Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 21. 12. 2017

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 28. 12. 2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 21. 12. 2017Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Káfuněk Radek, Klíma Milan, Bureš Jaroslav

Nepřítomni: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – harmonogram a postup prací
 4. Volba prezidenta 2018 – informace
 5. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2017 – projednání, schválení
 6. Návrh rozpočtu obce Naloučany pro rok 2018 – projednání, schválení
 7. Inventury 2017 – složení komise, termín inventur – schválení
 8. Obsah dotačního titulu POVV 2018 – projednání, schválení
 9. Nabídky na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci VO – projednání nabídek, výběr nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy o dílo
 10. Žádost o odkoupení pozemku č. 28/6 a č. 26/3 – projednání záměru prodeje
 11. Dohody o provedení práce – zvýšení odměn – návrh, projednání
 12. Žádost o poskytnutí dotace – Nemocnice Třebíč p.o.
 13. ESKO-T – příloha č. 2 ke smlouvě
 14. Informace:

     15.  Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Klíma Milan, Káfuněk Radek

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO upravilo, projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce informoval o postupu a dalším předpokládaném harmonogramu prací na stavbě „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“. Uvedl, že dle sdělení zhotovitele budou práce na stavbě ukončeny 20. 12. 2017, bude provedeno zahrnutí všech výkopů, odvoz nepoužitého materiálu, úklid vozovek a úprava deponií materiálu z výkopových prací. Další práce budou obnoveny na začátku února 2018, podstatný bude také vývoj počasí. Na financování příspěvku VaK na realizaci akce (spolufinancování) byla uzavřena úvěrová smlouva s ČSOB dle usnesení č. 193/06-12-2017/03, včetně smlouvy o běžném účtu. Zároveň byla podána žádost o první splátku (čerpání úvěru) dle platebního kalendáře smlouvy s VaK. Tato splátka byla již poukázána na účet VaK.  

        ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Starosta obce informoval ZO o konání voleb prezidenta České republiky. Uvedl, že termín prvního kola je stanoven na dny 12. – 13. 1. 2018, termín případného druhého kola na 26. - 27. 1. 2018. Byl stanoven minimální počet členů OVK na 6 členů. Dnešního dne proběhlo 1. zasedání členů okrskové volební komise. Během příprav jsou dodržovány všechny termíny stanovené zákonem.

       ZO bere toto na vědomí

Ad 5) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 04/2017 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2017. Úpravy rozpočtu zahrnují a zohledňují plánované a schválené akce, projekty a dotace.

       Předseda finančního výboru navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 04/2017 v předloženém znění.

Ad 6) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František seznámil ZO s návrhem rozpočtu na rok 2018 (návrh byl zveřejněn na úřední desce obce dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, par. 11, odst. 3 dne 1. 12. 2017, tj. min. 15 dní před zasedáním FV a ZO, a je přílohou tohoto zápisu). V roce 2018 by obec Naloučany měla hospodařit s celkovými příjmy ve výši 2.870.000,- Kč, výdaje jsou předpokládány ve stejné výši, tj. 2.870.000,- Kč, financování ze strany obce tedy není předpokládáno. Na straně výdajů je zahrnuta určitá rezerva, sloužící k budoucím splátkám úvěru určenému k financování stavby kanalizace. Rozpočet je tedy koncipován jako vyrovnaný a odpovídá rozpočtovému výhledu na období 2018-2020.

        Předseda finančního výboru navrhuje schválit předložený návrh rozpočtu beze změn

Ad 7) Starosta obce předložil ZO návrh na složení inventurní komise pro provedení inventury obecního majetku:

·    Sklenář Roman – předseda

·    Bureš Jaroslav – člen

·    Klíma Milan – člen

          Termín konání provedení fyzické inventury majetku bude stanoven předsedou inventurní komice (možné je i průběžné provádějí inventur), konečný termín provedení inventury byl navržen do 31. 1. 2018.

Ad 8) Starosta obce navázal na bod 14) ze zasedání ZO dne 14. 11. 2017 a vyzval ZO k doplnění dalších akcí, které by bylo možno realizovat z dotačního titulu POVV 2018. V diskuzi se ZO shodlo, že již navržený obsah je dostatečný a jeho realizaci dotační titul pokryje.

       Starosta tedy navrhuje financovat z dotačního titulu POVV 2018 kompletní opravu  místní účelové komunikace 4c na p.č. st. 14/1 k pozemkům p.č. 26/3, 26/5 a 28/6 pod KD s cílem jejího zpevnění a kompletní úpravy povrchu pro zlepšení její sjízdnosti a využitelnosti, včetně kompletní úpravy ostatních venkovních ploch na p.č. st. 14/1 (vyrovnání zeminou a zatravnění).

Ad 9) Starosta obce informoval ZO o nabídkách na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci VO. Uvedl, že osloveno bylo celkem šest firem, nabídku podaly pouze dvě. První je firma Ing. Jan Bernát – projekce NN/VN, která nedávno vypracovala i pasport VO. Cenová nabídka činí 108.000,- Kč, přičemž nabídka obsahuje vypracování PD na všechny stupně - na realizaci akce (RDS), zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR), vyřešení inženýrské činnosti a územního řízení. Druhá cenová nabídka byla podána firmou Elektro – ing. Klíma s.r.o., Třebíč, ve výši 55.000,- Kč. Ta zahrnuje vypracovaný projekt jako jednostupňový - DUR pro realizaci.

       V diskuzi se ZO shodlo, vzhledem k nabídnuté ceně, uzavřít smlouvu o dílo na vypracování PD na rekonstrukci VO s firmou Elektro – ing. Klíma s.r.o., Třebíč.

Ad 10) Starosta obce předložil ZO návrh na schválení záměru prodeje pozemků č. 28/6 a č. 26/3 (lokalita pod KD). Usnesením č. 074/18-12-2013/13 na zasedání ZO dne 18. 12. 2013 byl prodej těchto stavebních pozemků pozastaven kvůli absenci inženýrských sítí. Realizací plánované akce, financované z POVV 2018, bude k těmto pozemkům upravena příjezdová komunikace, kanalizace zde bude vybudována v rámci aktuálně budované kanalizační sítě v obci, voda a elektřina zde již zavedena je. Tím bude odstraněna příčina pozastavení prodeje těchto pozemků a vzhledem k tomu, že se objevili zájemci o jejich koupi, přichází starosta s uvedeným návrhem. Zdůraznil však, že na pozemku č. 28/6 bude nutno zřídit služebnost na vedení přípojek inženýrských sítí k okolním pozemkům. ZO se v diskuzi k tomuto bodu shodlo na schválení záměru prodeje uvedených pozemků pro výstavbu. Dále bylo nutno stanovit cenu pozemků při prodeji. ZO se v diskuzi shodlo, i vzhledem k poloze, celkovému umístění, zasíťování parcel a obvyklým cenám v okolních lokalitách, na částce 200 Kč/m2.

       Starosta tedy navrhuje schválit záměr prodeje pozemků č. 28/6 a č. 26/3 za cenu 200 Kč/m2.

Ad 11) Starosta obce předložil ZO ke schválení dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2018, jejichž seznam je uveden v příloze. Zároveň navrhuje paušálně navýšit odměny v rámci těchto dohod o 20%, protože jsou na stejné úrovni již cca šest let.

         Starosta navrhuje schválit dohody o provedení práce v předloženém znění.

Ad 12) Starosta obce seznámil ZO se žádostí o poskytnutí finančního daru Nemocnice Třebíč p.o. na nákup elektricky polohovatelných lůžek a nočních stolků.

         V diskuzi k této žádosti bylo navrženo neschválení poskytnutí finančního daru z důvodu plánovaných investičních a neinvestičních akcí.

Ad 13) Starosta obce předložil ZO ke schválení přílohu č. 2 ke smlouvě se společností ESKO-T, týkající se svozu biologicky rozložitelného odpadu.

         Starosta navrhuje schválit přílohu č. 2 v předložené podobě.

Ad 14)  Starosta obce informoval ZO o:

Ad 15) V diskuzi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Klíma Milan, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Usnesení:

č. 195/21-12-2017/05

ZO projednalo a schválilo rozpočtového opatření č. 4/2017 v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 196/21-12-2017/06

ZO projednalo a schválilo rozpočet obce Naloučany na rok 2018 v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 197/21-12-2017/07

ZO projednalo a schválilo složení inventurní komise a termín provedení inventury obecního majetku.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, předseda a členové inventurní komise, celé ZO

 

č. 198/21-12-2017/08

ZO projednalo a schválilo obsah a podobu akce financované z dotačního titulu POVV 2018 -  prodloužení vodovodní přípojky k pozemkům pod KD a následné provedení finální opravy místní účelové komunikace a okolních ploch v této lokalitě

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 199/21-12-2017/09

ZO projednalo a zvolilo jako vítěznou nabídku na vypracování PD rekonstrukce VO od firmy Elektro – ing. Klíma s.r.o., Třebíč ve výši 55.000,- Kč a schválilo uzavření smlouvy o dílo s autorem vítězné nabídky.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 200/21-12-2017/10

ZO projednalo a schválilo záměr prodeje pozemků č. 28/6 a č. 26/3 za cenu 200 Kč/m2 (zápis do KN hradí kupující) s tím, že na pozemku č. 28/6 bude zřízena služebnost na vedení přípojek inženýrských sítí k okolním pozemkům.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 201/21-12-2017/11

ZO projednalo a schválilo dohody o provedení práce a zvýšení odměn v rámci těchto dohod v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 202/21-12-2017/12

ZO projednalo a neschválilo poskytnutí finančního daru Nemocnici Třebíč p.o. z důvodu plánovaných investičních a neinvestičních akcí.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

7

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 203/21-12-2017/13

ZO projednalo a schválilo přílohu č. 2 ke smlouvě se společností ESKO-T, týkající se svozu biologicky rozložitelného odpadu v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Klíma Milan, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany