Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice - informace pro občany

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice, Vydáno dne: 14. 06. 2017

Vážení spoluobčané,

v těchto dnech se v naší obci rozbíhá dlouho připravovaná stavba kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV). Vybudování souvislé splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod je chybějícím článkem k dobudování infrastruktury, kterým se zvýší kultura bydlení a zlepší životní prostředí v daném území. Navržená opatření budou mít také významný pozitivní vliv na kvalitu vody v tocích pod obcí. Společný projekt s obcí Ocmanice je tvořen splaškovou kanalizací, dešťovou kanalizací v obci Naloučany a společnou ČOV. Územní rozhodnutí ke stavbě nabylo právní moci v listopadu 2015. Uložení jednotlivých stok a ČOV je k dispozici na těchto katastrálních situacích - Naloučany 1 a Naloučany 2 (po kliknutí se otevře). více...Nová kanalizace je v obou obcích navržena jako oddílná. V obci bude vybudována nová splašková stoková síť, do které budou připojeny jednotlivé RD a ostatní objekty. Hlavní sběrná potrubí (tzv. stoky) budou vedeny převážně silnicí, někde stávajícími strouhami nebo po loukách. Stávající kanalizace zůstane po opravách jako dešťová. Na novou splaškovou kanalizaci mohou být připojeny pouze splaškové vody od obyvatel. Z hlavních stok budou k jednotlivým objektům provedeny přípojky splaškové kanalizace (vždy jedna splašková přípojka pro RD), gravitační přípojky budou ukončené na hranici pozemků kontrolní a revizní šachtou.

Od rodinného domu bude do revizní šachty přepojena stávající přípojka splaškové vody a splašková voda bude přepojena před septikem/jímkou, nebo bude proveden propoj přes septik (investice majitelů RD). Všechny septiky/jímky musí bezpodmínečně přestat zachytávat splaškové vody. Od napojení každé přípojky bude pořízena fotodokumentace. Splaškovými přípojkami od RD nesmí přitékat žádná podzemní voda a nesmí být na ni napojeny ani přepady ze studní (tyto vody mohou být svedeny pouze dešťovou přípojkou do dešťové kanalizace). Rovněž nesmí být na přípojku napojena žádná močůvka od domácího zvířectva. Toto je základní požadavek pro fungování čističky odpadních vod. Ta je navržena s technologií OMS Walter pro 610 EO, která se skládá z hrubého předčištění, biologické jednotky a kalojemu. Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu musí splňovat limity znečištění odpadních vod, stanovené platným kanalizačním řádem v povodí příslušné ČOV. Pevné odpady, včetně kuchyňských odpadů, odpady z domovních drtičů ve formě pevné nebo rozmělněné, které se musí jako odpad likvidovat tzv. „suchou cestou“ nejsou odpadními vodami a nesmí být vypouštěny do kanalizace.

Po jejím kompletním dokončení, které se očekává v roce 2019, budou na tuto kanalizaci napojeny všechny domy v obci, splašková voda se bude odvádět do čističky, kde se bude čistit a zpracovávat a čistá voda z ní se bude vypouštět do řeky Oslavy. V některých částech obce bude i potrubí pro odvod dešťové vody, které odvede vodu z okapů rovnou do řeky Oslavy. Tyto dvě potrubí se nesmí zaměňovat!

Obě obce podaly žádost o převzetí investorství na tuto stavbu na Svazek obcí, Vodovody a kanalizace, Třebíč. Svazek obcí na jednání představenstva dne 14. prosince 2015 odsouhlasil převzetí investorství splaškové stokové sítě. Toto rozhodnutí podstatně sníží finanční náklady obce. Dojde k úspoře 21 % DPH z ceny díly přenesené působnosti platby DPH (platba bez DPH). Na stavbu je získána dotace z fondu OPŽP ve výši 63,5 % uznatelných nákladů, což činí cca 35.400.000,- Kč, dále bude žádáno o přidělení dotace Kraje Vysočina. Svazek obcí ponese náklady ve výši 10% z celkových nákladů akce, tedy cca 6.000.000,- Kč. Obce se dále budou na stavbě podílet příspěvkem v poměr k celkovým nákladům, s ohledem na výši uznatelných a neuznatelných nákladů v jednotlivých obcích. Pro obce Naloučany se přepokládá příspěvek ve výši cca 7.300.000,- až 9.500.000,- Kč.  

Představenstvo svazku VODOVODY A KANALIZACE rozhodlo na jednání dne 28. 2. 2017 o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče – sdružení firem: Outulný VHS spol. s r.o., Náměšť nad Oslavou, IČ 01430050 SYNER VHS Vysočina, a.s., Jihlava, IČ 25183052 AQUACONSTRUCT s.r.o., Brno, IČ 03342328, jehož nabídka ve výši Kč 58.707.710,05 Kč bez DPH byla podle hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Smlouva byla podepsána dne 21. 4. 2017.

Stavba kanalizace bude samozřejmě znamenat zásah do života a hlavně dopravy v obci. Předpokládané zahájení prací je 15. 6. 2017. Je stanovena přechodná úprava provozu na silnicích v obci od 15. 6. do 31. 10. 2017 s kyvadlovým provozem dle mapky. Práce jsou naplánované tak, že silnice v obci nebudou nikdy uzavřeny úplně - vždy bude průjezdný alespoň jeden jízdní pruh a doprava bude řízena kyvadlově. Ve spodní části obce od křižovatky "u pumpy" směrem na Čikov bude doprava řízena semafory.

Dle harmonogramu prací v roce 2017 bude v naší obci jako první budována ČOV a stoky k ní přílehající - v silnici v části obce směrem na Náměšť nad Oslavou, na Pucov a tlaková stoka vedená po loukách kolem řeky. Tato etapa stavby (kromě ČOV) by měla být dokončena na podzim 2017. V obci Ocmanice budou budovány stoky od řeky Oslavy směrem do obce – tedy v kopci a ve „Hlinku“. Bezprostředně, dle možností KSÚS, bude následovat kompletní oprava povrchu silnice, kdy se jedině předpokládá kompletní uzavření komunikace na dobu cca 7 dnů. O této uzavírce budeme občany včas informovat.

V době vybudování konkrétní stoky a osazení kontrolní šachty je možno již budovat domovní přípojky bez napojení na domovní odpady. Připojovat domy na kanalizaci bude možno až po dobudování a zprovoznění ČOV, jenž se předpokládá v 09/2018. Vybudovat přípojku, až po revizní šachtu, bude muset majitel každého domu. Projekty a stavební povolení na každou přípojku nechal vypracovat OÚ a majitelé domů je budou dostávat v době, kdy u jejich domu bude zbudována hlavní stoka. Poplatek za dokumentaci bude činit 700,- Kč za jednu přípojku.

Celkové dokončení stavby stok a ČOV a povolení ke zkušebnímu provozu a vypouštění odpadních vod do kanalizace je očekáváno na konci roku 2018, kdy musí být připojeno min. 60% nemovitostí.

Stavba tohoto rozsahu vyžaduje vybudování zázemí pro materiál, stroje i pracovníky. Obec Naloučany poskytla některé pozemky pro tento účel - např. hřiště, případně jiné.

Stavba kanalizace bude znamenat jistá omezení, nepohodlí, hluk a zvýšený pohyb lidí a techniky, ale věříme, že její dokončení zlepší život v naší obci a přispěje k ochraně životního prostředí. Prosíme vás tedy o trpělivost a shovívavost během této stavby.

Za obec Naloučany

Havlíček Antonín - starosta