Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 11. 2017

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 22. 11. 2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 11. 2017Místo konání:zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Káfuněk Radek

Nepřítomni: Klíma Milan - omluven, Bureš Jaroslav

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – harmonogram a postup prací
 4. Kabelizace venkovního vedení NN v obci fy E.on, výměna VO a rozhlas – informace
 5. Volby PS 2017 a prezidenta republiky 2018 – výsledky, termín, informace
 6. Odměny členům v.j. SDH za rok 2017 – návrhy, schválení
 7. Hodnocení zaměstnance p. Nováček B. ml. za rok 2017 – návrh a schválení odměny
 8. Nařízení vlády č. 318/2017, odměňování členů ZO – změny, návrh odměn, schválení
 9. Plnění rozpočtu do 10/2017 – informace
 10. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2017 – projednání, schválení
 11. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2018 – Diecézní charita Brno
 12. POVV 2017 „Výměna oken a dveří v KD“ – vyhodnocení
 13. Fond Vysočiny 2017, Jednorázové akce 2017 – vyhodnocení
 14. Obsah dotačního titulu POVV 2018 – změny, návrh možností a jejich projednání
 15. MAS Oslavka, o.p.s. – avízo dotačních titulů
 16. Společenské, sportovní a kulturní akce pořádané obcí – rozsvěcení vánočního stromečku, novoročenky, Společenský večer pro občany Naloučan – předběžné termíny a finanční náklady
 17. Nájem hrobových míst – stav uzavřených smluv, volná hrobová místa
 18. Samovýroba palivového dříví pro občany obce – návrh lokalit, cena, podmínky
 19. Dokončení obnovy katastrálního operátu – k.ú. Naloučany, Kozlany, Jedov
 20. Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a nařízení EP a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob (GDPR) - informace
 21. Příprava dopravního systému Veřejná doprava Vysočiny – návrhy jízdních řádů
 22. Centralizovaný nákup energií na burze – výsledky pro rok 2018
 23. Rekonstrukce mostu o Chládkova mlýna – informace
 24. Vyjádření souhlasu se stavbou – p. Chládek Petr, č. p. 36, p. č. st. 187
 25. Vyjádření souhlasu se stavbou – Chládkovi Eva a Ing. Stanislav, p. č. st. 124
 26. Informace:

     27.    Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Sklenář Roman, Káfuněk Radek

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta Obce Naloučany informoval ZO o stavu akce „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“. Uvedl, že stavba probíhá zhruba podle stanoveného harmonogramu. Práce budou prováděny cca do 18. prosince 2017, poté budou přerušeny vzhledem ke klimatickým podmínkám a opět se rozběhnou v únoru 2018, vše dle aktuálního počasí. Na kontrolních dnech stavby bylo v souvislosti s položením nového povrchu na dokončené části stok zdůrazněno, že všechny sjezdy na pozemky mimo komunikaci jsou majetkem vlastníka daného pozemku a ten je povinen tento sjezd udržovat a starat se o něj tak, aby nebránil např. odvodu dešťové vody příkopy u vozovky. KSÚSV obeslala dopisem v tomto smyslu majitele příslušných sjezdů, kde jsou uvedeny podrobnosti.

        Co se financování týče, zrekapituloval starosta, že náklady obce na vybudování kanalizace budou činit cca 8.000.000,- Kč, roční splátky budou činit cca 800.000,- Kč, splácení úvěru je plánováno cca do roku 2035. Na zajištění tohoto financování si obec vyžádala nabídky od finančních ústavů a jejich hodnocení bude provedeno na dalším zasedání ZO. V letošním roce bude Obec Naloučany fakturovat Dobrovolnému svazku VaK, coby investorovi akce, částku 340.000,- Kč za PD a žádosti. Jedná se o přefakturaci v rámci projektu.

        Dále starosta uvedl, že jsou pro majitele jednotlivých nemovitostí připraveny k vyzvednutí na OÚ projekty na domovní kanalizační přípojky. Ty nechala obec vypracovat pro všechny projektované přípojky a pro tento celek je vystaven jeden územní souhlas. Poplatek za vypracování dokumentace a zajištění územního souhlasu je 700,- Kč za projekt (přípojku) tak jak bylo stanoveno na ZO dne 30. 5. 2017.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 4) Starosta seznámil ZO s průběhem přípravy provedení kabelizace venkovního vedení NN (E.on), výměny VO a rozhlasu (obec). Uvedl, že v úseku s novým asfaltovým povrchem nebyly, i přes původní záměr, před jeho položením založeny chráničky pro tento účel. Hlavní důvodem byl časový nesoulad mezi realizátorem stavby kanalizace a požadavky společnosti E.on. Tato po přehodnocení skutečností i nadále plánuje provedení kabelizace v nadcházejících letech a zadala zpracování projektové dokumentace pro tuto akci. Od původního záměru se mění typ trafostanice umístěné u silničního mostu přes potok Jasinka z kioskového na sloupový typ.

Vlivem tohoto bylo pozdrženo odeslání žádostí o cenové nabídky na zpracování PD VO pro územní řízení a jeho vyřízení do 30. 06. 2018. Tyto jsou nyní obeslanými subjekty pracovávány, termín předložení nabídek je 11. 12. 2017 a následně budou předloženy ZO k výběru nejvhodnějšího dodavatele. Obdobná situace panuje i s výměnou rozhlasu. 

ZO bere toto na vědomí.

   Ad 5) Starosta obce informoval ZO o průběhu a výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017. Uvedl, že průběh byl v našem volebním okrsku bezproblémový, výsledky byly zveřejněny na úřední desce zákonným způsobem. Volební účast v obci Naloučany činila 71,97%.

       Dále informoval o konání voleb prezidenta České republiky. Uvedl, že termín prvního kola je stanoven na dny 12. – 13. 1. 2018, termín případného druhého kola na 26. - 27. 1. 2018. Byl stanoven minimální počet členů OVK na 6. Během příprav jsou dodržovány všechny termíny stanovené zákonem.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 6) Starosta obce předložil ZO návrh velitele v.j. SDHO na odměny jejím členům – základní odměna 500,- Kč (bez daně) všem členům jednotky, a dále 100,- Kč za každý uskutečněný požární výjezd či zásah, kterého se daný člen zúčastnil.

Starosta obce navrhuje schválit navržené odměny členům jednoty SDH.

Ad 7) Starosta obce spolu se členy ZO provedli zhodnocení průběhu a výsledků práce zaměstnance OÚ Naloučany, p. Nováčka Bohumila ml. Po diskusi bylo ZO doporučeno, vzhledem k dobrým pracovním výsledkům, vyplatit p. Nováčkovi jednorázovou odměnu.

Starosta obce proto navrhuje vyplatit p. Nováčkovi mimořádnou jednorázovou odměnu ve výši 10.000,- Kč v nejbližším výplatním termínu.

Ad 8) Starosta obce informoval ZO o nařízení vlády č. 318/2017, které upravuje odměňování starostů obcí a členů ZO. Mimo jiné se tímto nově stanovuje 11 velikostních kategorií obcí, automatická minimální výše odměny neuvolněného starosty obce ve výši 0,3 násobku základní odměny starosty uvolněného pro konkrétní typ obce, výše a způsob odměňování ostatních členů ZO nebo upravuje odchodné při ukončení vykonávání funkce. Vzhledem k tomu, že přesnější informace a podklady k aplikaci tohoto nařízení budou teprve k dispozici, bude konkrétní dopad na odměňování členů ZO Naloučany projednán na dalším zasedání ZO.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 9) Starosta obce seznámil ZO s plněním rozpočtu k 10/2017. Uvedl, že na straně příjmů je rozpočet naplněn cca na 104% a na straně výdajů na cca 87% schváleného rozpočtu na rok 2017. Plnění na straně příjmů i výdajů jsou tedy uspokojivá a odpovídají plánovanému plnění, schválenému rozpočtu vzhledem k pokročilosti rozpočtového období. Příjmová strana narostla především díky obdržené dotaci na zásahové vozidlo v.j. SDHO.

ZO bere toto na vědomí

Ad 10) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 03/2017 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2017. Úpravy rozpočtu zahrnují a zohledňují plánované a schválené akce, projekty a dotace.

Předseda finančního výboru navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 03/2017 v předloženém znění..

Ad 11) Starosta obce seznámil ZO ze žádostí o poskytnutí finančního příspěvku (individuální dotace) na rok 2018 od Diecézní charity Brno pro zajištění provozu Oblastní charity Třebíč v roce 2018, ve výši 63,- Kč na obyvatele obce, tj. 10.000,- Kč celkem, a obsahem návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace. Po shrnutí důvodů a konstatování vhodnosti a užitečnosti poskytovaných sociálních služeb žadatelem v našem regionu, bylo, po diskuzi k tomuto, navrženo uzavření předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč.

Ad 12) Starosta obce společně se ZO zhodnotil výměnu oken a dveří v KD. Starosta uvedl, že celkové náklady činily 359.567,- Kč. Osazeny jsou všechny stavební otvory, vč. sítí proti hmyzu. V dalších letech bude snaha zvýšit zabezpečení objektu rozšířením EZS a osazením bezpečnostních mříží na vybraná okna. V diskuzi se ZO shodlo, že výměna dveří a oken výrazně přispěla k tepelné bilanci budovy, která je zřejmá ihned po vstupu.

ZO bere toto na vědomí

Ad 13) Starosta obce provedl verbální shrnutí akce Prázdninové (Na)loučení 2017. Uvedl, že průběh byl bezproblémový a akce úspěšná. Realizace byla spolufinancována z Fondu Vysočiny – Jednorázové akce 2017, přičemž dotace činila 8.000,- Kč z celkových nákladů 20.500,- Kč. Podrobné písemné zhodnocení, které bude také předáno Kraji Vysočina, bude teprve zpracováno.

       ZO bere toto na vědomí

Ad 14) Starosta obce informoval ZO o každoročně připravovaném dotačním titulu „Program obnovy venkova Vysočiny“ (POVV) 2018 a požádal ZO o návrhy akcí, které by bylo vhodné z tohoto titulu financovat. V diskuzi se ZO shodlo, že by, i v souvislosti s budováním kanalizace, bylo vhodné prodloužit vodovodní přípojku k pozemkům pod KD (při budování kanalizace zde budou probíhat zemní práce) a následně provést finální úpravu cesty a okolních ploch v této lokalitě. V této fázi se jedná pouze o návrh, je zde prostor pro změny a případné další vhodné návrhy. Konečné určení obsahu POVV 2018 bude obsahem dalšího zasedání ZO.

       ZO bere toto na vědomí

Ad 15) Starosta obce seznámil ZO s dotačními tituly vyhlašovanými v rámci MAS Oslavka. Vzhledem k jejich charakteru a zaměření nevyužije momentálně Obec Naloučany žádný z nich.

       ZO bere toto na vědomí

Ad 16) Starosta obce seznámil ZO s plánovanými kulturně/společenskými akcemi do konce roku 2017.

       ZO bere toto na vědomí

Ad 17) Starosta obce informoval ZO o stavu uzavírání smluv na nájem hrobových míst. Uvedl, že na pohřebišti je 74 vyznačených hrobových míst, z čehož 12 hrobových míst je volných a bez umístěného hrobu či urnového místa, ze zbývajících 62 obsazených hrobových míst není dosud uzavřena smlouva a zaplacen nájem na 10 hrobových míst.

       ZO bere toto na vědomí

Ad 18) Starosta obce a správce obecních lesů p. Vařílek Zdeněk navrhli ZO možné lokality pro samovýrobu palivového dřeva pro občany obce – jedná se především o likvidaci polomů po vichřici a dále o kácení dřeva napadeného kůrovcem. Zájemci z řad občanů Obce Naloučany se budou hlásit starostovi nebo správci lesů do 10. 12. 2017, losování jednotlivých lokalit proběhne předběžně 15. 12. 2017. Předpokládaná cena je 200,- Kč za prostorový m3.

       ZO bere toto na vědomí

Ad 19) Starosta obce informoval ZO o dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. obcí Naloučany, Kozlany a Jedov. Dále informoval, že v horizontu 3-5 let je plánováno geodetické zaměřování hranic pozemků v intravilánu obce, kterému bude předcházet oboustranné odsouhlasení hranic pozemků mezi jejich majiteli, s případným vyrovnáním nebo bez vyrovnání. Pokud k tomuto odsouhlasení nedojde, bude spor o určení správných hranic pozemků řešen rozhodnutím pozemkového úřadu či právní cestou.

       ZO bere toto na vědomí

Ad 20) Starosta obce informoval ZO o zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, na základě kterého se starosta a místostarosta přihlásili do centrálního registru oznámení a podali veřejné přiznání svého majetku.

       Dále informoval o nařízení EP a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob (GDPR), které se dotýká provozu a nakládání a shromažďování osobních údajů na OÚ. Vzhledem k tomu, že v této oblasti panuje zatím velká nejistota, nedostatek relevantních informací a není k dispozici jasný prováděcí předpis, vyčká OÚ Naloučany dalšího vývoje.

       ZO bere toto na vědomí

Ad 21) Starosta obce předložil ZO k nahlédnutí upravený návrh jízdních řádů v rámci přípravy dopravního systému Veřejné dopravy Vysočiny, připravovaného Krajem Vysočina. Opět zdůraznil, že faktické zavedení toho systému do života je otázkou několika následujících let.

       ZO bere toto na vědomí

Ad 22) Starosta obce seznámil ZO s výsledky centralizovaného nákupu energií na burze na rok 2018. Obec Naloučany bude nakupovat plyn od PPE za cenu 464 Kč/MWh, elektřinu pro budovy v majetku obce za 1056,- Kč/MWh a za 826,- Kč/MWh pro VO.

       ZO bere toto na vědomí

Ad 23) Starosta obce předložil ZO předběžnou skicu podoby mostu u Chládkova mlýna, který kvůli jeho plánované rekonstrukci nechal zpracovat p. Chládek Petr. Ta má sloužit jako podklad při zpracování PD pro žádost o stavební povolení, vše hradil ze svých prostředků p. Chládek. Odhad nákladů na budoucí rekonstrukci činí cca 1.000.000,- Kč i díky tomu, že mostovka musí být celá stržena a na pilíře musí být oproti současnému stavu uložena kluzně. Tělo mostovky bude z dřevěných trámů uložených s distancí pro zajištění odtoku dešťové vody. Dřevo na stavbu předběžně přislíbily dodat Lesy ČR. O dalším postupu bude ZO průběžně informováno.

       ZO bere toto na vědomí

Ad 24) Starosta obce seznámil ZO s žádostí p. Petra Chládka o vyjádření souhlasu se stavbou. Jedná se o úpravu besídku/kůlny ve mlýně č.p. 36 na p.č. st. 187 na obytnou jednotku.

       Starosta obce navrhuje vydat souhlas s uvedenou stavbou s podmínkami, že stavebník zajistí, aby realizátor využíval k přístupu na stavbu zejména a především současné přístupové komunikace, pokud je jimi přímý přístup na stavu, že stavba ani její realizace nebude mít negativní vliv na životní prostředí a že všechny dotčené pozemky, využité nebo dotčené realizací uvedené akce, budou po ukončení realizace uvedeny do původního stavu, že v případě dotčení cest či pozemků v majetku obce během realizace stavby je nutno je uvést do původního stavu.

Ad 25) Starosta obce seznámil ZO s žádostí manželů Evy a Ing. Stanislava Chládkových, Hudečkova 2036/1b, 140 00 Praha, o vyjádření souhlasu se stavbou. Jedná se demolici, nástavbu a úpravu chaty na pozemku p.č. st. 124.

       Starosta obce navrhuje vydat souhlas s uvedenou stavbou s podmínkami dle předchozího projednávaného bodu.

Ad 26) Starosta obce informoval ZO o:

Ad 27) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

Usnesení:

č. 187/14-11-2017/06

ZO projednalo a schválilo navržené odměny členům jednoty SDH v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 188/14-11-2017/07

ZO projednalo a schválilo mimořádnou jednorázovou odměnu zaměstnanci p. Bohumilu Nováčkovi ve výši 10.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 189/14-11-2017/10

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 03/2017 v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 190/14-11-2017/11

ZO projednalo a schválilo uzavření předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace s Diecézní charitou Brno, ve výši 10.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

4

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 191/14-11-2017/24

ZO projednalo a schválilo vydání souhlasného stanoviska se stavbou na p.č. st. 187 s uvedenou podmínkou.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 192/14-11-2017/25

ZO projednalo a schválilo vydání souhlasného stanoviska se stavbou na p.č. st. 124 s uvedenou podmínkou.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany