Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 25. 4. 2017

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 28. 04. 2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 25. 4. 2017Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav, Klíma Milan, Káfuněk Radek

Nepřítomni: Ing. Lysý František

Hosté:-

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – průběh, další postup
 4. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – průběh, další postup
 5. Program OPŽP, aktivita 1.4.3 Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy – průběh, informace, návrh smlouvy na zpracování DPP
 6. POV Vysočina 2017 – návrh smlouvy, konečná cena, úpravy
 7. Fond Vysočiny 2017, Jednorázové akce 2017 – podaná žádost „Prázdninové (Na) loučení 2017“, informace
 8. Prodej nemovitostí JZD Jinošov - v likvidaci – cesta na Pucov, návrh smlouvy, cena
 9. Veteran Vehicle Club Březník – žádost o povolení průjezdu „T 805 setkání“
 10. Pasport dopravního značení a místních komunikací – informace z dalšího jednání
 11. Pasport veřejného osvětlení – informace z dalšího jednání
 12. Mapa čísel popisných Obec Naloučany – nabídka na vypracování
 13. Svazek obcí pro komunální služby – nabídka kompostu, karty na SD pro občany
 14. Most přes řeku Oslavu u Jeřábkova mlýna – žádost o spolupráci při opravě, informace o přípravě
 15. Společnost obcí pro lesní hospodaření – návrh smlouvy na prodej pozemků pod chatami v k.ú. Zahrádka, Koněšín a Sudice, schválení
 16. Žádost o koupi pozemku, p. Krotký Pavel, p.č. 39/1 (část – 9 m2) – schválení prodeje, smlouva 
 17. Návrh rozpočtového opatření č. 01/2017 – projednání a schválení
 18. Návrh na zpracování nového návrhu webových stránek obce, fa Galileo Corporation s.r.o. – vyjádření webmastera ing. Lysý
 19. Nabídka ke koupi nemovitosti ZD Naloučany – předkupní právo p.č. st. 176
 20. Informace:

    21.  Diskuze

 

Zapisovatel: Havlíček Antonín

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta seznámil ZO s průběhem a aktuálním stavem dotačního titulu MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH“ určeného pro dodávku DA pro JSDHO. Uvedl, že proces dodávky běží dle předpokládaného harmonogramu – automobil bude dodán v požadované barvě a značení dne 04. 05. k dodavateli a následně započnou potřebné úpravy. Ty budou průběžně dokumentovány a obec o nich bude informována. Předání proběhne v plánovaném termínu v sídle SDH Naloučany.

ZO bere toto na vědomí.

Dále starosta ZO v souvislostech s dodávkou DA pro JSDHO předložil ZO nabídku dodavatele DA na dodání navijáku pro tento DA za cenu 50.000,- Kč bez DPH a nabídkou tohoto dodavatele na odkup dosavadního vozidla JSDHO za cenu 30.000,- Kč po dodání nového DA. Navrhuje schválit záměr prodeje vozidla ROBUR (majetek obce) po dodání nového DA pro JSDHO a schválit nákup navijáku pro DA, dle předložených nabídek.

Na toto uzavřít samostatnou kupní smlouvu, automobil ROBUR bude jako protihodnota při koupi navijáku s doplatkem rozdílu ceny. 

Ad 4) Starosta Obce Naloučany informoval ZO o stavu akce „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“. Uvedl, že došlo k podání námitky uchazečem GEOSAN Groupe proti jeho vyřazení z VŘ kvůli nesplnění kvalifikace (doložení rekonstrukce nikoliv výstavby ČOV s biologickou jednotkou), na což investor reagoval vysvětlující dopisem s odvoláním na zákonem stanovenou terminologii pojmů „výstavba“ a „rekonstrukce“. Toto bylo uchazečem uznáno a dne 21. 04. 2017 byla uzavřena smlouva s fy Outulný VHS spol. s.r.o. na realizaci akce za cenu 58.707.710,05 Kč bez DPH v termínu od 05/2017 do 05/2019. Přesný termín předání pracoviště lze přepokládat koncem května, zahájení vlastní činnosti na budování kanalizace a ČOV od srpna tohoto roku.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 5) Starosta obce seznámil ZO s informacemi o stavu podané žádosti do programu OPŽP – aktivita 1.4.3. Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy, od fy Envipartner s.r.o. – všechny podané žádosti jsou vyhodnoceny a všechny jsou vyhovující a vzhledem k obsahu finančních prostředků by měli být všechny pokryty. Fa Envipartner s.r.o. předložila návrh smlouvy na zpracování dPP obce Naloučany dle předchozí nabídky z roku 2016.

Starosta obce navrhuje uzavřít smlouvu na zpracování dPP dle předloženého návrhu.

Ad 6) Starosta seznámil ZO s finální nabídkou fy IVAPLAST s.r.o. Ivančice na výměnu oken a dveří v budově KD po detailním zaměření. V nabídce jsou navrženy variantně změny oproti poptávce, jenž byly ZO předloženy ke schválení (okna na sále se světlíkem a otevíráním velkého křídla, okna na půdě v provedení dvojsklo a jako jednokřídlá pro sjednocení vzhledu, sítě do oken v suterénu KD – 10 ks). Termín pro provedení výměny byl s dodavatelem dohodnut na září 2017. Dále byl předložen návrh smlouvy na tuto dodávku.

Starosta navrhuje uzavřít smlouvu s fy IVAPLAST s.r.o. Ivančice na kompletní výměnu oken a dveří v budově KD se schválenými variantními změnami.

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s podanou žádostí v rámci dotačního titulu Kraje Vysočina „Jednorázové akce 2017“ na pořádání tradičního Prázdninového (Na)loučení 2017. Celkové náklady 20.500,- Kč, dotace 8.000,- Kč, termín uspořádání 26. 08. -10. 09. 2017.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 8) Starosta obce seznámil ZO s předloženým návrhem kupní smlouvy na prodej nemovitosti na pozemcích obce v majetku JZD Jinošov (v likvidaci) - cesta do Pucova. Předjednaná kupní cena nemovitosti je 4.500,- Kč.

Starosta obce tedy navrhuje schválit uzavření kupní smlouvy v předloženém znění a za uvedenou cenu.

Ad 9) Starosta obce seznámil ZO se žádostí Veteran Vehicle Club Březník o povolení průjezdu při soutěži v rámci srazu historických vojenských vozidel „T 805 setkání“ dne 29. 07. 2017. Vzhledem k termínu pořádání svatojakubské pouti v obci je trasa soutěže vedena mimo intravilán obce po lesních a polních cestách. Povolení průjezdu může být vydáno s podmínkami na uvedení dotčených cest do původního stavu a předání těchto cest před a po akci a s upozorněním na termín pouti a snížení průjezdnosti přes intravilán obce vlivem tohoto. 

Starosta navrhuje schválit povolení k průjezdu dle žádosti při splnění podmínek.

Ad 10) Starosta obce upřesnil ZO účel, formu a obsah pasportu dopravního značení a pasportu komunikací dle nabídky fy DOSIP Servis s.r.o., kdy tyto pouze zachycují a popisují stávající stav, kategorizují jej a výstupem je soupis a grafické znázornění tohoto stavu. Nicméně tyto dokumenty je třeba pro další předpokládané využití pořídit.

ZO toto prodiskutovalo a navrhuje i nadále pořídit oba dokumenty dle nabídky fy DOSIP Servis s.r.o.

Ad 11) Starosta obce seznámil ZO s cenovými nabídkami na vypracování pasportu veřejného osvětlení (VO). Předložená nabídka obsahuje v rámci pasportu, jenž zachycuje, dokumentuje a hodnotí stav (VO), ale též hodnotí stávající stav a rámcově doporučuje jeho změny, včetně rámcového výpočtu svítivosti. Pořízení tohoto pasportu je vhodné zejména jako podklad další projekty či žádosti o dotaci. Předložené nabídky jsou od LEGRAND SERVICE s.r.o. (64.800,- bez DPH) a od Vítězslava Fialy (49.500,- Kč bez DPH). ZO v diskuzi vyjádřilo nesouhlas s pořízením pasportu s odkazem na stálý vývoj LED svítidel, možnost uložení elektrického rozvodu E.On do země a zrušení dosavadních sloupů a tím na nutnost vybudovat celé nové VO, potažmo i účelnost pasportu a jeho pořizovací cenu.

Starosta obce podal návrh na pořízení pasportu VO od Vítězslava Fialy dle předložené nabídky (cena a obsah).

 

Ad 12) Starosta obce seznámil ZO s cenovou nabídkou fy GPlus s.r.o. Pardubice na vypracování mapy čísel popisných Obce Naloučany ve formátu A0 za cenu 5.750,- Kč bez DPH a předložil náhledy na tuto mapu (grafickou podobu). 

Starosta obce podal návrh na pořízení mapy čísel popisných Obce Naloučany dle předložené nabídky.

Ad 13) Starosta obce seznámil ZO s nabídkou Svazku obcí pro komunální služby na prodej kompostu za cenu 500,- Kč za 1 t z kompostárny ESKO-T, s možností dovozu na určené místo v obci.

ZO bere toto na vědomí.

Starosta obce, v souvislosti s rozšiřujícím se podvědomím a zájmem o ukládání odpadů na SD ESKO-T v Náměšti nad Oslavou, navrhuje požádat ESKO-T o vydání karet na SD pro všechna č.p. v obci (občany obce), v rámci uzavřené smlouvy.

Ad 14) Starosta obce seznámil ZO s počínajícím jednání mezi obcemi Naloučany a Zahrádka na Moravě a majitelem most přes řeku Oslavu u Jeřábkova mlýna p. Petrem Chládkem o možnostech spolupráce při opravě tohoto Mostu. Obce byly kontaktovány p. Petrem Chládkem s dotazem, zda budou obce ochotny spolupracovat při přípravě a následné opravě předmětného mostu. Tento má předjednánu finanční podporu od Lesy ČR, s .p., avšak za podmínky zapojení obcí. Pro vlastní opravu majitel zajistí dokumentaci a statické posouzení mostu. O dalším průběhu bude ZO opět informováno.

ZO vyjádřilo souhlas s touto spoluprácí a bere toto na vědomí.

Ad 15) Starosta obce seznámil ZO s návrhem kupní smlouvy na prodej pozemků pod chatami v k.ú. Zahrádka, Koněšín a Sudice mezi jejich majiteli a mezi vlastnickými obcemi Společnosti obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou, v rámci ustanovení občanského zákoníku ve vztahu stavba a pozemek (jeden majitel), a navrhuje tuto kupní smlouvu schválit.

Ad 16) Starosta obce předložil ZO návrh smlouvy na prodej části pozemku p.č. 39/1 (část cca 9 m2 – dle zaměření) v majetku obce Naloučany za cenu 25,- Kč/m2 p. Krotkému Pavlovi. Jedná se o standardní smlouvu, zaměření části pozemku, zápis do KN a daň z nemovitosti hradí kupující. Záměr prodeje byl schválen usnesením č. 144/18-03-2017/07 ze dne 18. 03. 2017.

Ad 17) Starosta obce předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 01/2017 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2017. Úpravy rozpočtu zahrnují a zohledňují plánované a schválené akce, projekty a dotace. Návrh RO č. 01/2017 byl předložen předsedovi finančního výboru Ing. Lysému Františku, jenž jej doporučuje ke schválení.

Na základě doporučení předsedy finančního výboru navrhuje starosta schválit rozpočtové opatření č. 01/2017 v předloženém znění.

Ad 18) Návrh na zpracování nového návrhu webových stránek obce, fa Galileo Corporation s.r.o. – správce webu se seznámil s uvedenou nabídkou a informoval ZO, že stávající podoba webu je svojí funkcionalitou velice blízká nabízené variantě. Nalezené rozdíly lze, až na některé výjimky, do současného webu doplnit v rámci pravidelné údržby a aktualizací. Dle jeho názoru by tedy pořízení nového webu nepřineslo zásadní změnu odpovídající nákladům.

Navrhuje tedy neschválit přijetí uvedené nabídky.

Ad 19) Starosta obce seznámil ZO s nabídkou ke koupi nemovitosti, stavba bez č.p./č.e., zemědělská stavba na st.p.č. 176, pozemek ve vlastnictví obce Naloučany, v k.ú. Naloučany, s nabídkovou kupní cenou 300.000,- Kč, v rámci zákonného překupního práva, od ZD Naloučany. Zájemcem o koupi této stavby je p. Antonín Tůma, Naloučany 9.

Starosta obce navrhuje nevyužívat předkupní práva k této nemovitosti.

Ad 20) Starosta obce informoval ZO o:

Ad 21) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Havlíček Antonín

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

č. 150/25-04-2017/03

ZO projednalo a schválilo:

a) zakoupení navijáku pro DA, dle předložené nabídky od fy ELTRANS Liberec s.r.o.

b) záměr prodeje vozidla ROBUR (po dodání nového DA pro JSDHO), cena 30.000,- Kč

c) uzavření samostatné kupní smlouvu, automobil ROBUR bude jako protihodnota při koupi navijáku s doplatkem rozdílu ceny, s fy ELTRANS Liberec s.r.o.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman

 

č. 151/25-04-2017/05

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvu na zpracování dPP dle předloženého návrhu fy Envipartner s.r.o.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 152/25-04-2017/06

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvu s fy IVAPLAST s.r.o. Ivančice na kompletní výměnu oken a dveří v budově KD se schválenými variantními změnami.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 153/25-04-2017/08

ZO projednalo a schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitosti na pozemcích obce v majetku JZD Jinošov (v likvidaci) - cesta do Pucova v předloženém znění a za uvedenou cenu.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 154/25-04-2017/09

ZO projednalo a schválilo povolení k průjezdu VVC Březník - „T 805 setkání“ dle žádosti při splnění podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 155/25-04-2017/10

ZO projednalo a schválilo pořízení pasportu dopravního značení a pasportu komunikací dle předložené nabídky fy DOSIP Servis s.r.o.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 156/25-04-2017/11

ZO projednalo a neschválilo pořízení pasportu VO dle předložených nabídek.

Výsledek hlasování

Pro:

1

Proti:

5

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 157/25-04-2017/12

ZO projednalo a neschválilo pořízení mapy čísel popisných Obce Naloučany dle předložené nabídky.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 158/25-04-2017/13

ZO projednalo a schválilo požádat ESKO-T o vydání karet na SD pro všechna č.p. v obci (občany obce), v rámci uzavřené smlouvy.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 159/25-04-2017/15

ZO projednalo a schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků pod chatami v k.ú. Zahrádka, Koněšín a Sudice mezi jejich majiteli a mezi vlastnickými obcemi Společnosti obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 160/25-04-2017/16

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy na prodej pozemku p.č. 39/1 (část cca 9 m2 – dle zaměření) v majetku obce Naloučany za cenu 25,- Kč/m2 p. Krotkému Pavlovi.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 161/25-04-2017/17

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 01/2017 v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín. Ing. Kršková Veronika

 

č. 162/25-04-2017/18

ZO projednalo a neschválilo přijetí návrhu na zpracování nového návrhu webových stránek obce, fa Galileo Corporation s.r.o.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Lysý František

 

č. 163/25-04-2017/19

ZO projednalo a schválilo nevyužívat předkupní práva k nabízené nemovitosti.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Havlíček Antonín

Ověřil:  Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany