MŽP - rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 21. 11. 2017

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

jako příslušný úřad ve smyslu ustanovení § 21 písm. c) a f) zákona, Vám v souladu s § 8 odst. 2 zákona zasílá dokumentaci vlivů záměru „Nový jaderná zdroj v lokalitě Dukovany“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“), jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 8 odst. 1 zákona.Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně zveřejní informaci o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním, že veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány mohou zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úředních deskách dotčených krajů (Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj). Doba zveřejnění je dle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky neprodleně vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (dukovany@mzp.cz), příp. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce.

Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány o zaslání písemného vyjádření ve smyslu § 8 odst. 3 zákona k dokumentaci nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci na úředních deskách dotčených krajů. 

Do dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru MZP469.