešení.

Starosta obce navrhuje schválit pořízení pasportu dopravního značení a pasportu komunikací dle předložené nabídky za předpokladu, že vypracovaný materiál je konzultován se všemi dotčenými orgány.

Ad 14) Starosta obce předložil ZO žádost o vyjádření k akci Naloučany – Preisner: NN kab. přípojka. Předložil mapku se zakresleným plánovaným položením elektrické přípojky k nemovitosti p. Preisnera.

          Starosta navrhuje vydat souhlasné stanovisko k uvedené akci.

 

Ad 15) Starosta obce informoval ZO o:

a.      VH Mikroregionu Náměšťsko - 01. 03. 2017, obsah jednání

b.     Přerušení dodávky el. energie – 20. 03. 2017, p. Tůma

c.      VH Svazku obcí pro komunální služby – 23. 03. 2017, pozvánka

d.     VH Vodovody a kanalizace Třebíč, 07. 04. 2017, pozvánka

e.      Pronájmu hrobových míst - průběh

f.      Doručené a odeslané poště

 

Ad 16) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Klíma Milan

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


 

Usnesení:

 

č. 142/18-03-2017/05

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy s fy IVAPLAST s.r.o. Ivančice na kompletní výměnu oken a dveří v budově KD, včetně vyzdění, dle předložené nabídky a na základě této smlouvy podat žádost o dotaci z POVV 2017 na Kraj Vysočina.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman

 

č. 143/18-03-2017/06

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o podporu v dotačním titulu „Jednorázové akce 2017“ na pořádání tradičního Prázdninového (Na)loučení 2017 a v titulu „Prevence majetkové kriminality“ na zvýšení zabezpečení budovy OÚ a KD v roce 2018.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 144/18-03-2017/07

ZO projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 39/1 (část cca 9 m2) – za obvyklou cenu, tj. 25 Kč/m2.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 145/18-03-2017/08

ZO projednalo a schválilo nákup cesty do Pucova za max. cenu 10.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 146/18-03-2017/11

ZO projednalo a schválilo pořádání „Pálení čarodějnic“ v obvyklé podobě s max. finančními náklady ve výši 4.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

č. 147/18-03-2017/12

ZO projednalo a schválilo uhrazení startovného ve výši 50,- Kč za každého účastníka z Obce Naloučany a dále nákup odměn pro úspěšné sportovce v rámci VI. Regionální olympiády dětí a mládeže dle návrhu.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 148/18-03-2017/13

ZO projednalo a schválilo pořízení pasportu dopravního značení a pasportu komunikací dle předložené nabídky fy DOSIP Servis s.r.o. za předpokladu, že vypracovaný materiál je konzultován se všemi dotčenými orgány.

Výsledek hlasování

Pro:

4

Proti:

2

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 149/18-03-2017/14

ZO projednalo a schválilo vydání souhlasného stanoviska s akcí Naloučany – Preisner: NN kab. přípojka.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil:  Sklenář Roman, Klíma Milan

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany