Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 30. 8. 2017

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 12. 09. 2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 30. 8. 2017Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek (přítomen od projednávání bodu č. 7)

Nepřítomni: Klíma Milan

Hosté: Král Zdeněk

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – harmonogram a postup prací, požadovaná výše spoluúčasti dle žádosti o poskytnutí dotace, návrh smlouvy – projednání
 4. Projednání návrhu smlouvy na spolufinancování nových kanalizačních domovních přípojek dle usnesení č. 174/20-07-2017/05 – projednání, schválení
 5. Kabelizace venkovního vedení NN v obci fy E.on– informace, předpokládaný průběh,
 6. Výměna veřejného osvětlení (VO) a obecního rozhlasu - předběžné cenové nabídky VO a rozhlas, projednání dalšího postup
 7. Stanovení výše částky pro bankovní úvěr / půjčku pro finanční zajištění plánovaných akcí – předběžné projednání, hledání dotačních možností
 8. Pasport místních komunikací a dopravního značení – návrh ke schválení
 9. POVV 2017 „Výměna oken a dveří v KD“ – termín a průběh realizace
 10. Fond Vysočiny 2017, Jednorázové akce 2017 – projednání obsahu akce
 11. Protipovodňová opatření obce Naloučany (digitální povodňový plán a lokální výstražný a varovný systém) – registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, další postup
 12. Polní cesta C1 v k.ú. Naloučany – veřejná vyhláška, informace
 13. Žádost VEM klub v AČR – povolení průjezdu motocyklové soutěže dne 30. 9. 2017
 14. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – termín, informace
 15. Společenské, sportovní a kulturní akce pořádané obcí – Rybářské závody, Společenské odpoledně občanů Naloučan a další – předběžné termíny a finanční náklady
 16. E.on - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 11. a 18. 9., 7:30 - 15:00
 17. Informace:
  • Žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/99 Sb. a odeslaná odpověď
  • Doručená a odeslaná pošta
 18. Diskuse

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO s průběhem a aktuálním stavem akce „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“.

a) Postup prací – starosta obce uvedl, že práce probíhají dle harmonogramu. Ten byl pro letošní rok rozšířen o práce na stoce v úseku od křižovatky „u studny“ po most přes řeku Oslavu směrem na Ocmanice. Dále uvedl, že do cca 15. října jsou plánované pokládky povrchů krajských komunikací. Do té doby tedy musí být hotové všechny zemní práce v těchto úsecích. Následně v podzimním a zimním období budou práce pokračovat na travnatých a nezpevněných pozemcích nebo místních komunikacích, jejich postup bude podřízen aktuálnímu počasí.

ZO bere toto na vědomí

b) Umístění ČOV – z důvodu vysoké hladiny spodní vody bylo zvažováno posunutí ČOV dále od koryta řeky Oslavy. Nicméně vzhledem k tomu, že v novém správním řízení by zřejmě došlo k novému podávání námitek a odvolání k tomuto, což by v důsledku ohrozilo realizaci (termín, vztahy na dotační podmínky, atd.) celé kanalizace v obou obcích, bylo zvoleno jiné řešení. Pozice ČOV zůstane zachována dle schváleného projektu a základy budou stavěny metodou štětování, případně jiným vhodným způsobem zabezpečení základů ČOV. To s sebou nese vícenáklady, které jdou k tíži obcí Naloučany a Ocmanice v poměru počtů obyvatel.

ZO bere toto na vědomí

Financování –

c) Starosta obce uvedl, že celkové investiční náklady stavby činí 60.573.680,-Kč, včetně dokumentační a manažerské části projektu stavby. Výše částky z dotačního titulu OPŽP je 35.400.474,- Kč, výše dotace Kraje Vysočina činí cca 5.508.720,- Kč, výše podílu svazku VaK činí 3.541.010,- Kč. Zbývající část nákladů ve výši 16.123.477,- Kč bude hrazena obcemi Naloučany a Ocmanice. Rozdělení nákladů na jednotlivé obce je dle nákladů na vlastní kanalizaci v konkrétní obci, v obci Naloučany též s náklady 1.751.615,- Kč na dešťovou kanalizaci od „Křížku“ do řeky Oslavy, a u společné části (ČOV) se náklady dělí dle počtu obyvatel v obcích k 01. 01. 2017 – Naloučany 161 ob. / Ocmanice 329 ob. Dle těchto pravidel připadá naší obci příspěvek ve výši 7.097.894,- Kč na realizaci stavby.

Starosta obce předložil ZO žádost VaK, dobrovolný svazek obcí, o poskytnutí dotace na investiční akci „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“ ve výši 7.097.894,- Kč a navrhuje schválit její poskytnutí.

d) Starosta obce dále předložil ZO návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku VaK, dobrovolný svazek obcí, na realizaci investiční akce „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“ ve výši 7.097.894,- Kč, první splátka tohoto příspěvku ve výši 1.000.000,- Kč je stanovena na 15. 12. 2017, další splátky jsou rozděleny do let 2018 a 2019, a navrhuje smlouvu schválit v předloženém znění.

Ad 4) Starosta obce předložil ZO návrh textu smlouvy na spolufinancování nových kanalizačních domovních přípojek, který byl zpracován AK JUDr. Ivanky Posádkové a respektuje usnesení č. 174/20-07-2017/05, a jenž bude uzavírána s žadateli ze stran majitelů nemovitostí na nové připojení ke kanalizační síti pro budoucí výstavbu.

Starosta obce navrhuje schválit text smlouvy v předloženém znění a její uzavření v jednotlivých případech žadatelů.

Ad 5) Starosta obce seznámil ZO se stavem akce „Kabelizace venkovního vedení NN v obci“. Pracovníci fy E.on provedli obhlídku obce a stanovili čtyři nutné překopy komunikací. Dle dohody bude dva z nich hradit obec a dva fy E.on. Z obhlídky dále vyplynul záměr fy E.on vybudovat v obci dvě nové trafostanice kioskového typy pro dostatečně dimenzovaný rozvod NN v obci. Umístění těchto trafostanic bude na pozemcích v majetku obce p.č. 1443 - trvalý travní porost a p.č. 1822, ostatní plocha – neplodná půda. Předpokládaný termín realizace 2018 - 2019.

Za tímto účelem navrhuje starosta obce schválit záměr prodeje částí těchto pozemků o rozměrech cca 5x6 m za cenu 200 Kč/ 1 m2, náklady na vklad do KN hradí kupující. Na pozemku p.č. 1443 je požadováno umístění trafostanice těsně za propustek u stávající sloupové trafostanice, taktéž je zde udělen souhlas s umístění kabelu od páteřního rozvodu 22 kV. Na pozemku p.č. 1822 je požadováno umístění trafostanice co nejvíce "v rohu" nebo "zády k hrázi" tak, aby kolem ní byl možný průjezd alespoň osobním autem.

Ad 6) Starosta obce seznámil ZO s předběžnými cenami realizace výměny VO a rozhlasu. Uvedl, že předběžná cena výměny rozhlasu je ve výši 350.000,- Kč, včetně projektu (pasportu), předběžná cena výměny VO je ve výši 3.500.000,- Kč a cena za vypracování projektu VO se pohybuje kolem částky 300.000,- Kč.

Starosta obce navrhuje schválit jeho pověření zajištěním vypracování projektové dokumentace na realizaci VO.

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s nutností stanovit konkrétní částku bankovního úvěru / půjčky pro finanční zajištění plánovaných akcí v obci. ZO vzalo v úvahu všechny plánované investiční akce (kanalizace a ČOV + vícepráce – 8.000.000,- Kč, nové VO + projekt – 3.500.000,- Kč, rozhlas – 350.000,- Kč) a po započítání drobné rezervy se v diskusi shodlo na částce 12.000.000,- Kč. Dále bylo stanoveno, že splátky úvěru by optimálně neměly přesáhnout částku 1.000.000,- Kč/rok.

Starosta obce navrhuje stanovit výši bankovního úvěru / půjčky pro finanční zajištění plánovaných akcí v obci v dohodnuté výši a schválit pověření účetní obce zajištěním nabídek na jeho poskytnutí.

Ad 8) Starosta obce předložil ZO vypracovaný pasport místních komunikací a dopravního značení a navrhuje jej schválit v předložené podobě.

Ad 9) Starosta obce informoval ZO o termínu a průběhu výměny oken a dveří v KD financované z dotačního titulu POVV 2017. Uvedl, že práce započnou v pondělí 4. 9. 2017. Dohledem na jejich realizaci pověřil správce KD p. Sklenáře Romana a zaměstnance obce p. Nováčka Bohumila ml.

ZO bere toto na vědomí

Ad 10) Starosta obce seznámil ZO se způsobem pořadatelského zajištění společenské akce „Prázdninové (Na)loučení 2017“. Uvedl, že na organizaci se bude podílet celé ZO ve spolupráci s SDH Naloučany a dobrovolníky z řad občanů Obce Naloučany. Termín pro pořádání akce byl stanoven na sobotu 4. 9. 2016 od 14:00 v prostru pod KD. Náklady jsou předpokládány ve výši 20.500,- Kč, z toho 8.000,- Kč tvoří dotace Kraje Vysočina.

ZO bere toto na vědomí

Ad 11) Starosta obce informoval ZO o stavu akce „Protipovodňová opatření obce Naloučany“ (digitální povodňový plán, dále, jen dPP, a lokální výstražný a varovný systém). Uvedl, že akce obdržela registraci příslušných orgánů a bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 495.000,- Kč, což je cca 85% celkové ceny. Nyní probíhá zpracování dPP dle uzavřené smlouvy s fy ENVIPARTER, realizace lokálního výstražného a varovného systému bude probíhat od 03/2018.

ZO bere toto na vědomí

Ad 12) Starosta obce informoval ZO o vydání veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení stavebního řízení ve věci polní cesty C1 v k.ú. Naloučany vydané odborem dopravy a silničního hospodářství MěÚ v Náměšti nad Oslavou. Toto probíhá na základě žádosti Pozemkového úřadu a dle dokumentace předložené a projednané s obcí Naloučany.

ZO bere toto na vědomí

Ad 13) Starosta obce předložil ZO žádost VEM klubu v AČR Náměšť n/Osl. o povolení průjezdu přes pozemky obce v rámci závodu Fichtel Cup Enduro 2017 dne 30. 9. 2017. Při projednávání bylo zdůrazněno, že průjezd lze povolit pouze s podmínkami, že trasa závodu bude po jeho skončení uvedena do původního stavu, při závodu se závodníci budou pohybovat pouze po zpevněných površích cest a nebudou překračovat rychlost v obci. Pořadatel má dále povinnost informovat subjekty hospodařící na dotčených pozemcích v majetku obce, případně soukromé majitele dotčených pozemků, o konání této akce. Nezbytné je také to, aby organizátor zamezil závodníkům "tréningové" projíždění trasy v týdnech před jejím pořádáním. Nesplnění těchto podmínek by mělo za následek zamítnutí průjezdu při případných dalších ročnících soutěže. Pořadatel bude také upozorněn na probíhající výstavbu kanalizace v obci, je tedy nutno respektovat toto omezení a zajistit bezpečnost účastníků. Dále budou organizátoři upozorněni na realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Naloučany – Ocmanice“.

Starosta navrhuje schválit žádost za stanovených podmínek.

Ad 14) Starosta obce informoval ZO o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Uvedl, že jejich termín je stanoven na dny 20. – 21. 10. 2017. Byl stanoven minimální počet členů OVK na 6, byl stanoven počet a sídlo volebních okrsků na 1, jmenována byla zapisovatelka OVK - sl. Klimková Šárka. Během příprav jsou dodržovány všechny termíny stanovené zákonem.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 15) Starosta obce seznámil ZO s připravovanými kulturními a společenskými akcemi v obci Naloučany.

Starosta navrhuje schválit pořádání rybářských závodů „O pohár starosty obce“ a Naloučanského Dračení dle návrhu.

Ad 16) Starosta obce informoval ZO o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 11. a 18. 9. 2017, 7:30 - 15:00 v Obci Naloučany.

ZO bere toto na vědomí

Ad 17) Starosta obce informoval ZO o:

Ad 18) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č. 178/30-08-2017/03 c)

ZO projednalo a schválilo poskytnutí finančního příspěvku VaK, dobrovolný svazek obcí, dle jeho žádosti o poskytnutí dotace na investiční akci „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“ ve výši 7.097.894,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 179/30-08-2017/03 d)

ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.097.894,- Kč na realizaci investiční akce „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“ mezi Obcí Naloučany a VaK, dobrovolný svazek obcí, v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 180/30-08-2017/04

ZO projednalo a schválilo text znění smlouvy na spolufinancování nových kanalizačních domovních přípojek a její uzavření v jednotlivých případech žadatelů.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 181/30-08-2017/05

ZO projednalo a schválilo záměr prodeje částí pozemků p.č. 1443 a p.č. 1822 o rozměrech 5x6 m za cenu 200 Kč/ 1 m2s uvedenými požadavky na umístění prodávané části. Náklady na vklad do KN hradí kupující.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 182/30-08-2017/06

ZO projednalo a schválilo pověření starosty obce zajištěním vypracování projektové dokumentace na realizaci VO.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 183/30-08-2017/07

ZO stanovilo výši konkrétní částky bankovního úvěru / půjčky pro finanční zajištění plánovaných akcí v obci v dohodnuté výši a schválilo pověření účetní obce zajištěním nabídek na jeho poskytnutí.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 184/30-08-2017/08

ZO projednalo a schválilo pasport místních komunikací a dopravního značení v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 185/30-08-2017/13

ZO projednalo a schválilo žádost Veteran Enduro – Motokros klubu v AČR Náměšť nad Oslavou o povolení průjezdu přes pozemky obce s uvedenými podmínkami.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 186/30-08-2017/15

ZO projednalo a schválilo pořádání rybářských závodů „O pohár starosty obce“ a Naloučanského Dračení dle návrhu.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany